םירק השמ ליא ברה תאמ


:'ג קלח - םיניינעה ןכות


תוכרבו הדועס ,הליפת ,םיידי תליטנ
גלש תרדסב םיידי תליטנ .א        
ןוזמה תכרבו עמש תאירק ,הליפת עצמאב "בצומ תצפקה" .ב        
תבשבו לוחב הליפתה ינפל הניש .ג        
תוננוכ ןמזב הליפת .ד        
ןינמב תרצוקמ וא ,תודיחיב המילש הליפת .ה        
(א) ףנוטמ םוקמב הליפת .ו        
(ב) ףנוטמ םוקמב הליפת .ז        
תיעצבמ תוליעפל האיצי ינפל הליפת .ח        
םיתוריש רדחב הכרב .ט        
הדועסב קספה .י        

ןיליפת
ןיליפתה קיתרנב לוח יצפח תרימש .אי        
הלילב ןיליפת תחנה .בי        

תבש
תבשב תשק יליגרת .גי        
ירכנל הרימא .די        
(א) תבש השעממ האנה .וט        
(ב) תבש השעממ האנה .זט        
שודיק ירחא החנמ תליפת .זי        
(א) שפנ חוקפ ךרוצל השענה תבש לוליח תעינמ .חי        
(ב) שפנ חוקפ ךרוצל השענה תבש לוליח תעינמ .טי        
(ג) שפנ חוקפ ךרוצל השענה תבש לוליח תעינמ .כ        
(ד) שפנ חוקפ ךרוצל השענה תבש לוליח תעינמ .אכ        
תבשב רויסה לולסממ היטס .בכ        
תבשב למשח תקספה .גכ        
תבשב רופיא תרסה .דכ        
תבשל ךומס ד"גרתל הדוקפ .הכ        
תבשב צ"משר תנכה .וכ        
תירונ תקלדהב הכורכה רעש תחיתפ .זכ        
תבשב לפנ קוליס .חכ        
(א) תבשב הלורוטומ רישכמ תאישנ .טכ        
(ב) תבשב הלורוטומ רישכמ תאישנ .ל        
(א) תבשב תיעצבמ תוליעפמ הרזח .אל        
(ב) תבשב תיעצבמ תוליעפמ הרזח .בל        
תבשב תילמשח תלד תחיתפ .גל        
תבשב ןפנפש יוביכ .דל        
םייתאס תיב עורז חטש .הל        
(א) תבשב םילהוא יוקינ .ול        
(ב) תבשב םילהוא יוקינ        
תבשב לכוא רדח תפצר תפיטש .זל        
תבשב ןפג רמצ תשילת .חל        
דספה תמחמ תבשב הצקומ לוטלט .טל        
תבשב ןסחממ דויצ יוניפ .מ        
בשחמב הביתכ ינפ לע "תבש טע"ב הביתכ תפדעה .אמ        

ןיבוריע
(א) רעש תציחמ .במ        
(ב) רעש תציחמ .גמ        
העורג הציחמ .דמ        
חתפה תרוצ דומעכ רלוס לכימ .המ        
תרוקיב םוסחמ ידי לע חתפה תרוצ .ומ        
חתפה תרוצ דומעכ רעש תדמע .זמ        
תבשב תשומחת רובב לוטלט .חמ        

םידעומ
הנשה שארב תיעצבמ תוליעפמ הרזח .טמ        
הכונח רנ תקלדה .נ        
ןינמב רוכז תשרפ וא ןינמב הליגמ תאירק .אנ        
ןינמ אללו החנמב רוכז תשרפ תאירק .בנ        
לובגל רבעמ תוליעפב ץמח תליכא .גנ        
חספ ברעב הצמ תליכא .דנ        
רמועה תריפס ימיב חוליג .הנ        
(א) םימיה תעשתב רשב תליכא .ונ        
(ב) םימיה תעשתב רשב תליכא .זנ        

תורשכ
םילכ תליבט .חנ        
תירשב החוראב יבלח ריסב לשובש רוחש הפק תייתש .טנ        

יללכ
רבקה לע םיחרפ רז תחנה .ס        
השוטנ היסנכל הסינכ .אס        
יוג לזג .בס        
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא