אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף כב ע"ב

הלך ר' יהושע ונשתטח על קברי בית שמאי ואמר נעניתי לכם "עצמות" בית שמאי וכו' כל ימיו הושחרו שיניו מפני התעניות – [צ"ע מפני מה לא מסופר בגמרא אם באו אליו סיוטים בחלומותיו בלילה מפני ביטוי זה, כמו שאירע לרב נחמן שהתבטא כך על שאול המלך (יומא כב ע"ב)? והישוב לזה כי שם מדובר על כבוד מלך, ומלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול] – תאוה לעינים

דף כז

עכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו – עיין מהרש"א בבא בתרא ס' ע"ב ד"ה ת"ר כשחרב הבית באחרונה

ת"ח אין אור גיהנם שולט בהם - [צ"ע כי בזוהר משמע שהלומד תורה אינו נענש בגיהנם, וכן משמע כאן בגמרא, והא כיצד? הרי דינו צריך להיות חמור מכל אדם אחר? אלא יש לחלק, אם החטא נודע לבריות, חטאו חמור מאד. ואם אינו נודע לבריות, מכסים עליו] - שו"ת מהרי"ט ח"א סי' ק'; מובא ב"דברי שאול"

ת"ח אין אור גיהנם שולט בהם - מאור ישראל

פושעי ישראל, אין אור גיהנם שולטת בהם – [עיין תוספות. ונראה הפירוש שבפושעי ישראל אינה מכלה אותם, כי יתוקנו לעתיד. ומכל מקום יורדים הם לגיהנם] – י' מאמרות, חקור דין, ח"ג פרק טו

פושעי ישראל אין אור של גיהנם שולטת בהם וכו' שהם מלאים מצות כרימון – [כמו במזבח ציפוי הזהב כעובי דינר הגין על העץ שתחתיו שלא ינזק באש, כך מצוותיהם של הפושעים מגינים עליהם] - מהרש"א

פושעי ישראל, אין אור גיהנם שולטת בהם – [אש של גיהנם מטהרת אותם מזוהמתם, אבל אינה מכלה אותם] – ספר חרדים, מובא ב"לקוטי בתר לקוטי"

פושעי ישראל, אין אור גיהנם שולטת בהם - של"ה דף רמ: (הל' תשובה, מוסר, דרך חיים, אחרי י"ז תנאים, כלל ו' בהערה)

פושעי ישראל, אין אור גיהנם שולטת בהם - מחשבות חרוץ 116

פושעי ישראל, אין אור גיהנם שולטת בהם - מאור ישראל

ת"ח אין אור גיהנם שולטת בהם – [צ"ע הרי עלה עשן מקברו של אלישע אחר? אלא הוא חמור יותר שהיה מכיר את בוראו ומכוין למרוד בו] – מהרש"א

ת"ח אין אור גיהנם שולטת בהם – [צ"ע כי להלן בסוגיא זו מבואר כי גם על פושעי ישראל אמרו אין אור גיהנם שולטת בהם, קל וחומר מקיר המזבח שאינו נאכל? אלא בת"ח האש דולגת מהם ואינה נוגעת כלל. ואצל פושעי ישראל אף שהאש דבקה בהם, אינה מחסירה מהם ויוצאים שלם מהגיהנם] – גר"א, מובא ב"מעשה רב החדש" (עמ' כה) של ר' מרדכי הלוי עפשטיין, בנו של הגאון "בעל הפרדס" ר' אריה ליב עפשטיין

ת"ח אין אור גיהנם שולטת בהם – [ההבדל בין פושעי ישראל רגילים לבין תלמידי חכמים, שהראשונים אמנם אש אוחזת בהם אבל אינם כלים כי אין האש חמה ולוהטת. אבל ת"ח כאילו נמשחו בשמן סלמנדרא ואינם סובלים מהאש כלל] – עיני יצחק

פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון – [עוד עיין מפרשים, הבאנו במגילה ו ע"א; סנהדרין לז ע"א)

פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון – [כיצד נקרא לו "פושע ישראל" אם הוא מלא מצוות כרימון? אלא היצר מטעה אותו שזו מצוה, ובאמת היא עבירה. לכן נקרא "פושע ישראל" (כי לא למד)] – יערות דבש, מובא ב"לקוטי בתר לקוטי"

פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון – [ריקם בפועל אבל מלאים במצוות במחשבה] - בניהו

פושעי ישראל שמלאים מצוות כרימון – הנצי"ב, על שיר השירים, ד, יג