ה השרפ

:השרפה ןכות
ונל היה המ 'ה רוכז
םירזל הכפהנ ונתלחנ
םחל עובשל רושא די ונתנ םירצמ
םמשש ןויצ רה לע
הבושנו ךילא 'ה ונבישה


ונל היה המ 'ה רוכז:חתפ קחצי 'ר
.שית וא םינתמ ריזרז ('ל ילשמ)

.ןטק דחאו לודג דחא ,ותיב ךותב ןירזרז ינש לדגמ םדא ,םלועבש גהונב
.ונוממ לע סוחל ליבשב ,ןטקה ינפל לודגה תא שבוכ

:היכרב יבר רמא
:אוה ךורב שודקה ינפל לארשי ורמא
:ךתרותב ונל תבתכה ,ע"שבר
.קלמע ךל השע רשא תא רוכז (ה"כ םירבד)
?ךשדקמ תא בירחה אל ?השע אל ךלו השע יל

:ןירמא ןנבר
:אוה ךורב שודקה ינפל לארשי ורמא
,ךלש םלועה תומואו ךלש ונא
?ךתמוא לע סח התא ןיא המ ינפמ
.ומע םוקלא ךלמו

:קחצי יבר רמא
:אוה ךורב שודקה ינפל לארשי ורמא
.ךינפל החכש ןיאו ,ךב היוצמ החכש ןיא לבא ,ונב היוצמ החכש
םילשורי םוי תא םודא ינבל 'ה רוכז (ז"לק םילהת) :רוכז תא ךכיפל
.הב דוסיה דע ורע ורע םירמואה

:רמא אנהכ רב אבא יבר
.ורגפ ורגפ

:רמא יול 'רו
.ןונפ ןונפ
:ורגפ ורגפ רמאד ןאמ
.רערעתת רערע הבחרה לבב תומוח (א"נ הימרי) :ביתכד אוה אדה
:ןונפ ןונפ רמאד ןאמ
.ןוטמ היתודוסי וליפא הב דוסיה דע :ביתכד אוה אדה

ונתפרח תא הארו הטיבה

:רמא ןדוי 'ר
.קוחרמ הייארו בורקמ הטבה
בורקמ הטבה
םיפצר תגוע ויתושארמ הנהו טביו (ט"י 'א םיכלמ) :רמאנש
קוחרמ הייארו
.קוחרמ םוקמה תא אריו (ב"כ תישארב) :רמאנש

:רמוא סחנפ 'ר
קוחרמ הטבה
.הארו םימשמ טבה ('פ םילהת) :רמאנש
בורקמ הייארו
.וכרי ףכב עגיו ול לוכי אל יכ אריו (ב"ל תישארב) :רמאנש

ב

םירזל הכפהנ ונתלחנ

.םודס תכפהמכ ?הכפה וזיאב
.ונתלחנ :התוא ארוק הימרי
.ונתראפתו ונשדק תיב (ד"ס היעשי) :התוא ארוק היעשי
:רמאו ףסא אב
.ךלש ךותל םיוג ואב אלא ,איה ונתראפתו ונשדק תיב אלו ,איה ונתלחנ אל
,ךשדק לכיה תא ואמט ךתלחנב םיוג ואב םיהלא (ט"ע םילהת) :ביתכד אוה אדה
:םייעל םילשורי תא ומש

ג
בא ןיאו ונייה םימותי

:רמא יול 'ר םשב היכרב 'ר
:לארשיל אוה ךורב שודקה םהל רמא
,בא ןיאו ונייה םימותי ,ינפל םתרמאו םתיכב םתא
,ידמב םכמ דימעהל דיתע ינאש לאוגה ףא ,םכייח
.םאו בא ול היהי אל
.ודוד תב רתסא איה הסדה תא ןמוא יהיו ('ב רתסא) :ביתכד אוה אדה
.םאו בא הל ןיא יכ

ד
וניתש ףסכב ונימימ
,ןהימימו ןנמשו ןנייו ןתפ ולטנו םיקיצמה ולע תחא םעפ
.םהל םתוא ורכמו ורזח
:הזה קוספה ונב םייקתנש ונל יוא :ורמא
ואבי ריחמב וניצע וניתש ףסכב ונימימ

ה
ונפדרנ ונראוצ לע
:רמאו דיקפ תומצע קיחש סונאירדא
.הינימ הישאר ןומירא ,יאדוהיב ארעש ןנחכשמ ןניתאד יא
.ונפדרנ ונראוצ לע :ביתכד אוה אדה

