"ההובג איהש הכוס" - :ןושאר קרפ


'א הנשמ ,'א קרפ
הנשי הכוסו ההובג הכוס

הנכה תדובע

.ג"מ-ב"מ םיקוספה תא ג"כ קרפ ארקיו שמוחמ ךתרבחמל קתעה .1
העיפומ םימעפ המכ :ב"מ קוספבש הנושארה הלימב ,שמוחב בוש ןנובתה .2
?רסח םלוחה ןהב םג םאה ?תקתעהש םיקוספב וז הלימ _
הלימה לש ביתכה ןיב הוושהו ,ז"י-ד"י םיקוספ ,'ח קרפ הימחנ רפסב ןייע .3
.םש הלש ביתכה ןיבל ונלצא "תכסב" _

הנשמה

.הלוספ המא םירשעמ הלעמל ההובג איהש הכוס
.רישכמ הדוהי יבר
,םיחפט הרשע ההובג הניאשו
,תונפד השולש הל ןיאשו
.הלוספ ,התלצמ הבורמ התמחשו

.ןירישכמ ללה תיבו ,ןילסופ יאמש תיב ,הנשי הכוס
.םוי םישולש גחל םדוק האשעש לכ ?הנשי הכוס יהוזיאו
.הרשכ הנשה תליחתמ וליפא ,גח םשל האשע םא לבא

רואיב

.הובג הלש ללחהש :ההובג איהש
...מ רתוי :הלעמל
.(מ"ס 48 = המא) רטמ 9.60 :המא םירשע
מ"ס 100-מ תוחפ וניא ההבוגש :םיחפט הרשע ההובג הניאשו
.(מ"ס 10 = חפט)
.תוחפ אלא :תונפד השולש הל ןיאשו
.קרפה ךשמהב ם"במר ירבדב האר :התלצמ הבורמ התמחשו
והוחינהש ןייצל ילב ,לולאב ו"ט ינפל תונפדה לע חנוהש ךכס :הנשי הכוס
.ברקה תוכוסה גח םשל
דחוימב הזכ הרקמב חנוי ךכסהש ךירצ םתעדל יכ :ןילסופ יאמש תיב
.גחה םשל
.לצ םשל חנוה םא יד םתעדל יכ :ןירישכמ ללה תיבו
.יאמש תיב תעדל ףא :הרשכ הנשה תליחתמ וליפא


ההובג הכוס לע דומלתה ירבד

'א דומע ,'ב ףד הכוס ,ארמג
?(המא 20 -מ הלעמל ההבוגש הכוס לוספל ונימכח ודמל ןיינמ=) ילימ ינה אנמ
:(הז קוספמ ,ןאכמ=) אכהמ...
:(ב"מ ,ג"כ ארקיו) "םימי העבש ובשת תכסב"
.יארע תרידב בשו ,עבק תרידמ אצ םימי תעבש לכ :הרות הרמא
ןיא המא םירשעמ הלעמל (ךא), יארע ותריד השוע םדא המא םירשע (לש הבוג) דע
.עבק אלא ;יארע תריד ותריד השוע םדא
.המא םירשעמ רתוי ההובג איה וליפא ,הכוסה תא :רישכמ הדוהי יבר

'ב דומע ,א"כ ףד הכוס ,ארמג
:רמאד ,הימעטל הדוהי יבר
.(םיכירצ ונא=) ןניעב עבק תריד ,"הכוס"

אלל האבוה ותעדש ,הנשמבש ןושארה םכחה=) "אמק אנת" ןיבש וזה תקולחמה
.םימכחה ידי לע רתוי רחואמ הערכוה הדוהי יבר ןיבל (ומש ןויצ
:םיכלוה ונא םרואלש ,םימכחה ילודגמ קלח לש םתקיספ ךינפל הנה

יברכ ,ותומכ הכלה ןיאו=) היתווכ אתכלה תילו" :(יסאפלא קחצי יבר) ף"ירה .א
".(הדוהי _
".המא םירשע לע רתוי אלו" :(ןומימ ןמ השמ יבר) ם"במרה
".היתווכ אתכלה תילו" :(לאיחי רב רשא ונבר-) ש"ארה .ג

.____ תעדכ איה הכלהה :תרבחמב םכסנ .4
,תומא ___מ רתוי אל םה הכוסה לש הבוגה תולובג :ךתרבחמב םלשה .5
.םיחפט ____מ תוחפ אלו __
?וישכע וב אצמנ התאש רדחה הבוג המו ?ךלש ןחלושה הבוג והמ __
?םיחפט 10 -מ הכומנ איהש הכוס ונימכח ולספ ,ךתעדל ,המל .6


תונפד 3 -מ תוחפ הל שיש הכוס
'ב דומע ,'ו ףד הכוס ,ארמג
:ןנבר ונת
- תישילשו ,(ךרוא םיחפט 7 תוחפל ויהי תחא לכל) ןתכלהכ (תונפד יתש=) םייתש
.(דבלב דחא חפט=) חפט וליפא

ונתנשמל ושוריפב ם"במרה
ותוא (םישי=) ןתיי,(מ"ס 11 -כ=) והשמו חפט אלא וב היה אל וליפא ,ישילשה לתוכהו
(ןפודה דע ,חוורה + לתוכה=) לוכה היהיש דע ,ןפודל ךומס (םיחפט 3 -מ=) 'ג-מ תוחפב
.(םיחפט 7 אוהש,ילאמינימ ןפוד בור והזשו ,םיחפט 4 אוהש=) "םוקמ" רועיש

- ש"ארהו ם"במרה ,ף"ירה - הלעמל וניאר םהיתוקיספ תאש םילודגה םימכחה לע
לכב לבקתה הז רפס ."ךורע ןחלוש"ה ,הלודגה ותריציב וראק ףסוי יבר ססבתה
ונממ תוכלה הברה איבנ ןכלו ,ונלוכ תא בייחמה הכלהה רפסכ לארשי תוליהק
.השעמל הכלהה רוריבל

:הנושארה המגודה ירה

'א ףיעס ,ד"לרת ןמיס םייח חרוא (ךורע ןחלוש=) ע"וש
הלוספ םיחפט העבש לע םיחפט העבש הב ןיאש הכוס
.('א ,'ג 'מג - "ונחלושו ובורו ושאר תקזחמ אהתש ךירצ יכ")

א"כ ףיעס ,ל"רת ןמיס םייחה חרוא "ןחלושה ךורע"
.תוציחמה ןידב ןיאיקב לוכה ןיא יכ ,תומלש תוציחמ תושעל וגהנ וישכע


התלצמ הבורמ התמחש הכוס

ט"י הכלה ,'ה קרפ הכוס תוכלה ,ם"במרה
...ןהמ הארנ ריוואהש תונולח תונולח וב ויהש ךכס
,(הלוספ הכוסהו) ךכס וניא ,לצה לע הבורמ (שמשה ינרקש=) המחהש לכ
.הרשכ ,ריוואה לע בר ךכסה היה םאוהכלהה - הנשי הכוס

'א ףיעס ,ו"לרת ןמיס (םייח חרוא ךורע ןחלוש=) ח"וא ע"וש
,הרשכ ,גחה ינפלש םוי םישולש וסנכייש םדוק האשעש ונייהד ,הנשי הכוס
.גחה םשל (ךכסה ףוגב ,גחל ךומס) הפוגב רבד הב שדחיש דבלבו

'א ףיעס ,ה"לרת ןמיס ח"וא ע"וש
.לצל היושע היהתש אוהו ,הרשכ ,הווצמ םשל תישענ אלש יפ לע ףא ,הכוס

האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח