ב השרפ

- קרפה ךשמה -


בקעי תואנ לכ תא למח אלו 'ה עלב .ד


:רמא איעשוה 'ר םשב סחנפ 'ר
.םילשוריב ויה תויסנכ יתב םינומשו תואמ עברא
?ןינמ
,טפשמ יתאלמ
.ביתכ יתלמ
.דומלת תיבו רפס תיב ול היה דחאו דחא לכו
.הנשמל דומלת תיבו ארקמל רפס תיב

:רחא רבד
.בקעי תואנ לכ תא למח אלו 'ה עלב
.בקעי לש ויתואנ לכ תא
הדוהי יברו ןמגרותמה תיפצוח 'רו אבב ןב הדוהי 'רו בבשי 'רו לאילמג ןברו לאעמשי 'ר :ןוגכ
.ןופרט 'רו יאזע ןבו אביקע 'רו ןוידרת ןב היננח 'רו םותחנה
.הנסרח רזעלא 'ר ןילייעמו ןופרט 'ר ןיקפמד תיאו

:שרד הוה ןנחוי 'ר
.למח אלו 'ה עלבב ןיפא ןיתיש

שירד הוה יברו
.ןיפא העבראו םירשע
,יבר לע ריתי ןנחוי 'רד אלו
,תיבה ןברוחל ךומס היהש ידי לע יבר אלא
.םחנתמו הכובו שרוד היהו רכזנ היה

,ןנחוי יבר רמא
:שרוד היה יבר
.בקעימ בכוכ ךרד (ד"כ רבדמב)
."בזוכ" אלא "בכוכ" ירקת לא
,היל ימח הוה דכ אביקע יבר
.אביזוכ רב ןידהל
אחישמ אכלמ ונייה :רמא הוה
: אתרות ןב ןנחוי 'ר ול רמא
.אב וניא ןיידעו ךייחלב םיבשע ולעי אביקע

:ןנחוי יבר רמא
.בקעי לוק לוקה (זכ תישארב)
םדא ינב אובר ףלא םינומש רתיבב גרה רסיק סונאירדא לוק
רתיב לע ןירצ ויה תונרק יעקות ףלא םינומשו
:ול ויהו אביזוכ ןב םש היהו
.עבצא יעטוקמ ףלא םיתאמ
?ןימומ ילעב לארשיל השוע התא יתמ דע :םימכח ול וחלש
?וקדבי ךאיהו :םהל רמא
:ול ורמא
.ךלש איטרטסאב בתכי לא ןונבלמ זרא רקוע וניאש ימ לכ
.ןאכמו ןאכמ ףלא םיתאמ ול ויהו
.ףיכסת אלו דועסת אל :םירמוא ויה המחלמל ןיאצוי ויהש העשבו
,ונתחנז םיהלא התא אלה ('ס םילהת) ביתכד אוה אדה
.וניתואבצב םיהלא אצת אלו
,אביזוכ ןב השוע היה המו
ויתובוכראמ דחאב ארטסילב ינבא לבקמ היה
.ךכ אביקע יבר רמא הז לעו תושפנ המכ ןהמ גרוהו ןקרוזו

,רתיבל רסיק סונאירדא ףיקה הצחמו םינש שלש
ותינעתבו וקשב קוסע יעדומה רזעלא יבר םש היהו
:רמואו ללפתמ םויו םוי לכבו
.םויה ןידב בשת לא ,ע"שבר
.רוזחל ותעד ןתנ ףוסבלו
ואצמו יאתוכ דח אתא
,אמטיקב עגעגתמ אתלוגנרת אדהד ןימוי לכ ינודא :ול רמאו
,הל שיבכ תא תיל
.ןיד אמוי הנשיבכתד ךל דיבע אנאד יל ןתמה אלא
,ילצמו םיאק הוהד רזעילא יברל היחכשאו אתנידמד היבובב היב לילע דימ
,יעדומה רזעלא 'רד הינדואב שיחל הימרג דבע
:אביזוכ רבל ןורמאו ןולזא
.סונאירדא םע אתנידמ אמלשאל יעב רזעלא 'ר ךביבח
,יאתוכ אוההל הייתאו חלש
?היל תרמא יאמ :ול רמא
,ךל רמא אנא ןיא ול רמא
,ארבג אוההל היל ליטק אכלמ
.ארבג אוההל היל ליטק תא ,ךל רמא אנא תיל ןיאו
,הימרגל ארבג אוהה הילטקיל בטומ לבא
.אתוכלמד ןיריטסימ ןיסרפתת אלו
.אתנידמ אמלשאל יעבד היתעדב רבס אביזוכ ןב

