אתחיתפ

- קרפה ךשמה -


:חתפ יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי יבר .גכ
ךיתורוחב ימיב ךיארוב תא רוכזו (ב"י תלהק)

:לארשיל המלש רמא
,תומייק םכיתורחבש דע םאכרוב תא ורכז ,ךארוב תא רוכז
.תמייק הנוהכ תירבש דע
,ןהכל יל לארשי יטבש לכמ יתוא רוחבו (ב"י 'א לאומש) :רמאנש
.תמייק היול תירבש דע
,ךיטבש לכמ ךיהלא 'ה רחב וב יכ (ח"י םירבד) :רמאנש
.תמייק דוד תיב תוכלמ תירבש דע
,ודבע דודב רחביו (ח"ע םילהת) :רמאנש
.תמייק םילשורי תירבש דע
,הב יתרחב רשא ריעהו (א"י 'א םיכלמ) :רמאנש
.תמייק שדקמה תיב תירבש דע
,הזה תיבה תא יתשדקהו יתרחב התעו ('ז 'ב ה"ד) :רמאנש
.תמייק תאש דע
.ךיהלא 'ה רחב ךב ('ז םירבד) :רמאנש

,הערה ימי ואבי אל רשא דע (ב"י תלהק)
.תולגה ימי ולא
,ץפח םהב יל ןיא רמאת רשא םינש ועיגהו (םש)
.הער אלו הבוט אל
,שמשה ךשחת אל רשא דע (םש)
.דוד תיב תוכלמל
.דגנ שמשכ ואסכו (ט"פ םילהת) היב :ביתכד
:הב בותכש הרותה וז ,רואהו
.רוא הרותו הוצמ רנ יכ ('ו ילשמ)
.הלוגע ןרג יצחכ התיה ןירדהנס אינתד .ןירדהנס וז ,חריהו
.םינברה ולא ,םיבכוכהו
דעו םלועל םיבכוככ םיברה יקידצמו (ב"י לאינד) :ביתכד

.םשגה רחא םיבעה ובשו (ב"י תלהק)
,והימרי םהילע אבנתנש תוערהו תושקה תואובנה לכש אצומ תא
.שדקמה תיב ןברוח רחאל אלא םהילע ואב אל
.היולו הנוהכ תורמשמ ולא ,תיבה ירמוש ועוזיש םויב (םש)
.םינהכה ולא ,ליחה ישנא ותועתהו

:אנהכ רב אבא יבר רמא
,דחא םויב ןרהא ףינה םיול ףלא םינשו םירשע
.'ה ינפל הפונת םתוא ןרהא ףניו ('ח רבדמב) :רמאנש

:אנינח יבר רמא
,אוה לק רבד וזה הארומה
.וידי ירוחאל המא םיתשו םישלש שבכה לע הקרוז ןהכה היהו
:ןוגכ ,תולודג תוינשמ ולא ,תונחוטה ולטבו
,אביקע יבר לש ונתנשמ
,איעשוא 'ר לש ותנשמו
.ארפק רב לש ותנשמו
.םהב לולכ אוהש דומלתה וז ,וטעמ יכ
,םלועה תומוא ןיבל לארשי ולגשכ אצומ תא ,תואורה וכשחו
.ודומלת תא רוכזל לוכי םהמ דחא היה אל
.החורל ןיחותפ ויהש ןתנלא רב אתשוחנ תותלד ולא ,קושב םיתלד ורגסו
.הרות ירבדב וקסעתנ אלש ידי לע ,הנחטה לוק לפשב

:ןמחנ רב לאומש יבר רמא
.תונחוטכ לארשי ולשמנ
,םלועל תולטב ןניא תונחוטה המ
.הלילב אלו םויב אל ,הרותה ןמ ןילטב ןניא לארשי ףא
.הלילו םמוי וב תיגהו ('א עשוהי) :רמאנש

