מאמר ראשון
הקדמה
פרק א
       [הסכנה שבחקירת העיקרים]
              [ביאת המשיח]
              [חידוש העולם]

פרק ב

       [ההבדל בין כופר לטועה]
       [קדמות העולם בדברי ר' אלעזר]
       [הרמב"ם על החידוש]
       [התורה לא תחייב להאמין בנמנעות]
       [הגשמה]
       [תחיית המתים]
פרק ג

       [הגדרת "עיקרים"]
       [שלושה עשר עיקרי הרמב"ם]
       [ביקורת הרמב"ם]
       [עשרים ושישה עיקרים]
       [שישה עיקרים]
       [ביקורת השיטה של ששה עיקרים]
      סיכום
פרק ד

       [העיקרים הם שלושה]
       [הוכחה לשיטה]
       [יישוב שיטת הרמב"ם עם שיטת ר"י אלבו]
פרק ה

       [הצרכים החברתיים של בעלי חיים]
       [האדם וחייו החברתיים]
פרק ו

       [הסדר שבבעלי חיים]
       [השלמת האדם בשפע האלוהי]
       [המצטיינים שבכל מין מוליכים לשלמות]
       [בני אדם מקבלים השפע מחבריהם]
       [השפע באמצעות איש המוכן לכך]
פרק ז

       [הגדרת דת]
       [סוגי הדתות]
       [מטרות הדתות השונות]
פרק ח

       [חסרונות הדת הנימוסית]
       [האדם עלול תמיד לטעות]
       [אפלטון]
       [מגבלות הדעת]
       [אריסטו]
       [הדת הנימוסית ארעית]
       [הנימוסית אינה אינדיבידואליסטית]
       [סיכום: הנימוס האנושי מוגבל]
פרק ט

       [הבחירה והתכלית - יסודות הדת הנימוסית]
       [מדוע הבחירה אינה ביטול העיקרים?]
       [התכלית אינה עיקר אמונה]
פרק י

       [יסודות הדת האלוהית בכלל]
       [השכר הגופי הוא ראיה לשכר הנפשי]
       ואלו הן שאין להן חלק לעולם הבא:
פרק יא

       [דת ישראל בבחינת שלושת העיקרים]
       [פרשת בראשית לפי שלושת העיקרים]
       [מציאות ה']
              [האדם הוא מבחר הבריאה]

       [פרשה שניה - נבואה ותורה משמים]
       [שמות האל במתן תורה]
       [פרשה שלישית: שכר ועונש]
              [פרשת קין והבל - השגחה]

       [במה עוסק ספר בראשית]
       [עניין נעשה אדם]
       [סכנת הטעות בפירוש "נעשה אדם"]
       [האדם הוא התחברות הנפש והחומר]
       [ידיעת ה' - בעניינים האישיים והכלליים]
       [אמונת הייחוד]
פרק יב

       [האמונה בחידוש העולם]
       [האמונה בחומר קדמון אינה סותרת מציאות ניסים]
פרק יג

       [האמונה בעיקרים תושלם באמונה בפרטים]
פרק יד

       [השורשים המסתעפים מן העיקרים - אין הם מצוות]
              [עבודה זרה אינה כפירה בעיקר]

       [קבלת אבות אינה שורש או עיקר]
       [האחדות]
       [אנוכי ה' אלוהיך]
פרק טו

       [מציאות ה']
       [שורשים לעיקר תורה מן השמים]
       [השגחה - שורש לעיקר שכר ועונש]
       [סיכום: העיקרים והשורשים - אחד עשר]
       [אמונות שאינן שורשים]
פרק טז

       [הפילוסופים טוענים שאין לאדם ידיעה]
       [סתירת טענתם]
       [דיון על מושכלות ראשונות בספר איוב]
       [ברכת אתה חונן]
פרק יז

       [מהן ההנחות בבסיס היהדות?]
       [מקורות הדעת]
       [מקורות הדעת הן מקור למופת]
       [התורה מבוססת על ניסיון החושים]
פרק יח

       [ההבחנה בין דת אלוהית אמיתית ומזויפת]
       [ראיה מצד הדת]
       [ראיה מצד השליח - הנביא]
       [מופת עצמי ומופת מקרי לנבואה]
       [המופתים שעשה משה לא אימתו את נבואתו]
       [מתן תורה]
       [ההבדל שבין נביא לשליח]
       [המופתים כהוכחה לנבואה]
       [משה - מדוע האמינו בו?]
פרק יט

       [אמונה - הגדרה ותחומים]
       [האמונה בגלל הקבלה]
       [חשיבות הקבלה]
פרק כ

       [הפרסום שהיה בשעת מתן תורה]
              [נגד הנוצרים והמוסלמים]

פרק כא

       [האמונה בה' מביאה לנבואה, הפילוסופים לא הגיעו לנבואה]
       [הנבואה ראיה לדבקות הנפש ברוחניות לאחר המוות]
       [הטבע נכנע למאמין]
פרק כב

       [אמונת אמת ואמונת שקר]
       [הנמנעות]
       [האמונה חלה על הנמנעות מהסוג השני]
פרק כג

       [האמונות שראוי להאמינן]
       [א. חידוש העולם]
       [ב. דרגת משה בנבואה]
       [ג. נצחיות התורה]
       [ד. שמירת מצווה אחת מביאה שלמות]
              [עולם הבא - שלמות האנושית]

       [ה. תחיית המתים]
       [ו. משיח]
       [מה לא נכלל באמונות הרצויות?]
       [הכופר בשש אלו אינו כופר בתורה אבל הוא "מין"]
פרק כד

       [על החקירה באמיתות הדתות]
       [התוצאות של רשות לחקור]
       [התוצאות של חוסר רשות לחקור]
       [כל הדתות מסכימות שהיהדות אלוהית]
       [נצרות]
       [בחינת מניח דת האיסלאם]
פרק כה

       [האם יתכנו דתות רבות?]
       [בחינה מצד המקבל]
       [תורת נח בצד תורת ישראל]
       [בחינה מצד השליח]
פרק כו

