אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף קז

כינה אינה פרה ורבה – [כלומר אינו נולד מזיווג זכר ונקבה. וחשבו הקדמונים שהכינה נולדת מהזיעה. אבל היום שיש זכוכית מגדלת נודע למדענים שנולד מן תאים זעירים הבלתי נראים לעיניים, ולא מהזיעה. וכיון שנולד מן תא אחד, ולא מזיווג זכר ונקבה, נקרא "אינה פרה ורבה"] – מפי הרב מאיר לובין

ג' שעות שלישיות, יושב וזן את כל העולם כולו מקרני ראמים עד ביצי כינים - רבנו בחיי (שמות טז, ח, כלומר בשר)

ג' שעות שלישיות, יושב וזן את כל העולם כולו מקרני ראמים עד ביצי כינים - באר הגולה 69 (ד); אגדות ד' 22
דף קח
גברא רבה קאתי – [כיצד הכיר רב סימנים במים] - אגדות א' 50

גברא רבה קאתי – [כיצד הכיר רב סימנים במים, כי במקום שהמים יזרמו מלמעלה למטה בשיפוע, עלו מלמטה למעלה כמו שיוצאים לקראתו, ולכן גם היו עכירי מחמת תנועתם הבלתי טבעית. ושמואל שהיה רופא מפורסם ידע שבאים אליו כדי להתרפאות] – מהרש"א

תיפוק ליה קרנא – [טעם הקללה שלא יהיו לו בנים, כי מניעת צרכיו גורמת עקרות (בכורות מד:)] - בן יהוידע

לייט עליה רב - גליון ר"י עמדין

לייט עליה רב – [כעס עליו שהיה בא לנסותו בעת שהוא עדיין בחוליו וצערו, ולא המתין עד שיבריא] – עיון יעקב

מניין לדם שהוא אדום – [יש כאן רמז לעורר אהבת א"י כיון שרב יורד מא"י] – עין איה

מניין למילה שהוא באותו מקום –

על עור נבלות וטריפות אל יכתבו - אגדות א' 50

שאל בייתוסי אחד וכו' אמשול לך משל, לשני בני אדם וכו' – [אמר לו מילתא בעלמא (אמר המלקט: וכן הוא ברשב"ם על בבא בתרא קטז ע"א ד"ה לא תהא תורה שלימה וכו': "לא היה חפץ לגלות לו טעמו של דבר, דאסור לגלות להם טעמי תורה" עכ"ל ושם מדובר בצדוקי)] – מהרש"א

שאל בייתוסי - שו"ת שיבת ציון סי' ב'

הפוכה סדום, הפוכה מיליה - בן יהוידע

יד לעין וכו' – [כי היד היא חיצונית ומסוגלת לטומאה] - באר הגולה 14, תחילת באר א'

דף קט
עד שירחץ ידיו ג' פעמים -

דף קי
חויא דרבנן טרקיה – ["נחש מצוי בין הגדרות, נחש פרץ גדרו של עולם תחילה, לכך נעשה ספקלטור לכל פורצי גדרות" (ויק"ר כו, ב)]

חויא דרבנן טרקיה – [כוחו של הנחש] - מהר"ל גבורות השם 122 פל"ב

חויא דרבנן טרקיה - תורה תמימה, קהלת י, ח (ס"ק כד) / ע"ע ע"ז כז:

ופורץ גדר ישכנו נחש – [כי אדם הראשון גדר לפניאשתו שלא די אסור לאכול מעץ הדעת אלא "ולא תגעו בו". והנחש דחף אותה על העץ ולא מתה, ובזה פרץ הנחש אותו גדר שהציב אדם הראשון. ולכן עליו מוטל להרוג כל הממשיך לפרוץ גדר] – עיני יצחק

דף קיא
כל ישראל בני מלכים – [זה השם הוא לישראל בעצם, והמעלה והחשיבות שיש בזה לא נתבטל בגלותם, שהוא במקרה] - גבורות השם 274

כל ישראל בני מלכים – פרי צדיק ח"ב 239, החודש, ז