:רחא רבד
,ונפדרנ ונראוצ לע
.הרצ םויב ונראוצב ונדגבש לע
.ונל חנוה אלו ונעגי

ןדארזבונל הוצ תומצע קיחש רצנדכובנ
:היל רמאו
.םיבש לבקל הטושפ ודיו ,אוה הבושת ילעב לבקמ ןוניאד ןוההלא
.ןולציד ןניקבשת אל ,ןוהל שיבכ תאד ןויכ
.ןוהילע םחרי ןוההלאו אתבוית ןודבעי אלד
.ןיפא רוחשב תיחנ ארבג אוההו
.ןוהילע ילפמ יהת אל אלא
,ןוהנמ דח םיאק הוה דכ ןוהתי שבכד ןויכ
.םירביא םירביא היל לספמו היל ביסנ הוה
ן.והתבוטב אלש ןוהיחרכ לעב ןיכלהמ ןוניאו ןוהימוק היל ףירט

יול ןב עשוהי יבר רמא
.ךוירא אוה ןדארזובנ
?ךוירא ומש ארקנ המלו
.תרפל ועיגהש דע ,היראכ היבשה לע םהונ היהש
,תרפל ועיגהש ןויכ
.ןוהילע רזוח ןוההלא תיל ןודכ ןמ יד ןוחינד ןוניקבש ,אתוליחל :ןוהל ורמא
,ונבשי םש לבב תורהנ לע (ז"לק םילהת) :ביתכד אוה אדה
:ונבשי אל םשל דע וניכב םג

ו

םחל עובשל רושא די ונתנ םירצמ

?ןישוע םיטבשה תרשע ויה המ
.רושאל ןיחלשמו האובת ןיאיבמו ,םירצמל ןמש ןיחלשמ ויה
.ןעייסל ידכ ויהי םיאנוש ואבי םאש
:לבוי םירצמל ןמשו ותורכי רושא םע תירבו (ב"י עשוה) :ביתכד אוה אדה

ז
םניאו ואטח וניתובא
:אוה ךורב שודקה ןוהל רמא
.ןימייק ןוכדידב

:רחא רבד
.אנלידב ןימייק :ןוהל ורמא

ח
,ונב ולשמ םידבע
.םירצמ ולא
,םדימ ןיא קרופ
.השמ ילוליא

:רחא רבד
,ונב ולשמ םידבע
.תויכלמ עברא ולא
,םדימ ןיא קרופ
:אוה ךורב שודקה ילוליא

ט
ונמחל איבנ ונשפנב
לאילמג ןב ןועמש יבר רמא
.ןחור הרצק תויכלמ עברא לש ןתרצ תצקמ וחירהש ידי לע םינושארה
.ךרדב םעה שפנ רצקתו (א"כ רבדמב) :ןוהב ביתכ וניתובא
.הנא יחור תירכתא ('ז לאינד) :רמא לאינד
.הלחלח ינתמ ואלמ ןכ לע (א"כ היעשי) :רמא היעשי
.ונמחל איבנ ונשפנב :רמא הימרי
:המכו המכ תחא לע ,תויכלמ עברא ךותב םינותנש ונא

י
ורמכנ רונתכ ונרוע
:ןיארומא ןירת
אתאירמכ ןיליאכ רמא דח
:וכרצ לכ קסוה אלש רונתכ רמא דחו

אי
ונע ןויצב םישנ
.אוה המז אנוש ולא לש ןוההלא םהל רמא ויתולייחל הוצ ןדארזובנ
.שיא תשאב ועגת לא ורהזה
:רבגל ןרמאו ןייתא ןייוה איישנ ועמשש ןויכ
.ןלע ךמש אירקתיד דבלב אלא ,םיסכתמ ןנא אנליד ןמו ,ןלכא ןנא אנליד ןמ
'וגו דחא שיאב םישנ עבש וקיזחהו ('ד םש) :ביתכד אוה אדה
.ונעתנו ,ןכ ושע אלו ולצעתנש םישנ תלתמ רב
:רמאנ ךכל
הדוהי ירעב תולותב ונע ןויצב םישנ
.ביתכ "תלתב"

בי
ולתנ םדיב םירש
,אתרקל ללע אפורטופא הוה
.ןוהל ילתו אתרקד יבט ביסנ הוהו
,ןוהילע היל ןיסייפמו ןייתא ןווה ןיבס שנא ינב
.והיינימ לבקמ הוה אלו
:ורדהנ אל םינקז ינפ ולתנ םדיב םירש :רמאנ ךכל

