אתחיתפ

- קרפה ךשמה -


:חתפ ןנחוי יבר .דכ
- (ב"כ היעשי) ןויזח איג אשמ

.הילע םיאבנתמ םיזוחה לכש איג
.הנממ םידמוע םיזוחה לכש איג

:ןנחוי 'ר רמאד
.היה ימלשורי וריע םש שרפתנ אלש איבנ לכ
.ץראל םיזוח ירבד וכילשהש ןויזח איג
תוגגל ךלכ תילע יכ אופיא ךל המ (םש)
.ןול ןיקלס ארגיאלו

:יול יבר רמא
.חורה יסג ולא

,האלמ תואושת (ב"כ היעשי)
:בקעי ןב רזעלא יבר רמא
.הלפא ,תושגרמ ,תורצ :תונושל השלש שמשמ הזה ןושלה
עמשי אל שגונ תואושת (ט"ל בויא) רמאנש "תורצ"
.האלמ תואושת (ב"כ היעשי) רמאנש תושגרמ
.האושמו האוש שמא ('ל בויא) רמאנש הלפא

,הימוה ריע (ב"כ היעשי)
.אתבברעמ אתרק
,הזילע הירק
.אתייחד אתרק
,המחלמ יתמ אלו ברח יללח אל ךיללח
.ףשר ימוחלו בער יזמ ?ןה המו
,ורסא תשקמ דחי ודדנ ךיניצק לכ
.תויכלמל ורסמנ םתוישקמ

:רחא רבד
,ורסא תשקמ .דחי ודדנ ךיניצק לכ
.ןהב ןירסואו םתותשק ידיג ןיריתמ ויהש
,וחרב קוחרמ ודחי ורסא ךיאצמנ לכ
.הרות ירבד עומשלמ םיקיחרמ
.יל הארנ 'ה קוחרמ (א"ל הימרי) רמאד ןאמכ

.יכבב ררמא ינמ ועש יתרמא ןכ לע (ב"כ היעשי)
:שיקל שיר רמא
.ןחינה אלו ,אוה ךורב שודקה ינפל הריש רמול תרשה יכאלמ ושקב תומוקמ השלשב
:ןה ולאו
.שדקמה תיב ןברוחבו ,םיבו ,לובמה רודב
.םלועל םדאב יחור ןודי אל 'ה רמאיו ('ו תישארב) ביתכ המ לובמה רודב
.הלילה לכ הז לא הז ברק אלו (ד"י תומש) ביתכ םיב
ינמחנל וציאת לא יכבב ררמא ינמ ועש יתרמא ןכ לע (ב"כ היעשי) ביתכ שדקמה תיב ןברוחבו
."וציאת לא" אלא ןאכ ביתכ ןיא "ופסאת לא"
:תרשה יכאלמל אוה ךורב שודקה רמא
.יל ןה ןיצואינ ,ינפל םירמוא םתאש ולא ןימוחינ
?המל
.תואבצ םיהלא 'הל הכובמו הסובמו המוהמ םוי יכ (ב"כ והיעשי)
.היכבד םוי הזיבד םוי בברועמ םוי
.הילע םיאבנתמ םיזוחה לכש איג ןויזח איגב
.רהה לא עושו ריק רקרקמ
,םהיתב תוריק םירקרקמ ויהש
,םיניגמ םתוא ןישועו
.םהיעוש לע ןתוא םידימעמו


הפשא אשנ םליעו (ב"כ והיעשי)
:רמא בר
יריגד ץוביק אדה
.ןגמ הרע ריקו םישרפ םדא בכרב (םש)
,םהיתב תוריק םירקרקמ ויהש
.םיניגמ םתוא םישועו

.בכר ואלמ ךיקמע רחבמ יהיו (ב"כ והיעשי)
:רמא בר
.םי ימ לש הקמוע אלמכ
הרעשה ותש תוש םישרפהו
.ןיגס ןיאמחתמו ,ןייתא ייתשמו ,ןילזא ייתשמ
.הדוהי ךסמ תא לגיו
.איסכד ילג
.רעיה תיב קשנ לא אוהה םויב טבתו

