אתר דעת | אגדות חז"ל | שערי האגדה | מפרשים | מאמרים | אגדה בראייה עכשווית | מסכת אבות | מאמרים נוספים | אודות | צור קשר

מקורות לפרקפרק ב' משנה ט'

האב זוכה לבנו - אגדות ד' 62

האב זוכה לבנו - גר"א (איוב ג, כא בהגהה)

האב זוכה לבנו - פתח עינים

האב זוכה לבנו - צדקת הצדיק, קיב

פרק ב משנה י

משפט מצרים - רבנו בחיי (שמות י, ה)

משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש - רבנו בחיי (שמות י, ה)

משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש - דרך חיים 209 (פ"ד, הילודים למות); אגדות ד' 62

משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש - גר"א (משלי כב, ה)

משפט רשעים בגיהנם י"ב חודש – [יש מתים הסובלים שנים רבות עוד לפני כניסתם לגיהנם] - פתח עינים

פרק ה' משנה ו'
אין עזרה ננעלת על כל אדם - פתח עינים

פרק ה' משנה ז'
מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך - בן יהוידע (וכן ד"ה ועדיין י"ל)

פרק ח' משנה ז'
אליהו בא לקרב - אגדות ד' 63