גארפמ ל"רהמה תנשמב הקיטתסא

רגרבנייטש היעשי ברה

ה"נשת ןויס ,10 ןויליג ,םיינחמ
ידוהי ךוניחלו תוברתל ריפס זכרמ תאצוהב

הסיפתל סיסבכ ,ל"רהמה יבתכב "תישאר"הו "תוטשפ"ה יחנומ תא ריבסמ רמאמה :תיצמת
.יפויהו רסומה ,ןויגיהה לש בולישל תפאושה תידוהי תיטתסא

,רסומ ,הקיטתסא ,ל"רהמ ,תידוהי תונמא :חתפמ תולימ

טלחהב לוכי וכעב הפיל בשחנש רבד ;יביטקייבוס אוה יפויה .הרדגהל םישקה םיאשונהמ אוה יפויה
,הגוהה .ותעשו ומוקמ אלא וב ךל ןיא - יפויה אוה ןכ ,שדקהה ומכ .ךפהלו איפמסאב הדילס ררועל
קירל ויתוחוכ תולכל אופא לולע ,תיביטקייבואה תמאה לש הרדגהה דסב גשומ לכ סינכהל םצעתמה
דחא איה הקיטתסאה ןכאו .ותוהמ תורדגהו יפוי יניינעב הרודס תיגול הנשמ ךורעל הסני רשאכו םא
.(132 'מע ,תיטילאנא הקיטתסא ,חמצ 'ע האר) .היפוסוליפב םישקה םיפנעה

ששה האמב בתכו יחש ,ל"זח תבשחמב םיגוהה ילודגמ ,ל"רהמה ירבד ךרדש רבתסמ רומאה תורמל
תורדגהש תוארהל לדתשנ .הז לפרועמ םוחתב םג תינרדומו הקימעמ הרדגהל עיגהל ןתינ ,הרשע
דמוע רשקה דוסיב .יתימאהו הפיה ןיב - יטתסאהו יתאה ןיב רשק לש תורשפא לע תועיבצמ ל"רהמה
תויללכב לפטנ אלו ,הז רשק םקרתמו הלוע םהמש תורוקמב זכרתנ הז םעטמ ."תוטשפ"ה גשומ
.ל"רהמה תנשמב יפויה תייגוס

תורחו "תוטשפ"
:תובקונ תולאש גיצמ אוה ,וכרדכ .הצמבש "ינוע םחל" תועמשמב ל"רהמה ןד (אנ קרפ) "'ה תורובג"ב
םחל ;רורמה למסל רומא דובעשהו ינועה תא וליאו ,תורישעה תא - הלואגה תא תלמסמ הצמה ןה
הצמה םנמאש הנקסמל עיגמ אוה דועו .םשמ םתאצב אקווד אלא םירצמב לכאנ אל ,הצמה ,הז ינוע
םעה - םירישעה לש ןוזמה איה ךכ לשב אקווד ךא ,ץמחה ,ליגרה םחלל תיסחי הינע איה המצע
אוה ךכ ,תוטשפב ןייטצמ ימשג רבדש לככ :רומאל ,ללכ ל"רהמה חסנמ ןאכו !םירצממ אצויו לאגנה
דובעשמ אצויה ,ןירוחה ןב אקווד ןכל .תכבסמה תוירמוחל דובעשהמ םדאה תורח תא אטבל ביטמ
ןיאש ,םירצמב דבעה .רהמ שיח "ןכומ לכוא"כ תלכאנו ןוזפיחב התפאנש הצמ לוכאל לגוסמ ,הלואגל
ויכרצל - ותוינחורב םג דבעושמ היה םעה .הזכ םחלב קפתסי אל ,לכואה תאנה אלא ומלועב ול
הצמה לע רתי וב ןיאש ץמחה םחל ,חפותה לברוסמה םחלל םיקקזנ ,רמוחה ידבע ,םידבעה .ולכאמלו
לש שרושה איה "תוטשפ"ה ןכ לע יכ .תושממ ירסח םיירירווא םיללחב אלא םיצוחנה הנוזתה ירמוחב
םדאה לש תילטוט תורכמתהמ ףוסבלו ,תוכבתסהמ ,לוברסמ תורחה הנומט הבו ,"וטנ" יאמקה רבדה
ךבוסמה וליאו ,ררחושמהו יתימאה ,רוהטה תא ןמסמ טושפה :תרחא ןושל .הזה םלועב ופוג יכרוצל
.דבעושמה תא - לסלוסמהו לברוסמהו