:יאחוי רב ןועמש יבר ינת
,ןהמ לטונ ואטחשכו .וילע קוקח שרופמה םש היהו ,יניסב לארשיל היה ןייז ילכ
.ברוח רהמ םידע תא לארשי ינב ולצנתיו (ג"ל תומש) :ביתכד אוה אדה

?ןהמ לטונ דציכ
:רמא וביא 'ר ןנברו וביא 'ר
.ףלקנ היה וילאמ

:ירמא ןנברו
.ופלקמו דרוי היה ךאלמ

.'וגו ובר יכ םתיאר דוד ריע יעיקב תאו (ב"כ היעשי)
.המוחה רצבל םיתבה וצתתו ,םתרפס םילשורי יתב תאו
,המוחה לע ןיפיסומו םהיתב ןיצתונ ויהש דמלמ
?ןכ והיקזח השע רבכ אלו
'.וגו הצורפה המוחה לכ תא ןביו קזחתיו (ב"ל 'ב ה"ד) :ביתכ אלה
,חטב לארשי יהלא 'הב היקזח אלא
.םתחטבה אל םתא לבא
:רמאד אוה ונייה
.םתיאר אל קוחרמ הרצויו הישוע לא םתטבה אלו (ב"כ היעשי)

.דפסמלו יכבל אוהה םויב תואבצ םיהלא 'ה ארקיו (בכ והיעשי)
,וינפל רדהו דוה (גצ םילהת) ביתכ ,ע"שבר :וינפל תרשה יכאלמ ורמא
?ןידכ רמוא התאו
,ןוכל ףילמ אנא :ןוהל רמא
(ב"ל היעשי) :רמאד אוה ונייה
.םיצלח לע הרוגחו הרועו הטשפ
.ידיפסמ ויהת ךכ
.ינש ןברוח לעו ןושאר ןברוח לע ,םידפוס םידש לע
,ונייה הדשכ ותוא יתישעש יתדמח תיב לע ,דמח ידש לע
.שרחת הדש ןויצ ('ג הכימ) רמאד אוה
:רמא תאד המכ .לארשי ולא ,הירופ ןפג לע
.עיסת םירצממ ןפג ('פ םילהת)

:רחא רבד
.דפסמלו יכבל אוהה םויב תואבצ םיהלא 'ה ארקיו (בכ והיעשי)
.חרק ינב ידי לע שדקה חורב בותכה רמאש והז
'וגו ישפנ ילע הכפשאו הרכזא הלא (ב"מ םש)
?הזה ארקמל חרק ינב והורמא ימ דגנכ
.לארשי תסנכ דגנכ אלא והורמא אל

:אוה ךורב שודקה ינפל לארשי תסנכ הרמאש
וב הייורש יתייהש הולשו ןנאשו ןוחטב ינא הרוכז ע"שבר
.ינממ קחרתנ וישכעו
:תרמואו תחנאתמו היכוב ינאו
,יונב שדקמ היהש םינושארה םינשכ ינמישי ימ
,םורמ ימשמ דרוי התא וכותבו
.ילע ךתניכש הרשמו
.יתוא ןיסלקמ םלועה תומואו
,ינווע לע םימחר תשקבמ יתייהשכו
.יתוא הנוע התא
.המילכו השובב ינא וישכעו

:וינפל הרמא דועו
.ישפנ ילע הממש ע"שבר
,וכותב הממד לוקו ,ברח אוהו ךתיב לע תרבוע ינאשכ
,ךינפל ןברק ובירקה םהרבא לש וערזש םוקמ רמואו
,ןכודה לע םידמוע םינהכהו
,תורונכב םיסלקמ םיולהו
!?וב םידקרמ םילעוש ויהי
.וב וכלה םילעוש םמשש ןויצ רה לע ('ה הכיא) :ביתכד אוה אדה
,יל ומרג יתונועש השעא המ אלא
.תוומה ךרדל םייח ךרדמ יתוא ועתהש יכותב ויהש רקשה יאיבנו
.'וגו ישפנ ילע הכפשאו הרכזא הלא :רמאנ ךכל