       [סיכום - מהות שלושת העיקרים]
       [שורשים בנצרות ובאיסלם]
       [סיכום העיקרים והשורשים]


[הקדמה]
       הערה: [כיצד לקרוא ספר?]
פרק א

       [כיצד מציאות ה', שהיא דבר נעלם, היא עיקר?]
       [מציאות ה' - היותו עילה לנמצאות]
       [אריסטו: החכמה בב"ח נחותים גדולה מצד הכוח האלוקי שבהם]
       [דוד משבח ה' מצד יצירותיו]
              [בעלי חיים הנוצרים מהעיפוש]
              [חז"ל בפרקי שירה]

פרק ב

       [סוגי פעולות: מוכרחת=טבעית; מרצון=בחירית]
       [פועל ה' - לא בבחירה ולא ברצון!]
       [רצון קדום הוא פיקציה]
פרק ג

       [דעת הפילוסופים על רצון ה']
       [הפעולה נזקפת לעושה בבחירה ולא לכלי המבצע]
       [רצון ה' שונה מרצוננו]
       [רצון ה' פירושו שלילת ההכרח]
       [ישעיהו על בעיה זו]
פרק ד

       [התורה התחילה בבראשית כדי להראות את מציאות הפועל]
       [מופת למציאות ה' - יציאת דברים מכוח לפועל]
פרק ה

       [מופתים למציאות ה' מתוך מורה נבוכים חלק ב]
       [א. תנועה נצחית]
       [ב. דבר מורכב]
              [דחיית הראיה]

       [מופת ג - מצד הווית הנמצאות]
פרק ו

       [הגדרת האמונה במציאות ה']
       [השורשים המסתעפים ממציאות ה']
              [אחדות]
              [אינו גוף]
              [אינו נתלה בזמן]
              [מסולק מהחסרונות]

פרק ז

       [ענפים המסתעפים מהשורשים]
       [שורש האחדות - מסלק תארים]
       [אינו בעל תכונות אנושיות]
       [כוחו ללא תכלית]
       [מסולק מן החסרונות]
פרק ח

       [תארים רבים אינם מחייבים ריבוי בפועל]
       [רמב"ם בשמונה פרקים על ריבוי הפעולות]
       [ריבוי תארים ופעולות אינו ריבוי בה']
פרק ט

       [מה כולל התואר של דבר?]
       [תארי ה' בלתי אפשריים]
       [מה פירוש ה' אחד?]
פרק י

       [ביאור הכינוי "אחד"]
פרק יא

       [דרך התרבות הנמצאים מה' האחד]
       [כיצד נובע הריבוי מן האחד?]
       [השכל הפועל = הספירה העשירית = שבת]
       [השבת - בת זוג של ישראל]
פרק יב

       [מהם המלאכים?]
              [דעת פילוסופים]
              [דעת חלק מבעלי התורה]
              [דעת התורה]

פרק יג

       [איך יתכנו פעולות שונות מאל אחד?]
       [דעת אבן סינא]
       [דעת אבוחמד]
       [דחייה]
       [דחיית שיטת השניות]
       [יתכן שדבר יהיה טוב ורע]
       [יש רע שהוא טוב נסתר]
       [ה' האחד בורא את הריבוי]
       [סיכום]
פרק יד

       [דברי הנביאים על תכונות ה']
       [דיבור בלשון בני אדם]
              [גאווה אצל ה']

פרק טו

       [השמחה אצל ה']
       [ביאור שהשמחה במעונו]
       [שמחת האדם מול שמחת ה']
       [השגת ה']
פרק טז

       [שחוק ולעג אצל ה']
פרק יז

       [מקום ביחס לה']
       [צד ביחס אל ה']
              [דעת אריסטו: צד מתייחס למקום]
              [תשובה]

פרק יח

       [הזמן ביחס לה']
       [קדמון]
       [נצחי]
       [מדידת הזמן ומהות הזמן]
       [הזמן עד ליום הרביעי]
              [קדמות]

פרק יט

       [תארי ה' - גם הם מעל הזמן]
       [השכל הנבדל כפוף לזמן]
פרק כ

       [שימושי המילה "כל"]
              [כל הפרטים של כלל]
              [רוב הדבר]
              [חלק מהכלל]
              [כל = מכל]

פרק כא

       [ה' מסולק מן החסרונות]
       [ריבוי תארים]
פרק כב

       [תארי ה' מצד פעולותיו ולא מצד עצמו]
       [תארים מצד עצמו - אסורים]
פרק כג

       [תארי ה' על דרך השלילה]
       [שני סוגי תארים: מצד עצמו ומצד פעולותיו]
פרק כד

       [תארים שאינם מעשיו ואינם תארים שוללים]
       [החומר מונע מהשיג מוחשות ומושכלות]
       [רוצה]
פרק כה

       [תארי ה' הם "בלתי בעלי תכלית"]
       [בלתי בעל תכלית בזמן]
       [בלתי בעל תכלית בחשיבות]
       [בלתי בעל תכלית במספר]
       [ביאור תהלים קל"ט כהסבר ידיעת ה']
פרק כו

       [התואר "ברוך" ביחס לה']
       ["ברכה" - הוספת טוב ושפע]
       [ברכה - הצלחת הבנים]
       [לשון ברוך כטופס ברכות]
       [ביאור תהלים קמ"ה כסיכום השבח לה']
פרק כז

       [אמת - הגדרתה והסברתה כתואר ה']
       [משה ליד הסנה]
              [הביטוי "הוא"]

פרק כח

       [שם הוי"ה ושמות ה']
       [השאלה בשם הוי"ה]
       [שם הוי"ה על המלאכים]
       [דיבור מלאכים כאילו הם ה']
       [השתחוואה למלאך ותפילה אליו]
       [שמות מלאכים בתפילה]
       [השמות בתפילות ביאורם]
       [לימוד קבלה רק מפי רב]
פרק כט

       ["אור"]
       [השוואת האור להכרת ה']
              [משל: יחס העטלף והנשר אל האור]

