ד השרפ

:השרפה ןכות
בהז םעוי הכיא
םירקיה ןויצ ינב
קנוי ןושל קבד
םראת רוחשמ ךשח
ברח יללח ויה םיבוט
לבת יבשוי לכו ץרא יכלמ ונימאה אל
היאיבנ תאטחמ
תוצוחב םירוע וענ
וענ םג וצנ יכ
'וגו וניתובוחרב תכלמ ונידעצ ודצ
ןויצ תב ךנוע םת


א

בהז םעוי הכיא

:רמא לאומש 'ר
,אבהד הסיכ ךיא
.ךוממע אל םותס לכ (ח"כ לאקזחי) :רמא תאד המכ

:ןירמא ןנברו
.אבהד הניש ךיא

:רמא אנינח רב אמח 'ר
.אבהד המע ךיא
.בהז םעוי הכיא :ביתכד אוה אדה

:אייח 'ר ינתד
?תוממוע לוכי םילחג
.שא רמול דומלת
?תבהלש לוכי שא יא
.םילחג רמול דומלת
.וללה תושחולה ןמ איבמ ?דציכ אה

שדק ינבא הנכפתשת
.ןוהתסנרפל ןיקפנ איירבח ווה דכ
:ןוהילע ורק ווה
.שדק ינבא הנכפתשת

:רחא רבד
.הישאיב רבדמ
?בהז םעוי הכיא
.בהז לש סטנראל המוד היהש
,בוטה םתכה אנשי
.תוילגרמו הבוט ןבאל המוד ופוג היהש
.שדק ינבא הנכפתשת
.ןרבוקו ןלטונ הימרי היהש םד לש תויעיבר יתש ולא
.ויתובא תורבקב רבקיו (ה"ל 'ב ה"ד) :ביתכד אוה אדה
?ויתובא תורבקב רמוא תאד רבקנ תורבק המכב יכו
.ןרבוקו ןלטונ הימרי היהש ,םד לש תויעיבר יתש ולא אלא

:רחא רבד
,בהז לש סטנראל ןימוד ויהש םילשורי ישנאב רבדמ
.תוילגרמו הבוט ןבאל המוד ןפוגו
?םילשורי ישנאב רבדמ בותכה ןיא םדא ךל רמאי םאו
.[ןויצ ינב] ביתכ רבכ :ול רמא

ב

םירקיה ןויצ ינב

?ןתורקי התיה המ
,תימלשורי אשנש ינוריע
.בהז הלקשמ הל ןתונ היה
,תינוריע אשנש ימלשורי ןכו
.בהז ולקשמ ול ןינתונ ויה

:רחא רבד
?ןתורקי התיה המ
,ונממ הלודג השא אשונ ןהמ דחא היהש העשב
.תואיציה ןמ רתוי תונחלוש השוע היה
,ונממ הדורי
.תונחלשה ןמ רתוי תואצוה השוע היה

:רחא רבד
?ןתורקי התיה המ
.הנשנו ארקנש דע הדועסל ךלוה םהמ דחא היה אל

ג
הדועס השעש םילשוריב דחא םדאב היהש השעמ
.אצמק יל אבהו ךל :ותיב ןבל רמא
.היאנש אצמק רב היל יתייאו לזא ימחר
.םיחרואה ןיב בשיו לאע
.אייטסירא יניב היחכשא לאע
!יאתיב וגימ ךל קופ םוק ?יאתיב וגב ביתי תאו יאנש תא :ול רמא
.אתדועסד ימד ךל ביהי אנאו !ינשייבת לא :ול רמא
!הבוסמ תא תיל :ול רמא
.יתשו ליכא אנא תילו ביתי אנאו !ינשייבת לא :ול רמא
!הבוסמ תא תיל :ול רמא
!אתדועס ןידה לכ ימד ביהי אנא :היל רמא
!ךל םוק :היל רמא
,סלוקבא ןב הירכז 'ר םש היהו
.החימ אלו תוחמל ודיב קפס התיהו
.היל קיפנ דימ
,ןוהתוולשב ןיבתי ןייבסמ ןיליא :הישפנב רמא
.ןוטלשה לצא ךלה דבע המ ןוהצרק לוכיא אנא
,יאדוהיל חלשמ תאד איינברוק ןיליא :ול רמא
,ןוהל ןילכא ןוניא והניברקמל
.והייפוליחב םינרחוא ןיברקמו
.בות היבגל לזא ,היב ףזנ
,יאדוהיל חלשמ תאד אינברוק ןיליא לכ :היל רמא
,ןוהל ןילכא ןוניא והניברקמל
.והייפוליחב ןירחוא ןיברקמו
,איינברוקו וכרפיא דח ימע חלש ,יל ןימאת אל םאו
.ןרקש יניאש דימ עדי תאו
,וכרפיא ךמד ,אחרואב אייתאד דע
.רתסב ןימומ ילעב ןלוכ ןאשעו אילילב אוה םק
.ןוהיתחת ןינרחוא בירקה ,ןהכה ןתוא הארש ןויכ
?אינברוק ןיליא בירקמ תא תיל המל :אכלמד אחילש אוהה רמא
.רחמל :היל רמא
.ןוהברק אלו האתילת םוי אתא
.רמאק אטשוק - רמאק האדוהיד אתלימ אוהה :אכלמל רמאו חלש
.ובירחהו השדקמל קילס דימ
.אשדקמ ברח אצמק ןב ןיבו אצמק ןיב :ןירמא אתאירבד אדה

