ב השרפ

- קרפה ךשמה -


הדוהי תב ירצבמ ותרבעב סרה .ה


:רמא ןדוי 'ר
.םוי םיעבראמ תוחפ שבכהל היואר התיה אל םילשוריב התיהש הריבו הריב לכ

:רמא סחנפ 'ר
.םוי םישמחמ תוחפ
,תונוע ומרגש ןויכו
.ץראל עיגה הדוהי תב ירצבמ ותרבעב סרה

הירשו הכלממ ללח
.לארשי ולא ,הכלממ ללח

:רמא תאד המכ
.שודק יוגו םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו (ט"י תומש)
.ןלעמ לש םירש ולא הירשו
,םיאנושה ואב אלש דע אצומ תא
.תולגב וכלת אלש הבושת ושע :םהל רמוא הימרי היה
?ונל תושעל ןילוכי המ םיאנושה ואבי םא :ול ורמא
.אימ תמוח הל ףיקמ אנא :רמא דח
.ארונ תמוח הל ףיקמ אנא :רמא אנירחו
אלזרפ תמוח הל ףיקמ אנא :רמא אנירחו
?ןישמתשמ ןותא ידידב :אוה ךורב שודקה והל רמא
,םיכאלמ לש םתומש תא הנישו אוה ךורב שודקה דמע
,ארונ לע דבע אימ לעד
.אלזרפ לע דבע ארונ לעדו
.םהל ןינוע ויה אלו הטמלמ םתומש ןיריכזמ ויהו
.שדק ירש ללחאו (ג"מ היעשי) :ביתכד אוה אדה
,ןיריכזמ וליחתה םיאנושה ואבו תונועה ומרגש ןויכו
.ןלפ אילימ ול דיבע אתיא ןלפ רש
.הנימ םירימ אנאד יליחב תיל :היל רמא

:רחא רבד
הירשו הכלממ ללח
.הדוהי ךלמ היקדצ הז הכלממ ללח
:הלעמ לש םירש ולא הירשו


לארשי ןרק לכ ףא ירחב עדג .ו

:ןה תונרק רשע
,םהרבא לש ונרק
,ונרק קחצי לש ונרק
,ונרק ףסוי לש
,הרות לש הנרק השמ לש
,הנוהכ לש הנרק
,היול לש הנרק
,האובנ לש הנרק
,שדקמה תיב לש ונרק
,לארשי לש ונרק
.חישמ לש ונרק םירמוא שיו
םהרבא לש ונרק
.ןמש ןב ןרקב ידידיל היה םרכ ('ה םש) רמאנש
קחצי לש ונרק
.וינרקב ךבסב זחאנ (ב"כ תישארב)רמאנש
ףסוי לש ונרק
.וינרק םאר ינרקו (ג"ל םירבד) רמאנש
השמ לש ונרק
.וינפ רוע ןרק יכ (ד"ל תומש) ביתכד
הרות לש הנרק
.ול ודימ םינרק ('ג קוקבח) ביתכד
הנוהכ לש הנרק
.דובכב םורת ונרק (ב"יק םילהת) :ביתכד
היול לש הנרק
.ןרק םירהל םיהלאה ירבדב ךלמה הזוח ןמיהל םינב הלא לכ (ה"כ 'א ה"ד) רמאנש
האובנ לש הנרק
.'הב ינרק המר ('ב א"ש) ביתכד
שדקמה תיב לש ונרק
.ינתינע םימר ינרקמו (ב"כ םילהת) :ביתכד
לארשי לש ונרק
.ומעל ןרק םריו (ח"מק םש) רמאנש
,םירמוא שיו
חישמ לש ונרק
.וחישמ ןרק םריו וכלמל זוע ןתיו ('ב א"ש) רמאנש
,ןהמ ולטינ ואטחש ןויכו ,לארשי לש ןשארב תונותנ ויה ןלוכו
.לארשי ןרק לכ ףא ירחב עדג :ביתכד אוה אדה
.םלועה תומואל ונתינו
השארב יד רשע אינרק לעו ('ז לאינד) :ביתכד אוה אדה
תלת המדק ןמ הלפנו תקלס יד ירחאו
,ןומקי ןיכלמ הרשע ,התוכלמ הנימ רשע אינרקו הירתב ביתכו
.לפשהי ןיכלמ אתלתו אימדק ןמ אנשי אוהו ןוהירחא םוקי ןרחאו
.םמוקמל ןריזחמ אוה ךורב שודקה ,הבושת ןישוע לארשישכו
.קידצ תונרק הנממורת ,עדגא םיעשר ינרק לכו (ה"ע םילהת) :ביתכד אוה אדה
.םלוע לש וקידצ עדיגש תונרקה
?םמוקמל ןריזחמ אוה יתמיא
.וחישמ ןרק אוה ךורב שודקה םמורישכל
.וחישמ ןרק םריו וכלמל זוע ןתיו ('ב א"ש) :ביתכד