,רופצה לוקל םוקיו
.עשרה רצנדכובנ הז

:יבר רמא
:תרמואו רצנדכובנ לש ןיטלפב תאצוי לוק תב התיה הנש הרשע הנומש
.היל ןיעמש אל ,הינבד ךרמד התיב ברח ליז אשיב אדבע
,רישה תונב לכ וחשיו
.התשמה תיבמ רישה לטיבו הלעש
.ןיי ותשי אל רישב (ד"כ היעשי) :ביתכד אוה אדה
.יעב אלו אריתנ םלוע לש והובגמ ,ואריי הובגמ םג
.יבסל דבעדכ יל דבעימל יתי אמצמצמ יעב :רמא

.ךרדב םיתחתחו
:רמא אנהכ רב אבא 'ר יול 'רו אנהכ רב אבא 'ר
.וילע הלפנ ךרד לש התיתח
:רמא יול 'רו
.ךרדב םייבח יבחמ ליחתה
,ךרדה םא לע לבב ךלמ דמע יכ (א"כ לאקזחי)
.הילצבד אמא לע
,םיכרדה ינש ןיב חכוותמ איהש ,םיכרדה ינש שארב
.םילשוריל תכלוה תחאו ,רבדמל תכלוה תחא
.םימסק םסוק ליחתה ,םסק םסקל
,ימור לש המשל םיצחב לקלקל ליחתה ,םיצחב לקלק
,התלע אלו ,אירדנסכלא לש המשל התלע אלו
.ול התלעו ,םילשורי לש המשל
,ול התלע אלו ימור לש המשל תועיטנ עטנו תועירז ערז
,ול התלע אלו ,אירדנסכלא לש המשל
.וחמצו ול התלעו ,םילשורי לש המשל
,וריאה אלו ,ימור לש המשל םיסנפו תורנ קילדה
,וריאה אלו ,אירדנסכלא לש המשל
.ןיריאמ ויהו ,םילשורי לש המשל
.ולש םיבכוכ תדובעב םיפרתב לאש
.רצפה םיפרתו ןואו (ו"ט 'א לאומש) :רמא תאד ךיה
,דבכב האר
:יבר רמא
.אדבכב ימחו ארמיא סיכנ הוהד האברע ןידהכ
,םילשורי םסקה היה ונימיב
.ונימיב םילשורי לע אימסק ווה ןיארנ
,סוכרמילפ ,םירכ םושל
,םירטלקפס ,חצרב הפ חותפל
.סוניפרס ,העורתב לוק םירהל
.ןינוריט ,םירעש לע םירכ םושל
.סורטסילב ינבא ,הללוס ךופשל
.םישבכ ,קיד תונבל
.םהיניעב אוש םסקכ םהל היהו םלוכו
.םהל תועבש יעבש (א"כ לאקזחי)

:לארשיל לאקזחי רמא
.העבשמ העבש תשרדנ איהש ,הרותב ןיארוק םתייה םתיכז ולא
,םתיכז אלש וישכעו
.העבשמ העבש םכילע םסקמו ,אב רצנדכובנ ירה
.םהל תועבש יעבש :ביתכד אוה אדה

,שפתהל ןוע ריכזמ אוהו
.הירכז לש ונוע הז
,ןהכה עדיוהי ןב הירכז תא השבל םיהלא חורו (ד"כ 'ב ה"ד) :ביתכד אוה אדה
.םעל לעמ דומעיו
,םעל לעמ רמא תאד ,היה םעה ישאר לעמ יכו
.םעה לכמ הובג ומצע הארש אלא
.ןיידו ,איבנו ,לודג ןהכו
.תולודג רבדמ ליחתה
:םיהלאה רמא הכ ,םהל רמאיו (ד"כ 'ב ה"ד) :ביתכד אוה אדה
.םכתא בוזעיו ,'ה תא םתבזע יכ ,וחילצת אלו 'ה תווצמ תא םירבוע םתא המל
'וגו ןבא והומגריו וילע ורשקיו
,ליאה םדכ אלו יבצה םדכ אל ומדב וגהנ אלו
.רפעב והסכו ומד תא ךפשו (ז"י ארקיו) :ביתכד
?המל ךכ לכו .היה הכותב המד יכ אכה םרב
.םקנ םוקנל המח תולעהל (ד"כ לאקזחי)

