אתחיתפ

:השרפה ןכות
:חתפ אנהכ רב אבא יבר .א
:תותנע הינע ,השיל יבישקה ,םילג תב ךלוק ילהצ ('י היעשי)    
:חתפ אנהכ רב אבא יבר .ב
.'וגו תאז תא ןביו םכחה שיאה ימ ('ט והימרי)    
:חתפ אנהכ רב אבא יבר .ג
.זולעאו םיקחשמ דוסב יתבשי אל (ו"ט והימרי)    
:חתפ והבא יבר .ד
.תירב ורבע םדאכ המהו ('ו עשוה)    
:חתפ אנינח רב יסוי 'ר םשב והבא יבר .ה
.םימדה ריע יוא 'ה רמא הכ ןכל (ד"כ לאקזחי)    
:חתפ אנינח רב יסוי 'ר םשב והבא יבר .ו
.היהת המשל םירפא ('ה עשוה)    
:חתפ אנינח רב יסוי 'ר םשב והבא יבר .ז
.היחתפ ולבאו ונאו ('ג היעשי)    
:חתפ קחצי יבר .ח
.ונדדוש ךיא ןויצמ עמשנ יהנ לוק יכ ('ט הימרי)    
:חתפ קחצי יבר .ט
.ונינפ המלכ התסכ ,הפרח ונעמש יכ ונשוב (א"נ הימרי)    
:חתפ קחצי יבר .י
.לארשי יב תעגי יכ בקעי תארק יתוא אלו (ג"מ היעשי)    
:חתפ קחצי יבר .אי
.ךיהלא 'ה תא תדבע אל רשא תחת (ח"כ םירבד)    
:חתפ אפפ רב אנינח יבר .בי
.ער בל לע םירישב רשו ,רתנ לע ץמוח ,הרק םויב דגב הדעמ (ה"כ ילשמ)    
:חתפ אפפ רב אנינח יבר .גי
.'וגו ןונש ץחו ברחו ץיפמ (הכ ילשמ)    
:חתפ אפפ רב אנינח יבר .די
.תחנ ןיאו קחשו זגרו ,ליוא שיא תא טפשנ םכח שיא (ט"כ ילשמ)    
:חתפ אפפ רב אנינח יבר .וט
.ומומ עשרל חיכומו ,ןולק ול חקול ץל רסוי ('ט ילשמ)    
:חתפ והבא יבר .זט
.'וגו ךל הלא ושע ךיללעמו ךכרד ('ד והימרי)    
:חתפ והבא יבר .זי
.רעש יבשוי יב וחישי (ט"ס םילהת)    
:חתפ ןיבא יבר .חי
.םירורמב ינעיבשה    
:חתפ ןיבא יבר .טי
אינמזו אינדע אנשהמ אוהו ('ב לאינד)    
:חתפ ירדנסכלא יבר .כ
.גג לע דדוב רופצכ היהאו יתדקש (ב"ק םילהת)    
:חתפ ירדנסכלא יבר .אכ
.'וגו עגנה וב רשא עורצהו (ג"י ארקיו)    
:חתפ יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי יבר .בכ
.תיבב תיב יעיגמ יוה ('ה והיעשי)    
:חתפ יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי יבר .גכ
.ךיתורוחב ימיב ךיארוב תא רוכזו (ב"י תלהק)    
:חתפ ןנחוי יבר .דכ
.(ב"כ היעשי) ןויזח איג אשמ    
:חתפ ןנחוי יבר .הכ
.'וגו ךישחי םרטב דובכ םכיהלא 'הל ונת (ג"י הימרי)    
:חתפ ןמחנ בר .וכ
.לאירא לאירא יוה (ט"כ היעשי)    
:חתפ סחנפ יבר .זכ
.'וגו יל ועמשת אל הלא דע םאו (ו"כ ארקיו)    
:חתפ אנינח רב אמח יבר .חכ
.המהכ םיבר םירבד םהילע ףסונ דועו ...תרחא הלגמ חקל והימריו (ו"ל הימרי)    
:חתפ יול ןב ידבז .טכ
.התיב םידיחי בישומ םיהלא (ח"ס םילהת)    
:חתפ יול ןב ידבז .ל
.'וגו ץרא יכלמ ונימאה אל    
:חתפ יאחוי ןב ןועמש יבר .אל
.ללהתי זא ול לזואו הנוקה רמאי ער ער ('כ ילשמ)    
:יכה חתפ אנינח יבר .בל
.יוד יבל ילע ,ןוגי ילע יתיגילבמ ('ח הימרי)    
:חתפ אריעז יבר .גל
.םיכוב לוקל יבגועו ירונכ לבאל יהיו ('ל בויא)    
.'וגו יהנו יכב אשא םירהה לע ('ט הימרי) .דל

