אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף מא

כל האוחז באמה ומשתין, כאילו מביא מבול לעולם – [עיין נדה יג ע"א ודברי מהרש"א שם]

כל המניח ידיו כנגד פניו של מטה כאילו כופר בבריתו של אברהם אבינו – [למה הוזכר כאן דוקא אברהם אבינו? אלא בני נח יש בהם ערלה, וטוב הוא שמכסים אותה כי יש בזה גנאי. אבל מאז אברהם ואילך יש כבוד והדר בברית זה] – מהרש"א

העולה מבבל - מהרש"א על כתובות קי ע"ב

העולה מבבל - מאור ישראל

דף מד.
פירות גינוסר- סידור ר"י עמדין דף 123 (ברכת המזון, כוס של ברכה)

דף מט

תפילין צריכים גוף נקי - נצח 49

תפילין צריכים גוף נקי – [צ"ע מעיקרא מאי קסבר ולבסוף מאי קסבר? כאשר ידע שצפוי למות אם יראהו קסדור, למה הניח ויצא לשוק? אלא דרך המתפחד שיצטרך לנקביו (כמו אצל אסתר "ותתחלחל", מגילה טו.) ואזי אסור להניח תפילין. והוא לא צפה שיארע לו כך. אבל נהיה לו כך רק אחרי שיצא לשוק וראה לקסדור. ולכן הביאו חז"ל סיפור זה דוקא ליד דין "צריכים גוף נקי" ואמרו עליו שהוא ידע ליזהר בזה. ובכן, אירע לו נס] – ישמח משה, אדמו"ר ר' משה טייטלבוים, סוף פרשת בא; חידושי מהרי"ל דיסקין

מה יונה כנפיה מגינות עליה – [הדימוי ליונה, כי אמרו במדרש (בראשית רבה, לט) בשעה שהיא פורחת ויגיעה אינה נחה על גבי הסלע, אלא פורחת באחת ונחה בכנף השניה (לפי הבנת התוספות כאן ד"ה כנפיה). כך ישראל היגעים בגלותם, אע"פ שחלק מהם אינם זהירים במצוה מסוימת אבל ממשיכים לשמור מצוה אחרת. לדוגמא, גם מי שאינו שוקד בלימוד תורה הוא נזהר לתת כספים לעניים או מצוה אחרת. שלא כשאר אומות בעת צרתם נוטשים כל תרבותם] – אורח ישרים, מובא ב"ליקוטי בתר לקוטי" על ברכות נג ע"ב

לעשות צרכיו - מהרש"א על סוטה לו ע"ב

דף נ
רוחץ אדם - גליון מהר"ץ חיות