:אחא 'רל לאש ןדוי 'ר
?לארשי תרזעב וא םישנ תרזעב ,הירכז תא לארשי וגרה ןכיה
,לארשי תרזעב אלו םישנ תרזעב אל :היל רמא
.םינהכ תרזעב אלא
.ליאה םדכ אלו יבצה םדכ אל ומדב וגהנ אלו
.רפעב והסכו ומד תא ךפשו :היב ביתכד
'וגו עלס חיחצ לע אכה םרבו
.םקנ םוקנל המח תולעהל ?המל ךכ לכ

'וגו עלס חיחצ לע המד תא יתתנ
:םויה ותואב לארשי ושע תוריבע עבש
,ןיידו איבנו ןהכ וגרה
,יקנ םד וכפשו
,םשה תא וללחו
,הרזעה תא ואמטו
.היה םירופכה םויו תבשה םויו
.ססות םדה ליחתה ןדארזובנ הלעש ןויכו
?הז םד לש וביט המ :םהל רמא
.ןיטחוש ונייהש םישבכו םיליאו םירפ םד :ול ורמא
.היל ומדיא אלו םיחבז ימד יתייאו חלש דימ
.והיירשבל אנקירס ואל םאו בטומ ותירמא ןיא :םהל רמא
.אלזרפד יקרסמב ישניא והנהד
?ךל אמינ יאמ :היל ירמא
,הינילטקו הילע ןנימק ןל חכומ הוהד ,הוה איבנ
.הימד חיינ אלד ינש המכ אהו
.היל אנסייפמ אנא :והל רמא
,ןוהנילטקו הנטק ירדהנסו הלודג ירדהנס הימוק יתייא
הירכז לש ןמדל םמד עיגהש דע
.ועגנ םימדב םימדו וצרפ ('ד עשוה) :רמאנש המ םייקל
.ססות םדה ןיידעו
.חנ אלו היוליע לטקו ,תולותבו םירוחב יתייא
.חנ אלו ,היוליע לטקו ,ןבר תיב לש תוקונית יתייא
,ןוהתי לטקו ,הנוהכ יחרפ ףלא םינומש יתייא
.ססות םדה היה ןיידעו הירכז לש ומדל םמד עיגהש דע
,יתדביא םהבש םיבוט לכ :הירכז ,הירכז :רמא
?והלוכל והנילכילד ךל אחינ
.חנ דימ ,יכה היל רמאדכ
,הישפנב הבושת תושעל רהרה אתעש איההב
,ךכ תחא שפנ לע םא המו רמאו
,אתשפנ והנה לכ לטקד ארבג אוהה
.המכו המכ תחא לע
.רייגאו היתיבל אנשדרפ רדשו קרע

.דקשה ץאניו (ב"י תלהק)
.הימרי לש ותאובנ וז
:ביתכד אוה אדה
.האור ינא דקש לקמ רמואו ,האור התא המ ילא רמאיו ('א הימרי)
:רזעלא יבר רמא
?הז דקש לש ונמיס המ
,םוי א"כ ,רמוג אוהש העש דע ץיצמ אוהש העשמ
.םוי א"כ - באב 'ט דע זומתב ז"ימ ךכ