:ימיכחד אתחיתפ

:חתפ אנהכ רב אבא יבר .א
:תותנע הינע ,השיל יבישקה ,םילג תב ךלוק ילהצ ('י היעשי)


:לארשיל והיעשי רמא
,םיבכוכ תדובע ינפל םירומזמו םיריש םירמוא םתאש דע
,הרות ירבדב ךלוק ילהצ
.תויסנכ יתבב ךלוק ילהצ
,םיב ןימייוסמ וללה םילג המ ,םילג תב
.םלועב ןימייוסמ םהיתובא ךכ

:רחא רבד
- םילג תב
.יאוולגד ןוהיתרב ,םילוג תב
,םהרבא לש ותב
.המירצמ םרבא דריו ץראב בער יהיו (ב"י תישארב) וב בותכש ותוא
,קחצי לש ותב
.הררג םיתשלפ ךלמ ךלמיבא לא קחצי ךליו (ו"כ םש) וב בותכש
,בקעי לש ותב
.םרא הנדפ ךליו (ח"כ םש) וב בותכש
,יתוצמל יבישקה יבישקה
,הרות ירבדל יבישקה
,האובנ ירבדל יבישקה
.םיבוט םישעמו תוקדצל יבישקה
.עשרה רצנדכובנ הז ,ךלע קילס הירא אה ,השיל ואל םאו "השיל"
.וכבוסמ הירא הלע ('ד הימרי) היב ביתכד
- הינע
,םיקידצה ןמ הינע
,האובנ ירבדמ הינע
.םיבוט םישעמו תוצממ הינע
-תותנע
.ךילע אבנתמו יתא אתותנע אה ,תותנע ואל םאו
.'וגו והיקלח ןב והימרי ירבד ('א םש) :ביתכד
.הכיא :םהילע ןנוק תונערופה אבש ןויכ

:חתפ אנהכ רב אבא יבר .ב
'וגו תאז תא ןביו םכחה שיאה ימ ('ט םש)

:יאחוי רב ןועמש יבר ינת
,לארשי ץראב ןמוקממ תושלתנ תורייע תיאר םא
.םינשמ רכשבו םירפוס רכשב וקיזחה אלש עד
.יתרות תא םבזע לע 'ה רמאיו ,ץראה הדבא המ לע (םש) רמאנש

,ימא 'רלו יסא 'רל חלשמ הוה יבר
.אתיירקל ןילע ןווהו ,לארשיד אעראד אתיירק ןונקתיו ןוקפיד
,אתרק ירוטנ ןל ותייא :ןוהל ןירמאו
.ארטנסו אתרטמ שיר ןוהל ותיימ ןווהו
.אתרק יבורח ןילא ?אתרק ירוטנ ןילא :ןוהל ןירמא ןווהו
?אתרק ירוטנ ןוניא ןאמו :ןוהל ורמא
,םינשמו םירפוס ולא :ול רמא
.הלילבו םויב הרותה תא ןירמשמו םינשמו םיגוה םהש
.הלילו םמוי וב תיגהו ('א עשוהי) רמאנש םש לע
'וגו תיב הנבי אל 'ה םא (ז"כק םילהת) :רמוא אוה ןכו

:רמא קחצי יברב לאומש 'ר םשב הימרי 'רו אנוה 'ר
אוה ךורב שודקה רתיוש וניצמ
,םיבכוכ תדובע לע
,תוירע יוליג לעו
,םימד תוכיפש לעו
.הרות לש הסאמ לע רתיו אלו
?ץראה הדבא המ לע :רמאנש
,ןאכ ביתכ ןיא םימד תוכיפש לעו תוירע יוליג לעו םיבכוכ תדובע לע
.יתרות תא םבזע לע אלא

:ירמא אבא רב אייח 'ר םשב הימרי 'רו אנוה 'ר
.ורמש אל יתרות תאו ובזע יתואו (ז"ט הימרי) :ביתכ
,ורמש יתרותו ובזע יתוא יאולה
.בטומל ןריזחמ היה הבש רואמה ,הב ןיקסעתמ ויהש ךותמ

