אתחיתפ

- קרפה ךשמה -


:חתפ אפפ רב אנינח יבר .וט
.ומומ עשרל חיכומו ,ןולק ול חקול ץל רסוי ('ט ילשמ)

קחצי יבר רמא
.ונממ תוזבתהל ופוס ,עשר דימלת דימעמה לכ
.ןולק ול חקול ץל רסוי רמאנש
.קחצי 'רד היתעד אוה
קחצי ר"אד
.םיטסיל דימעמ ולאכ ,לארשי ץראב עשר דימלת דימעמה לכ
.דבע דימעמ ,ץראל הצוחבו

:שיקל ןב ןועמש יבר רמא
בירמ תבש שיאל דובכ ('כ םש) ביתכ
:אוה ךורב שודקה רמא
,וז המואל יתגוודזנ אל ולא יל היה דובכ
,םלועה תומוא ןיבל לארשי ולגש העשב אצומ תא
,םלועה תומוא לש ןהיחתפ לע רזחמ אוה ךורב שודקה היה
,םירמוא םה המ עומשל
?םירמוא ויה המו
.ןהב אצויכו בירחנסמו ,ארסיסמו ,הערפמ אוה ערפנ וז המוא לש םהיהלא
:ןירמואו ןירזוחו
,םירבדה וניקזה לוכיבכ ?אוה רענ םלועלו
.םש ואב רשא םיוגה לא אביו (ו"ל לאקזחי) :ביתכד אוה אדה
.ישדק םש תא וללחיו
."אביו" תרמא תאו ."ואוביו" אלא ,רמול אירק ךירצ הוה אל
.ומצע אוה לוכיבכ אלא
.םיוגה לא אביו :ביתכד אוה אדה
:םירמוא ויה המו
!?ואצי וצראמ המל ,הלא 'ה םע םא

:רחא רבד
.הימרי הז ,רסוי
.םינציל ויהש ורוד הז ץל
ותוא ןיללקמ ויהש ,ןולק ול חקול
ינוללקמ הלכ יב ושנ אלו יתישנ אל (ו"ט הימרי) :ביתכד
- ומומ עשרל חיכומו
.הכיא :םהל רמואו לארשיל חיכומ היהש

:חתפ והבא יבר .זט
'וגו ךל הלא ושע ךיללעמו ךכרד ('ד םש)

?בושיב וא רבדמב ,ויתונויגלל קקזהל ךלמ לש וחבש יתמיא
בושיב אל
.םימשה ןמ םחל םכל ריטממ יננה (ז"ט תומש) ביתכ רבדמב
'.וגו םחל ולאש םיללוע ביתכ אכהו
.םימ ובוזיו רוצ הכה ןה (ח"ע םילהת) ביתכ רבדמב
.אמצב וכח לא קנוי ןושל קבד ביתכ אכהו
,ךסמל ןנע שרפ (ה"ק םש) ביתכ רבדמב
.םמצע לע םרוע דפצ ביתכ אכהו
?ךל השע ימו
.אתאדירמ ךידבועו אתאשיב ךיתחרוא ךיללעמו ךכרד

,ךבל דע עגנ יכ רמ יכ ךתער תאז ('ד הימרי)
לארשי לש ןבל ןייורק ןהש הלודג ירדהנס וז
.לארשי יקקוחל יבל ('ה םיטפוש) :ביתכד
.לארשי יקקוחל יביל תיל ,יתוא ןיסיעכמ ןהש ןויכו
:אוה ךורב שודקה רמא
שדקמה תיב הז ,ךבל דע עגנ יכ
.םימיה לכ םש יבלו יניע ויהו ('ז 'ב ה"ד) רמאד ןאמכ

:רחא רבד
.אוה ךורב שודקה הז ,ךבל דע עגנ יכ

:אייח 'ר רמא
?לארשי לש ןבל אוה ךורב שודקה ארקנש וניצמ ןכיא
.םלועל םיהלא יקלחו יבבל רוצ :(ג"ע םילהת) איירק ןידה ןמ