הקיטתסאב תוטשפה
,תינוציחה העפוהה אשונל רשקהב םג ,םש ךשמהב ,"תוטשפ"ה ןויער אטבמו ביחרמ ל"רהמה
.הרצק ךרדה ,יפויה לש תיללכה הרדגהל םשמ .שבול - לודגה ןהכה הז הרקמב - םדאהש םידגבה
:םילמב וראתמ ןטייפהש ,לודגה ןהכה
,(כ"הוי לש ףסומ תליפת) "םישדקה ישדק תיבמ ותאצב לודג ןהכ היה רדהנ המ תמא"
:ל"רהמה ןושלבו ."םיטושפ" ןבל ידגב אלא םיעצעוצמ בהז ידגב העש התואב שובל היה אל
."םשל סנכנש הגרדמה תלעמ יפל ןבל ידגבב שמשל ול שי ,םינפלו ינפל סנכנשכ"
תוקולאה ןיבו תימשגה תינוציחה העפוהה ןיב רוביחה תדוקנ היוצמ "תוטשפ"בש רמול ותנווכש הארנ
וב הפוצה לארשי ללכל "תוטשפ" ןירקהלו שוחל רומא ןהכה ;ןורחאל יעצמא אוה ןושארה .תינחורה
.תיאמק דוה תריווא תכסונ תוטשפה אקווד .םישדקה שדק לא וסנכיהב


לש ולספ - "גארפמ ל"רהמה" - אוויל הדוהי יבר
גארפב היריעה תיב רכיכב בצוה ינולס בלסידל
.ולעופלו ותוישיאל הכרעה תואכ ,1917 תנשב

םעש ריהצמכ ,ןהכה טשופ ולא תא .רוקמהמ תוקחרתהו לוסלס לש רסמ םירדשמ בהזה ידגב
תעב) םישדקה ישדק תיבל שודקה םויב הנשב תחא הסינכ לש אישה תעשב - שרושה לא ותורבחתה
הז עבצ .ןבלה עבצהמ רדוהמו הפי ךל ןיא (םוקמבו ןמזב ,םדאב :םישדקה ישדק תוניחב לכ תוגזמתה
אוה ,ינועבצה תמועל ןבלה תניחב .הריציה לש יאמקה בצמל רתויב בורקהו םודקה ,יעבטה אוה
הארו טכ ,ז תלהק) "םיבר תונובשח ושקיב המהו " תמועל "רשי םדאה תא םיקולאה השע" תניחבכ
,רמאל .םוקמ לכב "הפי"ה גשומל הקומע הרדגה הזונג הז ןויערב .(לבויו הטימש תוכלה ףוס ם"במר
ןיעכ) .ימשגהמ תנרוקה תימינפה "הרתיה המשנ"ה תאו ינחורה תא ,ישרושה תא אטבמה אוה הפיה
.("ימשג יתלבה לא סחייתמ ראפהו יפויה" : ב ,טנ ןילוחל תודגא ישודיחב ל"רהמה בתכ הז

לש עבצה אוה ןבלה ןכל .ונתפוקתב םג רתויב יטנגלאהו הפיה רבדל בשחנ יסאלקה "טושפ"ה ןכאו
איה הבטימב תוארהל הצור איהשכ ,השיאה ייחב אישה תעשב ירהש ,םוקמו תע לכב הלכה תלמש
אוה ןבלהש ז קרפ הבושתה ביתנ םלוע תוביתנב ל"רהמה בתכ הזב אצויכ) .רתויב הפיה תא תשבול
.(ש"ייע .אטחה תא למסמה םודאה תמועל ,הבושתה לש ,רהוטה עבצ

