אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף פו
רבי עקיבא בתרמילו - עיין מהרש"א, וכן בקידושין כז,א "יד עניים הוה"

לא היו מעמידים שוטרים אלא מן הלוים - נצי"ב, שמות, הרח"ד סוף פ' בא

לא היו מעמידים שוטרים אלא מן הלוים - משך חכמה, תחילת פ' קרח