ביוא ינפמ ונימי רוחא בישה


:רמא ןומיס 'רב הדוהי 'ר םשב הירזע 'ר
,םלשוריב םיאנוש וסנכנו תונוע ומרגש ןויכ
.ןוהירוחאל ןוהידי ותפכו לארשי לש םהירובג ולטנ
:אוה ךורב שודקה רמא
הרצב יכנא ומע (א"צ םילהת)
,לוכיבכ חוורב ינאו רעצב ןייורש ינב וישכעו ,הרותב יתבתכ
.לאינדל התוא הלג ףוסבלו ונימי רוחא בישה
ץקל ךל התאו (ב"י לאינד) :ביתכד אוה אדה
,ןובשחו ןיד ןתיל :ול רמא
חונתו אוה ךורב שודקה :ול רמא
?םלועל החנהו :ול רמא
דומעתו :ול רמא
?םיעשרה םע וא םיקידצה םע ימ םע :ול רמא
םיקידצה םע ,ךלרוגל :ול רמא
?ןימיה תירחאב וא םימיה תירחאב :ול רמא
,תדבעושמ איהש ןימי התוא .ןימיה ץקל :ול רמא
.ינימיל יתתנ ץק
,ינב תא יתלאג
.ינימי תא יתלאג
:דוד רמאש אוהו
:יננעו ךנימי העישוה ךידידי ןוצלחי ןעמל ('ס םילהת)


ביבס הלכא הבהל שאכ בקעיב רעביו .ז

:שיקל ןב ןועמש יבר רמא
?אמעט יאמ .בקעי אלא הב שיגרמ ןיא האב תונערופהשכ
.הבהל שאכ בקעיב רעביו
.בקעי אלא ,הב שיגרמ ןיא האב הבוטהשכו
:לארשי חמשי בקעי לגי (ד"י םש) :ביתכד אוה אדהביואכ ותשק ךרד .ח

:רמא וביא 'ר
.םהירחא השלפ אל ןידה תדמ ףא ,ןידה תדמ רחא ושלפ אל ןה
ןידה תדמ רחא ושלפ אל םה
.םיננואתמכ םעה יהיו (א"י רבדמב) רמאנש
.םיננואתמכ אלא ,ןאכ ביתכ ןיא םיננואתמ
.לובג יגיסמכ הדוהי ירש ויה ('ה עשוה)
,יגיסמכ אלא ,ןאכ ביתכ ןיא יגיסמ
.הררוס הרפכ יכ ('ד םש)
,הררוס הרפכ אלא ,ןאכ ביתכ ןיא הררוס הרפ יכ
.םהירחא השלפ אל ןידה תדמו
. ביואכ אלא ,ןאכ ביתכ ןיא ביוא ותשק ךרד

:רחא רבד
,ביואכ ותשק ךרד
.הערפ הז
.ביוא רמא (ו"ט תומש) רמאנש
,רצכ ונימי בצנ
.ןמה הז
.ביואו רצ שיא ('ז רתסא) רמאנש