.םינבמב האנלו יליצאל בשחנ ןבל עובצה םיטושפה םיווקה לעב הנבמה : הרוטקטיכראב הזב אצויכ
ולא םה ,תוביציו המצע רדהו דוה רדשל םירומאה םתוא ,רתא לכב םיימואלה םינבמה ,הרקמב אל
ביטומה .אסיג ךדיאמ ,טושפו יסאלק בוציעב ךא ,אסיג דחמ ,םיחבושמ םירמוחב בורל םינייטצמה
םתינבתב ואצמי תוקוחר םיתיעל קר ,"םיטושפ" םילוגע וא םירשי םיווקב ןייפאתמ יטננימודה
.ללכ ךרדב םרקב וא ןבלב ,םיריהב םייעבט םיעבצב םיעובצ םה ,םיכבוסמו םיבכרומ םילוסלס
.(ב ,וכ הנשה שאר הוושה) "יפט ילעמ טישפד לכ" - תרכזנה ל"רהמה תטישכ תסרוג וז הרוטקטיכרא
הפוריאל ,זירפל םימיל טשפתהו אמורל רבעש ,תיסאלקה - הקיתעה ןווי לש הינבה ןונגס ןאכמ
- םויה דעו םדק ימימש חכונ תורכזנה םירעב לייטמה לכ .הקירמאב ב"הרא תריב ,ןוטגנישוולו
חוור ,אסיג ךדיאמ דוהו המצע לש יוטיב תלוכיו אסיג דחמ רדסו קוח טלש ןהב ,תוחותפה תורבחב
הפוקתב אמורב םורופהו םואסולוקה : הנותאב סילופורקאהו ןואיתנפה ןיב ןוימדה ןאכמ .ןונגסה ותוא
תובחרה היתורדש לע ,הרבעש האמהמ ןמזואה לש זירפבש ראפה ינינב ןיבו הקיתעה תיסאלקה
.יס .יד ןוטגנישווב םיימואלה םינבמה לש םייסלקואינה םינבלה שישה ילכיה דע ,םיביהרמה היתורכיכו
.(23 'מע ,ה"כשת םילשורי ,תננובתמה תוליעפה ,יחרזאה 'פ האר)

הקיטתסאב בכרומהו ךבוסמה
םייתונמא תונונגס םיריכמ ונא .םוקמל םוקממו הפוקתל הפוקתמ תונוש תורוצ שבל םנמא יפויה ןויער
ןונגס הברדא .תוטשפ לש תורדגהה תא םימאות םניאש פ"עא םיפיל םיבשחנה טושיקבו הינבב
םיחותיפב - םיבכרומ םילוסלסב םינייטצמ חרזמה לש וזו תימאלסאה תונמאה ןכו וקוקורהו קוראבה
הצופתלו הרכהל ,םימי תוכיראל וכז אל תונונגס םתואש אלא .םינטק םיטרפ יאלמו םיכבוסמ
תוברתל ךייש" - ילולימה ושוריפש ,"יסאלק" יוטיבה ךפה הרקמב אל .יסאלקה ןונגסה ומכ תימואלניב
וקוקורהו קוראבה תמאבו .יפוי תניחבמ תוומלא ןב רבדל ףדרנ םשל ,"המודקה תימור תינוויה
תא תונייפאמה תושוחתהמ ויה אל שפוחהו תורשיה רשאכ ,"תוכושח" תופוקתב הפוריאב וחתפתה
ןח" .תירותסמו תימומרע ,תלתופמ הריוואל בורל וזמר םייחרזמה םילוסלסה ףא .רודה לש חורה ךלה
תקיזב וניזה ולאו ,ולא תא ובציע םחורו םישנאה .שובלו הרוטקטיכרא ןונגס ללוכ "ויבשוי לע םוקמה
,המואה יגיהנמ ,םיעורה תעבש ןיב הפיה ,ףסוישכ : רבדל ןמיס) .םוקמה יבשוי יפוא תא ןילמוג
(...ינחורה ויפוי תא ,ומלוע תא הלק העשל דבאמ אוה ורעשב לסלסמ

הרקמב אל .תיסאלקה תינוויה תוברתה ןיבו תודהיה לש תומיוסמ תוסיפת ןיב קומע ןוימד םייק ןכאו
םימע תמכח יפלכ הרצונ אל םתמכחמ תולעפתההו ,ןווי ימכח םה ל"זחב םירכזנה "םימעה ימכח"
ל"זח ורמא תאז לע .תירקמ הניא ןוטלפא תא םירחאו וטסירא תא ם"במרה תכרעה ףא .םירחא
םא .(ב ,ט הליגמ) דבלב תינוויל אלא הרות רפס םגרתל ןתינ אל ןכלו ."םש ילהואב תפי לש ותויפיפי"
ותוא תאביימ איה זא ,יפויב תקסוע םילשורי םא - הכרעהל היואר ןווי לש וז קר זא ןניקסע תוינוציחב
.הנותאמ

