אתחיתפ

- קרפה ךשמה -


:חתפ ןנחוי יבר .הכ
'וגו ךישחי םרטב דובכ םכיהלא 'הל ונת (ג"י הימרי)

והיקזח לש ותתימב ?הזה ארקמה םהל םייקתנ יתמיא
ויתובא םע והיקזחי בכשיו (ב"ל 'ב ה"ד) :ביתכד אוה אדה
.ותומב ול ושע דובכו דיוד ינב ירבק הלעמב והרבקיו

?ול ושע דובכ המ
.ןנברו ןינח יברו ןומיס 'רב הדוהי 'ר
:רמא ןומיס רב הדוהי 'ר
,והיקזח לש ורבקמ הלעמל ונב דעוו תיב
.ונדמל ול םירמוא ויה םשל םיכלוה ויהש העשב

:רמא ןינח 'ר
,והיקזח לש ורבקמ הלעמל ונתנ הרות רפס
,הז ןוראב לטומ אוהש הז :ורמאו
.הזב בותכש המ םייק

:ירמא ןנברו
.דוד ינב ירבק דע םהיתב חתפמ תויטיפט ול ועיצה
?המל ךכ לכו
.םהילגר ופחיתי אלש ידכ
.םהילגר ופחיתנ ןכ יפ לע ףא

תויטיפט םתעצהש העשב םא המ :הימרי םהל רמא
,םכילגר ופחיתנ ,דוד ינב ירבק דע םכיתב חתפמ
.המכו המכ תחא לע ףשנ ירה לע םכילגר ופגנתישכל


:הניכשה העסנ תועסמ רשע

,בורכל בורכמ
,תיבה ןתפמל בורכמו
,םיבורכל תיבה ןתפמ ןמ
,ינומדקה רעשל םיבורכה ןמו
,רצחל ינומדקה רעשמ
,גגל רצחה ןמ
.חבזמל גגה ןמ
,המוחל חבזמה ןמ
,ריעל המוחה ןמ
.םיתיזה רהל ריעה ןמ
- בורכל בורכמ
.תיבה ןתפמל בורכמ בורכה לעמ 'ה דובכ םריו ('י לאקזחי) :ביתכד
וילע היה רשא בורכה לעמ הלענ לארשי יהלא דובכו ('ט לאקזחי) :ביתכד
.תיבה ןתפמ לא
- םיבורכל תיבה ןתפממ
.םיבורכה לע דמעיו תיבה ןתפמ לעמ 'ה דובכ אציו ('י לאקזחי) :ביתכד
.אציו רמא תאו ."אביו" אלא ,רמימל היירק ךירצ היה אל "אציו"

?אציו והמ
:אחא יבר רמא
,סעכב ולש ןיטלפמ אצוי היהש ךלמל
:רמואו הכובו ,ןיטלפ ידומעבו ןיטלפ ילתוכב קשנמו ףפגמו רזוח היה ,אצוי היהשמ
,ילש ןיטלפ תיב םולש יוה
,יתוכלמ תיב םולש יוה
,ירקי תיב םולש יוה
.םלש יוה ןודכ ןמ םולש יוה
,שדקמה תיבמ תאצוי הניכש התיהשמ ךכ
,שדקמה תיב ילתוכב תקשנמו תפפגמו תרזוח התיה
,שדקמה תיב ידומעבו
:תרמואו הכובו
,ישדקמ תיב םולש יוה
,יתוכלמ תיב םולש יוה
,ירקי תיב םולש יוה
,ישדקמ תיב םולש יוה
.םיבורכה םולש יוה
- ינומדקה רעשל
.'וגו םהיפנכ תא םיבורכה ואשיו ('י לאקזחי) :ביתכד
- רצחל ינומדקה רעשמ
.'ה דובכ הגונ תא האלמ רצחהו (םש) :ביתכד
- גגל רצחה ןמ
.חבזמל גגה ןמ גג תנפ לע תבש בוט (ה"כ ילשמ) :ביתכד
.המוחל חבזמה ןמ חבזמה לע בצנ 'ה תא יתיאר ('ט סומע) :ביתכד
.ךנא תמוח לע בצנ 'ה הנהו ('ז סומע) :ביתכד

:רחא רבד
?ךנא והמ
.דחאו םיעבש לש ןירדהנס וז
:"ך"נא" ןינמ
.ול רובע דוע ףיסוא אל ,לארשי ימע ברקב ךנא םש יננה 'הא רמאיו (ז סומע)

ןומיס 'רב הדוהי יבר רמא
- ריעל המוחה ןמ
.םיתיזה רהל ריעה ןמ ארקי ריעל 'ה לוק ('ו הכימ) :ביתכד
.ריעל םדקמ רשא רהה לע דמעיו ריעה ךות לעמ 'ה דובכ לעיו (א"י לאקזחי) :ביתכד

