ב השרפ

- קרפה ךשמה -


יניע תועמדב ולכ .וט


:רזעלא 'ר רמא
:ןיעל ןתינ םיסוקיס
,םסה תעמד
,לדרחה תעמדו
,תירוליק תעמדו
.ןלוכמ הפי קוחשה תעמדו

:תוער תועמד שלש
,ןשעה תעמד
,היכבה תעמדו
,אסכה תיב תעמדו
.םלוכמ השק תרוחשת לשו

,תמו תרוחשת ןב הל היהש תחא השאב השעמו
.היניע יסיר ורשנש דע ,תולילב וילע הכוב התיהו
.המשנמ תאו ילחה ןמ ילוחכ :הל רמא ,אייסא יבגל תלזא

ידבכ ץראל ךפשנ
.תמו תרוחשת ןב ול היהש דחא שיאב השעמ
.הידבכ תחנד דע תולילב וילע הכוב היהו
,תחנ ארבג אוההד הידבכ רבכ :רמא
.םולכ תינהא אלו ?יולע יכב ןאמןייו ןגד היא ורמאי םתומאל .זט


:רמא אנינח 'ר
.ןוטיטנוקו ןיקסולג

:רמא ןומיס 'רו
.קיתע רמחו ןיקסולג

ריע תובוחרב ללחכ םפטעתהב
:הלעבל הרמא אתתיא תוה
,אקושל קסו שדק דח וא ,אריש דח ךל בס
.ןילכא ןנאו םולכ תחכשמ יא
,םולכ חכשא אלו ימחו ,אקושל קילס הוה
.תיאמו רפרפמ הוהו
.ךובא דיבע המ ימח :הרבל הרמא איהו
,תימ יהובא אמחו אקושל קילס
.יהולע תימו רפרפמ הוהו
,ריע תובוחרב ללחכ םפטעתהב :ביתכד אוה אדה
.לודגה הנבו הלעב ונייה

םתומא קיח לא םשפנ ךפתשהב
.תימו רפרפמו ,בלח חכשמ אלו קנימל יעב אריעז ארב אוהךל המדא המ ךדיעא המ .זי

?םכב יתדעה םיאיבנ המכ

:רמא יבר ןתנ 'רו יבר
,םיברעה ןיב דחא איבנו רקבב דחא איבנ
.הזוח לכ יאיבנ לכ דיב הדוהיבו לארשיב 'ה דעיו (ז"י ב"מ) :ביתכד אוה אדה

:רמא ןתנ 'ר
,תיברעב םיאיבנ ינשו תירחשב םיאיבנ ינש
םיאיבנה ידבע לכ תא םכל חלשאו ('ז הימרי) :ביתכד אוה אדה
.ברעב חולשו רקבב םכשה ,חולשו םכשה םוי

:רחא רבד
?ךדיעא המ

:רמא ןתנוי 'ר
,םכל יתתנ תוזיב המכ
,םירצמ תזיב
,םיה תזיבו
,גועו ןוחיס תזיבו
.םיכלמ דחאו םישלש תזיב

:יול יבר רמא
,אתידע אתזיבל ןיחווצ אייברעב

:רחא רבד
?ךדיעא המ
.םכב יתדעיו ןידועיו המכ
,דעומ להא
,לגלגו
,הלישו
,בונו
,ןועבגו
.םינש םימלוע תיבו


:רחא רבד
?ךדיעא המ

:רמוא יבר
?םכתא יתטשק ןיטושיק המכ

:ןנחוי יבר רמא
,יניסב אוה ךורב שודקה םע ודרי ,תרשה יכאלמ אובר םישש
.לארשימ דחאו דחא לכ רטעל דחאו דחא לכ דיב הרטעו

:רמא ןנחוי 'ר םשב אנהכ רב אבא 'ר
.ודרי אובר ןירשעו האמ
.הרטע ושיבלמ דחאו וטשקמ דחא

:רמא ירופצד אנוה 'ר
.םהינתמב רוזא רוסאיו חתפ םיכלמ רסומ (ב"י בויא) :רמאד ןאמכ ינוז

,ךל המדא המ
?םכתא יתימד המוא וזיאל
?תוכמ רשע היביוא לע יתאבהו הקזח דיב יתלאג המוא הזיאל
,םיה יתערק המוא וזיאל
,ןמה תא יתדרוהו
,ולשה תא יתזגהו
?ראבה תא םהל יתילעהו
,דובכ יננע יתפקה המוא וזיאל
,יניס רה ינפל יתברקו
?יתרות םהל יתתנו

םלשורי תבה
.יל תמלשמו האריש תבה

ךמחנאו ךל הושא המ
:רמא ןנח רפכד בקעי יבר
םויה ותוא עיגישכל .ךמחנא ,ךל הושאשכל
,ודבל 'ה בגשנו ('ב היעשי) וב בותכש
.ךמחנא העש התואב

