םירק השמ ליא ברה תאמ


:'ב קלח - םיניינעה ןכות


הליפתו םייפכ תאישנ ,םיידי תליטנ
חטשב המכשהב םיידי תליטנ .א        
םידמב םידי בוגינ .ב        
(א) לודג ליגרתל ןיליפת תחיקל .ג        
(ב) לודג ליגרתל ןיליפת תחיקל .ד        
קנטב ןיליפת תליפנ .ה        
ביוא חטשב ןיליפת תחנה .ו        
רטיא לש ןיליפת תחנה .ז        
תירחש תליפת ינפל הניש .ח        
תירחש תליפת ינפל תודובע .ט        
יתגולפ ליגרתב תירחש תליפת .י        
הרימשב הנטק החנמ וא הלודג החנמ .אי        
הנכס םוקמב הליפת .בי        
ןינמ תמלשה ךרוצל ינוליח םע הרימש תפלחה .גי        
הגיהנ ןמזב הליפת .די        
ער חיר םוקמב הליפת .וט        
םיילענ םע םייפכ תאישנ .זט        

תבש
תבשב ןגזמ תלעפה .זי        
(א) תבשב תיעצבמ תוליעפמ הרזח .חי        
(ב) תבשב תיעצבמ תוליעפמ הרזח .טי        
(ג) תבשב תיעצבמ תוליעפמ הרזח .כ        
(ד) תבשב תיעצבמ תוליעפמ הרזח .אכ        
(א) תבשב רתיהב עסונה בכרל תופרטצה .בכ        
(ב) תבשב רתיהב עסונה בכרל תופרטצה .גכ        
(ג) תבשב רתיהב עסונה בכרל תופרטצה .דכ        
(א) תבשב הרוסא העיסנל תופרטצה .הכ        
(ב) תבשב הרוסא העיסנל תופרטצה .וכ        
תבשב הדועס ילכ תפיטש .זכ        
(א) תבשב תיאבצ הרטשמ תוליעפ .חכ        
(ב) תבשב תיאבצ הרטשמ תוליעפ .טכ        
(ג) תבשב תיאבצ הרטשמ תוליעפ .ל        
(ד) תבשב תיאבצ הרטשמ תוליעפ .אל        
תבשב קבא יפקשמ יוקינ .בל        
הריבע רבדל עויס .גל        
(א) תבשב הרזיגה תרכה .דל        
(ב) תבשב הרזיגה תרכה .הל        
(ג) תבשב הרזיגה תרכה .ול        
תבשב תוחיטב סנכל העיסנ .זל        
םימ יולימ ךרוצל תבשב בכר תעסה .חל        
(א) תבשב תויתלהנמ תוחיש תרבעה .טל        
(ב) תבשב תויתלהנמ תוחיש תרבעה .מ        
תבשב שאה לעש ריסמ םימ תאצוה .אמ        
םויה תוצח רחא דע ףסומו תירחש ללפתה אלש לייח .במ        
דופאו קשנ וילעשכ תבש תפסות .גמ        
תיברע ינפלו הלדבה רחא ש"צומב הליכא .דמ        
תבש םוחתל ץוחמ האיצי .המ        
(א) תבשב בכר ילכ םושיר .ומ        
(ב) תבשב בכר ילכ םושיר .זמ        
(א) תבשב הליפת ינפל הליכא .חמ        
(ב) תבשב הליפת ינפל הליכא .טמ        
הסירפבו להאמב ,הנחמב עבש ןיעמ תכרב .נ        
לוחל שדוקמ הנכה .אנ        
(א) תבשב העיסנ ינפ לע הכילה תפדעה .בנ        
(ב) תבשב העיסנ ינפ לע הכילה תפדעה .גנ        
(ג) תבשב העיסנ ינפ לע הכילה תפדעה .דנ        
(א) תבשב ןופלטב שומיש .הנ        
(ב) תבשב ןופלטב שומיש .ונ        
תבשב בראמב ןועש רוא תקלדה .זנ        
(א) תבשב םיחווט סיטרכ תנכה .חנ        
(ב) תבשב םיחווט סיטרכ תנכה .טנ        
(ג) תבשב םיחווט סיטרכ תנכה .ס        
תבשב לכוא רדח תפצר תפיטש .אס        
תבשב הללוס תפלחה .בס        
שודיקה ינפל םיידי תליטנ .גס        
תיברע תליפת ינפל תבש תדועס .דס        
תבשב תולח תיקש תרתהו תרישק .הס        
תבש השעממ האנה .וס        
(א) תבשב תיעצבמ העיסנב ןגזמב שומיש .זס        
(ב) תבשב תיעצבמ העיסנב ןגזמב שומיש .חס        
(א) לגרב םוחתל ץוחמ אבוהש ןוזמ .טס        
(ב) לגרב םוחתל ץוחמ אבוהש ןוזמ .ע        
תבשב הביתכ .אע        
רשק רישכמב םוילוו תכמנה .בע        
למשח ידי לע תבש רנ תקלדה .גע        
תבשב ריוא-ליח סיסב רעשב הדימע .דע        
בוריע ןיאש םוקמב תופפכ תשיבל .הע        
תבשב קלטב שומיש .וע        
תבשב ל"קפ תמלשה .זע        
תבשב הציחר .חע        
תבשב רויסב הרודמ תקלדה .טע        

םידעומ
(א) רפוש תווצמ םשל םוחתל ץוחמ האיצי .פ        
(ב) רפוש תווצמ םשל םוחתל ץוחמ האיצי .אפ        
רפוש תעיקת עומשל ידכ יוג םע העיסנ .בפ        
לפקתמ קלטמ הכוס .גפ        
ל"הצב ץמח תקידב .דפ        
ףטוש ןוחטיב תוליעפ ןמזב רדסה ליל .הפ        
ןמוקיפא תליכא רחא היתשו הליכא .ופ        
המישמל ברק להונ ךלהמב םוצ .זפ        
(א) םוצ םויב םינומיא .חפ        
(ב) םוצ םויב םינומיא .טפ        
(ג) םוצ םויב םינומיא .צ        

תורשכ
היפא רונת תרשכה .אצ        
םייוג ילושיב .בצ        

יללכ
(ח"וש=) לוח ןחלוש תיינבל םינילבתבו לכואב שומיש .גצ        
וידר םע הרימש .דצ        
היקנ ןושל .הצ        
תבשב החותפה תונחמ רשכ רצומ תיינק .וצ        
ותשנעהו ןהכ לע תודובע תלטה .זצ        
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא