אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקדף מז

ותרגנו באהליכם, אהלו של מקום – [מניין ידעו חז"ל שלא מדובר באהליהם ממש, אלא באוהל המקום? הישוב לזה] – מהרש"א

ותרגנו באהליכם, אהלו של מקום - תוספת ברכה, דברים א, כז

הנהר הגדול נהר פרת – [בפרשת בראשית (ב, יד) לא קראו לנהר זה "גדול" ורק כאן (דברים א, ד) קראוהו"גדול" כי כאן הוא תחום ארץ ישראל. "קרב לגבי דהינא ואידהן"] – מהרש"א

נהר פרת, קרב לגבי דהינא (עבד מלך כמלך) - פתח עינים

נהר פרת, קרב לגבי דהינא, ואידהן – [לפי ר' שמעון בן טרפון לא זכה פרת לכבוד התואר "הגדול" אלא בזמן בניינה של א"י, ולא בחורבנה. אבל לפי תנא דבי ר' ישמעאל, קנתה תואר כבוד זה גם בחורבנה של א"י, עבד מלך כמלך] - בן יהוידע, ד"ה עבד מלך כמלך