טרופמ ןכות

וז הרודהמ לע

אתחיתפ
:חתפ אנהכ רב אבא יבר .א
:תותנע הינע ,השיל יבישקה ,םילג תב ךלוק ילהצ ('י היעשי)    
:חתפ אנהכ רב אבא יבר .ב
.'וגו תאז תא ןביו םכחה שיאה ימ ('ט והימרי)    
:חתפ אנהכ רב אבא יבר .ג
.זולעאו םיקחשמ דוסב יתבשי אל (ו"ט והימרי)    
:חתפ והבא יבר .ד
.תירב ורבע םדאכ המהו ('ו עשוה)    
:חתפ אנינח רב יסוי 'ר םשב והבא יבר .ה
.םימדה ריע יוא 'ה רמא הכ ןכל (ד"כ לאקזחי)    
:חתפ אנינח רב יסוי 'ר םשב והבא יבר .ו
.היהת המשל םירפא ('ה עשוה)    
:חתפ אנינח רב יסוי 'ר םשב והבא יבר .ז
.היחתפ ולבאו ונאו ('ג היעשי)    
:חתפ קחצי יבר .ח
.ונדדוש ךיא ןויצמ עמשנ יהנ לוק יכ ('ט הימרי)    
:חתפ קחצי יבר .ט
.ונינפ המלכ התסכ ,הפרח ונעמש יכ ונשוב (א"נ הימרי)    
:חתפ קחצי יבר .י
.לארשי יב תעגי יכ בקעי תארק יתוא אלו (ג"מ היעשי)    
:חתפ קחצי יבר .אי
.ךיהלא 'ה תא תדבע אל רשא תחת (ח"כ םירבד)    
:חתפ אפפ רב אנינח יבר .בי
.ער בל לע םירישב רשו ,רתנ לע ץמוח ,הרק םויב דגב הדעמ (ה"כ ילשמ)    
:חתפ אפפ רב אנינח יבר .גי
.'וגו ןונש ץחו ברחו ץיפמ (הכ ילשמ)    
:חתפ אפפ רב אנינח יבר .די
.תחנ ןיאו קחשו זגרו ,ליוא שיא תא טפשנ םכח שיא (ט"כ ילשמ)    
:חתפ אפפ רב אנינח יבר .וט
.ומומ עשרל חיכומו ,ןולק ול חקול ץל רסוי ('ט ילשמ)    
:חתפ והבא יבר .זט
.'וגו ךל הלא ושע ךיללעמו ךכרד ('ד והימרי)    
:חתפ והבא יבר .זי
.רעש יבשוי יב וחישי (ט"ס םילהת)    
:חתפ ןיבא יבר .חי
.םירורמב ינעיבשה    
:חתפ ןיבא יבר .טי
אינמזו אינדע אנשהמ אוהו ('ב לאינד)    
:חתפ ירדנסכלא יבר .כ
.גג לע דדוב רופצכ היהאו יתדקש (ב"ק םילהת)    
:חתפ ירדנסכלא יבר .אכ
.'וגו עגנה וב רשא עורצהו (ג"י ארקיו)    
:חתפ יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי יבר .בכ
.תיבב תיב יעיגמ יוה ('ה והיעשי)    
:חתפ יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי יבר .גכ
.ךיתורוחב ימיב ךיארוב תא רוכזו (ב"י תלהק)    
:חתפ ןנחוי יבר .דכ
.(ב"כ היעשי) ןויזח איג אשמ    
:חתפ ןנחוי יבר .הכ
.'וגו ךישחי םרטב דובכ םכיהלא 'הל ונת (ג"י הימרי)    
:חתפ ןמחנ בר .וכ
.לאירא לאירא יוה (ט"כ היעשי)    
:חתפ סחנפ יבר .זכ
.'וגו יל ועמשת אל הלא דע םאו (ו"כ ארקיו)    
:חתפ אנינח רב אמח יבר .חכ
.המהכ םיבר םירבד םהילע ףסונ דועו ...תרחא הלגמ חקל והימריו (ו"ל הימרי)    
:חתפ יול ןב ידבז .טכ
.התיב םידיחי בישומ םיהלא (ח"ס םילהת)    
:חתפ יול ןב ידבז .ל
.'וגו ץרא יכלמ ונימאה אל    
:חתפ יאחוי ןב ןועמש יבר .אל
.ללהתי זא ול לזואו הנוקה רמאי ער ער ('כ ילשמ)    
:יכה חתפ אנינח יבר .בל
.יוד יבל ילע ,ןוגי ילע יתיגילבמ ('ח הימרי)    
:חתפ אריעז יבר .גל
.םיכוב לוקל יבגועו ירונכ לבאל יהיו ('ל בויא)    
.'וגו יהנו יכב אשא םירהה לע ('ט הימרי) .דל