.היתייאו חלש היתולצ רזעלא 'ר לסחד ןויכ
?יאתוכ ןידה ךל רמא המ :ול רמא
יאנדואב יל שיחל המ עדי אנא תיל :ול רמא
,םולכ היל תעמש אלו
.רמא הוה המ עדי אנא תילו אנמיאק יתולצב אנאד
,אביזוכ ןבל היזגור אלמתנ
.הילטקו הילגרב אטיעב דח היל בהי
ןאצה יבזוע לילאה יעור יוה (א"י הירכז) :הרמאו לוק תב התאצי
.ונימי ןיע לעו ועורז לע ברח
לארשי לש ןעורז תימיס התא :ול הרמא
,ןנימי ןיע תימיסו
,שבית שבי שיאה ותוא לש ועורז ךכיפל
.ההכ ונימי ןיעו
.אביזוכ ןב גרהנו רתיב הדכלנו תונוע ומרג דימ
.סונאירדא יבגל הישיר ואיתיאו
?ןידל הילטק ןאמ רמא
.ןידל היתלטק אנא יאתנוג דח :היל רמא
,היתייאו לזא ,יל היתייאו ליז :ול רמא
.היראוצ לע אכירכ אנכע חכשאו
?היל ליכי הוה ןאמ ,ןידל הילטק היהלא אל וליא :ול רמא
.םרכמ םרוצ יכ אל םא (ב"ל םירבד) :יולע ארקו
,ומטוח דע םדב סוסה עקשש דע םהב םיגרוה ויה
,האס םיעברא לש םינבא לגלגמ םדה היהו
.ןילימ העברא םיב ךלוהו
?םיל הבורקש רמאת םאו
?ןילימ העברא םיה ןמ הקוחר אלהו
,סונאירדאל ול היה לודג םרכו
ירופיצל אירבט ןמכ לימ רשע הנומש לע לימ רשע הנומש
,רתיב יגורהמ רדג ופיקהו
,ורבקיש םהילע רזג אלו
.םורבקו םהילע רזגו דחא ךלמ דמעש דע

:רמא אנוה 'ר
,הרובקל רתיב יגורה ונתינש םוי
.ביטמהו בוטה העבקנ
.וחירסה אלש בוטה
.הרובקל ונתנש ביטמהו
,תיבה ןברוח רחא רתיב התשע הנש םיתשו םישמח
?הברחנ המלו
.שדקמה תיב ןברוחל תורנ וקילדהש לע
?וקילדה המלו
,הנידמה עצמאב ןיבשוי ויה םילשוריבש ןיטוילובה ורמא
,האלצל ןוהנמ דח קילס הוה דכו
?ןיטוילוב אדביעל תיעב :היל רמא
?סיטנוכרא אדבעיאל תיעב אל :ול רמא
,אל והל רמא
?יל היתי אנבזמ יעב תא ,איסיא אדח ךל תיאד אנעמשד ןיגב ןמ היל ירמא
.היתיב רבל היתונוא חלשמו בתוכ הוהו .יתעדב תיל :ול רמא
.יל אנבזמ אוהד איסיאל לעימ היניקבשת אל ינולפ רבג יתא ןיא
.אתיוז אדהל קילס אלו ארבג אוההד הילגר תרבתיא יאולה ארבג אוהה רמא הוהו
:ביתכד אוה אדה
,אתאייטלפ ןיליאב אכלהלמ אחרוא האידצ ונידעצ ודצ
.אתיב אוההד אציק ונציק ברק
,אתיב אוההד אמוי ונימי ואלמ
.בט ןוהל תשפ אל ןוניא ףא
הקני אל דיאל חמש (ז"י ילשמ) :ביתכד

