אתחיתפ

- קרפה ךשמה -


:חתפ אנינח רב יסוי 'ר םשב והבא יבר .ו
.היהת המשל םירפא ('ה עשוה)

.ןידב םהמע חכותהל דיתע אוה ךורב שודקהש םוי ,החכות םויב ?יתמיא
.ןימינבו הדוהי ולג אל ,םיטבשה תרשע ולגש העשב אצומ התא
:םירמוא םיטבשה תרשע ויהו
?הלגה אל םהו ונתוא הלגה המ ינפמ
,ולש ןיטלפ ינב םהש ינפמ
?ו"ח ןאכ שי םינפ אושמ אמלד
.ואטח אל ןיידע אלא ,םינפ אושמ ןאכ ןיא
.םתוא הלגה ואטחש ןויכו
:םיטבשה תרשע ורמא
,טושק אה טושק אה ,ףיקת אה ףיקת אה ,וניהלא אה וניהלא אה
.ןיפא ביסנ אל היתיב ינבל וליפאד
.ולג - ואטחש ןויכ
.הכיא ,םהילע ןנוקמ הימרי ליחתה ,ולגש ןויכו

:חתפ אנינח רב יסוי 'ר םשב והבא יבר .ז
.היחתפ ולבאו ונאו ('ג היעשי)

.ץוחבמ הליבאו םינפבמ הנינא
,ינש ןברוחו ןושאר ןברוח היחתפ
,הרות ירבדמ היקנ התקנו
,האובנ ירבדמ היקנ
,םיקידצמ היקנ
.םיבוט םישעמו תוצממ היקנ
.בשת ץראל ךכיפל

םשאר לע רפע ולעה ,ןויצ ןב ינקז ומדי ץראל ובשי

:חתפ קחצי יבר .ח
.ונדדוש ךיא ןויצמ עמשנ יהנ לוק יכ ('ט הימרי)

?ןויצמ עמשנ יהנ לוק יכ רמוא התאש ,תוכוב םינבא שיו ,םיכוב םיצע שי יכו
.ןויצב ותניכש הרשמ אוהש יממ אלא
םינוזבמ ןל תוה ךיא ?ונדדוש ךיא
ץרא ונבזע יכ דאמ ונשוב (םש)
.לארשי ץרא וז
התוא שרוד ךיהלא 'ה רשא ץרא (א"י םירבד) :ביתכד
,וניתונכשמ וכילשה יכו ('ט הימרי)
.תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ולא

:רחא רבד
.הרות ירבד ולא ,ץרא ונבזע יכ דאמ ונשוב
.הדמ ץראמ הכורא (א"י בויא) :רמאד ןאמכ
.תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ולא ,וניתונכשמ וכילשה יכו

:רחא רבד
,ץרא ונבזע יכ דאמ ונשוב
שדקמה תיב הז
.הנותחתה הרזעה דעו ץראה קיחמו (ג"מ לאקזחי) רמא תאד המכ
,וניתונכשמ וכילשה יכו
.ינש תיב ןברוחו ןושאר תיב ןברוח
,ולג ואטחש ןויכ
.הכיא :םהילע ןנוקמ הימרי ליחתה ולגש ןויכ

:חתפ קחצי יבר .ט
.ונינפ המלכ התסכ ,הפרח ונעמש יכ ונשוב (א"נ הימרי)

.'ה תיב ישדקמ לע םירז ואב
,םילשוריל םיאנוש וסנכנש העשב אצומ תא
,םיבאומו םינומע םהמע וסנכנ
.הידמחמ לכ לע רצ שרפ ודי ('א הכיא) רמאנש
.ךל להקב ואבי אל התיוצ רשא ,השדקמ ואב םיוג התאר יכ
,םיבורכ ינש םש ואצמו ,םישדקה ישדק תיבל וסנכנ
,הבילכב ןתוא ונתנו ןתוא ולטנ
:םירמואו םילשורי תוצוחב ןתוא ןיריזחמ ויהו
,םיבכוכ תדובע תדבוע תאזה המואה ןיאש ,םירמוא םתייה אל
,םידבוע ויה המו םהל וניצמ המ ואר
.ןיוש ןייפא לכ אה
:ביתכד אוה אדה
.הדוהי תיב םיוגה לככ הנה ריעשו באומ רומא ןעי (ה"כ לאקזחי)
,םלועה ןמ ןתציב עקעקמ אוהש אוה ךורב שודקה עבשנ העש התואב
לארשי יהלא תואבצ 'ה םאנ ינא יח ןכל ('ב הינפצ) :רמאנש
.הרומעכ ןומע ינבו היהת םודסכ באומ יכ
,ולג ואטחש ןויכ
.הכיא :םהילע ןנוקמ הימרי ליחתה ולגש ןויכ