:רמא אנוה בר
,המשל אלש פ"עא הרות דומל
.המשל אב המשל אלש ךותמש

:יול ןב עשוהי יבר רמא
:תרמואו ברוח רהמ תאצוי לוק תב םויו םוי לכב
.הרות לש הנובלעמ תוירבל םהל יוא

:ימא רב לאומש 'ר םשב הל ינת לאומש
?תחלצמ התריזגו ,הרזג תרזוג תוכלמה יתמיא
..ץראל הרות ירבד ןיכילשמ לארשיש העשב
.עשפב דימתה לע ןתנת אבצו ('ה לאינד) :ביתכד אוה אדה
,תויכלמ אלא אבצ ןיא
.'וגו םורמב םורמה אבצ לע 'ה דוקפי (ד"כ היעשי) :רמאנש
,לארשי ולא דימתה
.הלילו םמוי וב תיגהו ('א עשוהי) :ביתכד
,הרות לש העשפב - עשפב
.תחלצמו תרזוג איה תוכלמה ,ץראל הרות ירבד ןיכילשמ לארשיש ןמז לכ
.'וגו הצרא תמא ךלשתו ('ח לאינד) רמאנש
,הרות אלא תמא ןיאו
.רוכמת לאו הנק תמא (ג"כ ילשמ) :רמאנש
.תוכלמה החילצה דימ ץראל הרות ירבד תכלשה םא
.החילצהו התשעו ('ח לאינד) :ביתכד אוה אדה

:יזפ ןב הדוהי יבר רמא
'וגו בוט לארשי חנז (ח עשוה)
.הרות אלא בוט ןיאו
.'וגו םכל יתתנ בוט חקל יכ ('ד ילשמ) רמאנש

:אנהכ רב אבא ר"א
.ידרגה סומינבאכו רועב ןב םעלבכ ,םלועה תומואל ןיפוסוליפ ודמע אל
,וז המואל גוודזהל ונא ןילוכי :םהל ורמא
,םהלש תויסנכ יתב לע ורזחו וכל :םהל ורמא
,םהל ןילוכי םתא יא ןלוקב ןיפצפצמ תוקוניתה םא
.םהל ןילוכי םתא ואל םאו
:םהל רמאו םהיבא םחיטבה ןכש
.ושע ידי םידיהו בקעי לוק לוקה (ז"כ תישארב)
,תושרדמ יתבו תויסנכ יתבב בקעי לש ולוקש ןמז לכ
.ושע ידי םידיה ןיא
,תושרדמ יתבו תויסנכ יתבב ףצפצמ ולוק ןיאש ןמז לכו
.ושע ידי םידיה
'וגו שא ןושל שק לוכאכ ןכל ('ה היעשי) :רמוא אוה ןכו
.שק תלכוא שא לש הכרד אלהו ?שא לכוא שק שי יכו
.שא ןושל ,שק לוכאכ ןכל ,רמוא תאו
..ושע לש ותיב הז שק אלא
.שקל ושע תיבו הבהל ףסוי תיבו שא בקעי תיב היהו ('א הידבוע) :רמאנש
,בקעי לש ותיב הז שא ןושל
,ףסוי לש ותיב הז הפרי הבהל ששחו
,לארשי לש םהישרש םהש תובאה ולא ,היהי קמכ םשרש
?המ ינפמ לארשי לש םהיחרפ םהש םיטבשה ולא הלעי קבאכ םחרפו
.'וגו תואבצ 'ה תרות תא וסאמ יכ ('ה היעשי)

:ןדוי יבר רמא
,תואבצ 'ה תרות תא וסאמ יכ
;בתכבש הרות וז
,וצאנ לארשי שודק תורמא תאו
.הפ לעבש הרות וז
הכיא :םהילע ןנוקמ הימרי ליחתה ,ץראל הרות ירבד וכילשהש ןויכו

.תוננוקמל וארקו וננובתה תואבצ 'ה רמא הכ ('פ הימרי)
- ןנברו שיקל ןב ןועמש 'רו ןנחוי 'ר
:רמא ןנחוי 'ר
.םינב ינש ול ויהש ךלמל
.והלגהו וטבחו לקמה תא לטנ ןושארה לע סעכ
?הלגנ הולש וזיאמ הזל יוא :רמא
.והלגהו וטבחו לקמה תא לטנו ,ינשה לע סעכ
.אשיב יתוברתד אוה אנא :רמא
:הזה קוספה תא םהל רמוא אוה ךורב שודקה ליחתהו .םיטבשה תרשע ולג ךכ
.ינממ ודדנ יכ םהל יוא ('ז עשוה)
:אוה ךורב שודקה רמא לוכיבכ ,ןמינבו הדוהי ולגש ןויכו
.ירבש לע יל יוא ('י הימרי)