:ןנחוי יבר רמא
,תחא ןבא לע ואצמנ תוקונת יחומ תואמ שלש
,רתיבב ואצמנ ןיליפת יצוצק לש תופוק תואמ שלשו
,ןיאס שלש תקזחמ תחאו תחא לכו
,אצומ התא ןובשחל אב התאשכו
.ןיאס תואמ שלש

לאילמג ןבר רמא
,רתיבב ויה םירפוס יתב תואמ שמח
,תוקונית תואמ שלשמ תוחפ היה אל םהבש ןטקו
,וללה ןיבתכמב ונילע םיאנושה ואובי םא :םירמוא ויהו
.םתוא ןירקודו ןיאצוי ונא
,םיאנושה ואבו תונועה ומרגש ןויכו
,םתוא ופרשו ורפסב דחאו דחא לכ וכרכ
,ינא אלא םהמ רייתשנ אלו
'וגו ישפנל הללוע יניע :ומצע לע ארקו
,יאמור ןיקבש ןווה אלו אכורח רפכב ויה ןיחא ינש
.ילטק ווה אלד ןמת רבע
,סונאירדאד אלילכ יתינ הלימד אמס לכ :ירמא היתי
.ןועמש (ולא) לש ושארב ביתינו
.ןיקפנד ןמ ןותא יאמור אהד
,אבס דח ןוהב עגפ
.ןילא ןמ ןוכידעסב איירב:ןוהל רמא
.ףיכסנ אלו דועסנ אל :היל ורמא
.סונאירדא יבגל ןוהישיר ואיתייאו וגרהנו תונוע ומרג דימ
?ןיליא ליטק ןאמ :רמא
.ןוהל תליטק אנא יאתנוג דח :ול רמא
.והיימוטיפ יל יתייא ליז :ול רמא
,ןוהיראוצ לע אכירכ אנכע חכשא לזא
,ןוהל ליטק אל ןיליאד ןוההלא וליא :רמא
?ןונילטקימל ליכי הוה ןאמ
.םרכמ םרוצ יכ אל םא :ןוהילע ארקו

החשמה רהב ויה םיזרא ינש
תורהט ירכומ לש תויונח עברא ויה ןהמ דחא תחתו
שדח לכל תולזוג האס 'מ ןיאיצומ ויה דחאה ןמו
.םינקל ןיקיפסמ לארשי ויה ןהמו
.ןיברג האמ תלת קיפמ הוה ןועמש רוט
?וברח המלו
.םשמ הואיצוהו תחא הביר אלא התיה אל אלהו ,תונוזה ןמ אמית יא

:אנוה יבר רמא
.תבשב רודכב ןיקחשמ ויהש םושמ

,ךלמה רהב ויה תורייע םיפלא תרשע
םוסרח ןב רזעלא יברל
,םהמ דחא ףלאה היה
.םיב תוניפס ףלא ול ויה ןדגנכו
.םילשוריל הלוע םהלש סמיט היה תורייע השלש
אלדגמו ןיחיש ,לובכ
?בורח המלו
.תקולחמה ינפמ,לובכ
.םיפשכ ינפמ ,ןיחיש
.הלש תונזה ינפמ ,אלדגמ

