אתחיתפ

- קרפה ךשמה -


:חתפ יאחוי ןב ןועמש יבר .אל
.ללהתי זא ול לזואו הנוקה רמאי ער ער ('כ ילשמ)

,לארשי ולג אלש דע אצומ תא
,םיער םתוא ארוק אוה ךורב שודקה היה
.ירבד תא עומשל םינאמה הזה ערה םעה (ג"י הימרי) :ביתכד אוה אדה
,ןחבשמ ליחתה ולגש ןויכו
.ללהתי זא ול לזואו :רמאנש
,ולג ואטחש ןויכ
.הכיא ,םהילע ןנוקמ הימרי ליחתה ,ולגש ןויכו

.הנויה ריעה הלאגנו הארומ יוה ('ג הינפצ)
?הארומ יוה והמ
.תומואה לכ לע יתמיא יתתנש המיאה ינפמ יוה
?הלאגנו יתמיא
תומואה לכ לע ןתמיא הלפנ ,םירצממ לארשי ולאגנש העשב אצומ תא
'וגו ןוזגרי םימע ועמש (ו"ט תומש) :ביתכד אוה אדה
'וגו םודא יפולא ולהבנ זא
.הנויכ םיבוט םישעמו תווצמב התוא יתנייצש המוא - הנויה ריעה
,הזה חבשה לכ רחא
.רסומ החקל אלו 'ה לוקב העמש אל
.הברק אל היהלא לא ,החטב אל 'הב

!?איה אתוטש ואל איה המ העמש אלד הלכ
[!?הטוש הניא ,הלעבל תעמוש הניאש הלכ=]

:ןבואר יבר רמא
.ארומ ,אתוטשל [םירוק=] ןיחווצ אוה ינוי ןושל
.[הקחרוהו הלעגנ התוטש ללגב=] .הלאגנו אתוטש ימקמ ,יוה ,הארומ יוה
.הרות ירבד עומשלמ ןמצע ןיקיחרמ ויהש ידי לע
הנוהכה ןמ הלאגנו
!?הונינמ ,הנוי לש וריעמ דומלל הל היה אל - הנויה ריעה
,הבושתב הריזחהו הונינל יתחלש דחא איבנ
!?םהילא יתחלש םיאיבנ המכ םילשוריב לארשי וליאו
(ז"י ב"מ) :ביתכד אוה אדה
:רמאל הזוח לכ יאיבנ לכ דיב הדוהיבו לארשיב 'ה דעיו
.'וגו יתוקח יתוצמ ורמשו םיערה םכיכרדמ ובוש

'וגו .רמאל חלשו םכשה םוי םיאיבנה ידבע לכ תא םכילא חלשאו ('ז הימרי) ביתכו
,רקבב חלשו םכשה
,ברעב חלשו םכשה
.ועמש אלו
,ולג ועמש אלש ןויכ
.דדב הבשי הכיא :םהילע ןנוקמ הימרי ליחתה ,ולגש ןויכו

:יוד יבל ילע ןוגי ילע יתיגילבמ

:יכה חתפ אנינח יבר .בל
.יוד יבל ילע ,ןוגי ילע יתיגילבמ ('ח הימרי)

?יתיגילבמ והמ
.םיבוט םישעמו תוצמ םייקל הרותב ןיגוה ילבמ
.יתיג יתיב יתישע
.שדקמה תיב לע ,יוד יבל ילע ןכ יפ לע ףאו
'וגו ונבל הוד היה הז לע :ביתכד אוה אדה

.םיקחרמ ץראמ ימע תב תעוש לוק הנה (םש) :ביתכד
:ןנחוי יבר רמא
:תונושל השלש שמשמ הז רובד
.הקאנ ,העוש ,הקעז
- הקעז
.םתעוש לעתו וקעזיו הדובעה ןמ לארשי ינב וחנאיו ('ב תומש) :ביתכד
- העוש
.ימע תב תעוש לוק (ח והימרי) :ביתכד
- הקאנ
.םתקאנ תא םיהלא עמשיו ('ב תומש ) :ביתכד

:רמוא ןירופצד הבר אנוה יבר
.אוה רופרפ ןושל
.ללח תוקאנ קאנו ('ל לאקזחי) :ביתכד אוה אדה
.עושת םיללח שפנו (ד"כ בויא) ביתכו
?הב ןיא הכלמ םא ןויצב ןיא 'הה ('ח הימרי)
.םילוג ויה אל ,םש היה וליא
,ולג ואטחש ןויכו
.דדב הבשי הכיא :םהילע ןנוקמ הימרי ליחתה ,ולגש ןויכו