       [אור השכל]
       [הקשת - הגוונים]
       [מגבלות החושים בראיית הרוחני]
פרק ל

       [דרגות בהשגת האור השכלי]
       [במה יש הבדלי דרגות בהבנת ה']
       [הבנת ה' בדרך שלילת התארים]
פרק לא

       [חלקי העולם: תחתון, גלגלים, מלאכים]
       [קשר בין עולם הגלגלים לעולם התחתון]
       [המניעים את הגלגלים - שכלים נבדלים]
       [הכוח הקושר את חלקי המציאות]
       [חלוקת המציאות לשלושה בהתגלות לאליהו בהר חורב]
              [המלאכים - אש]
              [שלושת העולמות מונהגות ע"י ה']


הקדמה
פרק א

       [האדם נזר הבריאה]
       [מי עדיף - אדם או בעלי חיים?]
       [הצורות מתפתחות מהחסר אל השלם]
       [לאדם כלים כלליים]
       [האדם יכול ללמוד בשכלו את המידות הפרטיות מבע"ח]
       [פרקי שירה]
פרק ב

       [תכלית האדם נובעת משלמותו]
       [תכלית השכל - עיון ולא מעשה]
       [יתרון חוש השמע על חוש הראייה]
       [שלמות המציאות ושלמות התכלית]
פרק ג

       [הפילוסופים: תכלית האדם - השגת המושכלות]
       [דחיית שיטת הפילוסופים]
       [המדעים המדויקים לא יביאו שלמות]
       [תהלים י"ח: מהי הדרך מחקר להשגת ה'?]
       [השלמות - בדברים האלוהיים שאין בם טעות]
       [הוכחה שאין המושכלות עיקר]
       [דוד המלך שנא פילוסופיה ואהב תורה]
פרק ד

       [הבדלים בין בני אדם בקניין השלמות]
       [קניין השלמות לשכלים הנבדלים ולגלגלים]
       [השלמת בע"ח]
       [שלמות האדם]
פרק ה

       [השלמות מושגת במעשים וכוונה]
       [שלמות הגלגלים - תנועתם לעשות רצות ה']
              [ברכת הלבנה]

       [השלמות תושג בעשייה מעשה בכוונה]
              [שלמה המלך על השגת השלמות]
              [ירמיהו על השגת השלמות]

       [ראוי שיתכוון האדם לעשות רצון ה' בלבד]
       [תכלית האדם - קיום הנפש בעולם הבא]
פרק ו

       [הפעולות האנושיות המביאות לשלמות]
       [הגבלת הפעולות מביאות השלמות]
       [דרך להבחין במעשה טוב - היותו משמח]
פרק ז

       [קושי בקביעת הטוב לפי השמחה בעשייתו]
       [אי אפשר לדעת את הרצוי לה' בדרך המחקר]
       [הנבואה - הדרכה להשגת השלמות]
       [יש פעולות שאדם מכירם מטבעו]
              [קורבן קין]

       [גם הדברים השכליים צריכים השלמה בנבואה]
פרק ח

       [השפע האלוהי אינו טבעי]
       [מעשי קסמים]
       [שדים]
       [התחברות למתים, אוב]
       [מנהגי אלילות בנצרות]
       [עבודה זרה וטומאת המקדש]
       [הרצון לדעת עתידות יתממש על ידי נביא]
       [מטרת הנבואה - הדרכת האדם ולא אמירת עתידות]
       [הנבואה אינה עניין טבעי]
       [הסיבות לטעויות החוזים בכוכבים]
       [אמיתת הנביא]
       [סיכום: רק הנבואה מדריכה את המעשים האלוהיים]
       [דרגות בנבואה]
       [מדרגת משה בנבואה]
פרק ט

       [מדוע גוונים שונים בנבואה?]
       [ויכוח כותי עם רבי מאיר על השינויים בנבואות]
       [איך מתאר מראה הנבואה את המציאות?]
       [חלום כהדגמה לנבואה]
פרק י

       [מציאות נבואה וחילוף מדרגותיה]
       [סדר התפתחותו של האדם]
              [חמש דרגות התפתחות ראשונות השגת המוחשות]
              [שלוש דרגות נוספות על המוחשות]
              [מדרגה עליונה: רוח הקודש]

       ["מתנבאים" חושבים שהם נביאים ולעתים יצדקו]
       [דרגה 1 בנבואה: התגברות הכוח הדברי: חלומות אמת]
              [נבואה על ידי כוח דברי ודמיוני גורמת לנבואה מתוך פחד וחרדה]

       [דרגה 2. "מחזה"]
       [דרגה 3. ראיית צורות נכונות]
       [דרגה 4. מדרגת משה]
       [תכונות הקודמות לנבואה]
       [נביאים צדיקים וחסידים]
       [ההבדל בין הנסים שעשה משה לנסי נביאים אחרים]
פרק יא

       [תתכן נבואה בלא הכנה]
              [נבואת אלישע]
              [נבואת יהושע]
              [נבואת שבעים הזקנים]

       [נבואה למי שאינו מוכן לה, באמצעות נביא או בלעדיו]
              [השפע בא באמצעות רק הארון]

פרק יב

       [תכלית הנבואה - הכוונת העם]
       [הנבואה שורש מסתעף מתורה משמים]
       [השגחה שורש מסתעף משכר ועונש]
פרק יג

       [האם יכולה דת אלוהית להשתנות?]
              [בחינה מצד הנותן]
              [בחינה מצד המקבל]
              [בחינה מצד הדת]

       [אולי התורה ניתנה לפי מצב התחלתי של העם?]
פרק יד

       [יתכנו בתורה שינויים מהיתר לאיסור ולהפך]
       [דעת הרמב"ם: התורה לא תשתנה לעולם]
       [דחיית פירוש הרמב"ם]
       [איך בית-דין עוקרים דבר מהתורה לשיטת רמב"ם?]
       [יתכן שינוי בתורה מצד הבורא]
פרק טו