,םירצמ יאצויכ םילפכ תואיצומ ויהו םורדב ויה תורייע השולש
:ןה ולאו
.ןירכיד רפכ ,םיילחש רפכ ,שיב רפכ
?שיב רפכ המש ארקנ המל שיב רפכ
.אינסכא אלבקמ תוה אלד
?םיילחש רפכ המש ארקנ המל םיילחש רפכ
.אייסולחת ןיליאכ ןוהינב ןיברמ ווהד
?ןירכיד רפכ המש ארקנ המל ןירכיד רפכ
,ןירכיד ןינב הדלי תוה ןמת תוהד אתתיא לכד
,הבקנ דלימל איעב תוהד אתתיא לכו
,הבקנ הדלי תוהו אתרק ןמ רבל אקפנ הוה
,רכד רב דלימל איעב תוהד אתירחא אתתיא לכו
.רכז הדלי תוהו ןמת איתא הוה
.ןוהל ןייסנ אל יינקד ןוובר ןיתשב ןוהעצנ תא דכ ודכו

ןנחוי יבר רמא
.לארשי ץרא הל הצפק

:רמא אנוה בר
,אייעבצד אלדגמב ויה תורהט ירכומ לש תויונח תואמ 'ג
.הרמנ רפכב ויה תוכורפ יגרוא לש תויונח תואמ שלשו

:רמא אבא רב אייח יבר םשב הימרי 'רו
,דחא הלילב תויחא תונהכ םינומשל םיאושנ ויה םינהכ םיחא םינומש
,תויחא אלב םיחאמ ץוח ,אנפג אדחב והנולת
,םיחא אלב תויחאמ ץוח
.לארשימ ץוחו םייולמ ץוח

.הירכז לש ומד לע וגרהנ הנוהכ יחרפ ףלא םינומש
אחא יברל לאש ןדוי 'ר
?םישנ תרזעב וא לארשי תרזעב ,הירכז תא וגרה ןכיה
,םישנ תרזעב אלו לארשי תרזעב אל :ול רמא
.םינהכ תרזעב אלא
ןמת .ליא םדכ אלו יבצ םדכ אל ומדב וגהנ אלו
'וגו היח דיצ דוצי רשא לארשי תיבמ שיא שיאו (ז"י ארקיו) :ביתכ
רפעב והסכו
,אכה םרב
,והתמש עלס חיחצ לע היה הכותב המד יכ (ד"כ לאקזחי) :ביתכ
רפע וילע תוסכל ץראה לע והתכפש אל
?המל ךכ לכו
,המד תא יתתנ םקנ םוקנל המח תולעהל (םש)
.תוסכה יתלבל עלס חיחצ לע

.םויה ותואב לארשי ורבע תוריבע העבש
ןהכ וגרה
איבנו
,ןיידו
,יקנ םד וכפשו
,םשה תא וללחו
,הרזעה תא ואמטו
תבשו
,היה םירופכה םויו
חיתר אק הוהד הירכזד הימדל הייזח ןדארזובנ הלעש ןויכו
?איה יאמ :ןוהל רמא
.םישבכו םירפ םד :היל ורמא
,םודיא אלו םישבכו םירפ יתייא
,םודיא אלו םימד ינימ לכ יתייא
,אל יאו ,בטומ יל ותירמא יא :ןוהל רמא
.אלזרפד ןיקירסמב ישניא ךנהד ארשיבל אנקירסמ אנא
.היל ורמא אלו

.יכה והל רמאד אתשהו
,ןל הוה אנהכ אייבנ ,ךנימ יסכנ המ :היל ורמא
,הינימ ןנילבק אלו וליבק .אימש םושל ןל חיכומ הוהו
.היל ןנילטקו היוליע אנמיאק אלא
.היל אנסייפמ אנא :ןוהל רמא
,חנ אלו היוליע טחש הלודג ירדהנס יתייא
,חנ אלו היוליע הנטק ירדהנס טחש
,חנ אלו היוליע טחש הנוהכ יחרפ יתייא
חנ אלו היוליע ןבר תיב לש תוקונית טחש
?רתלאל םלוכ ודבאיש ךנוצר ,יתדביא ךמעבש םיבוט הירכז :ול רמא
,הבושת עשרה ןדארזובנ רהרהו .חנ
('ט תישארב) וב ביתכ ךכ לארשימ תחא שפנ דבאמש ימ המו :רמאו
.ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש
.המכו המכ תחא לע הברה תושפנ דביאש שיאה ותוא
,םימחר אוה ךורב שודקה אלמתנ דימ
.ומוקמב עלבנו םדל זמרו

