.םהירוהל םידלי ןיב ,וידליל בא ןיב :החפשמה ינב ןיב םיסחיב תקסוע וז תרבוח
תרבוחה ."םינבו תובא" תרבוחה תרגסמב רבכ ולפוט וז תרבוחבש םיאשונה ןמ המכ
ארמגה תויגוס - הרקיעו ,('י-'ט תותיכב) ארמג םידמולה םינבל תדעוימ "םינבו תובא"
תשקב הנדו העידיה תא הביחרמ וז תרבוח .םינבו תובא יסחיב תונדה ןישודיק תכסמב
.י-ט תותיכב תונבל רקיעב תדעוימ איהו ,החפשמה ייחמ םיאשונ לש רתוי הבחר

תרבוחה יקרפ
תא סנרפלו ןוזל באה לש ויתובוחב ןד "וידלי תא סנרפל באה תבוח" - ןושארה קרפה
.הז אשונב םימכח תונקת רוריב ךות ,וידלי
אלמל באה לעש ,תודחוימ תובוח המכ ללוכ - "ןהיטרפל באה תווצמ" - ינשה קרפה
.(תונמוא ודמלל ,השיא ואישהל ,הרות ודמלל ,ןוידפ ,הלימ) וינב יפלכ
,ונייהד ,עבטמה לש ינשה דצה תא גיצמ - "באה לע ןבה תווצמ" - ישילשה קרפה
.(ארומ ,דוביכ) באה יפלכ םידליה לש םהיתובוח
יבויח" - יעיברה קרפה :השיאה לש הדמעמל םישדקומ ישימחה קרפהו יעיברה קרפה
קרפהו ,ןהב תבייח השיאהש תווצמה לש יתכלה רוריבל שדקומ - "תווצמב םישנ
. תועינצל תונבהו השיאה תבוחב קסוע ישימחה

וידלי תא סנרפל באה תבוח :ךשמה

"םתובא תיבל" ןכותל הרזח