:רחא רבד
'וגו דפסמלו יכבל אוהה םויב תואבצ םיהלא 'ה ארקיו (בכ והיעשי)
:רמא ,שדקמה תיב תא בירחהל אוה ךורב שודקה שקבש העשב
.וב ןיעגונ םלועה תומוא ןיא וכותב ינאש ןמז לכ
ץק תע דע ול קקזא אלש עבשאו ונממ יניע תא שבכא אלא
.ותוא ובירחיו םיביואה ואוביו
,וירוחא הריזחהו ונימיב אוה ךורב שודקה עבשנ דימ
.ביוא ינפמ ונימי רוחא בישה (ב םש) :ביתכד אוה אדה
.והופרשו לכיהל םיביוא וסנכנ העש התואב
:אוה ךורב שודקה רמא ףרשנש ןויכו
.ןושארה ינוכמל הלעאו הנממ יתניכש קלסא ,ץראב בשומ יל ןיא בוש
:ביתכד אוה אדה
.ינפ ושקבו ומשאי רשא דע ימוקמ לא הבושאו הכלא ('ה עשוה)
:רמואו הכוב אוה ךורב שודקה היה העש התואב
?יתישע המ יל יוא
,לארשי ליבשב הטמל יתניכש יתירשה
?ןושארה ימוקמל יתרזח ואטחש וישכעו
.תוירבל געלו םיוגל קוחש יתייהש ו"ח
,וינפ לע לפנו ןורטטמ אב העש התואב
.הכבת אל התאו ,הכבא ינא :ע"שבר וינפל רמאו
,וישכע תוכבל יל חינמ התא ןיא םא :ול רמא
.הכבאו סנכיל תושר ךל ןיאש םוקמל סנכא
'וגו הוג ינפמ ישפנ הכבת םירתסמב ,הועמשת אל םאו (ג"י הימרי) רמאנש
:תרשה יכאלמל אוה ךורב שודקה ןהל רמא
.וב םיביוא ושע המ יתיבב הארנו ,םתאו ינא ךלנו ואוב
,וינפל הימריו ,תרשה יכאלמו אוה ךורב שודקה ךלה דימ
,שדקמה תיב תא אוה ךורב שודקה הארש ןויכו
.םנוצרכ וב ושעו םיביוא ואבש ,יתחונמ והזו יתיב והז יאדווב :רמא
:רמואו הכוב אוה ךורב שודקה היה העש התואב
,יתיב לע יל יוא
?םתא ןכיה ינב
?םתא ןכיה ינהכ
?םתא ןכיה יבהוא
.הבושתב םתרזח אלו םכב יתירתה ?םכל השעא המ
:הימריל אוה ךורב שודקה רמא
ידיחי ןב ול היהש םדאל םויה המוד ינא
,ותפוח ךותב תמו הפוח ול השעו
,ינב לע אלו ילע אל באכ ךל ןיאו
,םהירבקמ השמו בקעילו קחציל ,םהרבאל ארקו ךל
.תוכבל םיעדוי םהש
.רובק השמ ןכיה עדוי יניא ,ע"שבר :וינפל רמא
:ארקו ךלוק םרהו ןדריה תפש לע דומע ךל :אוה ךורב שודקה ול רמא
.םיביוא םועלבש ךנאצ הארו דומע םרמע ןב ,םרמע ןב
:םלועה תובאל רמאו הלפכמה תרעמל הימרי ךלה דימ
.אוה ךורב שודקה ינפל ןישקבתמ םתאש ןמז עיגהש ,ודמע
?המל :ול ורמא
.עדוי יניא :םהל רמא
.תאז ונינבל התיה ךימיב ורמאי אלש אריתמ היהש ינפמ
:ארקו ןדריה תפש לע דמעו הימרי ןחינה
.אוה ךורב שודקה ינפל שקובמ התאש ןמז עיגה ,דומע םרמע ןב ,םרמע ןב
?אוה ךורב שודקה ינפל שקובמ ינאש םימוימ םויה המ :ול רמא
.עדוי יניא :הימרי ול רמא
.הרות ןתמ תעשמ ןתוא ריכמ היהש תרשה יכאלמ לצא ךלהו השמ וחינה
םיעדוי םתא םולכ ,םינוילע יתרשמ :םהל רמא
?אוה ךורב שודקה ינפל שקבתמ ינא המ ינפמ
?ולג לארשיו ברח שדקמה תיבש עדוי התא יא ,םרמע ןב :ול ורמא
.םלועה תובאל עיגהש דע הכובו קעוצ היהו
,םהידגב וערק םה ףא דימ
,םהישאר לע םהידי וחינהו
.שדקמה תיב ירעש דע ןיכובו םיקעוצ ויהו
- דימ ,אוה ךורב שודקה םתוא הארש ןויכ
.קש רוגחלו החרקלו דפסמלו יכבל אוהה םויב תואבצ םיהלא 'ה ארקיו
.ורמואל רשפא יא ,בותכש ארקמ אלמלאו
,הז רעשל הז רעשמ ןיכלוהו ןיכוב ויהו
,וינפל לטומ ותמש םדאכ
:רמואו דפוס אוה ךורב שודקה היהו
.חילצה אל ותונקזבו ,חילצה ותונטקבש ךלמל ול יוא