:יסוי 'ר רמא
.לכיהה תא הפרש ,סלוקבא ןב הירכז 'ר לש ותונתונע

:רחא רבד
?ןתורקי התיה המ
.םומ לעבו רסח דילומ ןהמ דחא היה אל

ד
,היננח ןב עשוהי 'רב השעמ
.ימורבש לודג ךרכל ךלהש
.ןולקב ןירוסאה תיבב שי דחא קונית :ול ורמא
,יאור בוט םיניע הפי דחא קונית האר ,םש ךלה
.ןולקב דמוע ,ול תורודס ויתוצווקו
:הזה קוספה וילע ארקו וקדבל וחתפ לע דמע
.םיזזובל לארשיו בקעי הסשמל ןתנ ימ (ג"מ היעשי)
.ותרותב ועמש אלו ךולה ויכרדב ובא אלו ול ונאטח וז 'ה אלה :וירחא קוניתה הנע
:וילע ארק עשוהי 'ר עמשש ןויכ
.זפב םיאלוסמה םירקיה ןויצ ינב
.תועמד ויניע וגלזו
,ץראו םימש ינא דיעמ :רמאו
.לארשיב הארוה הרומש ,הזב ינא חטבומש
.וילע וקספיש ןוממ לכב ונדפאש דע ,ןאכמ זז יניאש ,הדובעהו
.הברה ןוממב ואדפש דע םשמ זז אל :ורמא
.לארשיב הארוה הרוהש דע םיטעומ םימי ויה אלו
?ונמו
.עשילא ןב לאעמשי 'ר

:רחא רבד
?ןתורקי התיה המ
,הדועסל ךלוה ןהמ דחא היה אלש
.דעוס ימ םע עדוי היהש דע
,םתוח היה אלו
.םתוח ימ םע עדוי היהש דע
.סמח דע תויהל עשר םע ךדי תשת לא (ב"כ תומש) :רמאנש המ םייקל

:רחא רבד
?ןתורקי התיה המ
,הדועסל ךלוה ןהמ דחא היה אלש
.ולש ילקנוא די ךפוה ןכ םא אלא
?המל ךכ לכו
.םניח תנעט רחא וננעטי אלש ידכ

:רחא רבד
?ןתורקי התיה המ
.םניח תנעט ןעוט ןהמ דחא היה אלש

:רמוא לאילמג ןב ןועמש יבר
,םילשוריב היה לודג גהנמ הז
.חתפה יבג לע תחפטמ ןישרופ
.ןיסנכנ ןיחרוא ,השורפ תחפטמהש ןמז לכ
,סנכהל ןיחרואל תושר ןיא ,תחפטמה הקלתסנ
.תועיספ שלש אלא

:רחא רבד
?ןתורקי התיה המ
.חבטל הדועסה ןירסומ ויהש
.הדועסב רבד לקלקתנ םא
.חבטה תא ןישנוע ויה
,תיבה לעב לש ודובכ יפל לכה
.ןיחרואה דובכ יפל לכהו

:רחא רבד
?ןתורקי התיה המ
,הדועס השוע ןהמ דחאש העשב
.הפמב הדועס ינימ לכ רצ היה
?המל ךכ לכו
.היסינטסיא ינפמ
.ול ערש רבד לכוא דחא אהי אלש ידכ

