אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף ח'
ע"ז גלוי עריות ושפיכת דמים נקראו "טומאה" – דרך חיים 244 (פרק ה' סוף משנה: ז' מיני פורעניות)

דף ט

הביאו עלי כפרה - ב"ר פ"ו, פרקי דר' אליעזר פנ"א, ילק"ש ח"א רמז ח; זהר ח"א דף כ

הביאו עלי כפרה - מנהיג, הל' הלל סי' מ'

הביאו עלי כפרה - אשכול ח"ב סוף ד'

הביאו עלי כפרה - המאירי, חיבור התשובה, שבר גאון ח"ב פסקא ה 631

הביאו עלי כפרה - שבלי הלקט, קעו

הביאו עלי כפרה - רבנו בחיי, במדבר כח, טו

הביאו עלי כפרה - עקידה, שער לז

הביאו עלי כפרה - רמ"א, תורת העולה, ח"ג פכ"ב, פמ"ז, פמ"ט

הביאו עלי כפרה - י' מאמרות, אם כל חי, ח"א פרקים יא, יד, כ, כא, כח ; מאמר העתים, פרק כה

הביאו עלי כפרה - של"ה, דף שעה (פ' ראה)

הביאו עלי כפרה - ספר "חידוש לבנה" של בעל תוספות יום טוב

הביאו עלי כפרה – [לשון "כפרה" הוא סילוק התרעומת של הירח. וביאור הקטרוג במה שהשמש והירח לא נבראו ביחד] - אגדות ד' 10-13; דרך חיים 114 (פ"ג, מתפלל בשלומה של מלכות); באר 54 (ד); גור אריה, במדבר כח, טו

הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירח – [ירח הוא סמל לישראל, והם מוקטנים בעולם הזה, ויהיו גדולים בעולם הבא. ועוד ביאורים] – מהרש"א על חולין ס ע"ב

הביאו עלי כפרה - סידור ר"י עמדין 451-452 (מעמדות, ליום רביעי)

הביאו עלי כפרה - תורת חיים על חולין ס'

הביאו עלי כפרה - גר"א, קול אליהו, בראשית קטע ב

הביאו עלי כפרה - אמת ליעקב

הביאו עלי כפרה - לב אריה (לחולין נט:)

הביאו עלי כפרה - פרי צדיק (ח"א 138 חנוכה, א'); רסיסי לילה, כה

הביאו עלי כפרה – [אמנם כתוב "עלי" אבל הכוונה "אלי", כמו שמצאנו שהיו מחליפים אות א' בע'] – הרי"ף על עין יעקב

הביאו עלי כפרה – [עיין דברי הרי"ף הנ"ל. ויש בזה סוד בענין החלפת אותיות א' בע'] - בן יהוידע

הביאו עלי כפרה - ר"א דסלר, ח"ד 205

הביאו עלי כפרה - מהר"ץ חיות על חולין ס:

הביאו עלי כפרה - משך חכמה (דברים כח, טו)

הביאו עלי כפרה - תורה תמימה, בראשית א, טז (ס"ק נא)

הביאו עלי כפרה - ר"ח שמואלביץ (ח"ג ד)

על שמיעטתי את הירח - ע"ע חולין ס:

ותאכל כל ארעא - מהרש"א ב"ק ג ע"ב ד"ה מבעה

דף יג

כל העבירות יוה"כ מכפר, חוץ מפורק עול – [ביום כפור חוזרים אל השורש ו"העיקר". לכן הכופר ב"עיקר" אינו חוזר לשם] - מהר"ל, תפארת ישראל, 33 (ט); אגדות ד' 13; דרשה על תשובה 68

כל העבירות יוה"כ מכפר, חוץ מפורק עול, ומגלה פנים בתורה והמיפר ברית – [כי יש החוטא מבחינת הקב"ה שהוא העילה (פורק עול) ויש החוטא מצד האדם שהוא העלול (מיפר ברית) ויש החוטא באמצעי שביניהם (מגלה פנים בתורה)] – מהר"ל, דרשה לשבת תשובה 68
זה המפר ברית - אגדות ד' 13

מגלה פנים בתורה - נתיב א' 47 (תורה, יא); גור אריה, במדבר טו, כב (מהד' מכון ירושלים, פסקא יח); ע"ע סנהדרין צט:, והענין מבואר בחידושי אגדות ח"ד 13; בנצח ישראל 57 פרק ט; תפארת 33 פרק ט; דרשה לשבת תשובה 68

דף יד

מוסיפין על העיר ועל העזרות, ארוממך – [כי תוספת לעיר היא גם תוספת למעלת נשמת ישראל] - אגדות ד' 13

שיר של פגעים, שיר של נגעים – [זה לנפש וזה לגוף] – אגדות ד' 14

אסור להתרפאות בדברי תורה – [כאשר הגוף חולה, זה כי יצא מהשיווי. וירידה היא לתורה השכלית לשמש לצרכי הגוף] – אגדות ד' 14

שאין מזכירין שם שמים על הרקיקה – [כי הרוקק מסמן בזה שאין בדבר ממש כלל, ואסור לעשות כך על דברי תורה] - אגדות ד' 14