תוכן העניינים


מצוות השמיטה
שבת בראשית ושבת הארץ
השמיטה מדאורייתא
המלאכות האסורות בשנת השמיטה מהתורה
איסורי דרבנן בשנה השביעית
"לאכלה"
"מה נאכל?"
ספיחין
קדושת פירות שביעית
אוצר בית דין
הטיפול בגינות נוי בשנת השמיטה
הטיפול בעציצים שבבית בשמיטה
"כי תבואו אל הארץ"
גבולות ארץ ישראל לעניין השמיטה
השמיטה בתקופתנו
"גיבורי כוח עושי דברו"
שמיטת כספים

נספחים:

טעמי מצוות שמיטה