ןויצ תב תלותב
.תיציצבו תחלגתבו הלימב ןינייוצמה םינב

ךרבש םיכ לודג יכ
:יאפלוח יבר רמא
.ךל אפרי אוה ,םי לש ורבש תואפרל דיתע אוהש ימ

:ןיבא יבר רמא
.םיה לע הריש ול םתרמאש ימ
,והונאו ילא הז (ו"ט תומש)
.ךל אפרי אוה

:רמא יול ןב עשוהי יבר
.ךיאיבנ ךל אפרילפתו אוש ךל וזח ךיאיבנ .חי


:רמא רזעלא יבר
הלפת ןורמוש יאיבנב רמאנ
,הלפת יתיאר ןורמוש יאיבנבו (ג"כ הימרי):רמאנש
,הלפת םלשורי יאיבנב רמאנו
.לפתו אוש :ביתכד אוה אדה

:רמא ינמחנ רב לאומש 'ר
,הירורעש םלשורי יאיבנב רמאנ
,הרורעש יתיאר םלשורי יאיבנבו (םש) :רמאנש
,הירורעש לארשי תיבב 'אנו
.לארשי תלותב דאמ התשע תירורעש (ח"י םש) ביתכד

,ךיתובש בישהל ךנוע לע ולג אלו
,יופא לע ךל ןיתחמ ןייסאמ ווהד

,םיחודמו אוש תואשמ ךל וזחיו
:ביתכ םחודמוםיפכ ךילע וקפס .טי


:רמא יאחוי רב ןועמש יבר םשב ןנחוי 'ר
,םלשוריל ץוח התיה תונובשח לש הפיכ
,םש בשחמו ץר היה בשחל הצור היהש ימ לכו
רעטצמ םלשוריל ץוח אצי אלש
.ץראה לכל שושמ :רמאנש המ םייקל
.םלשורי תב לע ןשאר ועיניו וקרש םיפכ ךילע וקפס וישכעו

,םהיפב ןחבש םירמוא ןה תומואה יכרכ
,יפוי תלילכ ינא תרמא תא (ז"כ לאקזחי) :ביתכד אוה אדה
,םהיפב החבש םירמוא םירחא םלשורי לבא
!?יפוי תלילכ ורמאיש ריעה תאזה :ביתכד אוה אדה

:רמא ןתנ 'ר
,ןבז אלו ךמד ,אירמע אנבזל קילס אטוטמקרפ
,ןירמא ןותאד ןיד :רמא
.ןיבזו ןרק ץראה לכל שושמ
:ץראה לכל שושמ ,ותירמא תואבט :רמא


םהיפ ךילע וצפ .כ
?ן"יעל ה"פ םידקה המל
:םהיניעב ואר אלש המ ,םהיפב םירמוא ויהש יפל
םמז רשא 'ה השע .אכ


:רמא אריעז 'רד הירב הבהא 'ר
:אוה ךורב שודקה רמאש העשמ
,ירקב םכמע ינא ףא יתכלהו 'וגו יל ועמשת אל הלא דע םאו (ו"כ ארקיו)
?ו"ח השע ךכ אמש
'וגו 'ה השע אלא
.רשפמ ירושפ

:רמא ןנח רפכד בקעי 'ר
.ולש ןירופרפ עזב

ביוא ךילע חמשיו
:אחא יבר רמא
,םהמע חמש אוה הבוטב
.ךיתובא לע שש רשאכ בוטל ךילע שושל 'ה בושי יכ ('ל םירבד) :ביתכד
,םירחא אוה חמשמ הערב לבא
.ךירצ ןרק םירה ביוא ךילע חמשיו :ביתכד אוה אדה
:רמאנ הז לעו
:'וגו ידירוה ןויצ תב תמוח 'ה לא םבל קעצתורומשא שארל הלילב ינר ימוק .בכ


:רמוא יבר
.םויב תורמשמ 'דו הלילב תורומשא 'ד
,תעל ד"כמ דחא הנועה
.הנועל העבראו םירשעמ דחא תעהו
.תעל העבראו םירשעמ דחא עגרה

?עגר אוה המכו
:רמא ובלח 'ר םשב היכרב 'ר
.ורמאל ידכ

:ירמא ןנברו
.ןיע ףרהכ

:רמא לאומשו
,תואמ 'הו םיפלא תששו אובר תשמחמ דחא
.עגר אוה הז ,העשל הנומשו םיעבראו

:רמא ןתנ 'ר
.הלילב תורומשא שלש

:רמא שיקל ןב ןועמש יבר םשב ימא 'רו אקירז 'ר
,ךל תודוהל םוקא הליל תוצח (ט"יק םילהת) :רמוא דחא בותכ
.תורומשא יניע ומדק (םש) :רמוא דחא בותכו
?םיבותכ ינש ומייקתי דציכ