ןמחנ רב לאומש 'ר םשב ארק אייח יבר רמא
,שדקמה תיב ברחש םוימ
.הנבל תיכוכזו שורק ןיי לטב
?הנבל התוא ןירוק המלו
.תלפקתמ התיהש

ה
םילשורי ילודגמ דחאב השעמ
,אימ יל יתייאו ליז אילטל רמאד
.ארגיא שיר לע היל יפצמ הוהו
,אתא
.אימ תחכשא אל :היל רמא
.יהומוק היתלוק ףרטו ,יימוק ךיתלוק ףורט :ול רמא
.תמו לפנו ארגיאד אשיר ןמ הישפנ אוה ףרטו
.ןיסרחה םע וירבא וברעתנו
:רמוא אוה וילעו
.סרח ילבנל ובשחנ הכיא

ו
ןהירוג וקיניה דש וצלח ןינת םג
,ןוהיפא לע ןיסירפ ןיווסמ ןימכ אתאדורי ןליא
,ןוהינב ןיקינמ ןוניא דכ
.ןוהל ןילכאו ןוקמס ןוהינב ןיימח ןווהי אלד

ז

קנוי ןושל קבד

אנהכ רב אבא יבר רמא
,תויונחה ןמ האב התיהש םימה תמא
,הוכפשו הובירחה םיקיצמה ודמע
,םימ אצמ אלו המאל ונב תא ךילומ םדא היהו
.אמצב וכחל ונושל קבדמ היהו

'וגו םחל ולאש םיללוע
ןנברו הימחנ יברו הדוהי יבר
:רמא הדוהי יבר
?םמחני ימ םהל ןתיש ימ ןיא םא
.לבא לע םהל וסרפי אלו (ז"י הימרי) :רמא תאד המכ

:רמא הימחנ יבר
.םחל לש הסורפ םהל ןתיש ימ ןיא
.ךמחל בערל סורפ אולה (ח"נ היעשי) :רמאד ןאמכ

:ןירמא ןנברו
.הרושב דמוע אוהש ימ םהל ןיא
:הסרפ תסרפמ לכ (א"י ארקיו) :רמא תאד המכ

ח
םינדעמל םילכואה
רמא אפפ רב אנינח 'ר
.קיתע רמחו ןיקסולג

עלות ילע םינומאה
:אלקיקב ןופירט

ט
ימע תב ןוע לדגיו
:רמא אחא 'ר םשב הימחנ 'רב עשוהי 'ר
.םיימודסב רמאנ אלש המ ןמינבו הדוהי טבשב רמאנ
.דאמ הדבכ יכ םתאטחו (ח"י תישארב) :ביתכ םיימודסב
:רמאנ ןמינבו הדוהי טבשב לבא
.דאמ דאמב לודג הדוהיו לארשי תיב ןוע ילא רמאיו ('ט לאקזחי)

אמוחנת יבר רמא
.ירוח יל תיאםידי הב ולח אלו עגר ומכ הכופהה םודס תאטחמ ימע תב ןוע לדגיו
.תווצמב םהידי וטשפ ולאו ,תווצמב םהידי וטשפ אל ןתוא
ןהידלי ולשב תוינמחר םישנ ידי :ביתכד אוה אדה
.ומל תורבל ויהש ליבשב ?המל ךכ לכו

י
גלשמ היריזנ וכז
. גלשה תא ןיתוש ויהש ולא
- בלחמ וחצ
.בלחה תא ןיתוש ויהש ולא
.םתרזג ריפס םינינפמ םצע ומדא
.אוה לק רבד הז ריפס

:סחנפ יבר רמא
.ימורב ריפס רוכמל ךלהש דחא םדאב השעמ
.ונחקא וקדובל תנמ לע :חקולה ול רמא
.שיטפב וילע שיקמ ליחתהו ןדסה יבג לע ונתנ
.ומוקמב דמע ריפסהו שיטפה קלחנו ןדסה עקבנ
םילשוריב התיהש הריזגו הריזג לכ ןדוי יבר רמא םתרזג ריפס א"ס)
.ריפסכ השק התיה
:('וכ סחנפ יבר רמא אוה ךר רמאת םאו

אי

םראת רוחשמ ךשח

:רמא אנהכ רב אבא 'ר
.אתרח אדהכ

:רמא יול 'רו
.אגאנ אדהכ

תוצוחב ורכנ אל
:קודצ 'רב רזעילא יבר רמא
,המחנב הארא
ןברוח רחא םינשה ןתוא לכ אבא היהש יפ לע ףא
,היהש תומכ וילע ופוג רזח אל
.ץעכ היה שבי םמצע לע םרוע דפצ :רמאנש המ םייקל

