אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף צב

גובהן של לויים עשר אמות - [חז"ל דברו מחמת הראוי להיות, אילולא עיכוב הטבע וחומר הגוף] - מהר"ל, באר הגולה (באר ה) דף צ"ט; גבורות השם, תחילת פי"ח; אגדות ג' 93 ב"ב ע"ג שיצא דכוורא

קומתו של משה עשר אמות - אגדות א' 46; גבורות השם 81 (יח); [ביאור רעיוני] - גור אריה, במדבר כא, לה (מהד' מכון ירושלים, סוף פסקא לג, עמ' שנז-שנח)

קומתו של משה עשר אמות - הנצי"ב, שמות ב, י

רק על חכם, גיבור ועשיר - רמב"ם, פרק שביעי של הקדמה שלו לפירוש המשנה, אבות

שכינה על חכם, גיבור ועשיר – [כי השכינה תחול רק על אדם שהוא שלם] – אגדות א' 46

שכינה שורה על חכם, גבור, עשיר – [הצורך שיהיה עשיר, כי "וחכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים", קוהלת ט, טז)] - דרשות הר"ן, דרוש ג'

שכינה שורה על חכם, גבור, עשיר – [כי אין השכינה שורה על מקום חסר] - אגדות ב' 12

שכינה שורה על חכם, גבור, עשיר – [חכם, הכוונה בחכמות העולם] – מהרש"א על נדרים לח ע"א

שכינה שורה על חכם, גבור, עשיר – [על מה שכתב הרא"ש "שורה בקביעות"] - גליון ר"י עמדין

שכינה שורה על חכם, גבור, עשיר - תורה תמימה, במדבר יב, ג (ס"ק ב)

שכינה שורה על חכם, גבור, עשיר ובעל קומה – [מה הצורך בנבואה בכל המדות האלו? אלא אמרו בנדרים ל"ח שצריך שיהיה עניו. ואם אין לו כלל המדות הללו פשיטא במה יתגאה? אבל כיון שיש לו כל אלו, אז ענוה שלו משובחת] - בן יהוידע

שכינה שורה על חכם, גיבור, עשיר - צדקת הצדיק, קעז

שכינה שורה על חכם, גבור, עשיר - תוספת ברכה, במדבר יב, ג ד"ה בתלמוד מס' נדרים שכינה שורה על חכם, גבור, עשיר - עינים למשפט (על נדרים לח.)

דף צד
חי נושא את עצמו - רבנו בחיי (שמות לב, יז)

חי נושא את עצמו – [מחמת קלות תנועתו נחשב חי] - גבורות השם 89 סוף פי"ט; נתיב ח"ב 213 נתיב עין טוב

תלתא פרסי - מאור ישראל

דף צו

מקושש – [ע"פ תרגום יונתן, הוא חלל שבת כדי שידעו ישראל ליזהר כי המחלל שבת נהרג. וכיון שכיון לא לשם המלאכה עצמה, היה פטור. אלא שהעדים לא ידעו דברים שבלב ולכן דינו למיתה. ורצו הבנות להודיע שאין להעניש בניו אחריו] - מהרש"א על בבא בתרא קיט ע"א ד"ה וראויה פרשת מקושש

מקושש - גור אריה, במדבר כז, ג

מקושש - בן יהוידע, ד"ה גזירה שוה לא גמיר

מקושש זהו צלפחד - תורה תמימה במדבר טו, לב (ס"ק צט)

מקושש זהו צלפחד - מאור ישראל

בין כך ובין כך עתיד ליתן את הדין - בן יהוידע על ב"ב קיט. ד"ה א"ר חדקא

מן המעפילים – [מהיכן ידעו זאת חז"ל?] – מהרש"א

מן המעפילים - שפת אמת

מן המעפילים – [צ"ע הרי גם בזה הוא מגלה קלונו כאשר התורה הסתירה שמו? וצ"ל שפני התרגשות קשרם עם ארץ הקודש, אין פגמו גדול כל כך] – עין איה

ההוא לנזיפה בעלמא – [מרים נענשה יותר, כי היא פתחה בחטא] – מהרש"א