אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף כג

ב' שצלו את פסחיהם, אחד אכלו לשם מצוה ואחד אכלו לשם אכילה גסה – [הקשו התוספות והא לענין יום הכפורים אמרו שהאוכל אכילה גסה ביום הכפורים פטור, כי אין זו נחשבת אכילה? ועונה כי יש ב' אופני אכילה גסה. [א] קץ באכילה נוספת [ב] איננו קץ, אבל גם איננו צריך לאכילה נוספת ואינו אוכל לתאבון. ובזה האחרון מדובר כאן] – תוספות ד"ה פסח מיהו קא עביד (עיין "לקוטי בתר לקוטי" שהרחיב דברי ר' בצלאל רגנשבורג בגליון על הדף כאן, המציין לדברי רש"י כאן "שאכל מחמת תאוה שאכלו ברעבון" ואיננו "אכילה גסה" כמוזכר במסכת יומא)

ב' שצלו את פסחיהם - י' מאמרות, חקור דין ח"א, יג

אח נפשע, זה לוט שפירש מאברהם – [הפורש הוא יותר קשה מאותו שהיה רחוק מעולם] - אגדות ב' 26

כל הפסוק הזה על שם עבירה נאמר: "וישא לוט" וכו' –

למה נקוד על וי"ו "ולא ידע בשכבה ובקומה" - גור אריה, בראשית יט, לג

דף כג ע"ב

תמר זנתה, זמרי זנה – [זו התכוונה להתקרב לישראל, וזה התכוין להתרחק מישראל ולהתקרב לאומות] - אגדות ב' 26

צעירה דקרייה בן עמי וכו' "ואל תתגר בהם" כלל אפילו צעורי לא – [ודאי אין זה שכר לצאצאים משום מעשה של בתו של לוט בלבד, אלא היא תכונה סמויה בכל בני עמון כעם. ומאיזה טעם אין להתגרות בהם, כי מדריגתו של הצעיר הוא פנימי יותר (וחשובה יותר)] – מהר"ל, אגדות ח"ב 26

גדולה עבירה לשמה - עיקרים ח"ג כט

גדולה עבירה לשמה - נתיב ב' 48 (אהבת ה', ב)

גדולה עבירה לשמה – נפש החיים, סוף שער א'

גדולה עבירה לשמה - נודע ביהודה, דורש לציון, סוף דרוש ב'

גדולה עבירה לשמה - משך חכמה (סוף פי' להפטרה של פ' בשלח)

שמתוך שלא לשמה – [כאשר מתחיל לעשות מצוה, לבסוף יבוא לעשותה כהוגן] - אגדות ב' 26

שמתוך שלא לשמה בא לשמה – [לימוד תורה מביא לכח התגברות על יצר הרע. אבל היצר איננו מניח לאדם ללמוד. אבל אם ילמוד אדם לא לשמה אין יצר הרע מפריע, וממילא יבוא האדם ע"י זה לכח לכבוש את יצרו] - חיד"א, מראית העין

שמתוך שלא לשמה בא לשמה – [זה לא נאמר בכל מי שעושה שלא לשמה. כי אם עושה לשם כבוד או ריוח כסף, לא יגיע לעשות לשמה. אבל אם גם בעת שמקיים "לא לשמה" יש בכל זאת קצת כוונה לשם שמים, כמו הרוצה שיהיה לו כבוד כדי שיוכל להשפיע על הבריות לשמור את התורה, או שרוצה כסף כדי שיפרנס את בני ביתו כראוי, אע"פ שעיקר כוונתו היא שלא לשמה זה יגיע להיות לשמה] – הקדמת ספר ההפלאה (ובזה מבוארת שאלת הגמרא כיצד גדול העושה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה, שהרי "מתוך שלא לשמה בא לשמה"? שמדובר ב"לא לשמה" שיש בה בכל זאת גינונים של "לשמה")

שמתוך שלא לשמה בא לשמה – [יישוב אחר לשאלה הנ"ל של הקדמת בעל ההפלאה] – עין אליהו (דבריו מובאים ב"לקוטי בתר לקוטי")

קא מתהניא מעבירה - הנצי"ב, שאלתות, קדמת העמק פ"ג פסקא ד (דף 26)

טובתם של רשעים, רעה היא - מהרש"א על הוריות י ע"ב ד"ה כל טובתן של רשעים

טובתם של רשעים, רעה היא – [כי צדיק ורשע הם ב' הפכים, ולא יבוא טוב מהרע] - אגדות א' 145

טובתם של רשעים, רעה היא - דרכי נועם דף ח:

יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו לא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצאה ממנו רות – [צ"ע כיצד שייך לזקוף מעשה רות לבלק, ולקרוא לכך כאילו בלק עצמו בא לעשות לשמה? עונה מדרש "מאור האפלה" (בתרגום הגר"י קאפח) כי גם בלק כיון בקרבנותיו לשמה, כלומר קרא לה' מתוך צרתו "עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו", וזכה לשכר גדול כזה. ולא היה במעשיו "לא לשמה" אלא קרבנו עלה לרצון. ולכן אמרו שיעשה אדם שאר מעשיו אפילו לא לשמה, כי בהמשך עניניו יש סיכוי שפעם אחת יעשה לשמה] – מאור האפילה

שכר שיחה נאה – [בני עמון הם צנועים יותר, כמו שהצעיר מתעכב בלידתו והוא ממקום צנוע] - אגדות ב' 26

יקדים לדבר מצוה – [כי המצוה שהיא אלוהית, אינה תחת הזמן] - נתיב א' 74 (תורה, יז); נתיב ב' 188 (זריזות, ב)

ארבעה דורות – [כי אחר ד' דורות אינו בעולם אחד עם הקודמים. וזריזות למצוה היא עיקר שכר המצוה] - מהר"ל, נתיב ב', זריזות 188 סוף פ"ב

ארבעה דורות - נודע ביהודה, קמא חו"מ סי' א'