וז הרודהמ לע

.םינוש תורוקממ תודגאו םישרדמ ללוכה םודק שרדמ אוה הבר הכיא שרדמ
.תוישרפ שמחו החיתפ ולו ,הכיא תליגמ רדסכ רדוסמ שרדמה

רוטילקתמ םיצבקב שמתשהל תושרה לע ונתדותו ,"שימלח" רוטילקת לע תססובמ הרודהמה
.ט"משת םילשורי ,"ראובמה הכיא שרדמ" תרודהמב ונרזענ תימראה יעטק םוגרתב .הז

שרדמה יקרפ
,הכיא תליגמל ץוחמ םיקוספ לש תושרד שולשו םישולש הבו ,החיתפ ללוכ הבר הכיא שרדמ
.ןברוחה לע לבאל םיררועמ ןהו תוניקה ןכותל םימיאתמה
ןמ קרפל תסחייתמ "השרפ" לכ ,הכיא תליגמ יקרפ תשמח לע תושרדה תואב אובמה ירחא
.הליגמה
השרפ ,םידומע 60 -כ תללוכ התחיתפה ,וז הרודהמב .קרפ לכב הווש הניא תושרדה תומכ
לכ םידומע 20 -כ תוללוכ ד-ג תושרפ ,םידומע 40 -כ תללוכ ב השרפ ,םידומע 80 -כ תללוכ א
תליגמ לש םינורחאה םיקרפל תושרד לש וז הנטק תומכ .םידומע 10 -כ תללוכ ה השרפו ,תחא
.שרדמל תורחאמ תופסות ןה תונורחאה תושרדה יכ בושחל םירקוחל המרג הכיא

וז הרודהמ לש הרדהה תטיש
.ןתועמשמ תא ךכבו ,תושרדה הנבמ תא ןיבהל ךרד ארוקל ןתונ וז הרודהמב שרדמה בוציע

ואבוה ןשרדה שרוד םתוא םיקוספהו ,תדרפנ הרושבו ,הלודג תואב ואבוה םינשרדה תומש
ןיבל ,הכיא תליגמ לע תושרד ןיב ונלדבה םג .ותשרדל קוספה ןיב ןיחבהל ידכ ,הנוש עבצב
.םירחא ך"נת ירפסמ םיקוספ

:המגוד

ילגרל תשר שרפ


:אנהכ רב אבא יבר רמא
,לארשי ץראב יחנומ םיילבב םיאלמ ןילספס תיאר םא
.חישמ לש וילגרל הפצ
?םעט המ
.ילגרל תשר שרפ

:יאחוי ןב ןועמש יבר ינת
,לארשי ץראב רושק יסרפ סוס תיאר םא
.חישמ לש וילגרל הפצ
?םעט המ
.'וגו רושא םולש הז יהו (ה הכימ)

םיניינעה ןכות
תא ונינב אתחיתפב .שרדמב םישרדנה הכיא תליגמ יקוספ יפ לע ונינב םיניינעה ןכות תא
.תוחיתפב םישרדנה םיקוספהו ,תוחיתפה ישרד יפ לע ןכותה
ןכותב הרוש לכ לע השקהבו ,הבר הכיא שרדמ לכ לש םיניינעה ןכות תא ללוכ דחוימ ץבוק
.המצע השרדל עיגהל ןתינ
.קרפ ותוא לש םיניינעה ןכותב קרפ לכ חתופ ןכ ומכ

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