ג השרפ

:השרפה ןכות
רבגה ינא
ינע האר
םלוע יתמכ ינבישוה םיכשחמב
אצא אלו ידעב רדג
תיזגב יכרד רדג
ותפשא ינב יתוילכב איבה
הבוט יתישנ ישפנ םולשמ חנזתו
ידורמו יינע רכז
ליחוא ןכ לע יבל לא בישא תאז
וימחר ולכ אל יכ ונמת אל יכ 'ה ידסח
ויוקל 'ה בוט
םודיו דדב בשי
'ה םלועל חנזי אל יכ
?הוצ אל 'ה ,יהתו רמא הז ימ
ונירמו ונעשפ ונחנ
תלמח אלו תגרה ונפדרתו ףאב התכס
םימעה ברקב ונמישת סואמו יחס
ייח רובב ותמצ ,םנח יביוא רופצכ ינודצ דוצ
תויתחת רובמ 'ה ךמש יתארק
,ייח תלאג ישפנ יביר ינדא תבר
בל תניגמ םהל ןתת


א

רבגה ינא


:חתפ אנינח רב אמח 'ר
,רפוסה והירנ ןב ךורב לא הנתיו תרחא הלגמ חקל והימריו (ו"ל םש)

.שאב הדוהי ךלמ םיקיוהי ףרש רשא רפסה ירבד לכ תא והימרי יפמ הילע בותכיו
.המהכ םיבר םירבד םהילע ףסונ דועו
?"המהכ" רמול דומלת המ ,"המהכ" רמול דומלת ןיאש

:רמא אנהכ בר
.המהכ םיבר םירבד םהילע ףסונ דועו
.םעוי הכיא ,ביעי הכיא ,הבשי הכיא םירבד
.'ה רוכז םיבר
.רבגה ינא המהכ
.םיקוספ אתלת אתלת אוהד
,םישילש ךל יתבתכ אלה (ב"כ ילשמ) :ביתכד אוה אדה
.םישלושמ םירבד
.םירובג - םישילש והמ רמא ינמחנ רב לאומש יבר
,ולכ לע םישילשו (ד"י תומש):רמא תאד המכ
."ןוהלוכ לע ןנממ ןירביגו" ןנימגרתמו

:רחא רבד
.םיקוספ אתלת אתלתמ אוהד ,רבגה ינא םישילש

:רמא יול 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר
,ןירוסיי אנפיליד אוה אנא רבגה ינא
.ךל ינהאד המ ילע ינהא
.ןיטלפל ץוח האיצוהו הפחדו הנורטמ לע סעכש ךלמל לשמ
.התוא האורו רבוע ךלמה אצמנ ,דומעה רחא הינפ המצמצו הכלה
.ךיפא תישקא :הל רמא
,האנ ךכו יל הפי ךכ ךלמה ינודא :ול הרמא
.ינא אלא תרחא השא ךתוא הלבק אלש יל יואר ךכו
.ךרובעב םישנה לכ יתלספש אוה ינא :הל רמא
,ינולפ םוקמלו ינולפ רצחלו ינולפ יובמל תסנכנ המל ןכ םא :ול הרמא
?ךתוא הלבק אלו תינולפ השא ליבשב אל
:לארשיל אוה ךורב שודקה רמא ךכ
.ןוכיפא ןותישקא
,ונל ןוגה ךכו ונל האנ ךכו ונל הפי ךכ ע"שבר :וינפל ורמא
.ינא אלא ךתרות תרחא המוא הלבק אלש
.םכליבשב תומואה לכ יתלספש אוה ינא :םהל רמא
?הולבק אלו תומואה לע ךתרות תרזחה המל ןכ םא :ול ורמא
.ושע ינב לע הלגנ הלחתב ,אינתד
.ומל ריעשמ חרזו אב יניסמ 'ה רמאיו (ג"ל םירבד) :ביתכד אוה אדה
.הולבק אלו לאעמשי ינב לע הריזחה .הולבק אלו
.ןראפ רהמ עיפוה (םש) :ביתכד אוה אדה
.הולבקו לארשי לע הריזחה ףוסבלו
.ומל תד שא ונימימ שדק תובברמ התאו (םש) :ביתכד אוה אדה
.עמשנו השענ 'ה רבד רשא לכ (ד"כ תומש) ביתכו

:רחא רבד
רבגה ינא

:יול ןב עשוהי יבר רמא
,בויא אוה אנא רבגה אוה ינא
.םימכ געל התשי בויאכ רבג ימ (דל בויא) רמאנש


ינע האר

:ןמחנ רב לאומש יבר רמא
:לארשי תסנכ הרמא
,תוצמה ןמ הינע יתוא הארש ןויכ
.ותרבע טבש ילע איבה ,םיבוט םישעממ הינע