:רחא רבד
.הפרח ונעמש יכ ונשוב (א"נ הימרי)
.זומתב רשע העבש ולא
.באב העשת ולא ,ונינפ המלכ התסכ
'ה תיב ישדקמ לע םירז ואב יכ
.ינש ןברוחו ןושאר ןברוח
,ולג ואטחש ןויכ
.הכיא :םהילע ןנוקמ הימרי ליחתה ולגש ןויכ

:חתפ קחצי יבר .י
.לארשי יב תעגי יכ בקעי תארק יתוא אלו (ג"מ היעשי)

:היירק ןידהמ הל עמש ןנחוי 'ר
.הלפמ יעמ התיהו ריעמ רסומ קשמד הנה ,קשמד אשמ (ז"י םש)
רעורע ירע תובוזע
?רעורע ריכזמו ,קשמדב דמוע
?באומ םוחתב אלא רעורע ןיא אלהו
,קשמדב ויה םיבכוכ תדובע יתב השמחו םיששו תואמ שלש ,אלא
,דחא םוי התוא ןידבוע ויה תחאו תחא לכו
,דחא םוי םהל היהו
,םויה ותואב ןידבוע ןלוכ ויהו
.ןתוא ודבעו ,אינומגה לארשי ושע ןלוכו
('י םיטפוש) :ביתכד
,'ה יניעב ערה תושעל לארשי ינב ופיסויו
,תורתשעה תאו םילעבה תא ודבעיו
,באומ יהלא תאו ןודיצ יהלא תאו םרא יהלא תאו
.'ה תא ובזעיו םיתשלפ יהלא תאו ןומע ינב יהלא תאו
.תופתושב וליפא והודבע אלו

:אנהכ רב אבא 'ר רמא
.תיקדנופכ תנהכ היהת אל

:אנינח 'רב יסוי יבר רמא
.הנורחאב האב איהש ,וזה ימיזרגכ ינב יתוא ושע יאולה

,ןדוי יבר רמא
.ובר ןימזה אלו ,ויתויסנכ ינב לכ ןימזהו ,הדועס השעש ךלמ לש ודבעל לשמ
.ויתויסנכ ינבל ידבע יתוא הושה יאולה :ךלמה רמא
:אוה ךורב שודקה רמא ךכ
.הנורחאב האב איהש ,וזה ימיזרגכ ינב יתוא וושה יאולה
,בקעי תארק יתוא אלו ,אלא
[ףייע וניאו םויה לכ ויקסעב קסוע=] ,יעל אלו אמוי לכ ןורט םיאק
[?ףייע התא ינפל ללפתהלו] יעל תא יומק ייולצו
[ףייע וניאו םויה לכ ויקסעב קסוע=] ,יעל אלו אמוי לכ ןורט םיאק
[ללפתהו אב ורבח ול רמואשכו] ילצו יתא הירבח היל רמאו
.[לוכי יניא רמוא] ליכי אנא תיל רמא אוהו
(ח"י 'א םיכלמ) :ביתכ המ לעבה לצא
:רמאל םירהצה דעו רקבהמ לעבה םשב וארקיו
.השע רשא חבזמה לע וחספיו ,הנוע ןיאו לוק ןיאו וננע לעבה
בקעי תארק יתוא אלו ,יווה
,בקעי ךיתרכה אל יאולה
?המל
.לארשי יב תעגי יכ