:ןמחנ רב לאומש יבר רמא
,שדקמה תיב ברחש העשב
,אוה ךורב שודקה ינפל םהרבא אב
,ונקז טרממו הכוב
,ושאר תורעש שלותו
,וינפ תא הכמו
,וידגב תא ערוקו
,ושאר לע רפאו
.קעוצו דפוסו שדקמה תיבב ךלהמ היהו
,ןושלו המוא לכמ יתינתשנ המ ינפמ :אוה ךורב שודקה ינפל רמא
?תאז המילכו השוב ידיל יתאבש
:ןירמואו תורוש תורוש דפסה ורשק םה ףא ,תרשה יכאלמ והוארש ןויכ
'וגו חרוא רבוע תבש תולסמ ומשנ (ג"ל היעשי)
?תולסמ ומשנ יאמ
:אוה ךורב שודקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא
?הממשל ויה ךאיה ,םהמ םיקסופ םיכרד ירבוע והי אלש ,םלשוריל תנקתהש תוליסמ
.חרוא רבוע תבש
:אוה ךורב שודקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא
?ותבש ךאיה ,םיגחב םהב םיבשו םירבוע לארשי ויהש םיכרד
.תירב רפה
:אוה ךורב שודקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא
,םהיבא םהרבא לש תירב רפוה ,ע"שבר
,םלועה בשיתמ ודי לעש
,םלועב ךוריכה ודי לעו
.ץראו םימש הנוק ןוילע לא התאש
םירע סאמ
:אוה ךורב שודקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא
,םהב תרחבש רחאל ןויצו םילשורי תסאמ
'וגו ךשפנ הלעג ןויצב םאו הדוהי תא תסאמ סואמה (ד"י הימרי) :ביתכד אוה אדה


[לארשי לע ה"בקה םע םיחכותמ תובאה]