:רמא שיקל ןב ןועמש יבר
.םינב ינש ול היהש ךלמ
.תמו רפרפו וטבחו לקמה תא לטנו ןושארה לע סעכ
.וילע ןנוקמ ליחתה
.תמו רפרפו וטבחו לקמה תא לטנו ינשה לע סעכ
,םהילע ןנוקל חכ יב ןיא התעמ :רמא
.םהילע וננוקיו תוננוקמל וארק אלא

:םהילע ןנוקמ ליחתהו םיטבשה תרשע ולג ךכ
.לארשי תיב הניק םכילע אשונ יכנא רשא הזה רבדה תא ועמש ('ה סומע)
:אוה ךורב שודקה רמא לוכיבכ ןימינבו הדוהי ולגש ןויכו
.םהילע ןנוקל חכ יב ןיא התעמ
:ביתכד אוה אדה
.יהנ ונילע הנאשתו הנרהמתו 'וגו תוננוקמל וארק ('ט הימרי)
.ןוהדידו ידיד ."ונילע" אלא ,ןאכ ביתכ ןיא "םהילע"
.ןוהדידו ידיד ,"וניניע" אלא ,ןאכ ביתכ ןיא "העמד םהיניע הנדרתו"
.ןוהדידו ידיד ,"וניפעפעו" אלא ,ןאכ ביתכ ןיא "םימ ולזי םהיפעפעו"

:ןירמא ןנבר
.הרשעב םחנתמ ליחתה ,םינש ותמו םינב רשע םינש ול ויהש ךלמל
.הנומשב םחנתמ ליחתהו םינש דוע ותמ
.הששב םחנתמ ליחתה םינש ותמ
.העבראב םחנתמ ליחתה םינש ותמ
.םינשב םחנתמ ליחתה םינש ותמ
.םהילע ןנוקמ ליחתה םלוכ ותמש ןויכו


דדב הבשי הכיא

:חתפ אנהכ רב אבא יבר .ג
.זולעאו םיקחשמ דוסב יתבשי אל (ו"ט םש)

,םימלועה ןובר :אוה ךורב שודקה ינפל לארשי תסנכ הרמא
םלועה תומוא לש תואסקרק יתבו תוארטאית יתבב יתסנכנ אל ימימ
.זולעאו םהמע יתקחשו
- יתבשי דדב ךדי ינפמ
,דדב יתבשי אלו הערפ לש ודי יב העגנ
,דדב יתבשי אלו ,בירחנס לש ודי יב העגנ
.יתבשי דדב ,ךדי יב העגנש ןויכו

דדב הבשי הכיא
:חתפ והבא יבר .ד
.תירב ורבע םדאכ המהו ('ו עשוה)

.ןושארה םדא הז
:אוה ךורב שודקה רמא
,ויתיוצו ןדע ןגל ותוא יתסנכה ןושארה םדא
,ןיחולישבו ןישוריגב ותוא יתנדו ייווצ לע רבעו
.הכיא וילע יתננוקו

- ןדע ןגל ותוא יתסנכה
.ןדע ןגב והחיניו םדאה תא םיהלא 'ה חקיו ('ב תישארב) רמאנש
,ויתיוצו
.'וגו רמאל םדאה לע םיהלא 'ה וציו (םש) רמאנש
,ייווצ לע רבעו
.'וגו ךיתיוצ רשא ץעה ןמה ('ג םש) רמאנש
,ןישוריגב ותוא יתנדו
.םדאה תא שרגיו (םש) רמאנש
,ןיחולישב ותוא יתנדו
.ןדע ןגמ 'ה והחלשיו (םש) רמאנש
,הכיא וילע יתננוקו
.הכיא ול רמאיו (םש) רמאנש
.ביתכ "הכיא"

