העדותה רפס - שדוחה יניד

ארקמב ארקנ אוה ךכו ,ןסינמ םינומ ונאש םישדוחה ןיינמב ירישעה אוה תבט שדוח
אוהו ,לבבמ לארשי םע הלע ,םישדוחה ראש תומשכ ,'תבט' םשה .'ירישעה שדוחה' -
.'תבט שדוח אוה ,ירישעה שדוחב' :(ב קרפ) רתסא תליגמב רכזנ

יכ רמאנ רבכ ירהש ,םימי ינש לש םימעפו דחא םוי לש אוה םימעפ ,תבט שדוח שאר
שדוח שאר - אלמ וילסכ םא .רסח אוהש םימעפו אלמ אוהש םימעפ ,ומדוק ,וילסכ
דחאה אוה ינשהו ,םוי םישולשל וילסכ לש ואולימ םוי - ןושארה :םימי ינש תבט
תבט שדוח .שדוחב דחאה ,דבלב דחא םוי תבט שדוח שאר - רסח וילסכ םאו .תבטב
טבש שדוח שאר היהי ןכלו ,םוי העשתו םירשע לש ונייהד ,רסח םלועל - ומצע
.דחא םוי קר וירחאלש

רעצ לש שדוח
םימיב לארשי לע ואבש תוינערופ שולש לע ,וז רחא וז תוינעת שולש תבט שדוחב
,םיקידצ תוינעת תוארקנ תבטב 'טו 'ח לש תוינעתה .תבטב הרשעו העשת ,הנומש
לכל תינעת - תבטב הרשע לש תינעתה וליאו ;דבלב םידיחי אלא ןהב םינעתמ ןיאו
.רוביצה

,ןווי ךלמ ימלת תרזג יפ לע תינוויל הרותה המגרות ובש ,םיקידצ תינעת ,וב הנומשב
הלוכי הרותה התיה אלש יפל ,לגעה וב השענש םויכ לארשיל השק םויה ותוא היהו
.הכרוצ לכ םגרתיהל

תא ולעהש ,הילכח ןב הימחנו רפוסה ארזע ותמ ובש ,םיקידצ תינעת ,וב העשתב
ותואבש לארשי לש םהיניע וכשח םתומבו ,םהיכרוצ לכב םתוא וסנרפו לבבמ לארשי
אלו ,הלא םיבוט םיסנרפ ינשמ לבקל םייואר ויהש םירבד הברה םהמ ודבאו ,רודה
.וז הדבאל הרומת התיה

רוצמ הילע םשו םילשורי לע לבב ךלמ רצנדכובנ ךמס ובש ,רוביצ תינעת ,וב הרשעב
תליחתל תישילשה הנשב זומת שדוחל העשתב ריעה העקבוהש דע ,םינש שולש
.רוצמה

תינעת יניד
םירתומ ,רתסא תינעת ןכו ,זומתב רשע העבש ,תבטב הרשע ,הילדג םוצ לש תוינעתה
רופיכ םוי אלא הלא םירבדב םירוסא םניא .'וכו לדנסה תליענבו הכיסבו הציחרב
.רוביצ תינעת לכב רוסא - תירחשב םימב הפה תא ץוחרל לבא .דבלב באב העשתו
,לכאמ םוש הפב תחקל רוסאש ןכש לכו .עלבי אלש רהזייו ,ריתהל שי רעצ םוקמבו
.ןכ ירחא טולפל תנמ לעו דבלב המיעטל וליפא

ןכו ,ןהילע השק תינעתהש תוקינמהו תורבועמה ןכו ,הנכס וב ןיאש יפ לע ףא ,הלוח
ז"י ,רתסא תינעת ,תבטב הרשע לש הלא תוינעתב תונעתהלמ םירוטפ - םינטקה
םה ןידבש ןוויכ ,ואירבישכל רחא םויב םוצל םיבייח םניאו ,הילדג םוצו זומתב
.םילכוא

השע תווצמ םהש תומוצה תעבראבמ רתוי ,גהנמ איהש ,רתסא תינעתב םיליקמ
.םיאיבנה ירבדמ

אלו .חישמה תומיל לטביהל םידיתע שדקמה תיב ןברוח לע לבאל םהש תומוצה לכ
הכ" :(ח הירכז) רמאנש ,החמשו ןושש ימי ,םיבוט םימי תויהל םידיתע םהש אלא דוע
תיבל היהי ,ירישעה םוצו יעיבשה םוצו ישימחה םוצו יעיברה םוצ ,תואבצ 'ה רמא
."ובהא םולשהו תמאהו ,םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל הדוהי

רשע העבש םדוקש תבשב ןכו תבטב הרשע םדוק תבשבש ,דרפס תוליהקב גוהנ
ירישעה םוצ ,ועמש לארשי תיב וניחא' :רוביצה חילש זירכמ ,הרטפהה רחא ,זומתב
ןוששל אוה ךורב שודקה ותוא ךופהי - ינולפ םוי היהי (יעיברה םוצ - זומתב ז"ילו)
.'וגו "יעיברה םוצ ,תואבצ 'ה רמא הכ" :ביתכדכ ,החמשלו

רוביצ תינעתב הליפתה
םינעתמש (העבש :םירמוא שיו) הרשע תסנכה תיבב שי םא ,רוביצ תינעתב
אנ האר' תכרב םייסש רחאל 'וננע' החנמבו תירחשב רוביצה חילש רמוא ,םימילשמו
:ול ךומסו [טי םילהת] 'ילאוגו ירוצ 'ה' :רבדל ןמיס) 'ונאפר' ליחתהש םדוקו 'וניינעב
הנועה 'ה התא ךורב' :הב םייסמו המצעל הכרב 'וננע' תא עבוקו ,('הרצ םויב 'ה ךנעי'
םייסמ וניאו ,'ונלוק עמש'ב התוא םירמוא םדא לכ ראשו .'הרצ תעב (לארשי ומעל)
.'הקוצו הרצ תע לכב' םייסמ אלא המצעל הכרבב התוא

ןיאו דבלב דחא ןהוכ םש היה .רוביצ תינעת לש החנמב םהיפכ םיאשונ םינהוכה
הלוע וניא ,לכא רבכ םא לבא .ששוח וניאו ןכודל הלוע - ותינעת םילשהל ותעדב
.החנמב

תירחשב 'לחיו' תשרפב הרותב םיארוקו ,רוביצ תינעתב תוחילס םירמוא תירחשב
םש היה .ותינעת םילשמו הנעתמש ימל אלא הרותל תולעל םיארוק ןיאו .החנמבו
וארק םאו .תולעל והוארקי אלש ידכ תסנכה תיבמ תאצל וילע ,הנעתמ וניאש ןהוכ
,הרותה דובכ םושמ ךרבמו הלוע אוה ירה והוארקש ןוויכ ,הנעתמ וניאש ימל תולעל
.הליחתכל וליפא רתומ םירמוא שיו .תולעל ברסמ וליאכ האריי אלש

יללכה שידקה םוי
ימ לכל ,שידק תרימאל םויכ תבטב הרשע םוי תא העבק לארשיל תישארה תונברה
.עודי וניא םתומ םויו האושב וחצרנ ויבורקש