ב השרפ

:השרפה ןכות
.(ל בויא) תוהלב ילע ךפהת .א
ןויצ תב תא 'ה ופאב ביעי הכיא .ב
לארשי תראפת ץרא םימשמ ךילשה
וילגר םודה רכז אלו .ג
ופא םויב
בקעי תואנ לכ תא למח אלו 'ה עלב .ד
הדוהי תב ירצבמ ותרבעב סרה .ה
לארשי ןרק לכ ףא ירחב עדג .ו
ביוא ינפמ ונימי רוחא בישה
ביבס הלכא הבהל שאכ בקעיב רעביו .ז
ביואכ ותשק ךרד .ח
ביואכ 'ה היה .ט
וכש ןגכ סומחיו .י
וחבזמ 'ה חנז .אי
ןויצ תב תמוח תיחשהל 'ה בשח .בי
הירעש ץראב ועבט .גי
ןויצ תב ינקז ומדי ץראל ובשי .די
יניע תועמדב ולכ .וט
ןייו ןגד היא ורמאי םתומאל .זט
ךל המדא המ ךדיעא המ .זי
לפתו אוש ךל וזח ךיאיבנ .חי
םיפכ ךילע וקפס .טי
םמז רשא 'ה השע .אכ
תורומשא שארל הלילב ינר ימוק .בכ
הטיבהו 'ה האר .גכ


.(ל בויא) תוהלב ילע ךפהת .א

:אנינח יבר רמא
:אוה ךורב שודקה ינפל לארשי תסנכ הרמא
,םירחאל תלהבמ ינא יתייה רבעשל
,ןמה תא איבהל וליהביו ('ו רתסא) רמאד ןאמכ
.ךניאו ךנתא תוהלב (וכ לאקזחי) :רמוא דחא בותכו
.םודא יפולא ולהבנ זא (וט תומש) רמואו
.ילע הכופה וישכעו

:אחא יבר רמא
אייטלפה ךותב תכפהתמ התיהש דומע לש וילחל
- ךכ ,הכמסנו רורצב הסיטהו
.ךתמח הכמס ילע (ח"פ םילהת)
,יתבידנ חורכ ףדרת
,םהידי לע הלואג יל אבל ןייוארו םיבידנ םהש םדא ינב
.חורכ ןפדרמ תא
,יתעושי הרבע בעכו
,םהידי לע העושי יל אבל םייוארו םיבידנ םהש םדא ינב
,םיבעכ ןריבעמו ןטיסמ תא
.ןויצ תב תא 'ה ופאב ביעי הכיא :רמאנש
,םכינפמ דיבאמ 'ה רשא םיוגכ ('ח םירבד) ביתכ
,איבנו ןהכב ולא המ רמאת
.איבנו ןהכב ולא ףא
,העורתבו רפושב ולא המו
.העורתבו רפושב ולא ךכ
רשע העבראב ולא המו
,איכתסרפאו איניד ('ד ארזע) רמאנש
,איסרפא אילפרט
,אילבב איוכרא
,אימוא ראשו אימלע איהד איכנשוש
.אריקיו אבר רפנסא ילגה יד
,רשע העבראב ולא ףא רמאת
.רימאהו שרוחה תבוזעכ וזועמ ירע ויהי אוהה םויב (ז"י היעשי) :ביתכד

?רימאה והמ
:רמא סחנפ 'ר
.ירמיאדכ
:רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר
.הרותב רומאכ
.םכינפמ דיבאמ 'ה רשא םיוגכ :ביתכד
,המוחה תליפנב ולא המ רמאת
,היתחת המוחה לפתו ('ו עשוהי) :ביתכד
.המוח תליפנב ולא ףא
,םיבעב ולא המ
,םיפכבו םיבעב ואב ביתכד
.םיבעב ולא ףא
.ופאב ביעי הכיאןויצ תב תא 'ה ופאב ביעי הכיא .ב


:אנינח 'ר רב אמח יבר רמא
,ןויצ תב תי היזגורב 'ה בייח ךיא
.אבייע אבייחל ןיחווצד ארתא תיא

:רמא ינמחנ רב לאומש 'ר
,היזגורב 'ה בייכ ךיא
.אבייע אביכל ןיחווצד ארתא תיא

:ןירמא ןנברו
,ןויצ תב תי היזגורב 'ה םייש ךיא
.לארשי תראפת ץרא םימשמ ךילשה

והבא 'רד הירב אנינח 'ר םשב אחא 'רו אנוה 'ר
.ןב ול היהש ךלמל לשמ
.ויתובוכרא לע ונתנו הכב
.ויתועורז לע ונתנו הכב
.ופתכ לע וביכרהו הכב
,ץראל וכילשה דימו וילע ףניט
[ותיילעכ ותדירי היה אלו=] ,היתיקוסמכ היתיתוחמ תוה אלו
[טאל טאל ותיילע=] רחביצ רחביצ היתיקוסמ
.[תחא תבב ותדירי=] אדח אלוכ היתיתוחמו
- ךכ
.ויתועורז לע םחק םירפאל יתלגרת יכנאו (א"י עשוה)
,בקעי ול דדשי הדוהי שורחי םירפא ביכרא ('י םש) ךכ רחאו
לארשי תראפת ץרא םימשמ ךילשה ,ךכ רחאו

