אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף קיא


טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו (יותר ממה שהאיש רוצה לישא, האשה רוצה להנשא) – [השתוקקות החומר לקבל את הצורה] - דרך חיים 161 (תחילת פרק ד')

דף קיג

גזל הגוי - רמב"ם, פירוש המשנה, כלים פרק יב, משנה ז

גזל הגוי - רבנו בחיי (דברים ז, טז)

גזל הגוי - באר הגולה, לשו"ע חו"מ תחילת סי' שמ"ח

שמואל אבלע ליה חד זוזא - עיין "ניצוצי אור"

דף קיז

לא תחוי ולא תחוי – [מדוע הלשון היא כפולה] - בן יהוידע

יתיב רב כהנא וכו' שמטי לקועיה מיניה – [על שפוגעים במוסר] – שו"ת ריבש, סי' רלח; סי' תעג

וקביל עלך דלא תיקשי לר' יוחנן ז' שנים – [ענין מספר שבעה. וכל המעשה היה במהות השכלי, ולא במוחש] - אגדות ג' 16

וקביל עלך דלא תיקשי לר' יוחנן ז' שנים – [הטעם שגזר עליו כך, מפני שלא בקש מרבו רשות לפי שהרג את המוסר, וכאילו הורה הלכה לפני רבו] – מהרש"א

עד דשלפי כולהו ביסתרקי – [עשה כןלכפרה על שהושיב את הרב כהנא בדרא בתראה] – פתח עינים

עד דשלפי כולהו ביסתרקי – [עשה כן כדי שה' יחונן אותו תוספת חכמה, בבחינת השפלתי היא הגבהתי] - בן יהוידע

דלו לי עיני ואחזייה – [אין לפרש כי פתח עיניו כדי לקללו, שהרי עד שראה שהוא כאילו מחייך עליו, לא כעס עליו. אלא רצה להבין יותר טוב לימודו, כי איננו דומה שמיעה לראיה] – מהרש"א

חלש דעתיה דר"י - ר"ח שמואלביץ (ח"א כג, ח"ב ב)

יהב ביה עיניה - [העניש אותו מפני שהחלשת דעתו נתבטל מלימודו, וטוב לו לסבול עונש בעוה"ז מבעוה"ב] - רבנו בחיי, במדבר כב, מא

יהב ביה עיניה - אור החיים, שמות יא, ה ד"ה עוד ירצה

דף קיט

דהוה תקיל ויהיב – מהרש"א

דהוה תקיל ויהיב - בן יהוידע

הגוזל לחברו שוה פרוטה, כאילו נוטל נשמתו - נתיב ב' 162, 228 (תשובה, פרק ה : עושר, פרק ב); אגדות ג' 17

נפשו דנגזל וחד אמר נפשו של גזלן – מהרש"א

שהיו מספיקים מים, מעלה כאילו הרגן - מהרש"א על יבמות עח ע"ב