הנוהכ יחרפ םיפלא םינומש
.בהז יניגמ ןדיבו רצאנדכובנ לש ויתולייחב ועקב
.תוחפונמ תודונו םיחולמ ינימ םהל ואיצוהו םילאעמשי לצא םהל וכלה
.יימדק התשנ :םהל ורמא
.ןייתש ןותא ןכ רתבלו יימדק ולכא :ןהל ורמא
,אקיז והיינימ דחו דח לכ ביסנ הוה ןולכאד ןמ
.היל העקבו הסירכב לילע אחור הוהו הימופב היל בהיו
ברעב אשמ (א"כ היעשי) :ביתכד אוה אדה
,םינדוד תוחרא ונילת ברעב רעיב
.דדונ ומדק ומחלב אמית ץרא יבשוי םימ ויתה אמצ תארקל
?ןונבלה רעיב ןותנ ימ
,ןכ ןידבע איינדד ינבד ןוהחרא ,םינדד תוחרא אלא .ונילת ברעב
?ןוכובאל ןוהובא דבע ןכ יכו
?ןוכובאב ביתכ המ
םימ ראב ארתו היניע תא םיהלא חקפיו (א"כ תישארב)
.רענה תא קשתו םימ תמחה תא אלמתו ךלתו
.םימ ויתה אמצ תארקל םתמייק אל םתאו
?ןוכיבגל ןתייא ןוהתוביטמ יכו
ודדנ תוברח ינפמ יכ (א"כ היעשי)
.ודדנ רצנדכובנ לש וברח ינפמ

,השוטנ ברח ינפמ
.יוארכ ןהיתוטימש םירמוש ויה אלש ינפמ

:רמא תאד המכ
התשטנו הנטמשת תיעיבשהו (ג"כ תומש)

,הכורד תשק ינפמו
.יוארכ תבש םירמוש ויה אלש ידי לע

:רמא תאד המכ
.תבשב תותיג םיכרוד הדוהיב יתיאר המהה םימיב (ג"י הימחנ)

,המחלמ דבוכ ינפמו
.הרות לש התמחלמב ןינתונו ןיאשונ ויה אלש ינפמ
.'ה תומחלמ רפסב רמאי ןכ לע (א"כ רבדמב) :הב :ביתכד

:ןנחוי יבר רמאד
.שמש תיב וז ןהבש הנטקו ,ויה תורייע אוביר םישש סרפיטנא דעו ןותביגמ
.'וגו שמש תיב ישנאב ךיו ('ז א"ש) :ביתכד אוה אדה
.הב תיל ינק האמ וליפא ןודכו

:ןנחוי יבר רמא
,האיצומ התיהו תורמשמב הנטק התיה התרמשמ
.םיחרפ ףלא םינומש
?סונאירדא השע תואסמלופ המכ
:ןיארומא ןירת
.םיתשו םישמח :רמא דח
.העבראו םישמח :רמא דחו

:ןנחוי יבר רמא
.דומרת לש התלפמב הארש ימ ירשא
.תונברוח יתשב תפתוש התיהש ?המל

:רמא ןדוי 'ר
,ןיתשק ףלא םינומש הדימעה ןושאר ןברוחב
.ןיתשק ףלא םיעברא הדימעה ינשבו

:רמא אנוה יבר
.ןושארכ םה ןורחא ןברוחב

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