.שונא בשח אל (ג"ל היעשי)
:אוה ךורב שודקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא
,םיבכוכ תדובע ידבועל שאר ויהש שונא רודכ וליפא
?לארשי תא תבשח אל
.תרשה יכאלמל אוה ךורב שודקה קקזנ העש התואב
?תורוש תורוש הזה ןינעב דפסמ ןירשוק םכל המ :םהל רמא
:וינפל ורמא
?וילע תחגשה אל המ ינפמ ,הכבו דפסו ךתיבל אבש ,ךבהוא םהרבא ינפמ ,ע"שבר
,יתיבל אב אל ,ומלוע תיבל ינפלמ יבהוא רטפנש םוימ :םהל רמא
?יתיבב ידידיל המ וישכעו
:אוה ךורב שודקה ינפל םהרבא רמא
,ינב תא תילגה המ ינפמ ,םלוע לש ונובר
,תונושמ תותימ לכב םוגרהו ,תומואה ידיב ןתרסמו
?ךינפל הלוע ינב קחצי תא יתילעהש םוקמ שדקמה תיב תא תברחהו
:םהרבאל אוה ךורב שודקה ול רמא
.הבש תויתוא ב"כ לעו ,הרותה לכ לע ורבעו ואטח ךינב
.ךתרות תא ורבע לארשי לכו ('ט לאינד) :ביתכד אוה אדה
:אוה ךורב שודקה ינפל םהרבא רמא
?ךתרות תא ורבעש לארשיב םהב דיעמ ימ ע"שבר
.לארשיב םהב דיעתו הרות אבת :ול רמא
.ןהב דיעהל הרות האב דימ
,ךיתוצמ לע ורבעש לארשיב ןהב דיעהל האב תא ,יתב :םהרבא הל רמא
?ינפמ םינפ תשב ךל ןיאו
,ךלבקל וצר אלו ןושלו המוא לכ לע אוה ךורב שודקה ךריזחהש םוי ירכז
,ךודבכו ךתוא ולבקו יניס רהל ינב ואבש דע
!?םתרצ םויב םהב דיעהל האב תא וישכעו
.ןהב הדיעה אלו דחא דצל הדמע ,ךכ הרות העמשש ןויכ

:םהרבאל אוה ךורב שודקה ול רמא
.לארשיב ןהב ודיעיו תויתוא םיתשו םירשע ואובי
.תויתוא םיתשו םירשע ואב דימ

,הרותה לע ורבעש לארשיב דיעהל ף"לא האב
תויתואה לכל שאר תא ף"לא :םהרבא הל רמא
?םתרצ םויב לארשיב דיעהל תאבו
.ךב חתפו יניס רה לע אוה ךורב שודקה הלגנש םוי ירכז
.ךיהלא 'ה יכנא ('כ תומש)
,ינב אלא ןושלו המוא ךולבק אלו
!?ינבב דיעהל תאב תאו
.ןהב הדיעה אלו דחא דצל ף"לא הדמע דימ

,לארשיב םהב דיעהל ת"יב התאב
,ינב לע דיעהל תאב תא ,יתיב :םהרבא הל רמאו
?הרותה שארב תאש ,הרות ישמוח השמחב ןיזירז םהש
.םיהלא ארב תישארב ('א תישארב) :ביתכד אוה אדה
.םולכ הדיעה אלו דחא דצל ת"יב הדמע דימ

.לארשיב דיעהל ל"מיג התאב
?הרותה לע ורבעש ינבב דיעהל תאב תא ,ל"מיג :םהרבא הל רמא
.ינב אלא שארב הנותנ תאש תיציצ תוצמ תמייקמש המוא שי םולכ
.ךל השעת םילידג (ב"כ םירבד) :ביתכד אוה אדה
.םולכ הדיעה אלו דחא דצל ל"מיג הדמע דימ

,םהרבא ןקיתשהש תויתואה לכ וארש ןויכו
.לארשיב ודיעה אלו ןמצעב ודמעו ושייבתנ

:רמאו אוה ךורב שודקה ינפל םהרבא חתפ דימ
,ןב יל תתנ הנש האמל ע"שבר
,םינש עבשו םישלש ןב רוחב היהו ותעד לע דמעשכו
,ינפל הלוע והלעה יל תרמא
,וילע יתמחיר אלו ירזכאכ וילע יתישענו
.ותוא יתתפכ ימצעב ינא אלא
?ינב לע םחרת אלו ,תאז יל רוכזת אלו