:היכרב יבר רמא
.ןלוכב דומעל ינרבג
.הרות הנשמב שיש תוחכות םיתש רסח האמ רחא אצומ תא
.םכלכ םויה םיבצנ םתא (ט"כ םירבד) ביתכ המ
.םלוכב דומעל םירובג ןוכלכ ןיד אמוי ןימייק ןותא :ןנימגרתמו

גהנ יתוא
.רוא אלו ךשח ארקנש הזה םלועב

םויה לכ ודי ךופהי בושי יב ךא
:שיקל ןב ןועמש יבר רמא
.םהילע םחרמו רזוח לבא ,הזה םלועב םיקידצה ןמ שאיתמ אוה ךורב שודקהש דמלמ
.בושי יב ךא :ביתכד אוה אדה

ב
. רוביצ הז ירשב הלב
.ןירדהנס הז ירועו
.לארשי לע ןיפוח ןירדהנס ךכ רשבה לע הפוח רועהש םשכ

.םימוצעה ינבכ ויהש םדא ינב ימוציע יתומצע רבש

,רצנדכובנ הז - שאר ףקיו ילע הנב
.ןדארזובנ הז האלתו אבהד יד השאר אוה תנא ('ב לאינד) היב :ביתכד

:רחא רבד
.סוניספסא הז שאר
.סוניכרט הז האלתו


םלוע יתמכ ינבישוה םיכשחמב


:לאומש יבר רמא
:םיתמכ ןיבושח העברא
- אמוס
.םלוע יתמכ ינבישוה םיכשחמב :ביתכד
- ערוצמ
.תמכ יהת אנ לא (ב"י רבדמב) :רמאנש
- םינב ול ןיאש ימו
.יכנא התמ ןיא םאו םינב יל הבה ('ל תישארב) :לחרב הבביתכד
- ויסכנמ דריש ימו
.םישנאה לכ ותמ יכ ('ד תומש) רמאנש
.םהיסכנמ ודריש אלא ?ויה םיתמ יכו

ג

אצא אלו ידעב רדג

:רמא וביא 'ר
.אייברע לש רגסב הז

:רמא היכרב יבר
.ןייסרפ לש ארטסק הז

:ירמא ןנברו
.םייתוכ לש תילטמ הז

יתשחנ דיבכה
.תואלגלגו תואיסומידו תוינונרא ילע דיבכה

עושאו קעזא יכ םג
:רמא אחא 'ר
?המוד אוה המל רוביצה םע ללפתמה לכ
.הכותב וקלח ןתנו דחא ינע אב .ךלמל הרטע ושעש םדא ינבל
.הלבקמ ינא ינע הז ליבשב ?רמוא ךלמה המ
.ושארב הנתונו ךלמה לבקמ דימ
,םהיניב דמוע עשרו ,הלפתב םידמוע םיקידצ הרשע ויה םא ךכ
!?םתלפת לבקמ יניא הז עשר ליבשב ?רמוא אוה ךורב שודקה המ

:ןירמא ןנברו
?המוד אוה המל ,ןיטרפנ וישעמ רוביצה רחא אב
.הנורחאב דחא אב .ודבכל ותיב ינבו ויסירא וסנכנש ךלמל
.ותיבח םתסית :ךלמה רמא
.הנורחאב אבש ירה ?ול םרג ימו
.ןיטרפנ וישעמ רוביצה רחאל ללפתמה לכ ךכ
.יתלפת םתס עושאו קעזא יכ םג רמאנ ךכל
.ןוהתלפת רוביצה ומתש יפל ביתכ "םתש"


תיזגב יכרד רדג

.וצימחה אלש דע ,תודרויו תוללפתמו תולועו ןתסיע תושל ויה דול תונב
,אשדקימ תיבב ןחבשו ןקלס ןייוה ירופיצ תונב
.ןוהנמ ימדק הנאתל ץירק שנ רב הוה אלו
.אבוש אבורע לכב הילידנק ארדסמ הוה אלדגמד ארפס יאהו
.ןוהתי קילדמו תחנו חבש קילס
,אבוש אבורע לכב הוה ארפס ,ירמאד תיאו
.היתיבב תיבש תיחנו ,אשדקימ תיבב הירדס טשפו קילס הוה

.היתרות תקרע .ידרו יאק הוהד שנ רב דחב הוה אדבוע
,ודכ :והל רמא קפנ
?תיתא אייטרטסא אנדיאב :היל ורמא
.ךרדה חכשא אלו .ןוהל יוחמ ירש
:היירק ןידה הילע ורקו
.הוע יתוביתנ תיזגב יכרד רדג
.הנמישא הוע הוע הוע (א"כ לאקזחי) :רמאד ןאמכ ,ידצא

ד
יל אוה ברוא בוד
.רצנדכובנ הז יל אוה ברוא בוד
.ןדארזובנ הז םירתסמב ירא

:רחא רבד
סונאיספסא הז ברוא בוד
סוניכרט הז םירתסמב ירא

ינחשפיו ררוס יכרד
.תיעיבשב ותוא ןירשוק ,חשפנש ןליא ןנירמאדכ .יהלית

ץחל הרטמכ ינביציו ותשק ךרד
:ןיארומא ןירת
.אסירפסאל אמרובכ :רמא דח
.תבצנ איהו הב םירומ לכהש םיצח תרוקכ :רמא דחו

