אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף צח

"ויהי דבר ה' אל יונה שנית לאמר" (יונה ג, א) שנית דברה עמו שכינה, שלישית לא דברה עמו – [והא שכתוב "ויאמר אלהים אל יונה ההיטב חרה לך" (יונה ד, ד-יא) הם דברי תוכחה, ולא דברי נבואה] – מהרש"א

דף ק ע"ב

"להיות לך לאלהים ולזערך אחריך" (בראשית יז) מאי קמזהר ליה רחמנא (לאברהם) הכי קאמר ליה לא תינסב כותית ושפחה, דלא תיזיל זרעך בתרא – [צ"ע הא כיצד נשא אברהם את הגר שפחת שרי? והישוב לזה] – מהרש"א (אמר המלקט: עיין "אור החיים" על בראשית טז, ה)

דף קא ע"ב

"וקראו לו זקני עירו ודיברו אליו (ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה)" (דברים כה, ח). מלמד שמשיאין לו עצה ההוגנת לו. שאם הוא ילד והיא זקנה; הוא זקן והיא ילדה אומרים לו 'מה לך אצל ילדה'? 'מה לך אצל זקנה? כלך אצל שכמותך, ואל תכניס קטטה לתוך ביתך!" – [מניין לחז"ל לדרוש כך? אלא המשך הפסוק הוא "ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה" וצ"ע מן הסתם אמרו לו לייבם ולמה שהפסוק תפש את השלילה? אלא פשט הפסוק שייעצו לו לא לקחת אותה, ולכן ההמשך הוא "ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה"] – לקוטי בתר לקוטי