,ךיתולוע הש יל תאבה אל
,םוי לכב םיבירקמ ויהש ןידימת ינש
,רקבב השעת דחא שבכה תא (ח"כ רבדמב) רמאנש
,םיברעה ןיב השעת ינשה שבכה תאו
.םישדק ישדק ולא ,ינתדבכ אל ךיחבזו
.החנמה ץמוק הז ,החנמב ךיתדבעה אל
.הנובלה ץמוק הז ,הנובלב ךיתעגוה אלו

.הנק ףסכב יל תינק אל
:רמא ףסוי 'ר םשב אנוה בר
לארשי ץראב לדג היה ןומנק
,ונממ ןילכוא םיאבצו םיזע ויהו
,ינתיורה אל ךיחבז בלחו
,םילק םישדק ירומא ולא
.ךיתונועב ינתעגוה ךיתואטחב ינתדבעה ךא
?םכיתונוע יל ומרג המ ואר
,יתיב תא ףורשל
,יריע תא בורחלו
,םלועה תומוא ןיב ינב תא תולגהלו
.ידבל יל בשילו

דדב הבשי הכיא

:חתפ קחצי יבר .אי
ךיהלא 'ה תא תדבע אל רשא תחת (ח"כ םירבד)

לכ בורמ ,בבל בוטבו החמשב
'וגו ךיביוא תא תדבעו
,הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
.ךתלחנ רהב ומעטתו ומאבת (ו"ט תומש)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
.ךינפל םתער לכ אובת
:(םש) הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
ןוזגרי םימע ועמש
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
.ינא החנאנ יכ ועמש
:הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
.םירצמב רשא ימע ינע תא יתיאר האר ('ג םש)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
.ורמרמח יעמ יל רצ יכ 'ה האר
:הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
.הזה םויה םצעב םתארקו (ג"כ ארקיו)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
.יבהאמל יתארק
:הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
.ףודרת קדצ קדצ (ז"ט םירבד)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
.יתירמ והיפ יכ 'ה אוה קידצ
:הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
.ךדי תא חתפת חתפ (ו"ט םש)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
.הידיב ןויצ השרפ
:הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
.'ה ידעומ הלא (ג"כ ארקיו)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
.היכוב ינא הלא לע
:הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
.הלענ הלסמב ('כ רבדמב)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
'ה יריבא לכ הלס
:הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
.םכלוע תוטומ רובשאו (ו"כ ארקיו)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
.ודיב יעשפ לוע דקשנ
:הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
חבזמה לע דקות דימת שא ('ו םש)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
.יתומצעב שא חלש םורממ
:הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
.םתכלה רשא ךרדה לכב ('א םירבד)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
.ךרד ירבוע לכ םכילא אל
:הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
.עבושל םכמחל םתלכאו (ו"כ ארקיו)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
.םחל םישקבמ םיחנאנ המע לכ
:הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
.ךצרא תא שיא דומחי אל (ד"ל תומש)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
.הידמחמ לכ לע רצ שרפ ודי
:הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
'וגו םכילע רפכי הזה םויב יכ (ז"ט ארקיו)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
.הילושב התאמוט
:הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
.ורהטת 'ה ינפל םכיתאטח לכמ (םש)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
.םילשורי האטח אטח
:הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
.םכיהלא 'ה ינפל םתרכזנו ('י רבדמב)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
.הינע ימי םילשורי הרכז
:הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
.םככותב יתכלהתהו (ו"כ ארקיו)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
.הרדה לכ ןויצ תב ןמ אציו
:הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
.שארל 'ה ךנתנו (ח"כ םירבד)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
.ולש היביוא שארל הירצ ויה
:הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
.הנשב םימעפ שולש (ז"ט םש)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
.תוליבא ןויצ יכרד
:הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
.חטבל םתבשיו (ו"כ ארקיו)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
.ינועמ הדוהי התלג
:הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
'הל אוה םירומש ליל (ב"י תומש)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
.הלילב הכבת הכב
:הרותב םיארוק םתייה ,םתיכז ולא
.ידבל אשא אכיא ('א םירבד)
:םיארוק םתא ירה ,םתיכז אלש וישכעו
:דדב הבשי הכיא