:רחא רבד
,ביואכ ותשק ךרד
,ושע הז
.ביואה רמא ןעי (ו"ל לאקזחי) :ביתכד

ןיע ידמחמ לכ גרהיו

:רמא הימרי רב םוחנת 'ר
.םהלש ןיעה לגלגכ םתובא לע ןיביבח ןהש םינב ולא

:ירמא ןנבר
.ןיעה לגלגכ לארשי לע ןיביבח ןהש ןירדהנס ולא

ותמח שאכ ךפש ןויצ תב להאב
.הערל ןה תוכיפש עבראו ,הבוטל ןה תוכיפש עברא
הבוטל תוכיפש עברא
רמאנש
.םינונחתו ןח חור םלשורי בשוי לעו דוד תיב לע יתכפשו (ב"י הירכז)
.'וגו רשב לכ לע יחור תא ךופשא ןכ ירחא היהו ('ג לאוי)
.יחור תא ךופשא המהה םימיב תוחפשה לעו םידבעה לע םגו
ינדא םאנ לארשי תיב לע יחור תא יתכפש רשא םהמ ינפ דוע ריתסא אלו (ט"ל לאקזחי)
.םיהלא

הערל תוכיפש עבראו
.ופא המח וילע ךפשיו (ב"מ היעשי) רמאנש
םלשורי לע ךתמח תא ךכפשב ('ט לאקזחי) ביתכ לאקזחיבו
ופא ןורח ךפש ותמח תא 'ה הלכ ביתכ
:ותמח שאכ ךפש ןידהוביואכ 'ה היה .ט

:וביא יבר רמא
.םהירחא השלפ אל ןידה תדמ ףא ,ןידה תדמ רחא ושלפ אל ןה
ןידה תדמ רחא ושלפ אל םה
םיננואתמכ םעה יהיו ביתכד
.םיננואתמ אלא ,ןאכ ביתכ ןיא םיננואתמ

- לובג יגיסמכ הדוהי ירש ויה (ח ה עשוה)
יגיסמכ אלא ,ןאכ ביתכ ןיא יגיסמ

- הררוס הרפכ יכ
הררוס הרפכ אלא ,ןאכ ביתכ ןיא 'הררוס הרפ'
:ביתכד ,םהירחא השלפ אל ןידה תדמ ףא

ביואכ 'ה היה
. ביואכ אלא ,ןאכ ביתכ ןיא 'ביוא 'ה היה'

היתונמרא לכ עלב לארשי עלב
:ןמחנ רב לאומש 'ר םשב ובלח 'ר םשב היכרב 'ר
:לארשי ולג תומוקמ השלשל
,ןויטבמס רהנ ןמ םינפל דחא
.ולגה ךשוחב רשאלו ואצ םירוסאל רמאל (ט"מ היעשי):ביתכד
, ןויטבמס רהנ ןמ ץוח דחא
וערי םיכרד לע
ןפיקהו ןנע םהילע ודריש ולא
.םתיערמ םייפש לכבו (םש)
.איכוטנא ינפדל ולגש ולא
.הינאו הינאת הדוהי תבב בריו
:םיפיכס םיפוכס


וכש ןגכ סומחיו .י


:רמא אנינח 'רב אמח 'ר
.הקרי ןיבלהו הינייעמ סמחנש הנגכ

:רמא ינמחנ רב ןועמש 'רו
.ןושארה םדאכ
'וגו םדאה תא שרגיו ('ג תישארב) רמאד ןאמכ

והבא יבר רמא
,ביתכ וכש
.אוה ךורב שודקה לש ותמח הככש לארשי ולגש ןויכ

תבשו דעומ ןויצב 'ה חכש
?לארשי לש םהיתותבשו םהיתודעומ חכשמ אוה ךורב שודקהש רשפיא
.םהל אדבש טבנ ןב םעברי לש ויתותבשו ויתודעומ אלא
דבלמ ובלמ אדב רשא שדחב (ב"י 'א םיכלמ) :ביתכד אוה אלה
.'ה תותבש דבלמ (ג"כ ארקיו) רמאד ןאמכ ביתכ
.ןהכו ךלמ ,ופא םעזב ץאניו
.היסחמ ןב הירש הז ןהכו ,והיקדצ הז ךלמוחבזמ 'ה חנז .אי

