אגדות חז"ל - ניתוח ספרתי

ניתוח אגדות חז"ל בכתב העת "מעמקים"
דבורה אביקם / עיון בשני סיפורים מיניאטוריים מספרות חז"ל - נדרים נ"א
רחל אררט / עיון ספרותי באגדה "רבי ויוחנן וריש לקיש" - בבא מציעא פא
יהודית בר-יש"ע גרשוביץ / האישה מצידון - ניתוח ספרותי והצעות להוראה - שה"ש רבה א, לט
נילי בן-ארי:
הזוג מצידון - מדרש שיר השירים רבה א' ל"א
המטרונה ורבי יוסי - ויקרא רבה ח, א
רבי אלעזר בן רבי שמעון, והמכוער - תענית כ, א
הערות לסוגיית 'אחר' - השוואה בין הבבלי למקורות הארצישראליים - חגיגה טו, א
אב ובנו, המורד והמוסר - רבי שמעון בן יוחאי ורבי אלעזר בן שמעון - שבת לג-לד
יאיר ברקאי / מכוער - תענית כ, א
יפה זלכה / סיפורי מעשי חכמים בתלמוד ובמדרש
חגית מיטלמן / רחל אשת ר' עקיבא וברוריה אשת ר' מאיר
שמואל פאוסט:
מות בניו של רבי מאיר - מדרש משלי לא
צדקה ישראלית עדינה - שבת קנו, ב
עצירת גשמים ותשובה - בראשית רבה לג, ג
בת הקיסר ושפחת הזהב - סנהדרין לט, א
מכות, סוסים ופחד מוות - גיטין יד
מותו של רב אדא - בבא בתרא כב, א
עמו אנכי בצרה - מדרש איכה רבה, פתיחתא
על מסעות ומצעות - מנחות מד, א
מרתא בת בייתוס - גיטין נו
עלייתו של רבי זירא - ירושלמי ברכות ב'
בן בבל שעלה לארץ ישראל ואשתו - נדרים סו, ב
הרהורי תשובה [ברכות י, א; סנהדרין לז, א]
זכויותיהם של תלמידי חכמים - בבא בתרא כב, א
תלמידי חכמים ועמי הארץ - ויקרא רבה ט
יונתן בן עמרם ורבי - בבא בתרא ח, א
כוס יגונים - גיטין נח, א
הוא אוכל ואני אטול? - חולין קז, ב
דן לכף זכות - שבת קכז, ב
קבלת גרים - בר"ר ע; שבת לא, א
רבי יהושע בן פרחיה וישו - סנהדרין קז, ב
רב ספרא והמינים - עבודה זרה ד, א
בת הקיסר ורבי יהושע בן חנניה - חולין ס, א
משיח בלא זמנו - בבא מציעא פה, ב
ניחום אבלים - מועד קטן יח, א
מות בנו של רבי עקיבא - שמחות ח, יג
ניחום אבלים - אבות דרבי נתן יא
עסקי שידוכין - כתובות נב, ב
רב יוחנן ורב כהנא - בבא קמא קיז, א
רב יוסף בנו של רבא - כתובות סג, א
רמי בר תמרי - חולין קי, א
שמועה שיש עמה קלון - מועד קטן יז, א
תפילות של צדיקים - תענית כג-כד
שמעון שטח / רב אחא בר יעקב ובנו - קידושין כט