:רמאו קחצי חתפ
,ינב הלועל השה ול הארי םיהלא (כ"כ תישארב) אבא יל רמאשכ ,ע"שבר
,חבזמה יבג לע יבל ןוצרב יתדקענו ךירבד לע יתבכע אל
,ןיכסה תחת יראוצ תא יתטשפו
?ינב לע םחרת אלו תאז יל רוכזת אלו

:רמאו בקעי חתפ
.ןבל תיבב יתדמע הנש םירשע אל ,ע"שבר
,עשרה ושע יב עגפ ותיבמ יתאצישכו
,םהילע התימל ימצע יתרסמו ינב תא גורהל שקבו
,החבטל ןאצכ םהיביוא דיב ורסמנ וישכעו
םילוגנרת לש םיחורפאכ םיתלדגש רחאל
,םינב לודיג רעצ םהילע יתלבסו
.םרובעב לודג רעצב יתייה ימי בור יכ
?ינב לע םחרל תאז יל רוכזת אל התעו

:רמאו השמ חתפ
,הנש םיעברא לארשי לע יתייה ןמאנ העור אל ,ע"שבר
.רבדמב סוסכ םהינפל יתצרו
,יתומצע ולפי רבדמב ילע תרזג ,ץראל וסנכיש ןמז עיגהשכו
?םהילע תוכבלו דופסל יל תחלש ולגש וישכעו
,םדא ינב םירמואש לשמה והז
,יל בוט אל ינודא בוטמ
יל ער ותערמו

:הימריל השמ רמא העש התואב
.םהילע ודי חינמ ימ האראו ,םאיבאו ךלאש ינפל ךל
.םיגורהה ינפמ ךרדב ךליל רשפא יא :הימרי ול רמא
.ןכ יפ לע ףא :ול רמא
.לבב תורהנל ועיגהש דע ,וינפל הימריו השמ ךלה דימ
:הזל הז ורמאו השמל והואר
.ונירצ דימ וניתודפל ורבקמ םרמע ןב אב
.ינפלמ איה הריזג :הרמאו לוק תב התצי
,הריזג הרזגנ רבכש ר,שפא יא םכתא ריזחהל ינב :השמ םהל רמא דימ
.םתוא חינהו הרהמב םכתא ריזחי םוקמה אלא
.םורמל םתייכב התלעש דע ,הלודג היכבב םלוק ומירה העש התואב
.וניכב םג ונבשי םש לבב תורהנ לע (ז"לק םילהת) :ביתכד אוה אדה

םלועה תובא לצא השמ אבש ןויכ
?ונינבב םיביואה ושע המ :ול ורמא
,וגרה םהמ :םהל רמא
,םהירוחאל םהידי ותפכ םהמו
,לזרב ילבכב םירוסא םהמו
,םימורע םיטשפנ םהמו
,ץראה תמהבלו םימשה ףועל םתלבנו ךרדב ותמ םהמו
.םיאמצו םיבער המחל םיכלשומ םהמו
,ןנבל אטמד לע יוו תוניקב וננוקו ,וכבו םלוכ וחתפ דימ
?אבא אלב ימתיכ ןותייוה יכיה
?וסכ אלבו אשובל אלב אטייקבו ארהיטב ןותיכמד יכיה
?אלדנס אלבו ינאסמ יצילח יצצחבו ירוטב ןותיגס יכיה
?אלחד ינועט ילבומ ןותינעט יכיה
?ןוכירוחאל ןיתיפכ ןוכידי ווה יכיה
?ןוכימופב אקור ןותעלב אל יכיה
[תכשח אל עודמ ,שמשה הרורא=] ,תכשח אל יאמא אשמיש אטיל :רמאו השמ חתפ
.אשדקמ תיבל האנש לאעד העשב
,אנמיהמ איער השמ ךייחב :אשמש היל רדהא
[יל ושרה אלש ,ךישחהל יתלוכי ךיא=] ,יל ןיקבש אלד ,אכושח יוהא יכיה
[שא יטוש םישישב ינוכהש=] ,ארונד יטוש ןיתישב יל ןיטקנד יל ופר אלו
.[ךרוא ראהו אצ יל ורמאו=] .ךירוהנ רהנו קופ :יל ןירמאו