:חתפ והבא יבר .זי
,רעש יבשוי יב וחישי (ט"ס םילהת)

.תואיסקרק יתבבו תואיטרת יתבב ןיבשוי ןהש ,םלועה תומוא ולא
,רכש יתוש תוניגנו
,ןירכתשמו ןיתושו ןילכואו ןיבשוי ןהש רחאמ
,יב םיגיעלמו יב ןיחישמו ןיבשוי ןה
,יאדוהיכ אבורחל ךורצנ אלד ןיגב :םירמואו
?יחמ יעב תא םינש המכ ולאל ולא :ןירמוא ןהו
.אתבשד יאדוהיד אקולחכ :םירמוא ןהו
,וילע ולש םיקולחהו םהלש תוטיארטל למגה תא ןיסינכמו
?לבאתמ הז המ לע ,ולאל ולא :ןירמוא ןהו
,ןה תיעיבש ירמוש וללה םידוהיה :םירמוא ןהו
.הז לש םיחוחה ולכאו קרי םהל ןיאו
,חלוגמ ושארו םהלש ןורטיתל םיתמה תא םיסינכמו םהילע לבאתמ אוהו
?חלוגמ הז לש ושאר המ לע ,ולאל ולא :ןירמוא ןהו
,ןה תותבש ירמוש וללה םידוהיה :רמוא אוהו
.תבשב ןילכוא ,תבשה תומי לכ ןיעיגי ןהש המ לכו
,ןהב ןילשבמו ןהיתוטמ ןירבוש ןהו ,ןהב לשבל םיצע םהל ןיאו
,ןמשב ןיכסו ,רפעב םירפעתמו ,ץראב םינשי םהו
.רקויב ןמשה ךכיפל

:רחא רבד
.רעש יבשוי יב וחישי
.תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב ןיבשוי ןהש ,לארשי ולא
.רכש יתוש תוניגנו
,באב העשת תדועסב ןירכתשמו ןיתושו ןילכואו ןיבשוי ןהש רחאמ
.הכיאו יהנו ןיניק ןיארוקו ןיבשוי

:חתפ ןיבא יבר .חי
- םירורמב ינעיבשה

,ןושארה בוט םוי לש חספה ילילב
.חספ לש ןושארה בוט םוי ילילב ינעיבשהש הממ באב העשתב הנעל ינורה
.הנעל באב העשת ילילב ינורה
,חספ לש ןושארה ט"וי ילילב יווה
,באב העשת יליל אוה
.דדב הבשי הכיא :הימרי ןנוקמ היה הז לעו

:חתפ ןיבא יבר .טי
אינמזו אינדע אנשהמ אוהו ('ב לאינד)

:לארשיל הימרי רמא
,םתיכז ולא
.םיקותמו םייקנ וימימש חולישה ימ ןיתושו ,םילשוריב ןיבשוי םתייה
,םתיכז אלש וישכע
.ןיחורסו ןירוכע וימימש תרפ ימ ןיתושו לבבל םילוג םתא ירה
,רוחיש ימ תותשל םירצמ ךרדל ךל המ התעו ('ב הימרי) :ביתכד אוה אדה
.רהנ ימ תותשל רושא ךרדל ךל המו
,םתיכז ולא
.אוה ךורב שודקה ינפל םירומזמו םיריש םירמואו םילשוריב םיבשוי םתייה
,םתיכז אלש וישכע
,יווה יהנו םיניק םיארוקו לבבל ןילוג םתא ירה
.הכיא .לבב תורהנ לע (ז"לק םילהת)


:חתפ ירדנסכלא יבר .כ
.גג לע דדוב רופצכ היהאו יתדקש (ב"ק םילהת)