:חתפ אריעז יבר .גל
.םיכוב לוקל יבגועו ירונכ לבאל יהיו ('ל בויא)

:לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא :ןנינת ןמת
,םירופכה םויכו באב רשע השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל
,ןילואש ןבל ילכב לארשי תונב תואצוי ןהבש
.ול ןיאש ימ תא שייבל אלש ידכ
,הליבט ןינועט ויה םילכה לכו
.םימרכב תולוחו תואצוי לארשי תונב ןהבו
.םשל הנפנ השא ול ןיאש ימ אנת
:תורמוא ויה המו
,ךל ררוב התא המ ,הארו ךיניע אש רוחב
.החפשמב ךיניע ןת ,יונב ךיניע ןתת לא

,המלש ךלמב ןויצ תונב הניארו הניאצ ('ג ריש) רמוא אוה ןכו
.ובל תחמש םויבו ותנותח םויב ומא ול הרטעש הרטעב
.הרות ןתמ הז ותנותח םויב
.ונימיב הרהמב הנביש שדקמה תיב ןינב הז ובל תחמש םויבו

.תונורחא תוחול וב ונתנש םוי ,לארשיל הרפכו החילס םוי םירופיכ םוי אמלשב

?איה יאמ באב רשע השמח אלא
:רמא יסא יבר םשב אחא רב בקעי יבר
,םיצעל הפי הציצק ןמז ובש
.תלוכאמ ןישוע ןיא ,וב םיצצקנש םיצע לכש
.חבזמה יבג לעמ לוספ תלוכאמ וא תעלות וב אצמנש ץע לכ ,ינתו

:ירמא יבר םשב אלועד םושמ יסא 'רו אנהכ רב אבא 'ר
.םיכרדה לע טבנ ןב םעברי בישוהש תואדזורפ הלא ןב עשוה לטב ובש

:ול רמא ,בר םדק ןמ לאש אנהכ בר
,דבע אתוביט אד לכד רשפא
?'וגו רושא ךלמ רסאנמלש הלע וילע (ז"י ב"מ) היב ביתכו
.םיברה ראוצב ונתנו וראוצמ רלוק ריבעהש לע אלא
[םילשוריל תולעל םעה לכל רמא אל=] .ןולציו ןוקסי אמע לכ רמא אלו
.[םילשוריל הלעי הצורה לכ רמא אלא] .קסי קסימל יעבד ןאמ לכ רמא אלא

,ינמחנ רב לאומש 'ר
:קחצי רב לאומש 'רד הימשמ הל ירמאו
.הזב הז אבל םיטבש ורתוהש םוי
.'וגו הלחנ תשרוי תב לכו (ו"ל רבדמב) רמאנש
.'וגו רחא הטמל הטממ הלחנ בסת אלו (םש) ביתכו
?תוטמ יתש שריתש תבל רשפא יכו
.רחא טבשמ המאו דחא טבשמ היבא ,התעמ רומא אלא

:ירמא ןנבר
.להקב אבל ןימינב טבש רתוהש םוי
ןימינבל השא ןתונ רורא (א"כ םיטפוש) :ביתכד

:ןנחוי יבר רמא
.והוקחרו וארק ארקמ ,והוברקו וארק ארקמ
,והוברקו וארק ארקמ
.ךממ היהי םיוג להקו יוג (ה"ל תישארב)
,והוקחרו וארק ארקמ
.יל ויהי ןועמשו ןבוארכ השנמו םירפא (ח"מ םש)
.םהיחא םע ןיבשחנ ןניאש

:לאומש רמא הדוהי בר רמא
.םיטבש ורתוהש םוי

:רמא הנתמ בר
.הרובקל רתיב יגורה ונתנש םוי

:רמא לודגה רזעילא 'ר
.רשע השמחב אחינ
.הכרעמל םיצע ןיתרוכ ויה אלו ,המח לש החכ ששת ךליאו ןאכמ

:איסנמ בר רמאו
[םיצעב דוע ךרוצ ןיאש ןייצל לגמה תא וב ורבשש םוי=] ,לגמ רבת םוי היל ירקו
..[הפסי=] ףיסי - ףיסומ אלדו ,ףיסוי [הרות=] ףיסומה ךליאו ןאכמ

