אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף נד ע"ב

נו"ן סמ"ך עי"ן, נונא (דגים) הם סמא (תרופה) לעינים – [בזה יש לדרוש תלונותיהם של ישראל "בלתי אל המן עינינו" (במדבר יא, ו), כי חסרה להם תרופה זו] – מהרש"א

דף נה

שעושה את עצמו כמדבר – [כמדבר שהוא מופקר לכל, ומלמד תורה בחינם לכל] – רש"י

שעושה את עצמו כמדבר – [אדם שאיננו עניו, הוא גשמי. וכיצד תשכון בו התורה? וטעם שהתורה ניתנה במדבר] - נתיב א' 11; אגדות ב' 21

שעושה את עצמו כמדבר – [כלומר מוכן ללמד לכל אחד ואחד] - הנצי"ב, במדבר כא, כ הרח"ד

תורה ניתנה לו במתנה – [כלומר, אינו שוכח מה שלמד] - הנצי"ב, במדבר כא, כ הרח"ד

וממדבר מתנה - נתיב א' 11 (תורה, ב); דרשה על התורה 17

וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל – [דרשו המלה כי היה צ"ל הנחל, ולא נחליאל] - מהרש"א ד"ה אם משים אדם, וכן ד"ה והנה לפי פירוש
וממדבר מתנה - מראית העין

כיון שניתנה לו במתנה, נחלו אל – [דרשו מלת "נחליאל" כי היה צ"ל "לנחל"] – מהרש"א

כל גיא ינשא – [אודות מלת "כל", שאפילו מי שה' הגביהו ונקרא "במות", אם מגביה עצמו ה' ישפילו להיות "גיא". ואם חוזר בו שוב ה' ינשא אותו לעתיד בבוא הגאולה] - מהרש"א; פתח עינים (על עירובין דף נד ע"א)