אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקג ע"ב
לא תיתיב אכרעיך עד דמפרשת לי – [מרוב חביבות התורה, למדו בעמידה כמו לפני תקופת רבן גמליאל (מכילה כא ע"א)] - בן יהוידע

דף ה

לא בא השלישי להקל אלא להחמיר - דורש לציון, דרוש יג

לא בא השלישי להקל אלא להחמיר - שיבת ציון, סי' ק"א

לא בא השלישי להקל אלא להחמיר -

הנטפל לעושי עבירה - הנצי"ב, שאלתות, פתח העמק, מאמר ב, פסקא ט

לא הרגו, נהרגין – [תמוה, אם הרגו לא נהרוג את הזוממים? אבל באמת כשיש צורך לדור בדבר, בית דין מכים ועונשים שלא מן הדין (יבמות צ ע"ב)] – באר הגולה 24, (באר ב)

דף ז
בית דין שהורג א' בשבוע – [בית דין שאינם מלמדים זכות, לא נקראו "טוב"] - באר הגולה 27 (באר ב); אגדות ד' 1

בית דין שהורג א' בשבוע – [כי היה להם להתפלל שלא יבוא לידם דבר כזה] - בן יהוידע

בית דין שהורג א' בשבוע – [כוונתם ב' במשך שבוע] - ערוך לנר

אף הם מרבים שופכי דמים - מהרי"ק סי' פ"ז

אף הם מרבים שופכי דמים – [מדוע הזכיר "שופכי דמים" ולא "מרבים מנאפים"] - בן יהוידע