- בגחה לבתסיו (ב"י תלהק)
רצנדכובנ לש ומלצ הז
.תיש ןימא היתפ ,ןיתש ןימא המור ,בהד יד םלצ דבע רצנדכובנ ('ג לאינד) :ביתכד
:ןנחוי יבר רמא
?םיאק ליכי ימ ,תיש הייתפו ןיתש ןימא הימורד לכ
,דומעל לוכי וניא ומור שילש ויבוע ןיא םא
.ארוד תעקבב המיקא (םש) רמא תאו
:יול יבר רמא
,לפונ אוהו היל ןידימעמ ויה הנקכ
.לפונ אוהו ותוא ןידימעמ
?ןכיה דע
:רמא קחצי 'ר םשב יגח 'ר
,םילשורימ ואיצוהש בהזו ףסכ לכ ואיבהש דע
.וילגר לע םומיד וכפשו
.היהי הדנל םבהזו וכילשי תוצוחב םפסכ ('ז לאקזחי) :רמאנש המ םייקל

,הנויבאה רפתו (ב"י תלהק)
.תובא תוכז וז
,ומלוע תיב לא םדאה ךלוה יכ
.ורזח םשו ויה לבבמ
,םידפוסה קושב ובבסו
.הינכי תולג הז
,םילשורימ רצנדכובנ דריש העשב אצומ תא
,ודיב היקדצ לש ותולגו
,ותארקל הינכי לש ותולג התצי
.ץוחבמ םינבל םישובלו ,םינפבמ םירוחש םיסוכמ
:ןילאש ןווהו הירברב הטקנ ,ותארקל ןיסלקמ ויהו
?אבאב דיבע המ
?אחאב דיבע המ
?ירבב דבע המ
:היל ןירמא ןוניאו
.ברחל ברחל רשאו תומל תומל רשא (ו"ט הימרי)
,אדי אדחב ןידפסמו ,אדי אדחב ןיסלקמ ןווהו
'.וגו םכישאר לע םכראפו (ד"כ לאקזחי) :רמאנש המ םייקל

,ףסכה לבח קתרי אל רשא דע (ב"י תלהק)
.(םש) ןיסחוי תלשלש וז
,בהזה תלוג ץורתו
.הרות ירבד ולא
.בר זפמו בהזמ םידמחנה (ט"י םילהת)
,עובמה לע דכ רבשתו
:ןיארומא ןירת
.הימרי לש ועובמ לע ךורב לש ודכ רמא דח
.ךורב לש ועובמ לע הימרי לש ודכ רמא דחו
.ילא ארקי ויפמ (ו"ל הימרי) :ביתכד אוה אדה
,רובה לא לגלגה ץורנו
.םלוע לש אטוז איהש ,לבב וז

:ןנחוי יבר רמא
,יברח הלוצל רמואה (דמ היעשי)
?הלוצ המש תארקנ המל .לבב וז
.לובמ ימ וללצ םשש
.ץראה לכ יללח ולפנ לבבל םג לארשי יללח לופנל לבב םג (ה"נ הימרי) :ביתכד

:שיקל שיר רמא
.םש ובשיו רענש ץראב העקב ואצמיו (א"י תישארב) ביתכ
.לובמה רוד רעגנ םשש ?רענש המש תארקנ המל

:רחא רבד
.תורשעמו תומורת תוצמ ,תווצמה לכמ ןירעוגמ ןהש רענש

:רחא רבד
.ץחרמ אלבו רנ אלב ,קנשתב ןיתמ ןהש רענש

:רחא רבד
.םירענ ןיתמ ןהש רענש

:רחא רבד
הרותב םיטעבמ םירענ הירשש ריע רענש

:רחא רבד
.אוה ךורב שודקהל רעו אנוש הדימעהש רענש
.רצנדכובנ הז ?הז הזיאו

.היהשכ ץראה לע רפעה בושיו (ב"י תלהק)
.ורזח םשו ויה לבבמ
'וגו םיהלאה לא בושת חורהו (םש)
.שדקה חור הז
.ולג ,שדקה חור קלתסנש ןויכ
.דדב הבשי הכיא ,םהילע ןנוקמ הימרי היה הלגש ןויכו
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