       [מדוע ישתנו מצוות מאדם לנח ולישראל?]
       [מה חטאו קין והבל?]
       [הנזק באכילת בשר]
       [דעת קין]
       [דעת הבל]
       [טעותו של קין]
       [דעתו של שת]
       [דעות קין הבל ושת - שלוש דעות בבני אדם]
       [מדוע הותרו קורבנות לנח]
       [איסור הריגה]
       [הגבלת התורה לאכילת חלק מן החיות]
       [מסקנה: ייתכן שדבר אסור יהפוך למותר ולהפך]
פרק טז

       [האם הלשונות חוקת עולם ודומיהם מביעים נצח? ]
       [מניין החודשים מתשרי במקום ניסן]
       [שינוי הכתב העברי לאשורי]
       [מניין חדש של החודשים]
       [יש אפשרויות להתיר איסורים]
פרק יז

       [דרגות בנבואה ובנביאים]
       [בין משה לישעיהו]
       [טעותו של ישעיהו]
פרק יח

       [ההבדל שבין דבר ה' לדבר נביא]
       ["אנכי" ו"לא יהיה"]
       [שאלות על רמב"ם]
       [הטעויות של עובדי עבודה זרה]
       [שתי הדברות לתקן את טעויות הדור]
              ["אנכי" - הוכחה לנבואה והשגחה]
              ["לא יהיה" - שלילת עבודת מלאכים או כוכבים]

       [מדוע חזר להזהיר על עבודה זרה אחרי עשרת הדברות?]
       [הדברות הבאות - להורות השגחה פרטית ותורה משמים]
       [ההבדל בין שתי הדברות הראשונות ליתר הדברות]
       [נביא אינו יכול לבטל את "אנכי" ו"לא יהיה"]
פרק יט

       [שלוש המצוות הבסיסיות אינן יכולות להשתנות]
       [האם שאר המצוות יכולות להשתנות?]
       [שינויי משה ממצוות בני נוח]
       [יש לעזוב עניין רק כשמתברר שרצון ה' לבטלו]
       [דרך הבירור]
       [הסיבה שהאמינו במשה]
       [לא יתכן שנביא אחר יסתור את דברי משה]
       [מה צריך נביא לעשות כדי שייאמן?]
       [מדוע שמעו לירמיהו לשנות את החודשים והכתב?]
       [נביא שיבוא לבטל מצווה - לא ייאמן]
       [התנאים בם נאמין לנביא נגיד משה]
       [אין הכרח לחשוב שתשתנה תורה]
       [תשובה לנוצרים הטוענים שיש תורה חדשה]
פרק כ

       [האם ייתכן שיקום נביא כמשה?]
       [בלעם]
       [משה ביקש שהנבואה תחול רק ברצון ה' ובאופן נסי]
              [הראני נא את כבודך]
              [מדוע נבואת משה אינה שורש?]

       [האם יתכן שתשתנה התורה?]
       [מדוע מנה רמב"ם שלא תשתנה התורה עיקר?]
פרק כא

       [מצוות התורה - כפשוטן]
       [נגד הניסיון הנוצרי לפרש המצוות כזמניות]
       [פרשות שהובנו כרמזים]
פרק כב

       [התורה שבידינו היא שנתנה בסיני]
       [ספר התורה שמצא יאשיהו]
       [תקופת עזרא]
       [הבדלי נוסח בתרגומי התורה]
       [תיקון סופרים]
פרק כג

       [תורה שבעל-פה נחוצה להבנת התורה]
       [י"ג מידות]
       [אחרי רבים להטות]
              [מחלוקת ר' יהושע ור' אליעזר בתנור של עכנאי]

       [הסכמת ההמון אינה מחייבת]
פרק כד

       [חלקי התורה]
       [1. דעות]
       [2. חוקים]
       [3. משפטים - מוסר]
       [בדת נימוסית - משפטים]
       [טיפול הדת הנימוסית במשפטים - פגום]
              [דוגמה: עונשו של גנב]

       [תהלים קמ"ז מתאר את היות ה' חכם, רוצה ויכול]
פרק כה

       [טענות הנוצרים נגד שלמות התורה]
       [תשובה לנוצרים]
       [הצעה: באלו דברים תתכן אמונה?]
       [שלמות התורה מצד החומר]
       [שלמות התורה מצד הפועל]
       [שלמות התורה מצד התכלית]
              [הצלחת אמונה אינה ראייה לצדקתה]

       [שלמות התורה מצד הצורה]
              [שלמות התורה בחלק המצוות שבין אדם למקום]
              [קרבנות]
              [קרבן הלחם והיין]
              [האמונה בקרבן הלחם והיין נוגדת את המושכלות]
              [טענת הנוצרים שישו היה משיח בן דוד]
              [ראיות הנוצרים מהתנ"ך]
              [שלמות התורה במצוות שבין אדם לחברו]
              [גלות רוצח בשוגג]
              [שיטות המשפט של הנוצרים]
              [חוסר הידע של השליחים בתורת משה]
              [העברת השבת ליום ראשון]
              [שלמות התורה בחלק המידות]
              [תהלים י"ט בשבח התורה ושלמותה]

פרק כו

       [עשרת הדברות]
       [הלוח הראשון]
              [אנכי]
              [לא יהיה]
              [לא תשא]
              [זכור את יום השבת]
              [כיבוד אב]

       [הלוח השני]
              [לא תרצח]
              [לא תגנוב]
              [לא תנאף]
              [לא תענה]
              [לא תחמוד]

פרק כז

       [עיקר המצוות כוונת הלב]
              [מטרת המצוות - קניין השלמות]
              [הימנעות מעשות רע - גם היא מוליכה לשלמות]
              [איך קונים שלמות במצוות לא תעשה?]