,ימא 'רו אקירז 'ר הל ירמאו ,היקזח 'ר
.ןתנ 'רד הימעט רמא דחו יברד הימעט רמא דח
.אחינ אה ,יברד אמעט רמאד ןאמ
.הנוכיתה תרומשא שאר :ןתנ 'רד אמעט רמאד ןאמ
?הליל תוצח םייקמ המ ןתנ 'רו
.תורומשא יניע ומדק םימעפו הליל תוצח םימעפ אלא
?אדיבע ךיאו
,ומצע תדועס לכוא דודש העשב
,תועש עשת דע לכוא
,הנוכיתה תרומשא שאר דע ןשיו
.הרותב קסועו דמועו
,םיכלמ תדועס לכוא דודש העשבו
,ברעה דע לכוא
,תוצח דע ןשיו
.הטמלו הליל תוצחמ הרותב קסועו דמועו

.ןשי דודו אב רחשה היה אל ךכ ןיבו ךכ ןיב
:דוד רמאש אוהו
.רחש הריעא רונכו לבנה הרוע ידובכ הרוע (ז"נ םילהת)
,ירקי יארובד הירקי ,םדק ןמ ירקי רעתיא
.יארובד הירקי םדק םולכ תיל
.יל ררועמ ארחש תילו ארחש ררועמ אנא רחש הריעא

:רמא םחנמ רב רזעלא 'ר םשב סחנפ 'ר
.הלילב וב ןגנמו דמוע היהו ,ויתושארמ תחת ןותנ היה רונכ

:יול יבר רמא
,דוד לש ותטממ הלעמל יולת רונכ
.וילאמ ןגנמ היהו וב תבשנמ תינופצ חור ,הליל תוצח עיגהש ןויכו
,ןגנמה ןגנכ היהו ('ג ב"מ) :ביתכד אוה אדה
,ןאכ ביתכ ןיא ןגנמב ןגנכ היהו
,ןגנמ היה וילאמ רונכה ,ןגנמה ןגנכ היהו אלא
,ולוק עמוש דוד היהשכו
.הרותב קסועו דמוע היה
,הרותב קסוע דוד לש ולוק םיעמוש לארשי ויהש ןויכו
!המכו המכ תחא לע ונא ,הרותב קסוע לארשי ךלמ דוד המו :םירמוא ויה
.הרותב ןיקסוע ויה דימ
?ןתנ 'רד היירק 'ר םייקמ המו

:אנוה בר רמא
.הלילה תוכוותמש תישילש לש השארו היינש לש ופוס
,תוה תואי תונוכית רמאנ ולא ינמ יבר :ול רמא
,הנוכית אלא רמאנ אל אה
.ןדיע אתא אל ודכ דעד ,הבשחתימ אל אתיימדק


הטיבהו 'ה האר .גכ

,ומאל ןטק ןב חינהו תמש ףסוי ןב גאודב השעמ
.הנשו הנש לכב םימשל בהז ולקשמ תנתונו םיחפטב ותוא תדדממ התיהו
,ותלכאו הידיב ומא ותחבט ,םלשוריל הדוצמ הפיקהש ןויכו
:רמואו םוקמה ינפל ןנוקמ הימרי היהו
?םחופט יללוע םירפ םישנ הנלכאת םא?הכ תללוע ימל
:ותבישמ שדקה חורו
,איבנו ןהכ 'ה שדקמב גרהי םא
:עדיוהי ןב הירכז הז


'וגו תוצוח ץראל ובכש .דכ
,יתיאלנ יתאלמ 'ה תמח תאו ('ו הימרי) ביתכ
.וידחי םירוחב דוס לעו ץוחב ללוע לע ךופש ליכה
.םימי אלמ םע ןקז ודכלי השא םע שיא םג יכ
,ךכיפל
:תוצוח ץראל ובכש


ביבסמ ירוגמ דעומ םויכ ארקת .הכ
.יאתיב וגמ ?ירוגמ והמ

:סונירמ 'רב רזעלא יבר רמא
,ילש ןאריפרפ יסוק ושעש םדא ינב
.ילע יתאדדירשו טילפ 'ה ףא םויב היה אלו
:אייח 'ר ינת
.ןדבאמ אטחה היהי ךל ויהיש תונבו םינב דגנכ
אלא ,ןאכ ביתכ ןיא יתיברו יתחפט רשא
.םלכ יביוא יתיברו יתחפט רשא
.אניינת אתיב אפלא קילס
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