חידות / רבי יהודה הלוי
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

חידות

מחבר: רבי יהודה הלוי

חידות

 ומה בוכה בלי עין ועפעף,

בבכיה ישמחו בנים ואבות

בעת תשחק ולא תבכה בעינה,

בשחקה, תעציב כל הלבבות?

 

ומה מת על פני ארץ משלח

וערב יקברוהו האנשים,

ויחיה תוך קבורתו יוליד ילדים,

יצאו כולם לבושים?

 

ומה עיוור אשר עינו בראשו

ובו צורך לכל דרי נשיה,

אשר ייגע ימי חייו להלביש מתי ארץ

והוא ערום ועריה?

 

ומה ציפור אשר יקיא שחורים,

ישרים גם תמימים בעברים

והוא חלש והוא גיבור והוא עול

והוא אילם ירנן כמהירים

והוא לא חי וגם לא מת,

ודמו ישו מרפא למו קטב מרירים?

 

כלי מכלי לאין תכלית וקצה,

והוא קטן, בידך תאחזהו,

ורחוק ממך לתפוש אשר בו,

ואם עין בעין תחזהו?

 

ומה מלך במגבעת אדומה,

ומלבושו תכלת, חור וריקמה,

בהילכו גבה לבו,

וקולו יעורר הישנים מתנומה?

 

רביעית מם בראש השם,

ומם כפול באחריתו,

וחשבון מם ומחצית מם

ושישה יפתרו אותו?

 

יעלת חן תשאלני:

 "את מי חשקת בצבאות?"

ואומר לה:

"אם לא תדעי - הסירי את השש מאות!"

 

 

 עננת המטר

 

 הקולמוס

 

 את

 

מראה

 

 יוסף

מחט

 

 תרנגול

 

 גרעיני חיטה