פרק כח

       [בכל חלקי התורה מצוות עשה ולא תעשה]
              [דעות]
              [חוקים]
              [משפטים]

       [איך מביא העיסוק במשפטים שלמות?]
       [הבחינות במצווה: המעשה והכוונה]
       [כוונה בלבד - אינה כלום]
       [שילוב מעשה וכוונה]
       [למשפטים בתורה תכלית נוספת מתיקון החברה]
       [התועלת במצוות - הכניעה לה']
פרק כט

       [האם התורה תיתן שלמות גם בחלקיה?]
       [ריבוי המצוות נותן סיכוי לכל אחד]
       [ריבוי המצוות כדי לתת אפשרות לקיים חלק מהם]
       [השגחה פרטית למקיימי מצוות רבות]
       [השכר בעולם הבא לפי רוב המצוות והכוונה]
פרק ל

       [קיום המצוות גורם להשגת מדרגות שונות]
              [1. לכל מצווה דרגה המושגת על ידה]
              [2. הבדלים בכוונה]
              [3. ריבוי פעולות בעשיית המצווה]
              [4. ההבדל במספר המצוות שעושה האדם]

       [ההבדלים בין בני אדם גורמים לדרגות שכר שונות]
       [תרי"ג מצוות מסיני]
       [דוד העמידן על י"א - תהלים ט"ו]
       [ישעיה העמידן על שש]
       [מיכה העמידן על ג']
       [חבקוק העמידן על אחת]
פרק לא

       [תכלית קיום המצוות - יראת ה']
       [העשייה בעולם הזה - יפה לשעתה]
       [הנצח - בעשייה האלוהית]
       [יראת ה' - כוללת כל המצוות]
       [שמירת מצוות שוות ערך ליראת ה']
פרק לב

       [מהי יראת ה'?]
       [יראת העונש]
       [יראת הרוממות]
       [יש צורך בשני סוגי יראה]
       [איוב על שני סוגי היראה]
פרק לג

       [השמחה - מציאת השלמות]
       [העונש הגדול לעובד מתוך עצבות]
       [איך אפשר לשלב שמחה ויראה?]
       [היראה הטובה - עדות לבריאות הנפש]
       [השמחה - שלמות וקיום דבר]
       [המשפטים מתקבלים בשמחה]
       [החוקים - צריך כניעת השכל שיתקבלו בשמחה]
       [השמחה בעדות]
פרק לד

       [איך אפשר לשלב יראה ושמחה?]
       [עובד מאהבה]
       [יראת ה' אינה סיבה למורך לב]
פרק לה

       [אהבת ה']
       [שלוש סיבות לאהבה]
       [סיבות לאהבת ה']
       [אהבה שלמה ואהבה מחולקת]
       [האהבות לה' לפי גיל האדם]
       [שכל, נפש ורוח באהבת ה']
       [ואהבת את ה' אלוהיך]
פרק לו

       [אהבת ה' - עינוג הנפש]
       [סוגי אהבה]
       [אהבת ה' אצל אברהם]
       [עקדת יצחק]
       [דבר שאינו בבחירה - אין לו ערך]
פרק לז

       [האם תתכן אהבת ה' אותנו]
       [סוגי אהבה: 1. אהבה בין שווים]
       [2. אהבה טבעית]
       [3. אהבה יחסית]
              [אהבת המלך לעמו]
              [אהבת אב לבנו]
              [אהבת איש לאשה]

       [טיבה של אהבת ה' אותנו]
              [אהבת ה' אותנו אינה אהבת הדומים]
              [אהבת ה' אותנו - אהבה יחסית]

       [אהבת ה' את ישראל - "חשק"; "סגולה"]
       [טיבה של אהבת ה' את ישראל]


הקדמה
       [סדר הדיון]
פרק א

       [ה' יודע כל המעשים]
       [האם ידיעת ה' מונעת הבחירה?]
       [הבחירה של האדם קובעת מעשיו]
       [א. כוזרי ורס"ג: ידיעת ה' אינה סיבה למעשים]
       [ב. ה' יודע את הסיבתיות של הדבר האפשרי]
פרק ב

       [יתכנו גישות נוגדות המביאות למסקנות זהות]
       [התורני מחבר את שיטת הפילוסוף ובעל חכמת המשפטים]
פרק ג

       [החוש מעידים כי יש בחירה]
       [מגבלות השכל]
              [דוגמה: אין להבין את התנועה היומית]

       [הרמב"ם על בחירה וידיעה]
       [מגבלות השכל האנושי]
              [ידיעת ה' בלתי בעלת תכלית, ולכן אינה כידיעתנו]
              [המונח "ידיעה" - שיתוף שם בינינו לבין ה']

       [הכל צפוי והרשות נתונה]
פרק ד

       [דעות בהשפעת הכוכבים על האדם]
       [א' - הכוכבים מכוונים את האקלים ודומיו]
       [ב' - הכוכבים קובעים את גורל האדם]
       [הכוכבים מכוונים גם במה שאין בם]
       [דחיית דעה ב]
              [לדעת הפילוסופים הנחות שגויות]
              [בקורת ההנחות של הפילוסופים]
              [אמונות טפלות]

       [גזרת הכלל תופסת את הפרט]
       [הוראות הכוכבים ניתנות לביטול]
פרק ה

       [שלוש אפשרויות בבחירה]
       [ביקורת הדעה שהכל הכרח]
       [ביקורת הדעה שהכל בחירה]
       [ביקורת הדעה שהכל שילוב בין הכרח ובחירה]
       [מסקנה: יש פעולות בחירה ופעולות הכרח]
       [פעולות בחירה]
       [פעולות הכרח נגזרות מהמערכת את מהשגחה]
              [זכות או חטא קודמים מונעים את הבחירה]

       [פעולות מעורבות מגזירה ובחירה]
       [הבלבול אצל הבריות]
       [ספר איוב על בעיית הגזרה וההשתדלות]
       [הרע והטוב הם בדרך שכר ועונש]
פרק ו

       [בחירה והשתדלות]
              [השתדלות בדברים אפשריים או מעורבים]

       [השתדלות בפעולות ההכרח]
       [ההשתדלות נחוצה גם שהגזרה העליונה מחיבת!]
       [החריצות נחוצה בכל תחום]
פרק ז

       [השגחה פרטית]
       [בגנות הפילוסופים השוללים ההשגחה]
       [מה טיבה של ההשגחה הפרטית?]
       [צדיק ורע לו - סיבה לפקפוק בהשגחה]
              [טענת איוב: תם ישר הוא מכלה]

       [טענת רשע וטוב לו חריפה יותר]
       [ניתוח ספר איוב בשאלת ההשגחה]
       [חטאם של חברי איוב]
       [תשובת אליהוא]
פרק ח

       [א. ראיות להשגחה בספר איוב מעניינים כוללים]
       [1. הִגָּלוּת היבשה ראיה לרצון הבורא]
              בראיות הלקוחות מהעניינים הכוללים.