גי
ואשנ ןוחט םירוחב
.לבבב םייחר היה אלש אצומ תא
ןדירוהו םייחר ןניעטה רצנדכובנ הלעשכו
םלכ םיחירב יתדרוהו הלבב יתחלש םכנעמל (ג"מ םש) :ביתכד אוה אדה
.ביתכ "םיחרב"

:רחא רבד
.אוה היקנ ןושל ואשנ ןוחט םירוחב
םירוסאה תיבב ןחוט יהיו (ז"ט םיטפוש) :רמא תאד המכ
- ולשכ ץעב םירענו
יול ןב עשוהי יבר רמא
:תחא הכושב םיזורח ואצמנ תוקונית תואמ שלש

די
םתניגנמ םירוחב ותבש רעשמ םינקז
:הימרי 'רב אבא יבר רמא
.ותבש ןוהירמזמ

וט
ונבל שושמ תבש
:אדסח בר רמא
,לארשי לע ןירדהנס תמיא התיהשכ הנושארב
.רישב הלבנ רבד ןירמוא ויה אל
.ןירדהנסה ולטבשמ לבא
.רישב הלבנ ירבד םירמוא ויה

:אדסח 'ר םשב ןיבא 'רב יסוי יבר רמא
,לארשי לע האב הרצ התיהשכ הנושארב
.החמש הדגנכ םיקסופ ויה
.תואתשמה תיבמ רישה לטב ןירדהנס הלטבשמ
.ןיי ותשי אל רישב (ד"כ היעשי) :רמאנש
,ולאו ולא וקספשמ
.ונלוחמ לבאל ךפהנ ,ונבל שושמ תבש

זט
ונשאר תרטע הלפנ
.ושארב הרשקו תיז תרטע לטנ בשבשד הימרי 'ר
!ןכ דיבע אלו הישיר םירתיאד היל אחינ אהו :רמאו לאומש עמש
.טילשה ינפלמ אצויש הגגשכ (י תלהק) :תוה
.היל הוה ןכו
:ונאטח יכ ונל אנ יוא ,ונשאר תרטע הלפנ :רמאנ ךכל

זי
ונבל הוד היה הז לע
:רמא יאלמש 'ר
,תאזה השאל אוה ךורב שודקה ןתנ לודג רעצ
.התביז ימי תרמשמו תרזוח התדנ ימי תרמשמש רחאמ

:רמוא ילילגה יסוי 'ר לש ונב רזעלא 'ר
,םימי 'ג וא 'ב התיבמ השריפש ידי לע תאזה השאה
.הוד הרותה התוא ארוק
התדנב הודהו (ו"ט ארקיו) :ביתכד אוה אדה
,םינש המכו םימי המכ ונשדקמ תיבמו ונייח תיבמ ונשריפש ונא
!ןיווד ארקנש המכו המכ תחא לע
.ונבל הוד היה הז לע :רמאנ ךכל
?המל
:וניניע וכשח הלא לע

חי

םמשש ןויצ רה לע


הירזע ןב רזעילא יברו לאילמג ןבר היה רבכו
ימורל ןיסנכנ אביקע יברו עשוהי 'רו
.לימ םירשעו האמ דע סוליילטופמ ימור לש הנומה לוק ועמשו
.קחשמ אביקע יברו םיכוב םה וליחתה
?קחשמ התאו םיכוב ונא ,אביקע :ורמא
?םתיכב המל םתאו :םהל רמא
,םיבכוכ תדובע םידבוע םיוגהש ,הכבנ אל :ול ורמא
,הולשו ןנאשו חטב ןיבשויו ןוהיבצעל םיוחתשמ ןווהל
,הדשה תיחל רודמו שא תפירשל היה וניהלא ילגר םודה תיבו
?הכבנ אלו
.קחשמ ינא ךכל :םהל רמא
.ונוצר ישועל ו"ק ,ויסיעכמל ןכ םא