:ןתנוי יבר רמא
,םיתזה רה לע תבשוי הניכשה התשע הצחמו םינש שלש
.הבושת ושעי לארשי אמש הרובס
:תרמואו תזרכמ לוק תב התיהו ,ושע אל
.םיבבוש םינב ובוש ('ג הימרי)
.םכילא הבושאו ילא ובוש ('ג יכאלמ)
:הרמא הבושת ושע אלש ןויכו
.ימוקמ לא הבושא ךלא ('ה עשוה)
:רמוא אוה העש התוא לע
.ךישחי םרטב דובכ םכיהלא 'הל ונת (ג"י הימרי)
,הרות ירבדמ םכל ךישחי םרטב
(םש) האובנ ירבדמ םכל ךישחי םרטב
.ףשנ ירה לע םכילגר ופגנתי םרטבו
,לבבב רואל םתיוקו
,ידמב תומלצל המשו
,ןויב לפרעב תישו
.םודאב הועמשת אל םאו
.הוג ינפמ ישפנ הכבת םירתסמב
?הוג ינפמ רמול דומלת המ
:םירמואו םיאגתמ םהש םיבכוכ ידבוע ולא
.וב ויסח רוצ ומיהלא יא (ב"ל םירבד)

:רחא רבד
:םירמואו םיאגתמ םהש תרשה יכאלמ ינפמ - הוג ינפמ
.'וגו ונרכזת יכ שונא המ ('ח םילהת)
.'ה רדע הבשנ יכ העמד יניע דרתו עמדת עומדו (ג"י הימרי)
:םירדע םירדע םייושע ויה לארשי ולג אלש דע ,אצומ תא
,דבל הנוהכ ירדע
,דבל היול ירדע
.דבל לארשי ירדע
.דחא רדע ושענ ,ולגש ןויכו
.'ה רדע הבשנ יכ
.'ה רדע "הבשנ יכ" אלא ,ןאכ ביתכ ןיא "ובשנ יכ"


:חתפ ןמחנ בר .וכ
.ארביג אירא אירא ,לאירא לאירא יוה (ט"כ היעשי)

.דוד הב הנחש הירק ,דוד הנח תירק
.דוד אלא ,הב היל אינח אלד הירק
.ולש ןוטיקרסקל דוד התוא השעש הירק
,ופוקני םיגח הנש לע הנש ופס
,אקפנ הנש התלע הנש
.םיגיה ןילעמ םיכרדה ויהו ,םילגר ימעפל ןילוע ויה אלו
:ביתכד אוה אדה
.ופוקני םיגח

- לאיראל יתוקיצהו

:רמא ןירסקד הסנ 'ר
.לארשיל חור תרוק התיהש ןאכמ
,הינאו הינאת התיהו
.םיפוכס יפוכס
,לאיראכ יל התיהו
.ינש ןברוח ןושאר ןברוחכ
,ולג ואטחש ןויכ
.הכיא :םכילע ןנוקמ הימרי ליחתה ,ולגש ןויכו

:חתפ סחנפ יבר .זכ
'וגו יל ועמשת אל הלא דע םאו (ו"כ ארקיו)


:רמוא רזעילא יבר ,עשוהי 'רו רזעילא 'ר
,הלחת ןהב דיעמש דע ,לארשי לע תוינערופ איבמ אוה ךורב שודקה ןיא
.הלא דע םאו :ביתכד אוה אדה

:רמוא עשוהי יבר
:םירמוא לארשי והי אלש
.ונילע איבהל תורחא ול ןיא דוע ,תוכמ ולכ
,הלא דוע םא ,הלא דע םאו :רמול דומלת
.איבהל הלאכו הלאמ תורחא ול שי
.םכיתאטח לע עבש םכתא הרסיל יתפסיו (םש)
,תוריבע עבש ינפל םתרבע םתא
.תוינערופ עבש םכילע ולבקו ואוב
,תוריבע עבש ינפל םתרבע םתא
,תוניק םכילע ןנוקמ אב הימרי ירה
.הכיא :ןיתיב אפלא עבש אוהש


:חתפ אנינח רב אמח יבר .חכ
.המהכ םיבר םירבד םהילע ףסונ דועו ...תרחא הלגמ חקל והימריו (ו"ל הימרי)


:ןנברו אנינח רב אמח יבר
:רמא אמח 'ר
.ביעי הכיא הז ,םהילע ףסונ דועו
.םעוי הכיא הז ,םירבד
.רבגה ינא הז ,םיבר
.'ה רוכז - המהכ

:ירמא ןנברו
,םהילע ףסונ דועו
.ביעי הכיא הז - םהילע ףסונ דועו
.םעוי הכיא הז - םירבד
.'ה רוכז הז - םיבר
.אתיב אפלאב יקוספ אתלת אתלת ןמ אוהש ,רבגה ינא הז - המהכ


:חתפ יול ןב ידבז .טכ
.התיב םידיחי בישומ םיהלא (ח"ס םילהת)