דומיל תטישכ "תוטשפ"
לעפו ורודב החוורש לופלפה תטיש דגנ לודג םחולל ךפה ,"תוטשפ"ה תצרעהב ותטישל ,ל"רהמה
ה קרפ) תובאב הנשמה חורב רדוסמ דומילל ותעיבת ןאכמ .הנשויל טשפה תרטע תרזחה ןעמל
וירבד האר) .הנשמה תעידיב תונייטצהל ותצלמה ןאכמו .ארמג כ"חא קרו הנשמ ,ארקמ - (אכ הנשמ
ודימלתש ןייצל יואר .םהב תינקנ הרותהש םירבד ח"מל ורבסה ףוסב ו קרפ "םייחה ךרד"ב םיצרחנה
ונושל האר .ובר תארשהב ,תוינשמה לכ לע "בוט םוי תופסות" תא רביח ,רלה בוט םוי יבר ,קהבומה
רבחתהלו ףסאתהל ה"הלז לודגה ונבר תאמ תאז התייה המושו הכלהה השדחתנש ירחאו" :החיתפב
תרתוימ תופחסיהכ לסלוסמהו בכרומה תא הארש ,ל"רהמה .("תוינשמה דומלל תורובח תורובח
ךלוה ,תוקולאה לש הרורבה התוחכונבו האירבה דוהב הרכהמ םדאה תא הקיחרמש ,תלבלבמו
.הרות דומיל יניינעב םג ותטישל אופא

,םייחה ימוחת לכל ףקת הז ללכ ."תוטשפ"המ תעבונה תורשיב יוצמ לאידיאה - יפויבכ דומילב
ל"רהמה וניבר יבתכב סנרפמ "תוטשפ"ה גשומ ןכאו ."הקד הממד לוקב אלא 'ה שערב אל" :תניחב
תדימ ;א הנשמ ד קרפ תובאל "םייחה ךרד"ב ,וקלחב חמשה ןיינע רבסה :אמגודל האר) .םיבר םיניינע
ביתנ ;םש ,םינפה תשוב ןיינע ;ב קרפ הוונעה ביתנ "םלוע תוביתנ"בו בי קרפ "לארשי חצנ"ב ,הוונעה
.(הברה דועו ה קרפ הבושתה

"תישאר" - תודחאו "תוטשפ"
.בוטלו תמאל םג אלא יפויל קר אל הדימ תמא הווהמ "תוטשפ"ה ל"רהמה תנשמבש ונרמא רבכ
גשומה ןודינ םש .(ג קרפ) "לארשי חצנ"ב וירבד יפ לע חסנל ןתינ םימוחתה לכל תדחאמ הרדגה
םע םש ההוזמ תוינושאר .דועו םירוכיב ,תומורת ,לארשי ,הרות :םיבר םירשקהב עיפומש ,"תישאר"
תא ףושחל חילצמה וא ינושארב ןנובתמה .הרצויל הרוצה ןיב רשקה תא הטילבמ איה רשאב ,השודק
רכינש רשקב ,ארובל רובטה לבחב רושק םלועה ובש בצמל דע אוה .הדילב הפוצל לושמ - ינושארה
ךותב יק ולאה תא תוהזל ןתינ ולצא רשאב ,ויחאמ שדוקמ ,ןושארה ,רוכבה ןכל .קותינה ירחא םג
"ארבנה םלוע"ה תילבקה תורפסב .יתדיל םורטה בצמל הבריק םיאטבמ ומויקו םלועל ואוב .רמוחה
הדבאה תבשהב איה םדאה תדובע .(םלעיה ןושל "םלוע") .ארובה לש המודמ "רדעיה"מ לבוס
.םלעהה ךותב הניכשה תא תולגל וילע .האירבב תוקולאה תפישחב - הילעבל


םע תלעמ לע רוביח - "לארשי חצנ" רפסה רעש
ר"ב אוויל הדוהי 'ר תאמ ,הלואגה לעו לארשי
.(1599) ט"נש ,גארפ .(גארפמ ל"רהמה) לאלצב