:אוה ךורב שודקה רמא
.גג לע דדוב רופצכ היהאו דימ ,לארשי ץראל ינב סינכהל יתדקש
,הכושל הכושמו ןליאל ןליאמו רדגל רדגמו גגל גגמ דדובתמ רופצה המ
,םירצממ לארשי ואצישכ ךכ
,תקולחמב םיעסונ ויה
,תקולחמב םינוחו
.ונחיו ועסיו
,אינומוה םלוכ ושענ יניס רהל ואבש ןויכו
.לארשי םש "ןחיו" (ט"י תומש) ,אלא ןאכ ביתכ ןיא "ונחיו"
:אוה ךורב שודקה רמא העש התואב
.ינבל הרות ןתאש העשה ירה

:רחא רבד
(רופצכ) היהאו יתדקש
:אוה ךורב שודקה רמא
,םלועל שדקמה תיבב יתניכש תורשהל ינא יתדקש
,דדב תבשוי איה הילזוג לטונ התאש העשב הזה רופצה המ ,רופצכ היהאו
:אוה ךורב שדוקה רמא ךכ
,יתיב תא יתפרש
,יריע תא יתברחה
,םלועה תומוא ןיבל ינב תא יתילגהו
.הכיא .ידבל יל יתבשיו

:חתפ ירדנסכלא יבר .אכ
'וגו עגנה וב רשא עורצהו (ג"י ארקיו)

.שדקמה תיב הז עורצהו
.עגנכ האמטמ איהש ,םיבכוכ תדובע וז עגנה וב רשא
.הואמטיו ישדקמ תא וללחיו רמאנש
.הנוהכ ידגב ולא םימורפ ויהי וידגב
עורפ היהי ושארו (םש)
..איסכד ילג הדוהי ךסמ תא לגיו (ב"כ היעשי) רמאנש אוה
םלועה תומוא ןיבל לארשי ולגש ןויכ ,הטעי םפש לעו
ויפמ הרות רבד איצוהל לוכי ןהמ דחא היה אל
ארקי אמט אמטו
.ינש ןברוחו ןושאר ןברוח

:אתפלח ןב יסוי יבר רמא
,םיבכוכ תדובע לארשי ודבע םינש המכ עדוי אוהש ימ לכ
.אב דוד ןב יתמיא עדוי אוה
:היל עייסמ יארק אתלת ןל תיאו
םילעבה ימיכ םהל ריטקת רשא םילעבה ימי תא הילע יתדקפו ('ב עשוה) :אדח
.עמשא אלו וארקי ןכ ועמש אלו ארק רשאכ יהיו ('ז הירכז) :אנינת
'וגו 'ה השע המ תחת ורמאי יכ היהו ('ה הימרי) :האתילת

-והייוורת ירמאד שיקל שירו ןנחוי 'ר
:רמא ןנחוי יבר
.הדמ דגנכ הדמ ןעיבו ןעי

:רמא שיקל שיר
,התוא םילכוא םירז ,םכדגנל םכתמדא ('א היעשי)
.התוא םילכוא םירז םכדגנכ

:ארק ןידהמ הל עמש ירדנסכלא יבר
,אמטי וב עגנה רשא ימי לכ (ג"י ארקיו)
.הכיא

:חתפ יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי יבר .בכ
.תיבב תיב יעיגמ יוה ('ה םש)


:רמא ןנחוי 'ר שיקל שירו ןנחוי 'ר
,הלטיל והדש לע והולמ ותיב לע והולמ תיבב תיב יעיגמ יוה
:אוה ךורב שודקה רמא
?ץראה תא ןישרוי םתאש ןירובס םתא המ
,תואבצ 'ה ינזאב ץראה ברקב םכדבל םתבשוהו (םש)
.בשוי ןיאמ םיבוטו םילודג ויהי המשל םיבר םיתב אל םא