       [בריאת העולם בדברי ירמיהו]
       [בריאת העולם בתהלים ל"ג]
       [2. המטר]
              [דבר ה' לאיוב: המטר אינו טבעי]
              [דברי הנביאים על היות המטר סימן להשגחה]

פרק ט

       [ב. ראיות להשגחה בספר איוב מענייני האדם]
       [1. ההשגחה: השתדלות שאינה מועילה]
       [2. מידה כנגד מידה - ראיה שיש שופט צדק]
       [3. התגלות בחלום]
פרק י

       [ג. ראיות להשגחה בספר איוב: מצד השכל]
       [1. מצד המקבל: השכל המייחד את האדם - ראיה להשגחה]
              [איוב על השגחה פרטית הנובעת מהכוח השכלי שבאדם]
              [תהלים ח' על השגחה פרטית הנובעת מהכוח השכלי שבאדם]

       [2. ראיה להשגחה מצד הנותן]
              [2.1 ה' בגדולתו לא יניח עוול בעולם]
              [2.2 מענה אליהוא הרביעי: האדם הוא יציר ה' - ולא ייעזב]

       [המטר והרעם מוכיחים חכמה ויכולת]
פרק יא

       [השגחה על בעלי החיים]
       [דרכים בהשגחה על בני-אדם]
              [1. נבואה וחלום]
              [2. שליח]
              [3. הארה אלוהית]
              [4. מחלות - דברי אליהוא באיוב ל"ג]
              [5. מאסר]

פרק יב

       בהסרת תלונות רשע וטוב לו
       [1. מצד הטוב לאומה או מזל]
       [2. גמול על מעשה טוב]
       [3. בגלל השגחה על אחרים או להיפרע מהם]
       [4. חיזוק לב הרשע]
              [4.1 חיזוק לב שלא ישובו, או ארכה שישובו]
              [4.2 ניסיון לצדיקים]

       [5. יתכן ואין הטוב טוב]
פרק יג

       בהסרת תלונת צדיק ורע לו
       [בני אדם טוענים שרע להם משלוש סיבות]
              [1. בגלל אשמתו]
              [2. החוטא שכח את החטא]
              [3. אדם רוצה דברים שאינו זקוק להם]

       [תשובת רמב"ם: הצדיק אינו צדיק, הרע אינו רע]
       [ארבעה הסברים לצדיק ורע לו]
       [1. בגלל טבע ההוויה]
       [1.2 בגלל שלא בקשו רחמים על האומה]
       [1.3 כפרה על כלל האומה]
       [2. כפרה על קל שחטא]
              [שלא יחטא]

       [3. הצדיק סובל בגלל הרשע]
              [בגלל חטא אבותיו]
              [חטא אבות על בנים]

       [4. ייסורים של אהבה]
              [4.1 מירוק עוונות קלים ביותר]
              [4.2 ניסיון]
              [ייסורים]
              [4.3 ייסורין של אהבה]
              [ניסיון - להרגיל את הצדיק לממש את מחשבותיו]
              [ניסיון מתן תורה]
              [ניסיון נביא השקר]
              [ניסיון העקדה]
              [ייסורים של אהבה בדברי הגאונים]

פרק יד

       [צדיק ורע לו בדברי הנביאים (א)]
       [למה הנביאים והחכמים מתרעמים על בעיית הצדק?]
       [תהלים ע"ג: תשובת לשאלת הצדק האלוהי]
פרק טו

       [צדיק ורע לו בדברי הנביאים (ב)]
       [מדוע שואלים הנביאים את השאלה שאסף ענה עליה?]
       [ראיית אי צדק מצערת גם אם יודעים תשובה]
       [שאלת הנביאים: מדוע הרשע מביא רעה לצדיק?]
פרק טז

       תפילה [א]
       [התפילה - עדות לאמונה בהשגחה]
       [התפילה כגורם להשפעת חסד]
       [השפע מתקבל מן הכוכבים לפי מידת ההכנה של האדם]
       [טעות עבודה זרה]
       [לכוכבים אין יכולת ואין רצון]
       [תפילת השבים]
פרק יז

       תפילה [ב]
       [תנאי המשפיע "חסד גמור"]
              [1. בלתי משתנה]
              [2. עצמאי]
              [3. בידו לעשות דבר והיפוכו]
              [4. אין מעכב בידו]

       [תפילה לה']
       [הכנות לתפילה]
פרק יח

       תפילה [ג]
       [הסיבות לפקפוק בתפילה]
       [איוב מפקפק בתועלת התפילה]
       [גזרות ה' תלויות במעשה האדם]
       [איך מועלה התשובה?]
       [תשובת צופר לאיוב]
       [השתנות רצון ה' ע"י תפילה דומה לשאלת ידיעה ובחירה]
       [תשובת אליפז לאיוב]
פרק יט

       תפילה [ד]
       [ברכות מהן?]
       [תשובה: הברכות מורכבות מנבואה ומתפילה]
       [ברכת כוהנים]
       [הברכות תפילה והכנה למקבל]
       [עניין אליהו ואלישע]
       [סמיכת היד]
       [ברכת כוהנים]
       [המברך אינו יכול להפסיק את הברכה]
פרק כ

       תפילה [ה]
       [ערך התפילה ביחס לשאר המצוות]
       [התפילה מועילה לכל נושא]
       [ועבדתם את ה' אלוהיכם - זו תפילה]
פרק כא

       תפילה [ו]
       [תפילות שאינן נענות - תפילת משה]
       [ביאור דברים ד' - תפילת משה]
              [שלושת סוגי המות הבאים על אדם]