לש הז ןויער .שרושהו האצותה ןיב לילעב תרשקמה הילוחה תילגתמ הלצא רשאב ,השודק תישארה
,בכרומה לש וכופיהכ ,טושפה .אקווד "תוטשפב" הפיהו בוטה יוליג לש ןויערה אוה ,תישארה תפישח
ןיידע טושפה .תוינקסע םדא ידי לש הבורמ עגמ תובקעב לברתסה -ךבתסה םרט רבדהש ריהצמ
תמאה תא גציימ םג אוה ןכלו לכהמ הפי אוה ןכל .יקולאה םימודקה דוה לע ,האירבה לט לע רמוש
תאטבמ תוקולאה רשאב ,יקולאה לש רכיהה תיוות איה "תישאר"ה: תרחא ןושל .בכרומה תמועל
תולגל ביטימ אוה ךכ - תודחאה יוליג לא ונתוא ברקמ אוהש לככ ,האירבב רבד לכ .תמלשומ תודחא
,ךרבתי וב אוה הפיה לכ רוקמ ומכ בוטה לכ רוקמ ןה .האירבב הפיה תאו תמאה תא בוטה תא
.לכב ינשה טוחכ תרבועה תודחאה תפישחב - הניכש יוליגב דימת איה התולדגב תישונאה הריציהו


הדגאה יפל .14 -ה האמב הנבנש ,גארפב "לושיונטלא" תסנכה תיב
םמיע ואיבהש םילשורימ םיטילפ ידי לע 1 -ה האמב דוסיה חנוה
"יאנת לע" תסנכה תיב דוסיב הנמטוה ןבאה .ברחנש שדקמה תיבמ ןבא
.תסנכה תיב םש ןאכמ .חישמה אובב םילשוריל רזחותש

לארשי ימכח ראש לצא תוליבקמ
ורידגה ל"זח .םהמ םידחא ןייצנ .םיפסונ תורוקמב םיעיפומ יפויה תרדגהב ליעלש ולאל םימוד תונויער
,םדא לש ותעד םיביחרמ השולש" :ילילש ןבומב הרגמו קנפמ ףא ילואו ,גנעמ ,חמשמ םרוגכ יפוי
ל"רהמהש אלא .(םש א"שרהמ תודגא ישודיח הארו ב ,זנ תוכרב) "םיאנ םילכו האנ השיא האנ הריד
אב םא םג הלעמ אוה ינחור יפוי .(ב ,נ םירדנ תודגא ישודיח) ינחורו ימשג יפוי ןיב ןיחבה רבכ ומצע
עבטב 'ה עיבטהש יפויה ידי לע" : (ט ,ב תישארבל ושוריפב) שריה ר"שרה בתכ ןכו .םדאה תא גנעל
יפויה אקווד אוה "ימינפ"ה יפויהש ה"רשרה רובס יללכ ןפואב ."ירסומה יפויב חומשל םדאה אבי
החמש ...תונתונה תושגרה" (םש) ךישממ אוה םאתהבו .וב תרכינ ארובה דיש ינפמ הארנכ ,יעבטה
(א ,גכ םש) ושוריפב הזב אצויכ ."רסומב הינומרהו רדס םיביתכמה הלאל םיבורק עבטבש הינומרהב
יפויה" :(םש י"שר םג האר) ,עבש תב תקונית לש הזל וושה ל"זחש ,ונמא הרש לש הייפוי תודוא
ה"יארה לצא וניצמ הקיטתסאב דוסי תרדגה ."יתוכאלמה יפויה אלו יעבטה יפויה ,תקוניתל םיסחיימ
:קוק
."ליבקמ רודיסו תחא הכרעמ לא םידרפנ םיקוח ץוביק אוה יפויה טפשמ"
לצא ראבמה גשומ ,ונרכזהש "תישאר"ל המוד וז הרדגה .(ומ ,ו תוכרב תודגא ישודיח "היא ןיע")
ןתונ ,רתוי הקימעמ ,המוד הרדגה .יפוי תרדגהב םג ףקתש גשומ ,םיטרפב 'ה תולגתה תא ל"רהמה
:רנטוה י"רגה ר"ומ יפויל
תודוסי ןיב המאתהה דוסב וא ,תופלחתמ תועונת ןיב בצקה דוסב אוה יפוי לכ לש ונינע"
.תחא תומלש ןמ קלח תויהל ומצע ףוליחה תא םיכפוה המאתההו בצקהש דע ,םיפלחתמ
לש הייפוי ...ךורה לא זועה ןמ תופלחתמה לוקה תועונת בצקב אוה הניגנמה לש הייפוי
תמועל" :םכסמ אוהו ."היקלח לש םינושה תודוסיה ןיב תטלושה המאתהב אוה הנומתה
טלושה בצקהמו םתמאתהמ ...עקובה יפויה לדגי ...ןכ ,הבכרהה תודוסי ןיב ...ףוליחה קמוע
.(ד ,ז הכונח "קחצי דחפ) ."םהב