:חתפ אפפ רב אנינח יבר .בי
.ער בל לע םירישב רשו ,רתנ לע ץמוח ,הרק םויב דגב הדעמ (ה"כ ילשמ)

:ןירמא ןוהיורת ןתנוי 'רו אנינח 'ר
?ןימוד ןימינבו הדוהי טבשו םיטבשה תרשע ויה המל
.םימשגה תומיב השדח הלמשב םיסכתמ ויהש םדא ינב ינשל
.התוא וערקש דע ןאכמ דגוב הזו ןאכמ דגוב הז היה

,ןורמושב םיבכוכ תדובע םידבוע םיטבשה תרשע וזז אל ךכ
,םילשוריב םיבכוכ תדובע םידבוע ןימינבו הדוהי טבשו
.ברחיל םילשוריל ומרגש דע

:רחא רבד
.הרק םויב דגב הדעמ

:רמא אפפ רב אנינח 'ר ןומיס 'רו אפפ רב אנינח 'ר
:ןישובל ינש םהמ הדעה לארשיל רצנדכובנ גוודזנש םוי
.תוכלמ ידגבו הנוהכ ידגב
.לגעל וארקש םש לע ,הרק םויב
לארשי ךיהלא הלא (ב"ל תומש)

- רתנ לע ץמוח
:עשוהי יבר רמא
.ןיי לש ףתרמ ול היהש דחאל
,ץמוח האצמו הנושאר תיבח קדב
,ץמוח האצמו היינש
.ץמוח האצמו תישילש
[ער ףתרמה לכש ןאכמ=] .אשיב אלוכד איתסמ אה רמא

- ער בל לע םירישב רשו
:היכרב יבר רמא
[בצעש ימ לש ונזואל סנכי אל רמז לכ=] אדקרד הינדואב לייע אל ארמיז רמזד לכ
.[שפיט ןבל ליעוי אל המכח רמז לכ] עמש אל אשפטד ארב רמז רמזד לכ

:רחא רבד
הרק םויב דגב הדעמ
:ןומיס יבר רמא
:ןישובל ינש ןהמ הדעה לארשיל רצנדכובנ גוודזנש םוי
.תוכלמ ידגבו הנוהכ ידגב
הרק םויב
.ועמש אלו ארק רשאכ יהיו ('ז הירכז) :ביתכד אוה אדהכ

- רתנ לע ץמוח
:הימחנ רב עשוהי יבר רמא
,רתוסו רתנ לע ץמוח ןתונ אוהש הזכ
.הרות ירבד םירתוס ויה ךכ
.םיהלאה יכאלמב םיביעלמ ויהיו (ז"ל 'ב ה"ד) :ביתכד אוה אדה

:רמא אנהכ רב אבא 'ר
.היפב תכחלמ איהש וז הרפכ

- ער בל לע םירישב רשו
:רמא קחצי 'ר םשב יגח 'ר
,םהיפב םיללממ רודה ינציל ויהש יפל
:םירמואו ןהיתועבצאב ןירומו ןהיניעב ןיזמרמו
.אבנ אוה תוקוחר םיתעלו םיבר םימיל הזוח אוה רשא ןוזחה (ב"י לאקזחי)
:אוה ךורב שודקה םהל רמא
.ירמה תיב םכימיב יכ םכייח
'וגו ברחב םהירוחב גורהיו םידשכ ךלמ תא םהילע לעיו (ו"ל 'ב ה"ד) דימ
.'ה תיב תא ףורשיו (ה"כ ב"מ) ביתכו
.ק"מהב הז
,ךלמה תיב תאו
,והיקדצ לש ןיטלפ הז
.םילשורי יתב לכ תאו