       [תפילת יחיד ותפילת ציבור]
פרק כב

       [מדוע גזר דינו של משה היה בשבועה?]
       [חטא מי מריבה]
              [פירוש הרמב"ם]
              [פירוש הרמב"ן]
              [פירוש ר"י אלבו]
              [נביאים וצדיקים משנים סדרי בראשית]
              [חטאם של משה ואהרן]
              [החטא: מיעוט אמונה וחילול ה']

פרק כג

       תפילה [ז]
       [מילים חיוביות ושליליות וייחוסם לה' בתפילה]
       [בכיו של הקב"ה]
       [אין לאדם לקבוע מעצמו לשונות תפילה]
       [שלשה דברים הנדרשים כדי שהתפילה תתקבל]
       [תפילת רחוקים זקוקה לחיזוק במעשה]
       [דרגת הגדולים בתפילה]
פרק כד

       תפילה [ח]
       [סיבות שהתפילה לא תתקבל]
       [התפילה המובחרת]
       [התפילה הראויה היא בכללים ולא בפרטים]
פרק כה

       תשובה [א]
       [התשובה - דרך להשגת שכר כללי לנפש]
       [ניתוח פרשת התשובה בדברים ל']
       [ההגיון אינו נותן מקום לתשובה]
       [קל לשוב בתשובה, והיא מביאה חיים וטוב]
       [תשובה מיראה ומאהבה]
       [חיזוק לב הרשעים]
       [חיזוק לב סיחון]
       [תשובה מיראה בגלל אמונה בהשגחה היא תשובה]
       [תשובה מאהבה]
       [סיכום: תשובה מיראה ומאהבה]
פרק כו

       תשובה [ב]
       [דרכי התשובה]
              [1. מחשבה]
              [2. דיבור]
              [3. מעשה]

       [מונעי התשובה]
              [1. העלמת החטא]
              [2. התנצלות]
              [3. אהבת הממון]

       [תשובת שאול בעניין עמלק]
       [שנות מלכותו של שאול מחושבים עד המלכת דוד]
       [עונש שאול בעניין עמלק]
       [הסבר נוסף לעניין העונש]
       [תכונות נדרשות ממלך]
       [תכונות שאול ודוד בהתאם לנדרש ממלך]
       [תשובת דוד על בת-שבע]
              [שלושת תחומי התשובה ]

       [התשובה - עשיית מעשים הפוכים לעבירות]
פרק כז

       תשובה [ג]
       [איך תבטל חרטת דברים מעשה פסול?]
       [האדם אחראי לפעולותיו הרצוניות שנעשו בבחירה]
       [סוגים של "אונס"]
       [הגדרה של פעולות רצוניות]
       [אם אינו מעונין בתוצאות - המעשה אונס או טעות]
       [מהו בעל תשובה?]
פרק כח

       תשובה [ד]
       [התשובה הכרחית לתכלית האדם - השארות הנפש]
       [דרכי פיתוי היצר]
       [לכל אדם הרהורי עבירה]
       [התשובה - חסד ה' לכפר על הרהורי כפירה]
פרק כט

       [שכר ועונש (א)]
       [מציאות השכר והעונש]
       [דעות שונות במהות השכר]
       [1. אין לאדם נפש מיוחדת - ואין שכר ועונש]
       [2. השכר והעונש גופניים, ובעולם הזה]
              [צדוק ובייתוס: השכר במקרא הוא גשמי]
              [דחיות]

       [3. השכר נפשי בלבד, ובעולם הבא]
              [דעת הפילוסוף: אין השגחה, אבל יש שלמות לנפש אחר המוות]
              [דחיית דעת הפילוסוף]
              [מהי הנפש?]
              [טוב לו שלא נברא משנברא]
              [גלגול נשמות]

       [4. השכר גם גשמי וגם רוחני]
פרק ל

       [שכר ועונש (ב)]
       [שתי דעות בעניין השכר שאחר המות]
       [דעה א' - רמב"ם: עיקר השכר לנפש בעולם הבא]
              [תחיית המתים]
              [הוכחות לשיטת הרמב"ם]
              [פעולות גוף מעידות על הגורם לפעולות]
              [הכוח המניע את נפש האדם]
              [פעולת הנביא או החסיד בחומר העולם]
              [נפש האדם אינה נפסדת, נפש החיות נפסדת]

       [דעה ב': רמב"ן ורמ"ה: השכר לגוף ולנפש אחר התחייה]
              [האדם כולל הכל, והוא זקוק לגוף להשלמתו]
              [תחיית המתים בגוף חדש]

       [דחיית שיטת ר' אהרן]
       [דחיית הרמב"ם]
       [אמונת הנוצרים]
פרק לא

       [שכר ועונש (ג)]
       [דחיית דברי הרמב"ן]
              [המשנה בפרק חלק היא יסוד דברי רמב"ן]
              [פירוש אחר למשנה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא]

       [גן-עדן - מיד לאחר המוות]
       [העולם הבא - כל מה שאחר המוות, וגם כינוי למדרגה העליונה]
       [ארבעה זמנים לקבלת השכר]
              [ארבעה מיני שכר בברכת יוצר]

פרק לב

       [שכר ועונש (ד)]
       [צער במוות למרות המעבר למציאות נכבדה ביותר]
              [הנפש רגילה להשתמש בחושים כדי להגיע באמצעותן להפשטה]

       [המשכיל יכסוף למוות]
       [דעת צדיקים על המוות]
פרק לג

       [שכר ועונש (ה)]
       [שכר ועונש בשיטת רמב"ן ורמב"ם]
              [1. הרמב"ן]
              [2. הרמב"ם]
              [השכר: התאמת ההשגות השכליות לאמת המוחלטת]
              [משל]

       [מדרגת המאמינים על פי השמועה והקבלה]
       [השכר בעולם הבא לא ניתן להשגה]
       [העונש - קונפליקט בין תאוות ורוחניות]
       [גיהנום - מקום מוגבל לנפש להענישה]
פרק לד

       [שכר ועונש (ו)]
       [דרגות בעונש]
       [לאחר שנים עשר חודש עולים דרגה]
       [הנפשות משתוקקות לקיים מצוות]
פרק לה

       [שכר ועונש (ז)]
       [תחיית המתים]
       [תחייה ולא יצירה חדשה]
              [תחיית המתים]