:רמא שיקל שיר
:ורבח לש ינזאב חווצ אוהש הזכ
,םיתשב אלא תחאב אל
.תואבצ 'ה ינזאב ךכ

:שיקל שיר רמא
.ינש ןברוחל ןושאר ןברוח םתעגה ,תיבב תיב יעיגמ יוה
.שרחת הדש ןויצ ,ןושאר ןברוח המ
.םוקמ ספא דע שרחת הדש ןויצ ,ינש ןברוח ףא
?ברחיל םוקמל םרג ימ
.םיבכוכ תדובע וב ודבע אלש םוקמ וחינה אלש לע
,תוינומטמב ותוא ןידבוע ויה הלחתב
'וגו ךשחב םישוע 'וגו םדא ןב תיארה ילא רמאיו ('ח לאקזחי) :ביתכד אוה אדה
,םדיב וחימ אלש ןויכו
.תלדה רחא ןישוע תויהל ורזח
.ךנורכז תמש הזוזמהו תלדה רחאו (ז"נ היעשי) :רמאנש
,ןדיב וחימ אלש ןויכו
,תוגגה לע ןישוע תויהל ורזח
.םימשה אבצל תוגגה לע םיוחתשמה תאו ('א הינפצ) :רמאנש
,ןדיב וחימ אלש ןויכו
.תונגב ןישוע תויהל ורזח
.תונגב םיחבוז (ה"ס היעשי) :רמאנש
,ןדיב וחימ אלש ןויכו
.םירהה ישארב ןישוע תויהל ורזח
.ורטקי תועבגה לעו ,וחבזי םירהה ישאר לע ('ד עשוה) :רמאנש
,דיב וחימ אלש ןויכו
.תודשב ןישוע תויהל ורזח
.ידש ימלת לע םילגכ םתוחבזמ םג (ב"י םש) :ביתכד

:ירמא הישאי 'ר םשב יבט וביא 'רו ןדוי 'ר
.םלצ ןידימעמ ויה םלתו םלת לכ לע

:ירמא איעשוה 'ר םשב היקלח 'רו סחנפ 'ר
,עצמאב םלצ דימעמ ,ןוסכול והדש שרוח ןהמ דחא היה
.הל ןיארמ םימלת ישאר והיש ידכ
,ןדיב וחימ אלש ןויכו
.םיכרדה ישארב ןישוע תויהל ורזח
.ךתמר תינב ךרד שאר לכ לא (ז"ט לאקזחי) :רמאנש
,ןדיב וחימ אלש ןויכו
.תובוחרב ןישוע תויהל (ורזח) וליחתה
.בוחר לכב המר ךל ישעתו בג ךל ינבתו (םש) :רמאנש
,ןדיב וחימ אלש ןויכו
תורייעב ןישוע תויהל ורזח
'וגו הדוהי ךיהלא ויה ךירע רפסמ יכ ('ב הימרי) :רמאנש
,ןדיב וחימ אלש ןויכו
.תוצוחב ןישוע תויהל ורזח
.תשובל תוחבזמ םתמש םילשורי תוצוח רפסמו (א"י םש) :רמאנש
.םישדקה ישדק תיבל הוסינכהש דע ?יתמיא דע
.האיבב הזה האנקה למס ('ח לאקזחי) :רמאנש

?האיבב והמ
:אחא יבר רמא
.[ותיבמ בשותה תא הנפמ רגה :הקעז וז] אתיב יראמ ינפמ אבתות הייב הייב אה

:היכרב יבר רמא
.ערתשהמ עצמה רצק יכ (ח"כ היעשי)
,העירו הלעבו השא לבקל עירתש ?ערתשהמ והמ
,סנכתהכ הרצ הכסמהו
.םיה ימ דנכ סנוכ (ג"ל םילהת) וב בותכש ותואל הרצ הכסמ םתישע
,ולג ואטחש ןויכ
.הכיא ,םהילע ןנוקמ הימרי ליחתה ולגש ןויכו
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