אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף מא

כל האוחז באמה ומשתין, כאילו מביא מבול לעולם – [עיין נדה יג ע"א ודברי מהרש"א שם]

כל המניח ידיו כנגד פניו של מטה כאילו כופר בבריתו של אברהם אבינו – [למה הוזכר כאן דוקא אברהם אבינו? אלא בני נח יש בהם ערלה, וטוב הוא שמכסים אותה כי יש בזה גנאי. אבל מאז אברהם ואילך יש כבוד והדר בברית זה] – מהרש"א

העולה מבבל - מהרש"א על כתובות קי ע"ב

העולה מבבל - מאור ישראל