:ירמא ןנחוי 'רו ןיבא 'ר
.רבדמ יתמ ןמ רפחה לטיבש םוי

:יול יבר רמא
:רמואו הנחמה לכב זורכ איצומ השמ היה באב העשת ברע לכ
!רופחל ואצ
.ןהב ןינשיו תורבק ןירפוחו ןיאצוי ויהו
:רמואו זורכ איצומ היה תירחשל
!םייחה ןמ םיתמה ושירפהו ומוק
,טורטורפב ףלא רשע השמח ןמצע ןיאצומו םידמוע ויהו
.ףלא תואמ שש ורסח
.םימלש ןמצע ואצמו ,ןכ ושע ןורחאה םיעבראה תנשבו
?ןובשחב וניעטש המוד :ורמא
,רושעב ןכו
,רשע דחאבו
,רשע םינשבו
,רשע השלשו
.רשע עבראו
,ארהיס אלמתיאד ןויכ
,ונילעמ הריזג התוא לטיב אוה ךורב שודקהש המוד ורמא
.בוט םוי והואשעו ורזחו
.םימעפ תיבה ןברוחב ,הזה םלועב לבא השענו םהיתונוע ומרגו
.םיכוב לוקל יבגועו ירונכ לבאל יהיו ('ל בויא) :ביתכד אוה אדה
.אוהה הלילב םעה וכביו (ד"י רבדמב)
.דדב הבשי הכיא :םהילע ןנוקמ הימרי ליחתה ,ולגש ןויכו

('ט הימרי) 'וגו יהנו יכב אשא םירהה לע .דל


:אחא יבר רמא
:והימרי לע ןדארזובנל רצנדכובנ הוצ םירבד השלש
.וילע םיש ךיניעו ונחק (ט"ל הימרי)
.ותמוא לע אלו וילע
.ער המואמ ול שעת לאו
.הערל ךנוצרכ השע ותמוא םע לבא ,השעת אל ול
.ותמואל אלו ומע השע ןכ ךילא רבדי רשאכ יכ
,ןירלוקב םינותנ םירוחב לש תכ האור הימרי היהו
.ןהמ וריבעמו אב ןדארזובנו .םהמע ושאר תא ןתונו
,תואלשלשב םילולש םינקז לש תכ האורו רזוחו
.םהילע ןראוצ תא ןתונו
,ןהמ וריבעמו ןדארזובנ אבו
:הימריל ןדארזובנ רמא
:ךב תיא ןילימ תלת ןמ דח יזח
.תא םימד ךפוש וא ,תא ןירוסיב טעבמ וא ,תא רקש איבנ וא

- תא רקש איבנ וא
,הברח איהד אתרק אדה לע אבנתמ תא איינש ןידה לכש
.איגס ךלע השיאב ךשפנ הברחד ודכו
,ברחתש תאזה ריעה לע אבנתמ התא הלאה םינשה לכ=]
.[רעצמ ךילע הער ךשפנ - הברח איה רשאכו
תא ןירוסיב טעבמ וא
,אשיב דבעמל יעב אנא תיל אנאד
,אשיב ךל דבעמל יעב תאו
.ידימ ילע ןיבישח אירוסי תיל רמימל
םירוסי הצור התאו ,ךל ערהל הצור יניא ינאש=]
.[ךיניעב םיבושח םירוסי ןיאש ןאכמ
,תא םימד ךפוש וא
,אשיב ךל דבעמל אלד לידב יגס ךילע יל דיקפ אכלמד
,אשיב דבעמל יעב תאו
.ארבג אוההל הינולטקיו אכלמ עמשיד ןיגב
,הער הצור התאו ,ךל ערהל אלש ילע דקפ ךלמהש=]
.[ינגרהיו ךלמה עמשיש ידכ

,ךילע יניע המישאו אב ,ךיניעב בוט םא :ול רמא ףוסבו
.השרפה ףוסב רמאנש ומכ .וילע לבק אלו
הרובגה יפמ ול רמאנש דע
.רמאל 'ה תאמ והימרי לא היה רשא רבדה ('מ הימרי) :ביתכד אוה אדה
?רבדה ותוא היה המ
- הימרי :ול רמאש ,אלא
,ןוהמע ליזא אנא ,אכה ביתי תא ןיא
אכה ביתי אנא ןוהמע ליזא תא ןיאו
.ןוהמע ליזא אנא ןיא ,ע"שבר :וינפל רמא
?ןוהל ינהמ ליכי אנא המ
,ןוהמע ןוהיירב ןוהכלמ לוזיי אלא
.איגס ןוהל ינהמ לוכי אוהד
,והימרי תא םיחבט בר ןדארזובנ חלש רחא ('מ הימרי) :ביתכד אוה אדה

