םירק השמ ליא ברה תאמ


:'א קלח - םיניינעה ןכות


םיידי תליטנו ןיליפת ,תיציצ
תיציצב תרהוז היפוג בויח .א        
(ימוג תוריס =) םיג"ס ליגרתב ןיליפת תווצמ .ב        
המכשה רדסמב םיידי תליטנ .ג        

הרותה תאירקו הליפת
עסמב הרשע הנומש תליפת .ד        
העיסנ תעב הבישיב הליפת .ה        
(א) החירזה ינפל תירחש תליפת .ו        
(ב) החירזה ינפל רוביצב תירחש תליפת .ז        
(ג) החירזה ינפל תירחש תליפת .ח        
הליפת ינפל הליכא .ט        
תופפכ םע הליפת .י        
הליפת ידגב .אי        
שאר יוסיכ אלל תוכרבו הליפת ,ש"ק .בי        
ץ"ש תרזח לוטיב .גי        
רוביצב הליפת וא הרותה תאירק .די        
תבש לש הרותה תאירק תמלשה .וט        
ישימחו ינש לש הרותה תאירק תמלשה .זט        

תוכרב
תולקתהב סנ יל השעש תכרב .זי        
הכילהב ןוזמה תכרב .חי        
קחדה תעשל ןוזמה תכרב .טי        
לכואה תעשב םייתד תוצבקתה .כ        

תבש
(א) תבשב ריצ דומיל .אכ        
(ב) תבשב ריצ דומיל .בכ        
תבשב קוסמ תקנזה .גכ        
(א) תבש תלבק רחאל תוכאלמ תיישע .דכ        
(ב) תבש תלבק רחאל הכאלמ תיישע .הכ        
םיבראמל האיציב תבש תאצוה .וכ        
המדאה יבג לע תבשב םיידי תליטנ .זכ        
(א) תבש יללחמ תחטבא .חכ        
(ב) תבש יללחמ תחטבא .טכ        
(א) תורצח בוריע .ל        
(ב) תורצח בוריע .אל        
תבשב דויצ לע המיתח .בל        
(א) תבש םוחתל ץוחמ האיצי .גל        
(ב) תבש םוחתל ץוחמ האיצי .דל        
(ג) תבש םוחתל ץוחמ האיצי .הל        
(ד) תבש םוחתל ץוחמ האיצי .ול        
םיסיכ לקפ לוטלט .זל        
תבשב הדובע סיטרכ יולימ .חל        
תבשב ם"ישמגנ קולדת .טל        
תבשב ן"לנב שומיש .מ        
(א) תבשב הרוסא העיסנל תופרטצה .אמ        
קוסמ תקנזה לוטיב .במ        
תבשב רויסב םלב רוא קותינ .גמ        
שאה לעש ריסמ תבשב לישבת תאצוה .דמ        
"ץמוק" ישנא תחטבא .המ        
תבש לילב תוננוכל ר"טול תווצ תסינכ .ומ        
תבשב רדג-תעיגנל העיסנ .זמ        
תבשב הליל ירויס רוחיא .חמ        
סנפ תרזעב תבשב קשנ תקידב .טמ        
תבשב םירמושל ןוזמ תעסה .נ        
(א) תבשב תיעצבמ תוליעפמ הרזח .אנ        
(ב) תבשב תיעצבמ תוליעפמ הרזח .בנ        
(ג) תבשב תיעצבמ תוליעפמ הרזח .גנ        
(ד) תיעצבמ תוליעפמ הרזח .דנ        
בכרב תבשב םירמוש תפלחה .הנ        
תבש לילב שדיק אלש ימ .ונ        
תבשב םיילענ יוקינ .זנ        
תבשב רויס לולסממ היטס .חנ        
.ק.מ ידי לע תבשב רמוש תמכשה .טנ        
(א) תבשב בוטר דגבב לופיט .ס        
(ב) תבשב בוטר דגבב לופיט .אס        
ריקחת ךרוצל תבשב העיסנ .בס        
םישקומ הדש ידי לע בוריע .גס        
הלעפהב רוא יוביכו הקלדה .דס        
(א) תבשב תבש תדועס ילכ תחדה .הס        
(ב) תבשב תבש תדועס ילכ תחדה .וס        

הנשה שאר
ךילשת תרימאל םוחתל ץוחמ האיצי .זס        
םילייחל תוחילס תרימא ןמז .חס        
תודיחיבו ברועמ ןיינמב רפוש תעיקת .טס        

רופיכ םוי
םירופיכ םויב ברק-להונ ךלהמב תויאבצ םיילענ תליענ .ע        
הליענ תליפתל ןימולשת .אע        
םירופיכה םויב תיעצבמ תוליעפ .בע        
(א) רופיכ םויב הציחר .גע        
(ב) רופיכ םויב הציחר .דע        
רופיכ םויב םצ אלש ימל הרותל הילע .הע        

םירופ
הליגמה תאירקב הקספה .וע        
הרימש ןמזב הליגמ ארקמ .זע        

תוינעת
םצ אלש לייח םע תוליעפ תפלחה .חע        
הילדג םוצב תעייסמ ןחוב .טע        

דעומה לוח
(א) דעומה לוחב תרופסת .פ        
(ב) דעומה לוחב חוליג .אפ        

יללכ
םיטוונב םירבקו הרז הדובע תומוקמ .בפ        
ינפוג יוקיל תמלעה .גפ        
עצבמ ינפל תינפוג השלוח תרתסה .דפ        
הרימש תדמע תשיטנ .הפ        
םומ תרתסה לע חווד .ופ        
השאב הלוגמ שאר לומ שודיק .זפ        
םצמוצמ רועישב הכוס .חפ        
            תוכן תושבע             תוכן דיני צבא