אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף קסד

כלך מלשון הרע – [שבח שאומרים על השני, ואין בזה שייכות לספר עליו רע, מותר לשבח] - אגדות ג' 129-130

כלך מלשון הרע – [היה צ"ל "לאו אנא כתבתיה" בלי להוסיף מי באמת כתב] – מהרש"א

אל יספר בטובתו של חברו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו – [צ"ע כי בכמה מקומות בגמרא מצאנו שהיו משבחים איש את רעהו (דברי ר' יוחנן בן זכאי, אבות פ"ב, וגם הרמב"ם (על אבות, פ"א) כתב שזהו הדיבור המשובח). אלא אל יספר יותר מדאי, כי מתוך כך אותו המדבר הוא עצמו יספר דבר מסוים של גנאי] – רש"י ערכין טז ע"א; וכן הוא ברי"ף על שבת פרק ב; רשב"ם כאן ד"ה בא לידי רעתו (עיין קושיית מהרש"א על פירוש זה, והוא מציע אופן אחר)

אל יספר בטובתו של חברו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו – [זה מדובר אם מספר לפני שונאיו, שהם עלולים לפתוח ברעתו. אבל בפני סתם אנשים מותר] – רמב"ם, הל' דיעות פרק ז ה"ד (עיין הגהות מיימוניות, פסקא ה); סמ"ג

אל יספר בטובתו של חברו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו – אגדות ד' 139

אל יספר בטובתו של חברו - עינים למשפט

ג' עבירות אין אדם ניצול בכל יום – [כי הדיבור שוטף בקלות ועלול להכשל בלשון הרע; ועיון תפילה צריך כוונה יתירה מאד; והרהורי עבירה באים בקלות. וקבעו כאן מספר ג': בין אדם למקום (תפילה); בין אדם לחבירו (לשון הרע); ובלב האדם עצמו (הרהור עבירה)] – אגדות ג' 130

רובם בגזל, מיעוטן בעריות והכל בלשון הרע – [כי אצל הכל עריות מגונים, פחות מזה פגם בממונות, והכל בלשון הרע כי האדם מתכבד בקלון חבירו שאינו נמצא בו. והם מחולקים לנפש, שכל, וגוף] - אגדות ג' 130

רובם בגזל, מיעוטן בעריות והכל בלשון הרע – [זה בממון, זה בגוף, וזה בנשמה] – מהרש"א

רובם בגזל, והכל בלשון הרע - בינה לעתים, עת לחשות, תחילת דרוש א' (קה, תל)

מיעוטן בעריות - פתח עינים

ג' עבירות אין אדם ניצול בכל יום - נתיב ב' 99 ,77 (לשון, ז :שתיקה, א)

ג' עבירות אין אדם ניצול בכל יום - אגדות ג' 130

ג' עבירות אין אדם ניצול בכל יום – [צ"ע אם האדם חוטא מפני הכרח, מדוע נחשב הדבר ל"עבירה"? אלא שם "אדם" הוא על הנברא שחלקו מהאדמה למטה, וחלקו מהרוחניות שלמעלה. ולכן גוי לא נקרא "אדם" (יבמות סא.). ו"אדם" הממוצע הזה הוא שבהכרח חוטא. אבל מי שזכה והתעלה עד שנהיה "כמלאך ה' צבאות" (חגיגה טו ע"ב) ודאי יכול להנצל משלש עבירות הללו] – מהרש"א

ג' עבירות אין אדם ניצול בכל יום - תניא, לקוטי אמרים פי"ב

ג' עבירות אין אדם ניצול בכל יום - פרי צדיק (ח"ב 243, ביאורו למשלי, א' במחשבה וא' בלב וא' בדיבור); רסיסי לילה, מב

דף קעג

לקח בגדו כי ערב זר, בני אם ערבת לרעך – [מדוע הביא ב' פסוקים] – מהרש"א

לקח בגדו כי ערב זר, בני אם ערבת לרעך – [מדוע הביא ב' פסוקים] - בן יהוידע

דף קעה
הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות – דרך חיים 22 (פ"א, מתונים בדין); גור אריה, ויקרא כו, טו