,םירצממ לארשי ולאגנ אלש דע אצומ התא
,ןמצע ינפב ןיבשוי ויה
.המצע ינפב הניכשהו
.תחא אינומוה ןלוכ ושענ ולאגנש ןויכו
,המצע ינפב הניכש הרזח ולגש ןויכו
,ןמצע ינפב לארשיו
:דדב הבשי הכיא החיחצ ונכש םיררוס ךא :ביתכד אוה אדה


:חתפ יול ןב ידבז .ל
'וגו ץרא יכלמ ונימאה אל

.הז עבת אל הז עבתש המ .ויה םיכלמ העברא

.והיקזחו טפשוהיו אסאו דוד :ןה ולאו

:רמא דוד
'וגו םגישאו יביוא ףודרא (ח"י םילהת)
,ןכ השוע ינא ,אוה ךורב שודקה :ול רמא
.םתרחמל ברעה דעו ףשנהמ דוד םכיו ('ל א"ש) :ביתכד אוה אדה

?םתרחמל והמ
:רמא יול ןב עושוהי יבר
.דחא םויו תוליל ינשל
.םיקרבו ןיקיזב תולילב ול ריאמ אוה ךורב שודקה היה
:ןמת ןנינתד המכ
.םיקרבה לעו תועוזה לעו ןיקיזה לע
.'וגו ירנ ריאת התא יכ (ח"י םילהת) :ביתכד אוה אדה

:רמאו אסא דמע
.השוע התאו םתוא ףדור ינא אלא ,םהל גורהל חכ יב ןיא ינא
.השוע ינא :ול רמא
,ררגל דע ומע רשא םעהו אסא םפדריו (ד"י 'ב ה"ד) רמאנש
.והנחמ ינפלו 'ה ינפל ורבשנ יכ ,היחמ םהל ןיאל םישוכמ לפיו

."והנחמ ינפלו 'ה ינפל" :אלא ,ןאכ ביתכ ןיא "אסא ינפל"

:רמאו טפשוהי דמע
,ףודרל אלו ,גורהל אל חכ יב ןיא ינא
.השוע התאו הריש רמוא ינא אלא
.השוע ינא ,אוה ךורב שודקה :ול רמא
,הליהתו הנירב ולחה תעבו ('כ םש) רמאנש
:ופגניו הדוהיל םיאבה ריעש רהו באומ ןומע ינב לע םיבראמ 'ה ןתנ


:רמאו והיקזח דמע
,גורהל אל חכ יב ןיא ינא
,ףודרל אלו
,הריש רמול אלו
.השוע התאו ,יתטמ לע ןשי ינא אלא
.השוע ינא :אוה ךורב שודקה :ול רמא
.רושא הנחמב ךיו 'ה ךאלמ אציו אוהה הלילב יהיו (ט"י ב"מ) רמאנש

?םהמ רייתשנ המכ
:רמא בר
.הרשע
.םבתכי רענו ('י היעשי) רמאנש
.ד"וי בתוכ תויהל רענ לש וכרד ןכש

:רמוא רזעלא 'ר
.השש
.הטירש טרוש תויהל רענ לש וכרד ןכש

:רמוא יול ןב עשוהי יבר
.השמח
.רימא שארב םירגרג השלש םינש (ז"י םש) רמאנש

:ורמא ןומיס 'רו הדוהי 'ר
.העשת
.הירופ היפיעסב השמח העברא (םש) :ביתכד אוה אדה

:רמא יאלינח ןב םוחנת 'ר
.רשע העברא
.רימא שארב םירגרג השלש םינש :ביתכד אוה אדה
.הירופ היפיעסב השמח העברא

,ולא ירבדכ ןיבו ולא ירבדכ ןיב
,םהמ דחא היה רצנדכובנש םידומ לכה
.שדקמה תיב ברחהו הלע אוה ךורב שודקה ול רמאש ןויכ אלא
[המחלמל יתוא ךושמל אלא הצור 'ה ןיא=] ,יתי אמצמצמ אלא יעב אל :רמא
.[בירחנס - יבסל השעש ומכ יל השעיו] .יבסל דבעד אמכ יל דבעמ
,איכוטנא לש ינפדב בשיו אב ?השע המ
,םילשורי תא בירחהל םיחבט בר ןדארזובנ חלשו
.הצחמו םינש שלש םש השעו
,השבכל לוכי היה אלו םילשורי תא ףיקמ םוי לכב
,ובלב אוה ךורב שודקה ןתנ .רוזחל שקב
,הצחמו םייחפט םוי לכב תעקוש התיהו ,המוחב דדממ ליחתה
,הלוכ העקשש דע
.םילשוריל םיאנושה וסנכנ ,הלוכ העקשש ןויכו
:רמוא אוה העש התוא לע
.םילשורי ירעשב ביואו רצ אבי יכ לבת יבשוי לכו ץרא יכלמ ונימאה אל
,ולג ואטחש ןויכ
.הכיא :םהילע ןנוקמ הימרי ליחתה ,ולגש ןויכו
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