אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר
חיפוש (Google)


אגדה שבועית


ברכות

שבת

עירובין

פסחים

ראש השנה

יומא

סוכה

ביצה

תענית

מגילה

מועד קטן

חגיגה

יבמות

כתובות

נדרים

נזיר

סוטה

גיטין

קידושין

בבא קמא

בבא מציעא

בבא בתרא

סנהדרין

מכות

שבועות

עבודה זרה

הוריות

עדויות

זבחים

מנחות

חולין

בכורות

ערכין

תמורה

כריתות

מעילה

תמיד

נדה

ידים

עוקצין


היכל האגדה
בית מדרש לאגדות חז"ל

אתר זה מכיל את אגדות חז"ל, מן התלמוד הבבלי ומהתלמוד הירושלמי, כפי שהם סדורים בספר הקדמון 'עין יעקב'.

בנוסף, לכל קטע מוצמד פירוש תמציתי, וכן לקט נבחר של הפניות לספרי המפרשים הקלאסיים.

בהמשך ישולבו באתר מאמרים מפרי עטם של רבנים וחוקרים בני זמננו העוסקים בפרוש האגדה

תוכנית עתידית: מלבד אוצר בלום לאגדה, מתעתד האתר לשמש כבית מדרש פומבי ללומדי האגדה, הצמאים להעמיק בדברי חז"ל בענייני מוסר, מחשבה יהודית, הליכות חיים, וחקר העולם.

סדרת הספרים - שעורים בהגדות חז"ל               ספר מעיין חתום - שערים לאגדות חז"ל