אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר
עין יעקב ה"כ / הרב יעקב בן חביב
חידושי אגדות ד"כ / מהר"ל מפראג
חידושי הרשב"א על ההגדות ח"א
עין אליהו ד"כ / הרב אליהו שיק
שביבי אגדה / הרב ש. ירושלמי
באורי הגר"א על אגדות הש"ס ה"כ / הרב אליהו מווילנא
חפץ חיים על אגדות הש"ס / הרב ישראל מאיר הכהן
שעורים בהגדות חז"ל כב' כרכים / הרב חנוך גבהרד
עין אי"ה ד"כ / הרב אברהם יצחק הכהן קוק
מעיין חתום / הרב משה פיליפ
כור לזהב / הרב יהודה אידל שערשעווסקי
קבוצת כתבי אגדה / הרב אברהם שטרן
אפיקי ים ב"כ / הרב יצחק איזיק חבר
בן יהוידע ה"כ / הרב יוסף חיים מבגדד
צפירת צדק / הרב רפאל וולפוביץ
לקוטי בתר לקוטי ה"כ / הרב שמואל אלטער
עין ישראל ב"כ / הרב ישראל איסר שפירא
משאת משה ב"כ / הרב משה צבי איידעלשטיין
כבוד חכמים / הרב צבי אלימלך קאליש
עיני שמואל / הרב שמואל אהרון ראבין
שערי קודש ה"כ / הרב יצחק הכט
לאור האגדה / הרב גרשון זאב דמשק
בית יעקב ב"כ / הרב יעקב היבשער
מעיין גנים / הרב דוד מנחם דיינארד
משנת יוסף / הרב יוסף ליברמן
המצרף / הרב אברהם דוב דובזערוויץ
באור אגדות חז"ל ו"כ / הרב דניאל גולדשטוף
מאורות נתן / הרב נתן נטע אלעווסקיא
אורח ישרים ד"כ / הרב מנחם צבי טאקסין
אגדות מהרי"ט ה"כ / הרב יואל טייטלבוים
תורת מנחם על אגדות הש"ס / הרב מנחם מנדל שניאורסון
פניני קול מנחם / הרב מנחם מנדל טאוב
עיון מנחם ב"כ / הרב מנחם סגל פאללק
מדרש שלמה / הרב שלמה צדוק