:רמא איעשוה יבר םשב סחנפ 'ר
?ןינמ .שדקמה תיבמ ץוח ,םילשוריב ויה תויסנכ יתב םינומשו תואמ עברא
.וה יכה אירטמיגב "יתאלמ" ('א היעשי)
,הנשמל דומלתה תיבו ,ארקמל רפס תיב הל היה תחאו תחא לכו
.ןבירחהו סונאיספסא הלע ןלוכו
,לודג תיב לכ תאו
.יאכז ןב ןנחוי ןבר לש ושרדמ תיב הז
?לודג תיב ותוא ארוק המלו
.אוה ךורב שודקה לש וחבש ינתמ םשש
,ולג ואטחש ןויכ
.הכיא :םהילע ןנוקמ הימרי ליחתה ,ולגש ןויכו

:חתפ אפפ רב אנינח יבר .גי
'וגו ןונש ץחו ברחו ץיפמ (הכ ילשמ)

[םימעה] (תוצראה) לכב 'ה ךציפהו (ח"כ םירבד) םש לע ץיפמ
ברח םכירחא יתוקירהו (ו"כ ארקיו) םש לע ברחו
..בערה יצח תא יחלשב ('ה לאקזחי) םש לע ןונש ץחו
?ימל לכה
.רקש דע והערב הנוע שיאל
:ורמאו ובישהש לארשי ולא
.לארשי ךיהלא הלא (ב"ל תומש)

'וגו תדעומ לגרו העור ןש (ה"כ ילשמ)
:אוה ךורב שודקה ינפל לארשי ורמא
,ונתוא תוערל תאבשכ ע"שבר
.םירחא הקדמו הלכא ןשה
?ונתוא תספור לגרו ,ונתוא תלכוא העור ןש המלו
.ונרוצב ונדגבש לע םיבכוכ תדובע לש הנוחטב ינפמ
הרק םויב דגב הדעמ (םש)
.ועמש אלו ארק רשאכ יהיו ('ז הירכז)

:רחא רבד
תדעומ לגרו העור ןש
.הטמטממ לגרו הרערעמ ןש
:אוה ךורב שודקה רמא
,יב וחטבו םיבכוכ תדובעב ודגב לארשיל יתרמא ינא
.ןכ ושע אל ןהו
םיבכוכ תדובעב וחטבו יב ודגב אלא
התא יבא ץעל םירמוא ('ב הימרי) :ביתכד אוה אדה
,ולג ואטחש ןויכ
.הכיא :םהילע ןנוקמ הימרי ליחתה ,ולגש ןויכו

:חתפ אפפ רב אנינח יבר .די
.תחנ ןיאו קחשו זגרו ,ליוא שיא תא טפשנ םכח שיא (ט"כ ילשמ)


:ןומיס יבר רמא
.טפשנ םכח :ביתכד אוה אדה ,ןודינ ומצע אוה ,שפיט תא ןד אוהש ימ לכ
."טפשנ" אלא ,ביתכ ןיא ןיא "טפש"

:רחא רבד
- טפשנ םכח שיא
אוה ךורב שודקה הז
חכ ץימאו בבל םכח ('ט בויא) רמאנש
- ליוא שיא תא
,לארשי ולא
.ימע ליוא יכ ('ד הימרי) רמאנש
.קחשו זגרו
,תחנ ןיאו יתזגר
.תחנ ןיאו יתקחש
,והילמר ןב חקפ ימיב םכילע יתזגר
.'וגו והילמר ןב חקפ גרהיו (ח"כ 'ב ה"ד) רמאנש
,והיצמא ימיב םכילע יתקחש
.חלמה איג ךליו ,ומע תא גהניו קזחתה והיצמאו (ה"כ םש) רמאנש

?חלמה איג והמ
.המחלמ ייופכ תחת ,חלמה יפכ תחת
'וגו םוכילשיו עלסה שארל םואיביו הדוהי ינב ובש םייח םיפלא תרשעו
:אוה ךורב שודקה רמא העש התואב
:ולאו ,ברחב אלא ,חנ ינבל התימ יתרזג אל
.ועקבנ םלוכו םוכילשיו עלסה שארל םואיביו
- ,תחנ ןיאו
:אוה ךורב שודקה רמא העש התואב
.ולגי ,ןאכ ןישוע ולא המ
,ולג ,ואטחש ןויכ
.הכיא ,םהילע ןנוקמ הימרי ליחתה ,ולגש ןויכו
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