:רמא ןדוי 'ר
.ןלוכב דומעל ינרבגו
,הרות הנשמב שיש תוחכות יתש רסח האמ רחא אצומ תא
םכלוכ םויה םיבצנ םתא (ט"כ םירבד) :ביתכ המ
.ןלוכב דומעל םירובג ןימייק ןותא ןנימגרתמו

ה

ותפשא ינב יתוילכב איבה

,לאומשו בר
:רמא בר
.הירומא ינב היכיפוא ינב

:רמא לאומשו
.ילע ןאיבה תופשא ןיאיצומו הברה ןילכואש םדא ינב

ימע לכל קוחש יתייה
רעש יבשוי יב וחישי (ט"ס םילהת) :ביתכ
תואיסקרק יתבבו תואיטרת יתבב ןיבשוי ןהש םלועה תומוא ולא
רכש יתוש תוניגנו
ןירכתשמו ןיתושו ןילכואו ןיבשוי ןהש רחאמ
.יב םיגיעלמו יב ןיחישמו ןיבשוי ןה
.יאדוהיכ אבורחל ךורצנ אלד ןיגב :םירמואו
:ולאל ולא םירמוא ןהו
?יחמ יעב תא םינש המכ
.אתבשד יאדוהיד אקולחכ :םירמוא ןהו
,וילע ולש ןיקולחהו ןהלש תואיטרטל למגה תא ןיסינכמו
:ולאל ולא םירמוא ןהו
?לבאתמ הז המ לע
,ןה תיעיבש ירמוש וללה םידוהיה :םירמוא ןהו
.םהילע לבאתמ אוהו ,הז לש םיחוחה ולכאו קרי םהל ןיאו
.חולג ושארו םהלש ןורטאיתל סומומה תא םיסינכמו
:ולאל ולאםירמוא ןהו
?חלוגמ הז לש ושאר המ לע
,ןה תותבש ירמוש וללה םידוהיה רמוא אוהו
.תבשב םילכוא תבשה תומי לכ ןיעגי םהש המ לכו
,םהב לשבל םיצע םהל ןיאו
.םהב םילשבמו םהיתוטמ םירבוש םהו
,ןמשב ןיכסו רפעב םירפעתמו ץראב ןינישי םהו
.רקויב ןמשה ךכיפל

:רחא רבד
רעש יבשוי יב וחישי
.תושרדמ יתבבו תויסנכ יתבב ןיבשוי םהש לארשי ולא

רכש יתוש תוניגנו
,באב העשת תדועסב ןירכתשמו ןיתושו ןילכואו ןיבשוי ןהש רחאמ
.הכיאב יהנו תוניק םיארוקו ןיבשוי

םירורמב ינעיבשה
,חספ לש ןושארה בוט םוי הז
.םירורמו תוצמ לע (ב"י תומש) :וב :ביתכד

הנעל ינורה
,חספ לש ןושארה בוט םוי לילב ינעיבשהש המ
.הנעל באב העשת לילב ינורה
,חספ לש ןושארה ט"י ליל יוה
.באב העשת ליל אוה

ו
ינש ץצחב סרגיו
.ןזר תא הליגו םיטסלל רבחתנש ןוידרת ןב היננח 'ר לש ונבב השעמ
.תורורצו רפע ויפ ואלמו והוגרהו
.ןחינה אלו ,ויבא דובכ ינפמ וילע סלקל ושקבו ,אבילכב והונתנ םימי השלש רחאל
.ינב לע רמוא ינאו ול וחינה :םהל רמא
ינזא יתיטה אל ידמלמלו ירומ לוקל יתעמש אלו ('ה ילשמ) :רמאו חתפ
.הדעו להק ךותב ער לכב יתייה טעמכ
.ותדלויל רממו ליסכ ןב ויבאל סעכ (ז"י םש) :וילע הארק ומאו
.ץצח והיפ אלמי רחאו רקש םחל שיאל ברע ('כ םש) :וילע תארק ותוחא

:ןנתו
,באב העשת תדועסמ אוהש לכ
.ךוסלו ץוחרלו ןילישבת ינש לוכאלו ןיי תותשלו רשב לוכאל רוסא
,באב העשת תדועסמ וניאש לכו
.ןילישבת ינש לוכאלו ןיי תותשלו רשב לוכאל רתומ

.ולכאמ לכ ליכא אוהד ןמ בר
,םטק הילע בהיו תיחפ ,תפ דח ביסנ
.באב העשת תדועס איה וז :רמאו
.רפאב ינשיפכה ינש ץצחב סרגיו :רמאנש המ םייקל
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