:רמא קחצי 'ר םשב יגח 'ר
ןלבסו והוטינקה ךלמל תונחלש וכרעש הנידמ ינבל
?יתוא ןיטינקמ םתא םולכ :ךלמה םהל רמא
,ךכ ןוכיפאב ןורט ןוכל אה יל םתכרעש ןחלש ליבשב אלא
:לארשיל אוה ךורב שודקה רמא
?יתוא ןיסיעכמ םתא םולכ
.ןוכיפאב ןורט ןוכל אה ,יל םתברקהש תונברק ליבשב אלא
.ושדקמ ראינ וחבזמ 'ה חנז :ביתכד אוה אדה

:רמא ינמחנ רב לאומש 'ר םשב וביא 'רו ובלח 'רו היכרב 'ר
,שדקמה תיבל םיוג וסנכנש העשב אצומ תא
,הלעמ יפלכ םהינפ וכפהו םהיפרע תחת םהידי ונתנ
.ץראב םשארו ןהלש ןיסאילג לש רגסמ ושעו ,ופדגו ופרחו
.היתונמרא תומוח ביוא דיב ריגסה :ביתכד אוה אדה

דעומ םויכ 'ה תיבב ונתנ לוק
:ירמא יאני 'ר םשב השאימ 'רו אחא 'רו אנינח 'ר
.לבב הלפנ לוקה ותוא חכמ
.ץראל רבש היהלא יליספ לכו לבב הלפנ הלפנ (א"כ היעשי) :ביתכד

:ירמא ינמחנ רב לאומש 'ר םשב וביא 'רו ובלח 'רו היכרב 'ר
,התשע ןכ וזה תוכלמ ףא
.דעומ םויכ 'ה תיבב ונתנ לוק :ביתכד אוה אדה

יאני 'ר םשב השאימ 'רו אחא 'רו אנוה 'ר
,לוקה ותוא חכמ אלא לופיל הכירצ הניא איה ףא
.לבב השפתנ לוקמ ('נ הימרי) :ביתכד אוה אדה

:רמא יול ןב עשוהי יבר
.רוצ לש לודג ךרכל הלוע הלפאו תושגרמ תורצ לוק
.גרטקמ ושע לש ולוקש ?המלו
.'ה לוק לכיהמ לוק ריעמ ןואש לוק (ו"ס היעשי) ביתכד אוה אדה
:ויביואל לומג םלשמןויצ תב תמוח תיחשהל 'ה בשח .בי


:ןנחוי יבר רמא
זורכה ןמ אל
'וגו יפא לע יכ (ג"ל הימרי) :ביתכד אוה אדה
:יבר רמא
,ףנוטמ םוקמב רבוע אוהש םדאכ םליא
.ומטוח תא םקועו
.הערל וק שיו הבוטל וק שי וק הטנ
.םלשורי לע הטני וקו ('א הירכז) הבוטל
,ןיד הערל וקו,
.וללמוא ודחי המוחו ליח לבאיו עלבמ ודי בישה אל ,וק הטנ
.ארוש רבו ארוש אחא 'רד הירב אנוה ר"אד ,אוההכהירעש ץראב ועבט .גי

:רמא יסוי 'ר םשב אנוה 'ר
ביוא םהב טלש אל ךכיפל .ןוראל דובכ וקלח םירעש
.םכישאר םירעש ואש (ד"כ םילהת) :ביתכד אוה אדה
,ךכיפל
.היחירב רבשו דבא הירעש ץראב ועבט

