טקסט מלא

טקסט מלא של פרשנים למקרא,

אביעזר

אבן עזרא

אברבנאל

בעל הטורים

ברטנורא

דעת זקנים

הרא"ש על התורה

העמק דבר

חזקוני

כלי יקר

מנחת שי

מלבי"ם

מצודת דוד

ספורנו

עקידת יצחק לרבי יצחק ערמה

רא"ם - רבי אליהו מזרחי

רבנו בחיי

רד"ק

רלב"ג

רמב"ן

רש"י

רשב"ם

שפתי חכמים

תרגום אונקלוס

תרגום יונתן בן עוזיאל