א השרפ
הבשי הכיא .א
םע יתבר ריעה .ב
הנמלאכ התיה .ג
[םילשורי ינב לש םתמכח=] םייוגב יתבר .ד
,סניתאב ארגת יבג לזא םלשורימ דח .ה
םלשוריל אתא סניתאמ דח .ו
םלשוריל אתא סניתאמ דח .ז
םלשוריל אתא סניתאמ דח .ח
םלשוריל אתא סניתאמ דח .ט
םלשוריל אתא סניתאמ דח .י
םלשוריל אתא סניתאמ דח .אי
םלשוריל אתא סניתאמ דח .בי
םלשוריל אתא סניתאמ דח .גי
.ןימלח רשפמ הישפנ דבע יאתוכ דח .די
:רמא יאתוכ דח .וט
.הימוק ביתי הוה ןנחוי יברד יודימלתמ דח .זט
,אתפלח רב יסוי יבר יבגל אתא שנרב דח .זי
,רזעילא יבר יבגל תתא אתתא אדח .חי
,ךרדב ךלהמ היהש עשוהי יברב השעמ .טי
תונידמב יתרש .כ
- הכבת הכב .בכ
(זע םש) יחור שפחיו החישא יבבל םע הלילב יתניגנ הרכזא .גכ
?ודסח חצנל ספאה
ןוילע ןימי תונש
?הלילב המל - הלילב .דכ
היחל לע התעמדו .הכ
םחנמ הל ןיא .וכ
םיביואל הל ויה הב ודגב היער לכ .זכ
הדוהי התלג .חכ
הדובע בורמו .טכ
חונמ האצמ אל םייוגב הבשי איה
תולבא ןויצ יכרד .ל
ןיממוש הירעש לכ
שארל הירצ ויה .אל
היעשפ בר לע הגוה 'ה יכ .בל
הרדה לכ ןויצ תבמ אציו .גל
םיליאכ הירש ויה
ףדור ינפל חכ אלב וכליו
הידורמו הינע ימי םילשורי הרכז .דל
םילשורי האטח אטח .הל
הילושב התאמט .ול
הידמחמ לכ לע רצ שרפ ודי .חל
םחל םישקבמ םיחנאנ המע לכ .טל
שפנ בישהל לכאב םהידמחמ ונתנ
םכילא אול .מ
ופא ןורח םויב 'ה הגוה רשא
הנדריו יתומצעב שא חלש םורממ .אמ
ילגרל תשר שרפ
וגרתשי ,ודיב יעשפ לוע דקשנ .במ
יחוכ לישכה .גמ
'ה יריבא לכ הלס .דמ
היכוב ינא הלא לע .המ
םימ הדרוי יניע יניע
הידיב ןויצ השרפ .בנ
.וירצ ויביבס בקעיל 'ה הוצ
יתירמ והיפ יכ 'ה אוה קידצ .גנ
ינומר המה יבהאמל יתארק .דנ
תכלה ךרד הלסמל ךבל יתיש
ורמרמח יעמ יל רצ יכ 'ה האר .הנ
ינא החנאנ יכ ועמש .ונ
ומל ללועו ךינפל םתער לכ אבת .זנ

ב השרפ
.(ל בויא) תוהלב ילע ךפהת .א
ןויצ תב תא 'ה ופאב ביעי הכיא .ב
לארשי תראפת ץרא םימשמ ךילשה
וילגר םודה רכז אלו .ג
ופא םויב
בקעי תואנ לכ תא למח אלו 'ה עלב .ד
הדוהי תב ירצבמ ותרבעב סרה .ה
לארשי ןרק לכ ףא ירחב עדג .ו
ביוא ינפמ ונימי רוחא בישה
ביבס הלכא הבהל שאכ בקעיב רעביו .ז
ביואכ ותשק ךרד .ח
ביואכ 'ה היה .ט
וכש ןגכ סומחיו .י
וחבזמ 'ה חנז .אי
ןויצ תב תמוח תיחשהל 'ה בשח .בי
הירעש ץראב ועבט .גי
ןויצ תב ינקז ומדי ץראל ובשי .די
יניע תועמדב ולכ .וט
ןייו ןגד היא ורמאי םתומאל .זט
ךל המדא המ ךדיעא המ .זי
לפתו אוש ךל וזח ךיאיבנ .חי
םיפכ ךילע וקפס .טי
םמז רשא 'ה השע .אכ
תורומשא שארל הלילב ינר ימוק .בכ
הטיבהו 'ה האר .גכ

ג השרפ
רבגה ינא
ינע האר
םלוע יתמכ ינבישוה םיכשחמב
אצא אלו ידעב רדג
תיזגב יכרד רדג
ותפשא ינב יתוילכב איבה
הבוט יתישנ ישפנ םולשמ חנזתו
ידורמו יינע רכז
ליחוא ןכ לע יבל לא בישא תאז
וימחר ולכ אל יכ ונמת אל יכ 'ה ידסח
ויוקל 'ה בוט
םודיו דדב בשי
'ה םלועל חנזי אל יכ
?הוצ אל 'ה ,יהתו רמא הז ימ
ונירמו ונעשפ ונחנ
תלמח אלו תגרה ונפדרתו ףאב התכס
םימעה ברקב ונמישת סואמו יחס
ייח רובב ותמצ ,םנח יביוא רופצכ ינודצ דוצ
תויתחת רובמ 'ה ךמש יתארק
,ייח תלאג ישפנ יביר ינדא תבר
בל תניגמ םהל ןתת

ד השרפ
בהז םעוי הכיא
םירקיה ןויצ ינב
קנוי ןושל קבד
םראת רוחשמ ךשח
ברח יללח ויה םיבוט
לבת יבשוי לכו ץרא יכלמ ונימאה אל
היאיבנ תאטחמ
תוצוחב םירוע וענ
וענ םג וצנ יכ
'וגו וניתובוחרב תכלמ ונידעצ ודצ
ןויצ תב ךנוע םת

ה השרפ
ונל היה המ 'ה רוכז
םירזל הכפהנ ונתלחנ
םחל עובשל רושא די ונתנ םירצמ
םמשש ןויצ רה לע
הבושנו ךילא 'ה ונבישה

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