אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף צו
מונע תלמידו מלשמשו, פורק ממנו יראת שמים – [התלמיד קונה מדה זו מצד שהוא ירא מרבו. כי מורא רבך כמורא שמים] - אגדות א' 160

למס מרעהו - פתח עינים


דף צט

אין אונאה לקרקעות – [כי אמנם מחירו נמוך עכשיו אבל אם יחזיקו בו זמן, אפשר שבמשך הזמן יעלה מחירו יותר. אבל במטלטלין, מניין נדע אם יתקיימו המטלטלין ולא יפסדו?] – כלי יקר, ויקרא כה, יד