תוצוחב ורכנ אל א"ס)
קודצ רב רזעילא יבר רמא
אבא תיב חתפ לע דמעו אבש דחא ינעב השעמ
?אוה םילשורי ינבמ אמש הארו אצ אבא יל רמא
,הרעש לשנש השא התוא יתאצמו יתכלה
?איה הבקנ םא רכז םא עדוי םדא היה אלו
,הליבד אלא תעבות התיה אלו
:(םמצע לע םרוע דפצ ,תוצוחב ורכנ אל :רמאנש המ םייקל

בי

ברח יללח ויה םיבוט

.ןיינבכוע חירמ םיתמ ויהש ןושאר ןברוחב
,ןיינבכוע היה אל ןורחאה ןברוחב לבא
?םהל ןישוע ויה המ
.ריע לש הברעמב ןתוא ןילוצו םיידג םיאיבמ ויה
.םיתמ ויהו םהב עפעפמ חירה ותוא היהו
.ידש תובונתמ םירקודמ ובוזי םהש :רמאנש המ םייקל

גי
ןהידלי ולשב תוינמחר םישנ ידי
:רמא יסוי יבר םשב אנוה 'ר
:אוה ךורב שודקה רמא
?דציכ .ימלועב ידי טושפל יתוא וחינה אל
,דחא םוי הלעבו איה הנלכאתש ידכ הב היהו ,תחא רככ ןהמ תחאל התיה
.הב התוא המחנמו רככה ותוא תלטונ התיה ,התניכש לש הנב תמש ןויכו
.תווצמל ןהידלי ולשב ולאכ בותכה םהילע הלעהו
.ןהידלי ולשב תוינמחר םישנ ידי :ביתכד אוה אדה
,ליבשב ?המל ךכ לכו
.ומל תורבל ויהש

די
ופא ןורח ךפש ותמח תא 'ה הלכ
:יבר רמא
.הערל תוכיפש עבראו ,הבוטל תוכיפש עברא
- הבוטל תוכיפש עברא
םינונחתו ןח חור םילשורי יבשוי לעו דוד תיב לע יתכפשו (ב"י הירכז) רמאנש
.'וגו רשב לכ לע יחור תא ךופשא ןכ ירחא היהו ('ג לאוי)
.יחור תא ךופשא המהה םימיב תוחפשה לעו םידבעה לע םגו
לארשי תיב לע יחור תא יתכפש רשא םהמ ינפ דוע ריתסא אלו (ט"ל לאקזחי)
.םיהלא ינדא םאנ
הערל תוכיפש עבראו
.ופא המח וילע ךפשיו (ב"מ היעשי) :רמאנש
.םילשורי לע ךתמח תא ךכפשב ('ט לאקזחי) :ביתכ לאקזחיבו
.ותמח שאכ ךפש :ביתכו
.ןויצב שא תציו ופא ןורח ךפש ותמח תא 'ה הלכ :ןידהו

.ךתלחנב םיוג ואב םיהלא ףסאל רומזמ (ט"ע םילהת) :ביתכ
,רמימל ךירצ ארק הוה אל
,ףסאל יכב אלא
,ףסאל יהנ
.ףסאל הניק
?ףסאל רומזמ רמוא המו
,הרייצו הדייכו הדייסו ונבל הפוח תיב השעש ךלמל לשמ אלא
.הער תוברתל ונב אציו
.םינקה תא רבישו תואליוה תא ערקו הפוחל ךלמה הלע דימ
.רמזמ היהו םינק לש בוביא ולש גוגדפ לטנו
?רמזמו בשוי תאו ונב לש ותפוח ךפה ךלמה :ול ורמא
.ונב לע ותמח ךפש אלו ונב לש ותפוח ךפהש ינא רמזמ :םהל רמא
?רמזמו בשוי התאו שדקמו לכיה בירחה אוה ךורב שודקה ףסאל ורמא ךכ
,םינבאה לעו םיצעה לע ותמח אוה ךורב שודקה ךפשש ינא רמזמ :םהל רמא
.לארשי לע ותמח ךפש אלו
.היתודוסי לכאתו ןויצב שא תציו :ביתכד אוה אדה
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