:רחא רבד

לארשי תראפת ץרא םימשמ ךילשה

:ןמחנ 'רב עשוהי יבר רמא
.ךלמל הרטע ושעש הנידמ ינבל לשמ
,ןלבסו והוטינקה
,ןלבסו והוטינקה
:ךלמה םהל רמא ךכ רחא
!?יתוא ןיטינקמ םתא םולכ
.ןוכיפאב ןורט ןוכל אה .יל םתרטעש הרטע רובעב אלא
:לארשיל אוה ךורב שודקה רמא ךכ
!?יתוא ןיטינקמ םתא םולכ
.יאסכ לע הקוקחש בקעי לש ןינוקיא ליבשב אלא
.ןוכיפאב ןורט ןוכל אה
,יוה
.'וגו ץרא םימשמ ךילשהוילגר םודה רכז אלו .ג

:קחצי רב אנינח יבר רמא
.ןקז לש וילגר ןיב לש םדה ותוא רכוז אוה ךורב שודקה ןיא
ותלרע רשב ולומהב הנש עשתו םיעשת ןב םהרבאו (ז"י תישארב) רמאנש

ןדוי יבר רמא
.ויאנוש םדב ןיסכרפמ הנידמה ינב ויהו ,ןגרהו ויאנוש תא שפתש ךלמל
.ןיטלפל ץוח ןאיצוהו ןפחדו והוטינקה תחא םעפ
,ויאנוש םדב ןיסכרפמ ונייהש םדה ותוא ונל רכזנ ךלמה ןיא :ורמא
:אוה ךורב שודקה ינפל לארשי ורמא ךכ
,םירצמבש םדה ותוא ונל רכזנ תא ןיא
.ףוקשמה לעו תוזוזמה יתש לע ונתנו םדה ןמ וחקלו (ב"י תומש) רמאנש

:רחא רבד
וילגר םודה רכז אלו
.שדקמה תיב אלא ,הז םודה ןיא
וניהלא 'ה וממור (ט"צ םילהת) :ביתכד אוה אדה
.אוה שודק ,וילגר םודהל ווחתשהו


ופא םויב


:אחא יבר רמא
,אוה ךורב שודקה לש ופא ןורח היה דחא םוי
.ורשפ הבושת לארשי ושע ולאו
.ודיב ותחשמ ילכ שיאו ריעה תדוקפ וברק רומאל לודג לוק ינזאב ארקיו ('ט לאקזחי)
?םייק לגע לש ואטח ןכיה דע

:רזעלא ןב הימחנ 'ר הל ירמאו היכרב 'ר
.טבנ ןב םעברי לש וילגע דע
.ןורמוש תוערו םירפא ןוע הלגנו לארשיל יאפרכ ('ז עשוה) :ביתכד אוה אדה
:אוה ךורב שודקה רמא
,לגע לש ואטחמ לארשיל תואפרל יתאב
.ןורמוש תוער הלגנו

:רמא ןנחוי 'ר םשב ינמחנ רב לאעמשי 'ר
.שדקמה תיב ןברוח דע
.ודיב ותחשמ ילכ שיאו ריעה תודוקפ וברק ביתכד
.םתאטח םהילע יתדקפו ידקפ םויבו (ב"ל תומש) ביתכ
ןוילעה רעש ךרדמ םיאב םישנא השש הנהו ('ט לאקזחי) ביתכ
ודיב וצפמ ילכ שיאו הנופצ הנפמ רשא
,וינתמב רפוסה תסקו םידב שובל םכותב דחא שיאו
.תשוחנה חבזמ לצא ודמעיו ואביו
.השש הנהו אכה ביתכ
,ןה תוריזג שמח אלהו
וירחא ריעב ורבע ינזאב רמא הלאלו (םש) ביתכד
.ולומחת לאו םכיניע סוחת לא וכהו
תיחשמל וגרהת םישנו ףטו הלותבו רוחב ןקז (םש) ביתכו

