אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף קלג
התנאה במצוות - גבורות השם 188; אגדות א' 71

קולמוס נאה – [אין הכוונה לגוף הקולמוס, אלא כתיבת אותיות בצורה נאה] - בן יהוידע

סוכה נאה שופר נאה - [מדוע הקדים להזכיר סוכה לפני שופר] - בן יהוידע ד"ה סוכה נאה

הוי דומה לו, רחום וחנון – מורה נבוכים, ח"א סוף פנ"ד


התנאה לפניו במצוות, עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה, ושופר נאה ציצית נאה, ספר תורה נאה וכו' אבא שאול אומר ואנוהו, הוי דומה לו, מה הוא רחום וחנון אף אתה היה רחום וחנון – [אבא אבא שאול להוסיף ולא בא לחלוק, ומלמד שאף האדם המהדר במצוות בין אדם לקונו, אין השכינה עמו (להיות נוה שלה) אא"כ יש בו באדם מדות חנינה ליהודים אחיו] – ילקוט הגרשוני, על נזיר ב', בשם חתם סופר. מובא ב"לקוטי בתר לקוטי" על נזיר ב ע"ב
דף קלד
מימי לא מלאני לבי לעבור על דברי חברי - ע"ע מהר"ל, נתיב אהבת ריע, סוף פ"ג

נתן הבבלי - הוא שאמר 'חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה' (מכלתא, תשא)

דף קלה
הטפת דם ברית - תקט"ו תפילות לרמח"ל, תפילה ל"ד

הטפת דם ברית - אות חיים ושלום (לאדמו"ר ממונקץ') סי' רסג ס"ק ה'

דף קלז

העומדים שם אומרים כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים – [צ"ע והרי יש מעשים טובים עוד לפני שנכנס לחופה? אלא לפני שנושא אשה הבחור לומד תורה והיא שומרתו. אבל אחרי נישואיו "ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה?" והוא ממעיט בלימודו. ולכן מברכים שאעפ"כ יעסוק בהרבה מעשים טובים] – עיון מנחם, מובא ב"לקוטי בתר לקוטי"

קדש ידיד מבטן – [שהם מיועדים למצוה, מיד בצאתם מרחם האם] - אגדות א' 70

קדש ידיד מבטן - ערוך השולחן (יו"ד סי' רסה ס"ק ג-ט)