.םיקיזב רוסא אוהו
:אחא יבר רמא
.םיקיזב רוסא [ה"בקהו והימרי=] אוהו אוה לוכיבכ
.הלוגה ךותב ינאו :ביתכ היתווכדו

?והימרי לש ותאובנ התיה ןכיה דע
,אבא 'רו בקעי 'ר
:ןנחוי 'רו רזעלא 'ר :רמאד תיאו
.ונצבקי לארשי הרזמ (א"ל הימרי) דע רמא דח
.םלובגל םינב ובשו 'ה םאנ ךתירחאל הוקת שיו (םש) דע רמא אנירחו

,םירהב ןיכלשומ ןיעטוקמ תועבצא אצומ היה ותריזחבו
,ותילט ךותל ןנתונו ,ןקשנמו ,ןקבחמו ,ןפפגמו ,ןטקלמ היהו
:םכל יתרמאו יתרהזה ךכ אל ינב :םהל רמואו
,ךישחי םרטב דובכ םכיהלא 'הל ונת (ג"י םש)
.ףשנ ירה לע םכילגר ופגנתי םרטבו
:רמאנ העש התוא לע
,הניק רבדמ תואנ לעו יהנו יכב אשא םירהה לע ('ט םש)
.הנקמ לוק ועמש אלו ,רבע שיא ילבמ ותצנ
.וכלה ודדנ המהב דעו םימשה ףועמ
םיאנ םירה םתוא לע
,יהנו יכב אשא םיחבושמו ,הנקמ לוק ועמש אלו הניקל וכפהנש בקעי לש ויתואנ לע
,האובנ ירבד לוקל אלו הרות ירבד לוקל ועמש אל יכ
,אנקמה רבד לוקל אלא ,הנקמ אלא
.םיבכוכ תדובעב ותוא םיאינקמ ויהש
.םירזב והואינקי (ב"ל םירבד) :רמא תאד המ אדה
.וכלה ודדנ המהב דע םימשה ףועמ ('ט הימרי) ,ךכיפל

:אתפלח רב יסוי יבר רמא
.לארשי ץראב סט ףוע הארנ אל הנש םיתשו םישמח
.וכלה ודדנ המהב דע םימשה ףועמ ?םעט המ
.םיתשו םישמח אירטמיגב המהב

:אנינח יבר רמא
,לבבב םירמת םיעטונ ויה הנש םיעבראל םדוק
.הרותל ןושל תלגרמ הקיתמ ינימש רמול

:והבא 'רב אנינח יבר רמא
,םירוהט םיגד ינימ תואמ העבש
,םירוהט םיבגח ינימ תואמ הנמשו
,רפסמ ןיאל תופועו
.לבבל לארשי םע ולג ןלוכו
.אטוביש ומשש דחא גדמ ץוח ,םהמע ורזח ,ורזחשכו

?ולג ךאיה םיגדו
:יסוי 'ר םשב אנוה 'ר
.ורזח םוהת ךרדו ולג םוהת ךרד רמא

:אריז יבר רמא
,לארשי ץרא הפוצח איה המכ הארו אב
.תוריפ השוע ןיידעש

?תוריפ השוע המלו
:יול ןב עשוהי יברו אנינח 'ר
.התוא ןילבזמש םש לע :רמא דח
.הרפעב םיכפהמ םהש םש לע :רמא אנירחו

:ןדוי יבר רמא
.חלמו תירפג םהב םייקתנ םינש עבש
?המל ךכ לכו
.החנמו חבז תיבשי עובשה יצחו דחא עובש םיברל תירב ריבגהו (ט לאינד) םש לע
?ןישוע דציכ הבש םייתוכ
.תוילטמ תוילטמ התוא ןיערוז
.תפרשנ איהו ןאכ ןיערוז ,תפרשנ איהו ןאכ ןיערוז
,אברע תיב תעקבב ידרו םיאק הוהד דחב הוה אדבוע
.היערד דיקואו אדיקי ארפע קילסו היתכיסא הידי ףקתו
.הצרא לכ הפרש חלמו תירפג (ט"כ םירבד) רמאנש המ םייקל

:רמא אנהכ רב הבר
,וינפל אלא ,ץראה תוממשמ אלו ץראה תוליחממ אל ןניא
ץראה תיח לכ לע היהי םכתחו םכארומו ('ט תישארב) :רמאנש המ םייקל
.רזוח לכה אבל דיתעלו
דבעת המשנה ץראהו (ו"ל לאקזחי) :ביתכד אוה אדה
.רבוע לכ יניעל הממש התיה רשא תחת
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