םילשוריל ןילוע ויה תרחא םעפ
.םהידגב וערקו םיפוצל ועיגה
,םישדקה ישדק תיבמ אצוי דחא לעוש וארו תיבה רהל ועיגה
.קחשמ אביקע 'רו םיכוב םה וליחתה
?קחשמ התאו םיכוב ונא ונילע המתמ התא םלועל אביקע ול ורמא
?םיכוב םתא המל םתא םהל רמא
:וב בותכש םוקמ ?הכבנ אלו ול ורמא
,תמוי ברקה רזהו ('א רבדמב)
:קוספה םייקתנ וילעו !?וכותמ אצוי לעוש ירהו
.וב וכלה םילעוש םמשש ןויצ רה לע
.קחשמ ינא ךכל ינא ףא :םהל רמא
- ('ח היעשי) :רמוא אוה ירה
.והיכרבי ןב והירכז תאו ןהכה הירוא תא םינמאנ םידע יל הדיעאו
?הירכז לצא הירוא ןינע המ יכו
:הירוא רמא המ אלא ,ינש שדקמב הירכזו ןושאר שדקמב הירוא
.היהת םייע םילשוריו שרחת הדש ןויצ תואבצ 'ה רמא הכ (ו"כ הימרי)
:('ח הירכז) הירכז רמא המו
.םימי ברמ ודיב ותנעשמ שיאו םילשורי תבוחרב תונקזו םינקז ובשי דוע
:הירתב ביתכו
.היתבחרב םיקחשמ תודליו םידלי ואלמי ריעה תובחרו (םש)
,ולא םידע ינש יל ירה :אוה ךורב שודקה רמא
.הירכז ירבד ןימייק ויהי הירוא ירבד םימייק םאו
.הירכז ירבד ולטבי הירוא ירבד ולטבי םאו
.הירוא ירבד ומייקתנש יתחמשו
,םייקתהל ןידיתע הירכז ירבד ףוסבלו
:ול ורמא הזה ןושלבו
.רשבמ ילגרב םחנתת ,ונתמחנ אביקע

טי
רודו רודל ךאסכ בשת םלועל 'ה התא
?הנורטמ אלב ךלמ שיו אסכ אלב הבישי שי יכו

כ
ונחכשת חצנל המל
ןיבא רב עשוהי יבר רמא
:הימרי רמא םירבד העברא
.החיכשו הביזע הליעגו הסיאמ
הליעגו הסיאמ
.ךשפנ הלעג ןויצב םא הדוהי תא תסאמ סואמה (ד"י הימרי) :ביתכד
,השמ ידי לע בשוהו
.םיתלעג אלו םיתסאמ אל (ו"כ ארקיו) :ביתכד
החיכשו הביזע
.םימי ךרואל ונבזעת ונחכשת חצנל המל :ביתכד
,היעשי י"ע בשוהו
.ךחכשא אל יכנאו הנחכשת הלא םג (ט"מ היעשי) :ביתכד

:יול ןב עשוהי יבר רמא
החיכשו הביזע הפיצקו הסיאמ הימרי רמא םירבד העברא
.ומצע ידי לע בשוה הסיאמ
(א"ל הימרי) :ביתכד
,הטמל ץרא ידסומ ורקחיו הלעמלמ םימש ודמי םא 'ה רמא הכ
.'ה םאנ ושע רשא לכ לע לארשי ערז לכב סאמא ינא םג
- (ז"נ היעשי) :רמאנש ,היעשי ידי לע בשוה הפיצק
.ףוצקא חצנל אלו בירא םלועל אל יכ

אכ

הבושנו ךילא 'ה ונבישה

.ונבישה ,אוה ךלש ע"שבר :אוה ךורב שודקה ינפל לארשי תסנכ הרמא
.אוה םכלש :םהל רמא
.'ה םאנ םכילא הבושאו ילא ובוש ('ב הירכז) רמאנש
,אוה ךלש ע"שבר :וינפל הרמא
.ונעשי יהלא ונבוש (ה"פ םילהת) רמאנש
.םדקכ ונימי שדח הבושנו ךילא 'ה ונבישה :רמאנ ךכל
ןושארה םדאכ
ןדע ןגל םדקמ ןכשיו םדאה תא שרגיו ('ג תישארב) רמאד ןאמכ

:רחא רבד
םדקכ ונימי שדח
- ('ג יכאלמ) :רמאד ןאמכ
תוינומדק םינשכו םלוע ימיכ םילשוריו הדוהי תחנמ 'הל הברעו
- (ג"ס היעשי) :ביתכד ,השמ הז ,םלוע ימיכ
ומע השמ םלוע ימי רוכזיו
.המלש תונשכ תוינומדק םינשכו

:רמוא יבר
- (ד"נ םש) :רמאנש חנ ימיכ ,םלוע ימיכ
.יל תאז חנ ימ יכ
תוינומדק םינשכו
:םלועב ןיידע םיבכוכ תדובע התיה אלש לבה תונשכ

בכ
דאמ דע ונילע תפצק ונתסאמ סואמ םא יכ
שיקל ןב ןועמש יבר רמא
,רבס תיל ,איה הסיאמ םא
,רבס תיא ,איה הפיצק םאו
.איצרתיאל היפוס - סיעכד ןאמ לכד

הכיא תליגמ שרדמ ףוס

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