אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף ל
הכל בידי שמים חוץ מן צנים פחים – [כי קור וחום יוצאים אל הקצה ויוצאים מהיושר. אבל הקב"ה הוא היושר] - מהר"ל, אגדות ג' 53 לבבא מציעא קז ע"ב; - [כי הם נזק במתפעל, ולא ע"י פעולת הפועל] - גור אריה, דברים י, יב (מהד' מכון ירושלים, פסקא ט, עמ' קסה-קסח)

הכל בידי שמים חוץ מן צנים פחים – [אבל ודאי שע"י פשיעה יכול האדם להזיק לעצמו גם בלי גזירת שמים, כמו לעבור תחת קיר נטוי וכיו"ב] – תוספות; מהרש"א

חוץ מן צנים פחים – [איזה צנים פחים לא נכללו בזה] – תוספות

חוץ מן צנים פחים – [יש לחלק בין ב' סוגים. צנים פחים שבתוך גוף האדם ויש לו חום או דמו מצטנן מפני איזו מחלה פנימית, יש בידיו של אדם להישמר מהם ע"י זהירות במה שאוכל. אבל צנים פחים שבטבע העולם החיצוני כמו מזג האויר ומחליאים את האדם, על זה הביא הפסוק "ואין נסתר מחמתו" (תהלים יט, ז)] – לשמוע בלימודים, ובזה מתורצת קושיית התוספות (מובא ב"לקוטי בתר לקוטי")

צנים פחים – גר"א על משלי כב סוף פסוק ה

צנים פחים – בינה לעתים, עת משפט, סוף דרוש מקודש לר"ה

צנים פחים – תורת חיים על ע"ז דף ג' ד"ה כדרבי חנינא

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים - נתיב ב' 21 (יראת ה', א), אגדות ג' 53 (ב"מ ק"ז), גבורות השם, 247 (נו), גור אריה, דברים י, יא

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים - פרי צדיק (א' 17 ,20 שבת, סוף ג')

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים - תורה תמימה דברים י, יב (ס"ק יב)

מי שנתחייב סקילה - ספר חסידים, תרע"ח

דין ארבע מיתות לא בטלו – [וכן דין ועונש גלות לא בטלה, כי המחוייב גלות הוא נע ונד ועובר דירה מבית לבית. עונש זה הוא לדורות כדכתיב בפרשת גלות רוצח בשוגג: "והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם" (במדבר לה, כט)] – אמרי שפר, מובא ב"לקוטי בתר לקוטי" (אמר המלקט: וזה נרמז בדברי ר' צדוק, "צדקת הצדיק", פסקא פב) (אמר המלקט: יש בדורותינו הרבה שנאלצים לעבור דירה ממקום למקום, הם ובני משפחתם. ולפעמים זה מפני שהוא נכשל בכעס או עון אחר הדומה לשפיכת דמים).