אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר


מסכת בבא מציעא
האם אפשר להגדיר בן אדם לפי המקצוע שלו? - בבא מציעא דפים סג - ע / הרב חנוך גבהרד
שוק בריא אינו מקום לנוכלים המזנבים בחסרי הנסיון - בבא מציעא דפים נ - נח / הרב חנוך גבהרד
אשכחיה לאליהו בבית הקברות - מסכת בבא מציעא דפים קיב - קיט / הרב חנוך גבהרד
בית הכסא כמשל למקום לינקוי כל סוגי הפסולת - מסכת בבא מציעא דפים קה-קיב / הרב חנוך גבהרד
אמור נא לי איפוא אהובי... - בבא מציעא דפים סג - ע / הרב חנוך גבהרד
חוזר בתשובה לא יזיכר לעצמו חטאיו הישנים - בבא מציעא דפים סג - ע / הרב חנוך גבהרד
מייתי דובי בקרנייהו - מסכת בבא מציעא דפים קה-קיב / הרב חנוך גבהרד
שכר פסיעות - מסכת בבא מציעא דפים קה-קיב / הרב חנוך גבהרד
רשעים צריכים לאכול פחות מאשר צדיקים - מסכת בבא מציעא דף עא' / הרב חנוך גבהרד
עין רעה פוגעת רק במי שהוא בעצמו פוגע בעינו הרעה באחרים - מסכת בבא מציעא דפים קה-קיב / הרב חנוך גבהרד
הנצרך לבריות מאבד את העצמאות! - מסכת בבא מציעא דפים ע - עז / הרב חנוך גבהרד
ההשלכות של הלוואה בריבית הם על כל החיים - מסכת בבא מציעא דפים ע - עז / הרב חנוך גבהרד
אנשים שמנצלים אחרים לא שורדים לאורך זמן. - מסכת בבא מציעא דפים קה-קיב / הרב חנוך גבהרד
המלווה ללא שטר מאבד חברים - מסכת בבא מציעא דפים ע - עז / הרב חנוך גבהרד
והסיר ה' ממך כל חולי - מסכת בבא מציעא דפים קה-קיב / הרב חנוך גבהרד
הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה - מסכת בבא מציעא דפים קה-קיב / הרב חנוך גבהרד
"על מה אבדה הארץ? על עזבם תורתי" - מסכת בבא מציעא דפים פה - צא / הרב חנוך גבהרד
אנחנו מה שאנחנו, בגלל המודעות וההרגשות! - בבא מציעא דפים נז - סג / הרב חנוך גבהרד
"זכאי לנס" כטענה ממונית - מסכת בבא מציעא דפים קה-קיב / הרב חנוך גבהרד
מה אנחנו צריכים ללמוד מאיסור ריבית - מסכת בבא מציעא דף עא' / הרב חנוך גבהרד
"שערי דמעות לא ננעלו" ישנם דמעות וישנם דמעות.. - בבא מציעא דפים נז - סג / הרב חנוך גבהרד
את ההופעה מכנים החכמים "אתה" ואת האוכל "הבטן שלך. - בבא מציעא דפים נ - נח / הרב חנוך גבהרד
חשיבותה של הקביעות בחייו של האדם - מסכת בבא מציעא דפים קיב - קיט / הרב חנוך גבהרד
איסורי התורה אינם כפופים לנימוקים! - מסכת בבא מציעא דפים קיב - קיט / הרב חנוך גבהרד
כל ישראל בני מלכים הם - מסכת בבא מציעא דפים קיב - קיט / הרב חנוך גבהרד
מלין-שכר גוזל את נפש הפועל ואת נפש עצמו - מסכת בבא מציעא דפים קיב - קיט / הרב חנוך גבהרד
אתם קרואים אדם - מסכת בבא מציעא דפים קיב - קיט / הרב חנוך גבהרד
אל תאמר: איני יכול, אמור: איני רוצה! - מסכת בבא מציעא דפים קיב - קיט / הרב חנוך גבהרד
מהו גדר 'אמירת אמת'? - מסכת בבא מציעא דף כג / צוות האתר
ר' יוחנן נותן כללים להשקעה בהון סיכון - מסכת בבא מציעא דף כט / צוות האתר
בין בית המדרש לעולם המעשה: שימוש בחכמה רוחנית להצלחה בעולם גשמי - מסכת בבא מציעא דפים פג -פה / צוות האתר
בין בית המדרש לעולם המעשה: שתי בחינות בשילוב התורה עם הארץ - מסכת בבא מציעא פג-פה / צוות האתר