:רמאו השמ חתפ בות
,ךשח יכיה אשדקמ ךויז לע יוו
,ילכמ אלכיהו ברחיד הינמז אטמ יכ יוו
,ןילטקתמ בר יבד יקדרדו
.אברחבו אתולגו היבשב ןילזא ןוהובאו

:רמאו השמ חתפ בות
,ןוכייחב יא יאבש
הארזכא אלוטק ןולטקת אל ילוטק ןותא
,ארימג האלכ ןוושת אלו
,אמאד הפנאב אתרבו אבאד יהופנאב ארב ןולטקת אלו
,ןוכנמ בישח אנבשוח אימש ירמד ,אנמיז אטמד
,יכה ןידבע אל איעישר יאדשכו
,הימאד היפנכב ארבל היל ןיבתומ אלא
.היסכנ םוק הובאל היל ןירמאו
,יהולע אתעמד ןירתנו הימא איכב
.הישיר היל הלת יהובאו

:וינפל רמא דועו
,דחא םויב וטחשת אל ונב תאו ותוא הש וא רושו (ב"כ ארקיו) ךתרותב תבתכ ,ע"שבר
?קתוש התאו המכו המכ םהיתומאו םינב וגרה רבכ אלהו

:הרמאו אוה ךורב שודקה ינפל ונמא לחר הצפק העש התואב
,הריתי הבהא ינבהא ךדבע בקעיש ךינפל יולג ,ע"שבר
,םינש עבש אבאל יליבשב דבעו
,ילעבל יאושנ ןמז עיגהו םינש עבש ןתוא ומילשהשכו
,יתוחא ליבשב ילעבל ינפילחהל יבא ץעי
,הצעה יל העדונ יכ ,דאמ דע רבדה ילע השקוהו
,יתוחא ןיבו יניב ריכיש ,ןמיס ול יתרסמו ילעבל יתעדוהו
.ינפילחהל יבא לכוי אלש ידכ
,ימצעב יתמחנ ןכ רחאלו
,הפרחל אצת אלש יתוחא לע יתמחרו יתואת תא יתלבסו
,יליבשב ילעבל יתוחא ופלח ברעלו
.לחר איהש רובס אהיש ידכ ,ילעבל יתרסמש ןינמיסה לכ יתוחאל יתרסמו
,יתוחא םע בכוש היהש הטמה תחת יתסנכנש אלא ,דוע אלו
,תקתוש איהו המע רבדמ היהו
,רבדו רבד לכ לע ותבישמ ינאו
,יתוחא לוקל ריכי אלש ידכ
,המע דסח יתלמגו
,הב יתאנק אלו
.הפרחל היתאצוה אלו
,רפאו רפע ,םדו רשב ינאש ינא המו
,ילש הרצל יתאנק אל
,הפרחלו השובל היתאצוה אלו
,ןמחר ,םייקו יח ךלמ התאו
?שממ הב ןיאש,םיבכוכ תדובעל תאנק המ ינפמ
,ברחב וגרהנו ינב תילגהו
?םנוצרכ םב םיביוא ושעו

:רמאו אוה ךורב שודקה לש וימחר ולגלגתנ דימ
.ןמוקמל לארשי תא ריזחמ ינא ,לחר ךליבשב
:ביתכד אוה אדה
םירורמת יכב יהנ עמשנ המרב לוק :'ה רמא הכ (א"ל הימרי)
.ונניא יכ הינב לע םחנהל הנאמ הינב לע הכבמ לחר
'וגו ךתלועפל רכש שי יכ העמדמ ךיניעו יכבמ ךלוק יענמ 'ה רמא הכ :ביתכו
:םלובגל םינב ובשו 'ה םאנ ךתירחאל הוקת שיו :ביתכו
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