:ןנחוי יבר רמא
,לאירבג הז רמא .םהיניבש השק ךאלמל
.וינתמב רפוסה תסקו םידב שובל םכותב דחא שיאו (םש) רמאנש
:שמשמ ךאלמ ותוא היה םירבד השולש
.לודג ןהכו ,רוטלקפס ,רוטנסק
רוטנסק
.וינתמב רפוסה תסקו ביתכד
רוטלקפס
.חבטל םנתנ םמירחה (ד"ל היעשי) רמאנש
לודג ןהכו
.םידב שובל םכותב דחא שיאו רמאנש
.שבלי שדוק דב תנותכ (ז"ט ארקיו) ןהכב ביתכ

.ודיב וצפמ ילכ שיאו
.היתולג ינאמו התיירותוס ינאמ ,הינייז ינאמ
?הינייז ינאמ
.ודיב וצפמ ילכ שיאו
?התיירותיס ינאמו
.תוצפונמ ריג ינבאכ חבזמ ינבא לכ ומושב (ז"כ היעשי)
?היתולג ינאמו
המחלמ ילכ יל התא ץפמ (א"נ הימרי) :ביתכד
תשוחנה חבזמ לצא ודמעיו ואוביו ביתכו

:רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר
.ותציחמ םוקמ דע

:ירמא ןנברו
,זחא לש ןיאטח ריכזמו דמוע
.רקבל יל היהי תשוחנה חבזמו (ז"ט ב"מ) היב ביתכד

?רקבל והמ
:סחניפ יבר רמא
.ןימומ ילעב ואשעו ולספ
.ןהכה רקבי אל (ג"י ארקיו) רמאד ןאמכ
.םילשורי ריעה ךותב רובע וילא 'ה רמאיו

.[לייא ןושלמ=] .ביתכ ולא

:שיקל ןב ןועמש יבר רמא
.לאירבג הז [רמא] ןהבש השקה ךאלמל
וית תיותהו

:רמא ןמחנ בר
.ו"ית דעו ף"לאמ הרותה תא ומייקש םדא ינב ולא

:ירמא ןנברו
.ספספו ןיכותח

:רמא ברו
,דצ לכב הנתנש לע
יחת יחתו יהית יהית ו"ית

:קחצי רב אנינח יבר רמא
.ןהיתובא תוכז המת


:ןומיס יברל רמאו חלש איעשוה 'ר
.ןיצק לש ותיבב יורש תאש ליבשב
?ןחיכומ התא ןיא המ ינפמ
.םיקנאנהו םיחנאנה ןהב בותכש ןתואמ יוהנ יאולה :ול רמא
,תונערופה הליחתה ןהמ אלהו :ול רמא
.ינזאב רמא הלאלו ('ט לאקזחי) :ביתכד

:רזעלא יבר רמא
.הבוטה לע אלא ,הערה לע ומש דחיימ אוה ךורב שודקה ןיא םלועל
,ןאכ ביתכ ןיא ,"ינזאב םיהלא רמא הלאלו" :ביתכד אוה אדה
- אלא
,וירחא ריעב ורבע ינזאב רמא הלאלו
,ולומחת לאו םכיניע סוחת לא וכהו
,תיחשמל וגרהת םישנו ףט הלותבו רוחב ןקז
.ולחת ישדקממו ,ושגת לא ויתה וילע רשא שיא לכ לעו

?הז ךאיהו
,דובכה אסכ ינפל אירוגיטק הצפק העש התואב אלא
?ךמש לע גרהנ ןהמ הזיא םלועה ןובר :וינפל הרמא
?ךמש לע וחומ עצפנ ןהמ הזיא
?ךמש לע ושפנ ןתנ ןהמ הזיא
.רטש ידכ םהב ןיא :רמא

:רמא וביא 'ר
.םיקידצב די עגת לאו שדקמה תיב ברחי :אוה ךורב שודקהרמא

:רמא ןומיס 'רב הדוהי' ר
.רטש ידכ םהב שי םהו אוה

אבא 'ר םשב אבא יברו אמוחנת 'ר
.וב רזח ןאכו ,וב רזוחו בוט רבד אוה ךורב שודקה רמא אל םלועמ
.ולחת ישדקממו ('ט לאקזחי) :ביתכד אוה אדה
."ולחת ישדוקממו" אלא "ישדקממו "ירקת לא
.תיבה ינפל רשא םינקזה םישנאב ולחיו :ביתכ המ דימ
וכהו ואציו ואצ םיללח תורצחה תא ואלמו תיבה תא ואמט םהילא רמאיו ביתכ
.ריעב
ההא רמאו (לודג לוק) קעזאו ינפ לע הלפאו ינא ראשנו םתוכהכ יהיו (םש) ביתכו
?לארשי תיראש לכ תא התא תיחשמה םיהלא ינדא
.םיקידצ אלא תיראש ןיאו
.'וגו למח אלו 'ה עלב :רמאו אב ךכל
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