אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף קט

לעולם ידבק אדם בג' דברים - אגדות א' 146; נתיב א' 219 (שלום, ב)

לעולם ידבק אדם בג' דברים – מהרש"א

ויתרחק מג' דברים – מהרש"א

רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים – [פירשו התוספות שמדובר באלו המפתים אותם להתגייר, ולא מדובר בגרים שבאים מעצמם ומתאמצים להתגייר, שבזה יש לפעמים עונש אם לא מקבלים אותם. עיי"ש כמה ראיות לכך]

קשים גרים לישראל כספחת – [לפי שאינם בקיאים במצוות, והרגילים אצלם נמשכים אצלם ולומדים מן מעשיהם] – רש"י

קשים גרים לישראל כספחת – [(א) לפי שאינם בקיאים במצוות ומביאים פורענות לעולם; אבל לא מטעם ערבות, כי אין אנו ערבים עליהם; (ב) וי"א קשים הם כי בל"ו מקומות הזהיר הקב"ה לא לאנות אותם (לא לצער אותם) ואי אפשר שלא יצערום; (ג) וי"א שמפני הצורך לקבלת גרים גולים ישראל הבין האומות; (ד) ור' אברהם הגר מפרש כי הגרים בקיאים במצוות ומדקדקים בהם יותר מישראל ומזה נעשה קטרוג על ישראל] – תספות על קידושין ע ע"ב; עא ע"א

קשים גרים כספחת – [כי ע"י זה נעשים ישראל ערבים גם בשבילו (ופירוש זה דלא כהתוספות הנ"ל)] – מהרש"א ד"ה רע ירוע כי ערב זר

קשים גרים כספחת – [כי כל ספחת היא תוספת, וזה פגם בדבר] - אגדות ב' 150

קשים גרים לישראל כספחת – [ובכל מקום מצאנו שהיו הגרים לישראל סיבה למכשולות ונזקים, במדבר במעשה העגל, וכן בשאלת הבשר, והאספסוף אשר בקרבו] - רבנו בחיי (דברים כא, סוף י"ד ומקורו ברמב"ם, הל' איסורי ביאה, סוף פרק יג)

התוקע עצמו לדבר הלכה - גר"א (שיר השירים ג, ז)

האומר אין לו אלא תורה – [כי ע"י הלימוד כשלעצמו אין האדם בפועל. רק אם יעשה מעשה] - נתיב א' 31, 72 (תורה, ז, יז); אגדות א' 147; תחילת דרוש על המצוות 50

האומר אין לו אלא תורה - גליון מהר"ץ חיות

האומר אין לו אלא תורה - צדקת הצדיק, ריא
כל שישנו בעשיה, ישנו בלמידה – [דרש מרישא לסיפא, ובמקום אחר דרש להיפך מסיפא לרישא] – מהרש"א

תוקע עצמו לדבר הלכה וכו' ומדמי מילתא למילתא, ואית ליה רבה ולא אזיל משאיל –
לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו –

הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב לה – [מדובר על לשכת הגזית] – רש"י (וכן הוא במדרש במדבר רבה (יא, ג) כך כתב כאן מהרש"א וכן בדבריו על סנהדרין ז סוף ע"א ד"ה לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו. ודלא כתוספות דלהלן

הנה מטתו שלשלמה ששים גבורים סביב לה – [רמז לששים רבוא של עם ישראל] – תוספות