תיללכה היפוסוליפב תוליבקמ
יבתכב העיפומ רבכ (ונימכח ןושלב ימינפה יפויה ןיינעל המוד) יקולאה דמימה ויזכ יפויה תרדגה
ןב לאנברבא הדוהי הז ןוויכ חתפל ךישמה .(ו רפס א קלח סדאינא) סוניטולפ ירבדב דחוימבו ןוטלפא
השיגל הזב ןוויכו ,רסומהו ןויגהה ,הקיטתסאה יגשומ ןיב תדחאמה הירואית חסינש ימ םלוא .סנסנירה
,"תונושבש תודחאה " ,קירבמה ורמאמב) ילסכה סודלא ,םירשעה האמה ןב רפוסה היה ,ונרכזהש
רדסהש הנקסמל עיגמ אוה .(ו"כשת ,ךוניחה 'שמ ,תילגנאב רפס יתבל הארקמ, unity in variety
סיסבה םה - הרואכל היסומלרדנאו רשק ירסח םיטרפ לש ןווגמ ךותב םיפשחנה דחואמה ןוגראהו
ןוויב םינקיטתסאה ןושאר לצא עיפומ רבכ אדירג יפוי רידגמכ ןויערה םצע) .הזכ ףתושמ הנכמל
קוק ברה ירבד םה םהו ,ךליאו 216 'מע ,ט"צרת ,הפיה לע ,חמצ 'ש האר .סוטילקראה ,המודקה
ףיסוה ילסכהש אלא .הרדגהה תא ביחרה ןורחאה יכ םא ,ליעל רנטוה ברה ירבדל סיסבה םגו
.(רומאכ ,םירחא םימוחת לע םג וז הרדגה ושרופב


היריעה תיב וירוחאמ ."לושיונטלא" תסנכה תיב
םוקמב תוירבע תויתוא וילעו ןועשה םע תידוהיה
.ךופה ןוויכב ויגוחמ תעונתו תורפס

רדסה ,תודימה ןינב לש ןוטב ישוגב ינשה טוחכ רבועה וקה ,םיבכרומה םילילצב רזוחה ביטומה
,לוסיפב ,רויצב ,הקיסומב :הפיה תא םיווהמה םה - דחי םיגזמתמה םינפ יוות לש דחה ןוגראהו
ןויגהה איה - תודבוע לש לולכמל הריהב תועמשמ הקינעמה הרדגהה .שונא ינפ תרדהבו תולכירדאב
ונינעש ,"קפס טושפל" יוטיבה : רבדל ןמיסו .םיקיודמה םיעדמב ןהו חורה ימוחתב ןה ותומלגתהב
- ורוד ןב יתפרצה ףוסוליפה לע הארנכ קלוח ילסכה) .הרואכל םילבלובמ םיאשונב הריהב הגשה
הידפולקיצנאה האר .הקיטתסאה לש ולא ןיבו תיעדמה הקיגולה תונורקע ןיב דירפמה ,ןוסגרב 'א
תא דמל אלש יאדוב ,תירב ינבמ היה אלש ,ילסכה .(96 'מע 'ה ךרכ הקיטתסא ךרע תירבעה
דעבמ םיחלופה ,תודחא התוא ,הוושמ וק ותוא .ונרבסה יפל ,ויתונויערל ןוויכש המוד לבא .ל"רהמה
ורבחכ ,לודגה ןמאה .ןימאמה ןנובתמל הלגתמה ל"רהמה לש "דחא"ה אלא םניא םיטרפה לש לולכמל
םה ויוליגבו תודחאה טוטרשב ."תישאר" התואמ רוא ביבשל םיכוזש ולא אלא ןניא ,קימעמה ןקיגולה
רתוי ץמאתהל םיכירצ ונא ןיא תועדה לכל .האירבבש םייקולאה יפויה תא םגו תמאה תא םג םיפשוח
יוליגמ הפי ןיא .תישארב ימי תששמ תואיצמב םיאצמנה יפויהו תמאה תא תולגל הכזנ םא ונייד .ידימ
.היווהב יקולאה שרושה