       [ברכת מחייה מתים]
       [דרך תחיית המתים]
       [גורל הקמים לתחיית המתים]
       [מי יקום בתחיית המתים]
              [פירוש הפסוק "ורבים מישני עפר יקיצו"]

       [זמן תחיית המתים]
       [הגוף יקום או הנפש]
פרק לו

       [שכר ועונש (ח)]
       [השכר והעונש נצחיים או זמנים?]
              [טענה כי ראוי שהשכר יהיה זמני]
              [טענה כי ראוי שהשכר יהיה נצחי]
              [דחיית טענה כי ראוי שהשכר יהיה נצחי]
              [ראוי שהעונש יהיה נצחי]

       [במה יזכה האדם לשכר נצחי?]
פרק לז

       [שכר ועונש (ט)]
       [עונש הממרה נמדד לפי גודל המצווה]
              [תורת הגמול בתהלים צ']
              [תהלים צ"א - תשובה לשאלות בתהלים צ']

פרק לח

       [שכר ועונש (י)]
       [אם העונש נצחי - כל אדם יקבל רק עונשים]
       [תשובה]
              [הפיכת העונש מזמני לנצחי - רק לאוהביו]
              [תורת השכר והעונש במיכה ז]
              [תורת השכר והעונש בתהלים ק"ג]

פרק לט

       [הייעודים הרוחניים (א)]
       [מדוע לא נזכר בתורה ייעוד רוחני?]
              [קשה להבין גמול רוחני]
              [2. השארות הנפש הנה דבר טבעי]

פרק מ

       [הייעודים הרוחניים (ב)]
       [הייעודים בתורה לכלל האומה ולא יתכנו להיות נפשיים]
       [השכר הפרטי אינו מפורש בתורה]
       [ראיות שהשכר האישי לא נזכר בתורה]
              [א. מפרשת אחרי מות]
              [ב. מפרשת ראה]
              [ג. מפרשת האזינו]
              [ד. מתהלים כ"ה]
              [ה. ממשלי י"א]
              [ז. מישעיהו נ"ז]
              [ח. מזכריה ג']

פרק מא

       [היעודים הרוחניים (ג)]
       [הכוח המייחד את האדם - יכולת השגת המושכלות]
       [הכל מסכימים בקיום עונש לנפש]
       [הכרת - עונש לנפש, והוכחה להשארות הנפש]
              [עקדת יצחק - הוכחה לאמונה בנצחיות הנפש]

       [שאלה: מדוע התורה הזכירה את הישארות הנפש רק ברמיזה?]
       [תשובה: בתורת אברהם יעודים נגד הטבע]
       [תורת משה כתורת אברהם - מציגה שחרור מהטבע]
       [המצוות - גורמות לתוצאות לא מובנות]
       [הטבע משועבד לתורה]
              [המתקת המים במרה - ראיה לשלטון התורה על הטבע]
              [פירוש הפסוק "שם שם לו חק ומשפט"]

       [האותות והמופתים הוכחה כי יש גם גמול נפשי]
פרק מב

       [האמונה בביאת המשיח אינה עיקר]
       [פירוש הנבואות על ביאת המשיח]
       [נבואות ישעיה על ימות המשיח]
       [נבואות דניאל על המשיח?]
       [האמונה במשיח לדעת מפרשים אלה היא קבלה בלבד]
              [פירוש לא יסור שבט מיהודה]
              [פירוש "הנה מלכך יבוא לך"]

       [הנבואות על צמיחת ישראל לא התקיימו עדיין]
              [ראיה מירמיהו]
              [ראיה מיחזקאל]
              [ראיה מנבואת גוג]
              [ראיה מאיכה]

פרק מג

       [דרכי הבנת המציאות]
              [מציאות בפועל]
              [מציאות בכוח]

       [מגבלות החוזים בכוכבים]
              [החוזים בכוכבים קשורים לזמן מיוחד]
              [החוזים בכוכבים אינם יודעים את כל הסיבות]
              [פירוש שופטים ה': נבואת דבורה על אם סיסרא]

פרק מד

       [אמיתות דברי הנביאים]
       [אמיתות הקבלה]
       [ברית ישראל וה']
פרק מה

       [ברית - קשר אהבה בין שנים]
       [הסבר דרך כריתת הברית]
       [האוהב שומר סודות]
              [ה' מגלה לאברהם את העתיד לאחר ברית בין הבתרים]

       [המילה - קשר נצחי בין ישראל לה']
פרק מו

       [ביטחון (א)]
       [מבחן האמונה: בימי העוני תקווה, ובימי העושר אמונה]
              [תיאור הבטחון בה' בתהלים מ"ד]

פרק מז

       [ביטחון (ב)]
       [התקווה והתוחלת הכרחיים לביטחון]
       [1. תקוות החסד - משובחת]
       [2. תקוות הכבוד יותר בטוחה]
       [3. תקוות ההבטחה - בטוחה]
       [סיכום]
פרק מח

       [ביטחון (ג)]
       [ביטחון כללי ופרטי]
       [בטחון בספר איכה]
       [תקווה בתפילות דוד - תהלים ק"ל]
פרק מט

       [ביטחון (ד)]
       [התקווה והתוחלת לה' נותנים מנוחה לנפש]
              [פירוש "לך דומיה אלוהים בציון" - תהלים ס"ה]

פרק נ

       [תרעומת הנביאים על הגלות]
       [1. מצד החסד]
              [תרעומת על הגלות בתהלים פ"ח]
              [תרעומת על הגלות בתהלים פ"ט]

       [2. תרעומת ההבטחה]
       [3. תרעומת הכבוד]
פרק נא

       [טוב גמור - לא ישתנה]
       [ההוויה וההפסד מחליפים זה את זה]
       [תענוגי העולם הזה מעורבים ברע]
       [תענוגי העולם הבא אינם נפסדים]
              [ההפסד נגרם על ידי סתירה בין הפכים]

       [שלום - הסכמה בין ההפכים]
              [פנחס ואליהו]

       [כוחו של השלום]