הרות ןיא םיוגב הירשו הכלמ
,ןמאת םיוגב המכח שי םדא ךל רמאי םא
.ושע רהמ הנובתו םודאמ םימכח יתדבאהו ('א הידבוע) ביתכד אוה אדה
,ןמאת לא םיוגב הרות שי
.הרות ןיא םיוגב הירשו הכלמ ביתכד
.רקש יאיבנ ולא היאיבנ
.תמא יאיבנ ולא ,היאיבנ םג
.'המ ןוזח ואצמ אל ולאו ולאןויצ תב ינקז ומדי ץראל ובשי .די


:רזעלא יבר רמא
,ךיניעב הלק םירדנ תשרפ יהת לא
.והיקדצ לש הלודג ירדהנס וגרהנ םירדנ תשרפ ידי לעש
,םיכלמ השמח לע רצנדכובנ ךלמה והנימ ,הינכי ולגשכ יפל
באומ ךלמ לאו םודא ךלמ לא םתחלשו (ו"כ הימרי) :ביתכד אוה אדה
ןודיצ ךלמ לאו רצ ךלמ לאו ןומע ינב ךלמ לאו
.הדוהי ךלמ והיקדצ לא ,םלשורי םיאבה םיכאלמ דיב
.ושר ילב קיפנו לילע הוהו
,יח אוהשכ ליכאו אבנרא רשב שילתד היחכשאו היבגל לילע דח אמוי
.היל עבתשיאו .יל םסרפמ תא תילד יל עבתשיא :ול רמא
?ועיבשה המבו

:רמא אנינח 'רב יסוי 'ר
.ימינפה חבזמב
,והיקדצ םדק רצנדכובנב היל ןיתרפמו ןיבתי ןיכלמ השמח ןווהו
,רצנדכובנל אתוכלמ היל אייאי אל :היל ירמאו
,דוד לש וערזמ תאד אתוכלמ איאי ךל אלא
,רצנדכובנל היתרפמ אוה ףא
.ליכאו אבנרא רשב שילת הוהד היתימח אנא רמאו
:אכלמל היל ןורמאו דימ ןוחלש
.ךמדק ושר ילב קיפנו לילע הוהד האדוהי אוהה
ליכאו אבנרא רשב שילת הוהד רצנדכובנל היתימח אנא :ןל רמא
.לבב ךלמב והיקדצ דורמיו (ד"כ ב"מ) :ביתכד אוה אדה
,איכוטנא לש ינפדב בשיו אב דימ
.ותארקל הלודג ירדהנס ואציו
,הרוצ לש םדא ינב םלוכ םהש םתוא הארש ןויכ
.ןבישוהו תוארדתק םהל ואיצוהו רזג
.הרותה תא יל ושרד :םהל רמא
,וינפל התוא ןימגרתמו השרפו השרפ ןירוק ויה דימ
םירדנ תשרפל ועיגהש ןויכו
רדנ רודי יכ שיא ('ל רבדמב)
?ואל וא ליכי היב רדהמל יעב יא :ןוהל רמא
.ורדנ תא ול ריתמו םכח לצא ךלי :ול ורמא
,יל עבשנש העובשה היקדצל םתרתה םתאש ינא המוד :םהל רמא
.ץראל ןדירוהו רזג דימ
.ןויצ תב ינקז ומדי ץראל ובשי :ביתכד אוה אדה
,םהרבא לש ותוכז ןיריכזמ וליחתה ,רפע ולעה
.רפאו רפע יכנאו (ח"י תישארב) :ביתכד
בקעי לש ותוכז ןיריכזמ וליחתה ,םיקש ורגח
.וינתמב קש םשיו (ז"ל םש) :ביתכד
?םהל ושע המ
.דול דעו םלשורימ םתוא ןיצירמ ויהו םהיסוס יבנזב ןרעש ורשק
.םלשורי תלותב ןשאר ץראל ודירוה ביתכד אוה אדה
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