,לארשי ץראל םתוא יתסנכה וינב ףא
.למרכה ץרא לא םכתא איבאו ('ב הימרי) רמאנש
,םיתיוצו
.לארשי ינב תא וצ (ד"כ ארקיו) רמאנש
,ייווצ לע ורבעו
.ךתרות תא ורבע לארשי לכו ('ט לאינד) רמאנש
,ןישוריגב םתוא יתנדו
.םשרגא יתיבמ ('ט עשוה) רמאנש
,ןיחולישב םתוא יתנדו
.ואציו ינפ לעמ חלש (ו"ט הימרי) רמאנש
:דדב הבשי אכיא :םהילע יתננוקו


:חתפ אנינח רב יסוי 'ר םשב והבא יבר .ה
םימדה ריע יוא 'ה רמא הכ ןכל (ד"כ לאקזחי)

.הווגב םימד וכפשד אתרקד ימק ןמ יוא
,הב התאלח רשא ריס
.הווגב התישושפחד
,הנממ תאצי אל התאלחו
.הווג ןמ תקפנ אל התישושפחו
,האיצוה היחתנל היחתנל
.םילוג ויה תוילטמ תוילטמ

?ולג דציכ
:רמוא רזעלא 'ר
.הלחת ולג דג טבשו ןבואר טבש

:רמוא ןמחנ רב לאומש 'ר
.הלחת ולג ילתפנ טבשו ןלובז טבש
.ילתפנ הצראו ןולובז הצרא ,לקה ןושארה תעכ ('ח היעשי) :ביתכד אוה אדה
?ןמחנ רב לאומש 'רד היירק רזעלא 'ר םייקמ המו
.(םש) ילתפנ טבשו ןולובז טבש ולג ךכ ,דגו ןבואר טבש ולגש תעכ אלא

דיבכה ןורחאהו
:רמא אנהכ רב אבא 'ר
.דיבכמבכ םממה
.לרוג הילע לפנ אל דמשה אטאטמב היתאטאטו (ד"י םש) :ביתכד אוה אדה

:רמא אחא 'ר םשב ןמחנ 'ר
?לרוג הילע לפנ אל והמ
:אוה ךורב שודקה רמא
,ולג אל םתולגהל םלועה תומוא לע םיסלק יתלפהש העשר
?םתילג המל םתאו
.היה הכותב המד יכ
?המל ךכ לכ
.המח תולעהל

אחא 'רל לאש ןדוי 'ר
?םישנ תרזעב וא לארשי תרזעב ,הירכז תא לארשי וגרה ןכיה :ול רמא
,םישנ תרזעב אלו לארשי תרזעב אל :ול רמא
.םינהכה תרזעב אלא
,יבצ םדכ אלו ,ליא םדכ אל ומדב וגהנ אלו
ביתכ ליא םדבו יבצ םדבש
.רפעב והסכו ומד תא ךפשו (ז"י ארקיו)
ביתכ אכה םרב
והתמש עלס חיחצ לע היה הכותב המד יכ (ד"כ לאקזחי)
.רפע וילע תוסכל ץראה לע והתכפש אל

:רחא רבד
.םימדה ריע יוא 'ה רמא הכ ןכל
,הווגל המד יכפשד אתרקד ימק ןמ יוא
.תונערופב הברא ,הרודמה לידגא ינא םג
.תונויגלה ולא ,םיצעה הברה
.םיכלמה ולא ,שאה קלדה
.רובצה הז ,רשבה םתה

- .החקרמה חקרהו

:ירמא אחא 'ר םשב הימחנ 'רו עשוהי 'ר
:םירמוא לארשי לכ ויהש יפל
?ךירצ אוה ונלש ןוממלו ,םלוע לש ונוממ לכ סנכ רצנדכובנ
:אוה ךורב שודקה רמא
,וילע ביבח םכנוממ השוע ינאש םכייח
.הדועסב ןילוע ןהש וללה םימשב ומכ
,ורחי תומצעהו
.אתחקרמ אדהכ ססות ןפוג היה לארשי ולגש העשב אצומ תא

.הקיר הילחג לע הדימעהו
:רזעלא יבר רמא
.םלועל הנקת הל היה אל ,הרובש רמאנ ולא
.תואלמתהל ופוס ,ןקיר אוהש ילכ לכ ,"הקיר" רמוא אוהשכו
?המל ךכ לכ
.'וגו הכותב הכתנו התשחנ הרחו םחת ןעמל
.ולג ,ואטחש ןויכ
.דדב הבשי אכיא :םהילע ןנוקמ הימרי ליחתה ,ולגש ןויכו
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